Thông tư liên bộ số 70 /TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
1
download

Thông tư liên bộ số 70 /TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 70 /TTLB về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính dự án 3844 ( PAM )do Bộ Tài chính - Y tế ban hành, để sửa đổi một số điểm trong thông tư 25/TTLB ngày 21/11/1991 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính dự án 3844 (PAM) do Tổ chức Lương thực thế giới viện trợ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 70 /TTLB

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 70/TTLB Hà N i , ngày 28 tháng 9 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN B C A B TÀI CHÍNH - Y T S 70/TTLB NGÀY 28/9/1995 S A I, B SUNG M TS I M TRONG THÔNG TƯ S 25/TTLB NGÀY 21/11/1991 C A LIÊN B TÀI CHÍNH - Y T HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH D ÁN 3844 (PAM) DO T CH C LƯƠNG TH C TH GI I VI N TR Căn c văn b n s 7231/QHQT ngày 26/12/1994 c a Th tư ng Chính ph cho phép B Y t ký k t v i PAM v k ho ch hành ng th c hi n d án 3844/I (m r ng), công văn s 7388/QHQT ngày 31/12/1994 c a Văn phòng chính ph v vi c l p Ban ch nhi m d án PAM 3844/I và cơ ch bán b t mì và k ho ch hành ng tho thu n gi a CHXHCNVN và chương trình lương th c th gi i v "h tr cho chương trình chăm sóc s c kho ban u", Liên B Tài chính - Y t hư ng d n ch qu n lý tài chính d án 3844 (PAM) do t ch c lương th c th gi i vi n tr ; ng th i s a i, b sung m t s i m trong thông tư s 25/TTLB cho phù h p v i tình hình hi n nay như sau: 1/ S a i, b sung i m 1 m c I ph n B: Khi có gi y báo hàng v , Ban qu n tr Trung ương c a d án (BQTTW) n Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t thu c B Tài chính làm th t c xác nh n là hàng hoá vi n tr , làm th t c nh n hàng và th c hi n thanh toán qua Ngân sách Nhà nư c. B Tài chính th c hi n thanh toán qua Ngân sách Nhà nư c tr giá ngo i t c a hàng hoá quy i ra ng Vi t nam theo t giá mua do Ngân hàng Ngo i thương công b t i th i i m xác nh n (quy nh t i thông tư s 22 TC/VT ngày 20/3/1995 c a B Tài chính). Riêng hàng hoá là b t mì B Tài chính th c hi n thanh toán qua ngân sách Nhà nư c theo giá u th u th c t c a t ng chuy n hàng (quy nh t i i m 2 m c I ph n B dư i ây). 2/ S a i i m 2 m c I ph n B: V i hàng hoá là b t mì: BQTTW t ch c ti p nh n bán theo phương th c u th u, u giá công khai. Kho n chênh l ch giá b t mì cao hơn so v i g o. BQTTW và Ban ch nhi m d án l p k ho ch i u hoà, phân ph i cho các a phương b sung cho d án sau khi có s tham gia c a B Tài chính (Ban qu n lý và ti p nh n vi n tr qu c t ) và U ban K ho ch Nhà nư c. 3/ S a i, b sung i m 3-b m c II ph n B: Chi ào t o, chi h i ngh và chi công tác ki m tra, ánh giá d án ư c qu n lý theo các quy nh hi n hành c a B Tài chính, có xét n c i m c a công tác qu n lý
  2. vi n tr và các i u ã cam k t v i t ch c PAM. Trong trư ng h p c th ph i chi vư t quá m c quy nh thì ph i báo cáo liên b quy t nh. 4/ Ban qu n tr d án các c p ư c t ch c b ph n k toán chuyên trách ghi chép, ph n ánh k p th i, y tình hình thu, chi c a d án và th c hi n báo cáo quy t toán, báo cáo k t thúc d án theo quy nh t i Thông tư s 22 TC/vt ngày 20/3/1995 c a B Tài chính. Các quy nh t i thông tư này có hi u l c t ngày ký. Nh ng i m còn l i c a thông tư Liên B s 25/TTLB ngày 21/11/1991 không ư c s a i, b sung t i thông tư này v n còn hi u l c. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c gì, các ơn v , a phương ph i ph n ánh k p th i v liên B nghiên c u gi i quy t. Lê Ng c Tr ng Ph m Văn Tr ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản