intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
113
lượt xem
18
download

Thông tư liên tịch 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  cña liªn B é   µi c h Ý n h   « n g  n g hi Ö p  vµ P h¸t triÓn  « n g  th«n S è     T ­ N n 102 /1999/TTLT­B T C­B N N P T N T  n g µy  21 th¸ng  n¨ m  1999 8  H íng d É n  viÖc trÝch lËp, q u ¶ n  lý vµ  ö  d ô n g  q u ü  c hè n g s ch Æ t,  h¸ rõng vµ s¶n x u Êt, p  kinh d o a n h, v Ë n  ch uy Ó n   l© m  s¶n tr¸i h Ð p  p Thùc hiÖn  kiÕn  ý  chØ  ®¹o cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  ic«ng  t¹  v¨n sè  354/CP­   NN ngµy  th¸ng 4  9    n¨m1999  viÖc  vÒ  cho phÐp   îng KiÓm   lùcl   l©m  ­ ® îc lËp    quü chèng  chÆt ph¸ rõng  gian  vµ  lËn  ¬ng  th m¹i,Bé      Tµi chÝnh, Bé     N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng th«n híng dÉn      thùc hiÖn  sau:   nh  A­ N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1.Quü    chèng chÆt    ph¸ rõng  gian lËn th vµ      ¬ng    m¹i(sau ®©y        gäilµ“Quü  chèng  chÆt,  ph¸ rõng  s¶n  vµ  xuÊt, kinh    doanh, vËn    chuyÓn l©m  s¶n    tr¸i phÐp”)® îclËp trªnc¬  trÝch tõsè          së      tiÒn thu ® îcdo  lýc¸chµnh            xö      viviph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh vùc qu¶n   lý rõng,b¶o      vÖ rõng  qu¶n    vµ  lý l©m  s¶n  theo quy  ®Þnh   iNghÞ   t¹  ®Þnh   77/CP  sè  ngµy  th¸ng  n¨m   29  11  1996  cña  ChÝnh  phñ  xö      vÒ  ph¹tviph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  qu¶n    lýrõng,b¶o    vÖ rõng  qu¶n    vµ  lýl©m s¶n. 2. §èi t ® îc trÝch      îng    lËp quü  chèng chÆt, ph¸    rõng  s¶n  vµ  xuÊt,kinh     doanh, vËn    chuyÓn l©m  s¶n    tr¸ phÐp      i lµ c¸c Chi côc KiÓm  l©m,    H¹t KiÓm   l©m,    H¹tphóc  kiÓm l©m s¶n (sau ®©y         gäilµH¹tKiÓm   l©m)  îcgiao nhiÖm  ®     vô  lýviph¹m  xö      hµnh chÝnh trong c¸c lÜnh      vùc nªu  i t¹ ®iÓm     1, phÇn  cña  A  Th«ng   tnµy.   3.ViÖc    trÝch lËp quü      ph¶itu©n    theo c¸cnguyªn t¾c        sau  ®©y:  ­ ChØ   îctrÝch lËp quü    ®       sau    cã  khi®∙  quyÕt  ®Þnh  ph¹tviph¹m  xö      hµnh  chÝnh  cña  quan  c¬  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  kh«ng  khiÕu    vµ  cã  n¹itrong thêi     gian ph¸p    luËtquy ®Þnh.  Trêng  cã  hîp  khiÕu    chØ  îc trÝch  n¹ith×  ®   lËp quü  sau    khi quyÕt  ®Þnh     gi¶iquyÕt  khiÕu    n¹i cña  quan  c¬  Nhµ     thÈm  níc cã  quyÒn  hiÖu  cã  lùc. ­ ChØ   îc trÝch    ®   lËp quü    tiÒn  trªnsè  thùc thu  îc theo  ®   quy ®Þnh  cña  ph¸p    nép  luËt®∙  vµo    tµikho¶n  gi÷ cña  Tµi chÝnh    t¹m    Së    ­ VËt      i gi¸më t¹  Kho  b¹c Nhµ    níc. 4.Quü    chèng chÆt,ph¸ rõng  s¶n      vµ  xuÊt,kinh doanh,vËn        chuyÓn  l©m  s¶n    tr¸ phÐp  i chØ  îc lËp  cÊp  ®   ë  tØnh  theo        vµ  dâi chitiÕtcho tõng ®¬n  vÞ  KiÓm  l©m.    C¬ quan    Tµi chÝnh, Kho    b¹c Nhµ    tr¸ch nhiÖm   níc cã    kiÓm     tra, gi¸m    s¸tviÖc  trÝch lËp,qu¶n    sö      lývµ  dông  quü  theo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt.   B  ­ C¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó
  2. 2 I.­ Ë p  trung c¸c kh o¶ n  thu  T 1­ C¸c    kho¶n    chèng  thu vÒ  chÆt,ph¸ rõng  s¶n      vµ  xuÊt,kinhdoanh,vËn        chuyÓn l©m  s¶n    tr¸phÐp  i bao  gåm: ­ C¸c    kho¶n  tiÒn    c¸c tæ  ph¹tdo    chøc,c¸ nh©n  hµnh          cã  viviph¹m  hµnh  chÝnh  trong lÜnh    vùc  qu¶n    lýrõng,b¶o  rõng  qu¶n      vÖ  vµ  lýl©m s¶n nép theo  quyÕt ®Þnh  ph¹thoÆc   xö    quyÕt ®Þnh  lýkhiÕu    xö    n¹i(nÕu    cã) cña  quan  c¬  cã thÈm  quyÒn  theo quy    ®Þnh cña  Ph¸p lÖnh  lýviph¹m  xö      hµnh chÝnh ngµy  6 th¸ng7    n¨m  1995  c¸cv¨n b¶n  vµ      híng dÉn      thihµnh. ­ TiÒn b¸n l©m  s¶n  i tr¸ phÐp,    tang vËt,ph¬ng    tiÖn  tÞch  bÞ  thu theo  quyÕt ®Þnh  lýcña  quan    xö    c¬  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn. 2­ Toµn  c¸c kho¶n        bé    thu trªn®©y   ph¶i® îctËp      trung vµo      tµikho¶n t¹m  gi÷ cña  quan      c¬  Tµi chÝnh    i më t¹  Kho    b¹c Nhµ    níc®Þa  ph¬ng      n¬i ph¸tsinh.   Trêng    c¸c vô  hîp cã    viÖc  diÔn    i ra t¹ nhiÒu ®Þa  ph¬ng hoÆc   i   t¹  ®Þa   c¸c bµn  gi¸pranh        th× lÊy®Þa  ®iÓm  b¾t      gi÷®Ó lµm    gi¶i c¨n cø    quyÕt. 3­ Së      Tµi chÝnh    ­ VËt      gi¸c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng    më tµikho¶n  gi÷t¹ Kho      t¹m      i b¹c Nhµ    níccÊp  tØnh    trung c¸ckho¶n    ®Ó tËp      thu do  lùcl    îng KiÓm  l©m kiÓm      tra,ph¸thiÖn,b¾t    xö          viÖc  îc   gi÷vµ  lý. víi vô  §èi c¸c ®   xö    i lýt¹ ®Þa  bµn c¸ch xa          n¬imë tµikho¶n  gi÷ th×    t¹m    c¸c kho¶n  tiÒn thu ® îc       ph¶inép    vµo Kho    b¹c Nhµ    níc quËn, huyÖn.    Kho    b¹c Nhµ    níc quËn, huyÖn    cã tr¸chnhiÖm     tËp  trung toµn  sè    îcvÒ      bé  thu ®   tµikho¶n  gi÷ cña  Tµi t¹m    Së    chÝnh  ­VËt      gi¸t¹ Kho    i b¹c Nhµ    níccÊp  tØnh. Ii.­ ö   ô n g  n g u å n    s d thu vµ trÝch lËp, sö  d ô n g  q u ü   c hè n g  ch Æ t, p h¸  rõng vµ  n x u Êt, s¶  kinh d o a n h,  v Ë n   h u y Ó n  l© m  s¶n  c tr¸i h Ð p  p 1. Nguån    thu    vÒ chèng  chÆt, ph¸    rõng  s¶n  vµ  xuÊt,kinh    doanh, vËn    chuyÓn l©m s¶n    tr¸phÐp  t¹ ®iÓm     i nªu    i 1,môc    I,phÇn  cña  B  Th«ng   tnµy  îc ®   sö  dông    ®Ó trang tr¶i       kho¶n    c¸c chiphÝ sau ®©y: ­ Chi phÝ ®iÒu      tra,x¸c minh, b¾t    vi ph¹m    gi÷ vô    bao gåm     c¸c kho¶n  x¨ng,dÇu    cho ph¬ng tiÖn,phô    cÊp lµm ®ªm,  thªm      giê,chikh¸c ( trõnh÷ng       ®èi t   ® îcc©n     îng ®∙    ®èi trongdù      to¸nng©n  s¸ch cña    ®¬n  ). vÞ  ­ Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n, kiÓm     ®Þnh,  chøc  tæ  b¸n  tang vËt,ph¬ng      tiÖn viph¹m  tÞch     bÞ  thu. ­ Chi phÝ  cøu, ch¨m      s¬    sãc ®éng    íc khith¶ vµo  vËt tr       rõng,chiphÝ      tæ  chøc    th¶ ®éng    vËtrõng      trël¹rõng. i C¬  quan KiÓm  l©m nªu  i t¹ ®iÓm       2, phÇn  Th«ng   A  tnµy  tr¸chnhiÖm  cã    lËp dù    quyÕt      to¸nvµ  to¸nhµng  quý    TµichÝnh   víiSë    ­ VËt    c¸cnéidung  gi¸vÒ      chili     ªnquan  ®Õn   nguån    Tµi chÝnh    thu.Së    ­ VËt    gi¸chÞu  tr¸chnhiÖm     thanh  to¸nc¸c kho¶n        chiphÝ  nµy     îng kiÓm   khilùcl   l©m  tËp    îc®Çy  chøng  hîp ®   ®ñ  tõtheo chÕ  quy      ®é  ®Þnh.   Tuú  thuéc ®iÒu  kiÖn  thÓ  cô  cña tõng ®Þa   ph¬ng, Gi¸m    ®èc  Tµi Së    ChÝnh    ­ VËt    thÓ  nhiÖm   gi¸cã  uû  cho  phßng    Tµi chÝnh quËn, huyÖn    thùc  hiÖn gi¸m    s¸tviÖc    tËp  thu vµ  trung c¸c kho¶n    tµikho¶n  gi÷;thanh      thu vÒ    t¹m    to¸n c¸c    kho¶n    chi phÝ       nãi trªn cña  c¸c    H¹t KiÓm  l©m  ®ãng  i®Þa   t¹  bµn 
  3. 3 huyÖn ®èi    víinh÷ng  viÖc  nguån  vô  cã  thu nhng ph¶i b¸o    c¸o        vÒ Së Tµi chÝnh   ­VËt      gi¸®Ó theo dâi,     qu¶n    lýchung. 2. Sè    tiÒn  vÒ   thu  chèng  chÆt, ph¸    rõng  s¶n  vµ  xuÊt,kinh doanh, vËn        chuyÓn  l©m s¶n    tr¸ phÐp  i cßn  i l¹ sau          khitrõc¸c kho¶n    chiphÝ nªu      trªn(coi nh 100%)  îcxö    sau: ®   lýnh  2.1.TrÝch  quü    lËp  chèng  chÆt, ph¸ rõng  s¶n      vµ  xuÊt,kinh doanh, vËn        chuyÓn l©m s¶n    tr¸phÐp: 30%     ¬iphÇn  i   (ba m   tr¨m); 2.2.Sè    cßn    l¹ 70%   i (b¶y m ¬iphÇn      tr¨m)nép    toµn  vµo  bé  ng©n  s¸ch nhµ    níc. 3.Quü    chèng chÆt,ph¸ rõng  s¶n      vµ  xuÊt,kinh doanh,vËn        chuyÓn  l©m  s¶n    tr¸phÐp  îcqu¶n    sö  i ®   lývµ  dông  sau: nh  3.1. Dµnh    30%         ®Ó chi båi dìng, chi khen  ëng      th cho c¸c  chøc, c¸ tæ      nh©n  thµnh  cã  tÝch  trong c«ng      t¸cqu¶n    lýrõng,b¶o  rõng  qu¶n      vÖ  vµ  lýl©m  s¶n,nh:chituyªntruyÒn,tæng            kÕt,th   ëng  cho ngêicã    c«ng        tè c¸o,ph¸thiÖn  vô viÖc;chibåi dìng        trong thêigian      ®iÒu      trÞ,chiviÖn  phÝ cho    c¸ nh©n bÞ  tain¹n,bÞ      “l©m  tÆc”  g©y  ¬ng  th tÝch trong tr   êng  kh«ng  chÕ    hîp  cã  ®é b¶o  hiÓm   tÕ;chitrî y        cÊp  cho nh÷ng    gia ®×nh  ngêith©n  hy  cã    bÞ  sinh trong khi       lµm nhiÖm  vô. Chñ tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc Trung ¬ng  quy ®Þnh  møc   ëng  thÓ  th cô  cho  chøc, c¸  tæ    nh©n   thµnh  cã  tÝch  trong  khu«n khæ  nguån tiÒn  ëng  îc trÝch ®Ó     víit×nh  th ®     phï hîp    h×nh thùc tÕ    vµ  chÞu tr¸chnhiÖm  quyÕt ®Þnh    vÒ    cña  m×nh. Trªn c¬  quy    së  ®Þnh  cña Chñ tÞch UBND   tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  Trung  ¬ng, thñ  ëng  quan  tr c¬  KiÓm  l©m   tr¸ch nhiÖm   cã    xem  xÐt, quyÕt     ®Þnh  viÖc ph©n  phèitiÒn th     ëng mét c¸ch c«ng    khai,d©n    chñ    tïythuéc tÝnh    chÊtphøc      t¹pcña  viÖc  møc  tham    vô  vµ  ®é  giacña tõng ®¬n        vÞ,c¸nh©n. 3.2.Dµnh    60%     ¬i phÇn  (s¸um   tr¨m)®Ó     mua   s¾m     bæ sung trang thiÕt     bÞ, ph¬ng  tiÖn phôc  cho  vô  c«ng    t¸cqu¶n    lýrõng,b¶o      vÖ rõng  qu¶n    vµ  lý l©m  s¶n; chi hç        trîcho  ho¹t®éng    chèng  chÆt, ph¸    rõng  s¶n  vµ  xuÊt,kinh     doanh, vËn    chuyÓn  l©m  s¶n    tr¸ phÐp  i ®èi      viph¹m  c¸c c¬  víic¸c vô    do    quan  Nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  lýnhng  xö    kh«ng  nguån  cã  thu. Chi côc  ëng      tr Chi côc KiÓm  l©m  tr¸chnhiÖm   kÕ  cã    lËp  ho¹ch  tuÇn    tra, kiÓm      tra,truyquÐt,kÕ    ho¹ch mua     s¾m     bæ sung  trang thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn  cÇn thiÕtphôc  c«ng      vô  t¸cqu¶n    lýrõng,b¶o  rõng  qu¶n      vÖ  vµ  lýl©m s¶n cña  Chi côc  c¸c  vµ  ®¬n   trùc thuéc  nguån  vÞ    tõ  kinh phÝ  nµy    göi cho      Së Tµi chÝnh  ­ VËt      gi¸xÐt duyÖt.ViÖc      chimua  s¾m     bæ sung  trang thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn ph¶itheo ®óng        chÕ  qu¶n      ®é  lýching©n  s¸ch nhµ      níchiÖn  hµnh. 3.3.Dµnh    10%   nép    lªncÊp      trªntrùctiÕp chØ    ®¹o  c«ng    t¸cqu¶n    lýrõng,   b¶o  rõng  qu¶n    vÖ  vµ  lýl©m s¶n,® îcxö    sau:     lýnh  3.3.1.Dµnh      5% nép    quan  lªnc¬  qu¶n    lýcÊp      trªntrùctiÕp ë    ®Þa  ph¬ng  ®Ó     chicho viÖc chØ  ®¹o  c«ng    t¸cqu¶n    lýrõng,b¶o  rõng  qu¶n      vÖ  vµ  lýl©m  s¶n    trªn®Þa  bµn. Uû     ban  nh©n  d©n tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc  Trung ¬ng  quyÕt ®Þnh  quan  c¬  chøc n¨ng (Chicôc    KiÓm  l©m  hoÆc   N«ng  Së  nghiÖp  vµ Ph¸ttr     iÓnN«ng  th«n)më       tµikho¶n   t¹ Kho    i b¹c Nhµ      nícn¬i®ãng    ®Ó   trôsë  theo dâi,     qu¶n    sö  lývµ  dông  nguån kinhphÝ    nµy.
  4. 4 3.3.2.  Dµnh    5% nép    lªncÊp      trªntrùctiÕp chØ    ®¹o c«ng    t¸cqu¶n    lýrõng,   b¶o  rõng  qu¶n    vÖ  vµ  lýl©m  s¶n  Trung  ë  ¬ng    ®Ó lËp quü  ngµnh. Giao    cho  Côc  KiÓm  l©m      më tµikho¶n    t¹ Kho    i b¹c Nhµ      nícn¬i®ãng    ®Ó   trôsë  theo dâi,     qu¶n    sö  lývµ  dông  cho  môc  ®Ých      chibæ sung  cho      c¸cho¹t®éng  thuéc chøc    n¨ng  nhiÖm   cña  vô  Côc  KiÓm  l©m  phèihîp víi vµ        UBND     c¸c tØnh,thµnh    phè  trùcthuéc Trung      ¬ng  nh»m     t¨ngcêng  n¨ng    lùcchØ  ®¹o,kiÓm      tracña Côc    ®èi víi     ®¬n  KiÓm   c¸c vÞ  l©m  ®Þa  ph¬ng,c¬    së. ViÖc qu¶n    dông  lý,sö  quü ngµnh ph¶i®¶m     b¶o tu©n thñ chÕ    ®é lËp  dù to¸n,quyÕt    to¸n theo    quy ®Þnh cña ph¸p luËt.Côc  ëng    tr Côc KiÓm  l©m  quyÕt ®Þnh  viÖc  dông  sö  quü ngµnh  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm   quyÕt    vÒ  ®Þnh  cña m×nh. Sè  cuèin¨m  d    cña  quü chèng chÆt, ph¸ rõng  s¶n      vµ  xuÊt,kinh doanh,       vËn chuyÓn l©m  s¶n    tr¸phÐp  i (kÓ  Quü  c¶  ngµnh) ® îckÕt      chuyÓn  sang n¨m  sau    dông  ®Ó sö  tiÕp. 4. Sè    tiÒn  vÒ   thu  chèng  chÆt, ph¸    rõng  s¶n  vµ  xuÊt,kinh doanh, vËn        chuyÓn  l©m  s¶n    tr¸phÐp  i nép Ng©n  s¸ch Nhµ      níc(nªut¹ ®iÓm         i 2.2 môc nµy)  ® îc ®Ó   i   l¹ toµn  cho  bé  ng©n s¸ch ®Þa  ph¬ng  ® îc sö  vµ    dông  theo quyÕt  ®Þnh  cña  Chñ tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng.  Trong  ®ã,  tiªncho    u    c¸cmôc    tiªusau ®©y: 4.1.Bæ     sung nguån vèn ®Çu    trë l¹  t   i cho rõng theo    c¸c ch¬ng tr×nh,   môc    tiªucña  Nhµ    kÕ  nícvµ  ho¹ch cña    ®Þa  ph¬ng; 4.2.Bæ     sung vèn x©y dùng  b¶n  mua   c¬  vµ  s¾m  ph¬ng tiÖn phôc vô  c«ng    t¸cqu¶n    lýrõng,b¶o  rõng  qu¶n      vÖ  vµ  lýl©m  s¶n cña   îng KiÓm   lùcl   l©m  ®Þa ph¬ng; 4.3.Bæ     sung vèn x©y dùng  b¶n  c¬  cho    c¸c c«ng tr×nh  së  tÇng, c¬  h¹    phóc          lîx∙héitrªn®Þa  i bµn; 4.4.Hç      trîcho      c¸c chi phÝ  ªnquan  li   ®Õn   viÖc phèi hîp    trong c«ng    t¸c qu¶n    lý rõng, b¶o      vÖ rõng  qu¶n    vµ  lý l©m  s¶n, nh: chi cho          gi¸o dôc, tuyªn     truyÒn,s¬    kÕt,tæng    kÕt... 4.5.­C¨n  vµo    cø  t×nh h×nh  thùc tÕ  c¸c huyÖn  kho¶n    ë    vµ  tiÒn thùc tÕ    ® îc®Ó       l¹ cho  i ng©n s¸ch ®Þa    ph¬ng,Chñ    tÞch UBND  cÊp tØnh  quyÕt  ®Þnh  hç    trî thªm kinh phÝ    cho    c¸c huyÖn, thÞ thùc hiÖn    nhiÖm   phèihîp  vô    chèng  chÆt,ph¸ rõng  s¶n      vµ  xuÊt,kinhdoanh,vËn        chuyÓn l©m s¶n    tr¸phÐp, ® Æc   i   biÖt®èi víi         huyÖn  c¸c vïng gi¸pranh      gi÷a c¸ctØnh,c¸chuyÖn          vïng biªngií .     i ViÖc    chi®Çu        t trël¹ cho  i rõng,chimua       s¾m  ph¬ng tiÖn trang bÞ    cho  lùcl    îng lµm nhiÖm   qu¶n    vô  lýrõng,b¶o  rõng  qu¶n      vÖ  vµ  lýl©m  s¶n,chix©y      dùng    c¸c c«ng tr×nh c¬  h¹ tÇng,phóc          së      lîx∙héiph¶i®¶m   i   b¶o tu©n      thñ c¸c quy ®Þnh  qu¶n        vÒ  lýchitiªung©n  s¸ch,qu¶n      lý®Çu    tx©y  dùng  b¶n  c¬  hiÖn  hµnh cña  Nhµ níc. Iii.­ch Õ   é  b¸o c¸o vµ H¹ch to¸n   ® C¸c ®¬n  KiÓm   vÞ  l©m  îc trÝch  ëng    ®   th tõ nguån thu chèng chÆt, ph¸     rõng  s¶n  vµ  xuÊt,kinh    doanh, vËn    chuyÓn  l©m  s¶n    tr¸ phÐp  i ph¶i më       sæ s¸ch,l gi÷ chøng    thùc   u    tõ vµ  hiÖn  viÖc h¹ch to¸n,kÕ     to¸n theo    quy ®Þnh  hiÖn hµnh.
  5. 5 Hµng  quý  kÕt  vµ  thóc n¨m, Chi côc        KiÓm  l©m    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng chÞu  tr¸chnhiÖm      TµichÝnh,Bé    b¸o c¸o Bé      N«ng  nghiÖp  vµ  Ph¸t tr     iÓn n«ng  th«n    vÒ kÕt  qu¶ kiÓm     lý,kÕt  tra,xö    qu¶ thu    ph¹tvi tõ xö      ph¹m  hµnh chÝnh, viÖc    trÝch lËp  sö  vµ  dông  quü chèng  chÆt, ph¸    rõng vµ  s¶n xuÊt,kinhdoanh,vËn        chuyÓn  l©m s¶n    tr¸phÐp. i Së    Tµi chÝnh    ­ VËt      gi¸c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng, c¸c     ®¬n   qu¶n    dông  vÞ  lý sö  ng©n  s¸ch thùc hiÖn viÖc lËp  to¸n vµ  dù    b¸o    c¸o quyÕt to¸ntheo quy        ®Þnh cña LuËt ng©n    s¸ch Nhµ    níc. Sè tiÒn b¸n l©m s¶n    tr¸ phÐp,  i tang    vËt,ph¬ng tiÖn tÞch    thu,nép vµo  ng©n  s¸ch nhµ    îch¹ch      níc ®   to¸nvµo ch¬ng ¬ng  t øng  i   lo¹  kho¶n    10, 10, môc  052  tiÓu môc ¬ng    t øng cña Môc    lôcng©n s¸ch nhµ      níchiÖn  hµnh. C­ T æ  c h ø c thùc hi Ö n Chñ  tÞch UBND     c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng quy ®Þnh  cô  thÓ møc  tiÒn th   ëng  cho  chøc,c¸ nh©n  thµnh  tæ      cã  tÝch trong c«ng      t¸cqu¶n  lýrõng,b¶o  rõng  qu¶n        vÖ  vµ  lýl©m s¶n;híng dÉn, chØ        ®¹o thùc hiÖn    viÖc  qu¶n    dông  tiÒn  ® îc tõ ho¹t®éng  lý,sö  sè  thu        chèng  chÆt, ph¸ rõng  s¶n      vµ  xuÊt,kinh doanh, vËn        chuyÓn  l©m s¶n    tr¸ phÐp      i ®Ó l¹ cho  i ng©n  s¸ch ®Þa   ph¬ng  theo quy    ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. Th«ng  tnµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy  tõ ngµy    15  kÓ    ký.Nh÷ng  viÖc  vô  ®∙  ph¸thiÖn    nhng cha  lýtÝnh  xö    ®Õn  ngµy  Th«ng   tnµy  hiÖu      îcgi¶i cã  lùcth× ®     quyÕt theo quy      ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. C¸c  quan  c¬  KiÓm  l©m  îctrÝch lËp  ®     quü  chèng chÆt, ph¸ rõng  s¶n      vµ  xuÊt,kinh    doanh, vËn    chuyÓn  l©m  s¶n    tr¸ phÐp  i kh«ng  îc thanh  ®   to¸n c¸c     kho¶n    chiphÝ  tiÒn båidìng quy  vµ        ®Þnh  it¹ Th«ng   52    tsè  TC/CSTC   ngµy  12  th¸ng 9    n¨m  1996  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn viÖc thu  sö  vµ  dông  tiÒn  xö  ph¹t®èi víi       hµnh      viviph¹m hµnh  chÝnh.   Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu   khã    cã  kh¨n,víng  ¾c       m ®Ò nghÞ    c¸c ngµnh,c¸ccÊp      kÞp        Bé    thêib¸o c¸o vÒ  TµichÝnh  Bé  vµ  N«ng  nghiÖp  Ph¸t vµ    tr   iÓnn«ng th«n ®Ó     nghiªncøu,híng dÉn          bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2