intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 103/1999/TTLT/BTC-NN&PTNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
98
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 103/1999/TTLT/BTC-NN&PTNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 103/1999/TTLT/BTC-NN&PTNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 103/1999/TTLT/BTC-NN&PTNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch cña B é  T µi ch Ý n h  ­ B é  N « n g   g hi Ö p  vµ  h¸t triÓn n « n g     n P th«n  Sè  103 /1999/TTLT/BT C­N N & P T N T   n g µ y 21 th¸ng 8 n¨ m  1999 H íng d É n  q u ¶ n  lý, Ê p   h¸t vµ q u y Õt   c p to¸n  kinh p h Ý C h ¬ n g  tr×nh  u è c  gia  íc s¹ch vµ  Q n v Ö  sinh m «i tr n g  n « n g  th«n ê ­ Thùc    hiÖn  QuyÕt ®Þnh  237/1998/Q§­ sè  TTg  ngµy  3/12/1998 cña  Thñ  t   íng ChÝnh  phñ  phª  vÒ  duyÖt  Ch¬ng  tr×nh môc      tiªuQuèc      gia nícs¹ch vµ      vÖ sinhm«i  êng    tr n«ng  th«n. ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  531/TTg  sè  ngµy 8/8/1996 cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ qu¶n      lý c¸c Ch¬ng  tr×nh quèc    QuyÕt  gia vµ  ®Þnh  05/1998/Q§­ sè  TTg ngµy  14/1/1998  cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ    vÒ qu¶n      lý c¸c Ch¬ng tr×nh  môc    tiªuquèc    gia. ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   87/CP  sè  ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh  phñ quy  ®Þnh      chi tiÕtviÖc ph©n cÊp qu¶n    lý,lËp,chÊp    hµnh  quyÕt  vµ  to¸n ng©n     s¸ch Nhµ     níc;NghÞ  ®Þnh   51/1998/CP  sè  ngµy 18/7/1998 cña ChÝnh  phñ  söa ®æi,bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña  NghÞ  ®Þnh  87/CP. sè  §Ó     t¨ng cêng c«ng    t¸cqu¶n      lýtµichÝnh      ®èi víinguån  kinh phÝ    Ch¬ng  tr×nh môc      tiªuQuèc      gia nícs¹ch vµ  sinh m«i  êng    vÖ    tr n«ng th«n  (ViÕtt¾t lµ       Ch¬ng  tr×nh  quèc gia    níc s¹ch  VSMTNT);  vµ  Liªn tÞch  Tµi chÝnh­      Bé    Bé N«ng  nghiÖp  PTNT   vµ  híng dÉn  chÕ     ®é qu¶n    lý,cÊp  ph¸tvµ    thanh  quyÕt  to¸nkinh phÝ      ng©n  s¸ch Ch¬ng    tr×nh Quèc        gia nícs¹ch vµ  sinh m«i  êng    vÖ    tr n«ng  th«n nh    sau: I/ h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c h u n g:  N 1/Nguån    vèn  cho  Ch¬ng  tr×nh bao    gåm: ­Vèn    ng©n  s¸ch Nhµ      níc(bao  gåm   vèn  c¶  vay    viÖn  ) nîvµ  trî ­ C¸c    nguån  vèn  kh¸c:vèn    huy  ®éng  trong d©n, vèn      cña    c¸cthµnh  phÇn  kinhtÕ    kh¸c. 2/Nguyªn    t¾c  ®Çu  : t ­ Ch¬ng    tr×nh tËp    trung u      tiªn®Çu    tcho  vïng biªngií         ih¶i®¶o, d©n    ,   téc Ýt  ngêivµ      c¸cvïng n«ng    th«n khã    kh¨n kh¸c.   ­ ViÖc  trÝkinh phÝ    bè      thùc hiÖn    Ch¬ng tr×nh ph¶itheo dù    îcduyÖt       ¸n ®     vµ  theo nguyªn t¾c      Nhµ    nh©n  nícvµ  d©n cïng lµm.   ­ ViÖc  trÝ kinh phÝ    bè      cho Ch¬ng tr×nh hµng    n¨m    vµo  c¨n cø  kh¶ n¨ng  cña  ng©n  s¸ch Nhµ    c¸cnguån    nícvµ    huy ®éng  kh¸c. 3/Kinh    phÝ Ch¬ng tr×nh quèc        gianícs¹ch vµ    VSMTNT   ph¶i® îcqu¶n        lý chitiªu®óng      môc ®Ých, ®óng   îng,®óng    ®èi t   chÕ  ®é.  B¸o    quyÕt    c¸o vµ  to¸n theo qui®Þnh      hiÖn  hµnh.
  2. 2 II/ h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c ô  th Ó:  N A/ N éi d u n g  c hi vµ m ø c  c hi: 1/Chi tõnguån        kinh phÝ  nghiÖp:   sù  1.1/Néi dung      chi: ­Chi hç        trî x©y  dùng    m« h×nh  xÝ    sinh hè  hîp vÖ  ­Chi hç        trî x©y  dùng    m« h×nh  lýchÊtth¶ichuång    xö        tr¹ch¨n nu«i i   ­Chi truyÒn      th«ng  vËn  ®éng      huÊn  x∙héi,tËp  nghiÖp  vô ­Chi øng      dông  tiÕn bé    khoa  häc  thuËtvµo  kü    ch¬ng  tr×nh (nÕu    cã) ­Chi qu¶n        lýchØ  ®¹o  cña  Ban  chñ  nhiÖm  Ch¬ng  tr×nh. 1.2/Møc    chi: a/Dù        ¸n m« h×nh  xÝ    sinh: hè  hîp vÖ  ­ Møc  trî   hç    cña  Nhµ    níccho  mét      x∙®Ó thùc hiÖn      m« h×nh  ®iÓm     tèi®a  lµ:100  iÖu®ång.   tr   ­Néi dung    thÓ      chicô  cho  mét    m« h×nh  bao  gåm: +    Chi chän  ®iÓm   x©y  dùng  ¸n,pháng  dù    vÊn,xö      liÖu;   lýlÊy sè  + Chi phÝ  bé  c¸n  chØ   ®¹o  thuËt møc         kü    tèi®a lµ 200.000  ®ång/th¸ng   (26 ngµy) cho    nh÷ng  ngµy  chØ  ®¹o    trùc tiÕp    m« h×nh  (trong tr   êng  thuª hîp    ngêi kh«ng    ph¶i lµ c¸n  biªn chÕ       bé    cña Nhµ  níc);§èi víic¸n  lµ biªn chÕ        bé      cña nhµ    níc th×  îc thanh  ®   to¸n theo    chÕ     ®é c«ng   t¸cphÝ  theo  Th«ng  t sè  94/1998/TT­ BTC  ngµy 30/6/1998  cña  Tµi chÝnh    Bé    qui ®Þnh  chÕ     ®é c«ng  t¸cphÝ    cho      c¸n bé,c«ng  chøc nhµ    c«ng    níc®i  t¸ctrong níc;   +    Chi tuyªntruyÒn    vËn  ®éng      x∙héi,híng dÉn  thuËtcho    kü    d©n; +    Chi kiÓm    tra,nghiÖm    ¸n; thu dù  +    trî Chi hç   mét phÇn       vËt t(xim¨ng, g¹ch,c¸t. .cho      .  ) ngêid©n    tham    gia m«  h×nh,néidung        chinµy chiÕm kho¶ng  70%  ®Õn  80%  kinh phÝ    cho  m«   1  h×nh,   cô   thÓ: §èivíi   trong 1.715        hé  c¸c   x∙nghÌo:Nhµ    trî   200.000    níchç    ®a  tèi ®ång/hé.§èi     víi  vïng kh¸c:Nhµ    trî   150.000      níchç    ®a  tèi ®ång/hé. b/ Dù      ¸n x©y  dùng    m« h×nh  lýchÊt th¶ichuång    xö        tr¹ch¨n nu«ihîp vÖ   i       sinh:   ­ Møc  trî   hç    cña  Nhµ    níccho  mét      x∙®Ó thùc hiÖn      m« h×nh  ®iÓm     tèi®a  lµ100  iÖu®ång.   tr   ­ Néi dung        chicho    m« h×nh:Gièng  m«     nh  h×nh  ¸n hè  hîp vÖ  dù    xÝ    sinh   t¹  i®iÓm   trªn®©y.  a    Riªng    chiphÝ  trîcña  hç    Nhµ    níc cho    n«ng  c¸c hé  d©n  tham      giam« h×nh    ¸p dông møc sau: + Lo¹ichuång  10    tõ  con    trë xuèng: Møc   trîcña    hç    Nhµ           níc tèi®a lµ 200.000  ®ång/hé
  3. 3 +    Lo¹ichuång      con:Møc  trî tr¹ trªn10  i   hç   cña Nhµ      lµ 300.000  níctèi®a    ®ång/hé. Trêng    l¾p  Æt  hîp cã  ® bioga th× ® îchç          trî thªm  100.000  ®ång/hé. §èivíi   trong 1715        hé  c¸c   x∙nghÌo th× ® îctÝnh        møc  trî   hç   t¨ngthªm  20%   so    víimøc  trî hç   trªn. NÕu  mét    iÓn  x∙ tr khai lång    ghÐp    m« h×nh  xÝ  hè  hîp    vÖ sinh  m«   vµ  h×nh  lýchÊt th¶ichuång    xö        tr¹ch¨n nu«ihîp vÖ  i       sinh,th× møc  trî     hç   cña Nhµ  níccho      m« h×nh lång ghÐp    lµ100  iÖu®ång.   tèi ®a    tr   c/Chi truyÒn      th«ng  vËn  ®éng      x∙héibao  gåm:  tintrªnc¸c ph¬ng  §a        tiÖn  th«ng      tin®¹ichóng        nh:®µi ph¸tthanh,truyÒn    h×nh,b¸o  ph¬ng    vµ  tiÖn th«ng    tinkh¸c;In Ên              c¸c tµiliÖu chuyªn m«n    nghiÖp          vô,tê r¬i, phÝch,phim  ¸p   ¶nh.  Møc    thÓ    vµo    chicô  c¨n cø  c¸cchÕ  qui®Þnh  ®é    hiÖn hµnh. d/TËp    huÊn  nghiÖp  vô: Chi tµiliÖu gi¸otr×nh cho              líphäc; Chi tr¶thïlao cho          gi¶ng        viªnd¹y lýthuyÕt tèi®a      20.000  ®ång/t , iÕt  híng  dÉn    viªnthùc hµnh    15.000    tèi®a  ®ång/t ; iÕt Chi mua    dông       cô,vËttthùc hµnh    (nÕu  cã); Chi phÝ    qu¶n      lýlíphäc:nícuèng,thuªhéitr           êng,x¨ng xe  l¹ cho      ®i   i gi¶ng  viªnvµ    tæ    c¸n bé  chøc  líp; Hç    trîtiÒn    ¨n,ngñ, ®i      l¹ cho  i häc    viªntrong thêigian      tËp huÊn theo    qui ®Þnh  i t¹ Th«ng   93/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy  30/6/1998 cña  Tµi chÝnh    Bé    qui ®Þnh chÕ  chitiªuhéinghÞ. ®é        e/ Chi øng      dông  tiÕn  khoa  bé  häc  thuËt vµo  kü    ch¬ng tr×nh(nÕu      cã): Trªn c¬  kÕt    së  qu¶  nghiªncøu    khoa  häc  thµnh  ®∙  c«ng  c¸cgi¶i vÒ      ph¸p,c«ng    nghÖ  cung cÊp    níc s¹ch vµ  sinh m«i  êng    vÖ    tr n«ng  th«n,ch¬ng    tr×nh ® a      ra c¸cøng    dông  tiÕn bé  thuËtth«ng    kü    qua    m« h×nh  thÓ  cô  nh»m   ®¶m   b¶o    phï hîp kh¶    n¨ng kinhtÕ    cña  ngêid©n  ®iÒu    vµ  kiÖn  tõng vïng sinhth¸i       . h/ Chi qu¶n        lýchØ  ®¹o  cña  Ban chñ  nhiÖm  Ch¬ng  tr×nh bao    gåm:    Héi nghÞ, héi th¶o,chic«ng            t¸ckiÓm     tra,chØ  ®¹o, ®¸nh      gi¸,lËp  b¶o    vµ  vÖ kÕ  ho¹ch, thuª  nh©n  viªn v¨n phßng (trong tr êng hîp kh«ng cã c¸n bé kiªm  nhiÖm),s¬    kÕt,tæng    kÕt.Møc           chitèi®a kh«ng        qu¸ 5% trªntæng  kinh phÝ    sù nghiÖp  trong n¨m    cña  Ch¬ng  tr×nh cho    Ban  Chñ nhiÖm   Ch¬ng  tr×nh cÊp    Trung  ¬ng  kh«ng  vµ  qu¸      1% trªntæng  kinh phÝ  (c¶ vèn  nghiÖp  vèn  sù  vµ  ®Çu    t XDCB)  Ch¬ng  tr×nh trong n¨m      cña  ®Þa  ph¬ng  cho  Ban  chØ ®¹o Ch­ ¬ng tr×nh cÊp    tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng.  2/Chi tõnguån        vèn  ®Çu    tx©y  dùng  b¶n: c¬  2.1/Néi dung      chi: ­Chi hç        trî x©y  dùng  c«ng  tr×nh cung    cÊp    nícs¹ch ­Chi hç    lýnícth¶ilµng nghÒ     trî xö          ­Vèn      quiho¹ch,chuÈn  ®Çu     bÞ  t 2.2/Møc    thÓ:   chicô  2.2.1/  C«ng  tr×nh cung    cÊp    nícs¹ch:
  4. 4 a/C«ng    tr×nh cÊp    trung:   níctËp    ­ Nhµ    trî   níchç    mét  phÇn    xim¨ng,g¹ch,c¸t,       thiÕtbÞ    cho  h¹ng  môc  c«ng  tr×nh ®Çu     nguån,tr¹m xö      êng      lýníc,® èng dÉn chÝnh. ­Møc  trî thÓ  sau:   hç   cô  nh  +      §èivíic«ng  tr×nh cÊp      níccho  th«n  1  (b¶n,Êp):Nhµ    trî         níchç    tû lÖ  víi kh«ng qu¸ 40%       gi¸trÞ c«ng tr×nh  îc cÊp  thÈm   ®   cã  quyÒn phª duyÖt,nhng    tèi kh«ng     ®a  qu¸ 120  iÖu®ång. tr     Riªng vïng nóicao,h¶i®¶o, vïng 1.715                  x∙nghÌo Nhµ    trî   níchç    cho  ¸n dù    cña  th«n    1  ( b¶n, Êp)      tèi®a     víitû lÖ    kh«ng  qu¸ 60%       gi¸trÞ c«ng tr×nh  îc ®   cÊp  thÈm  cã  quyÒn    phª duyÖt,nhng    kh«ng      tèi®a  qu¸ 150  iÖu®ång. tr   +    cÊp    Dù ¸n  níc tËp trung hÖ       tù ch¶y (chØ  thùc hiÖn  vïng    ë  nói cao):   Nhµ     trîkh«ng  níc hç    qu¸ 90%     c«ng  gi¸trÞ  tr×nh  îc cÊp  thÈm   ®   cã  quyÒn  duyÖt nhng    kh«ng      tèi®a  qu¸ 100  iÖu®ång/1 th«n (b¶n,Êp). tr           C¨n  møc  trî cø  hç   cho  ®¬n  th«n  1  vÞ  (b¶n,Êp)    nªu trªn;  C¸c    Bé, ngµnh,   ñy ban nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung ¬ng        phª duyÖt møc  trî hç    cho    ¸n  ªnth«n  i   c¸c dù  li   (l ªnb¶n, li     ªnÊp),x∙,thùc hiÖn  ¸n        dù  cho   phï hîp    víi kh¶ n¨ng kinh phÝ  îcph©n      ®   bæ hµng  n¨m. b/C«ng    tr×nh cÊp      nícph©n  t¸n: ­ Nhµ    trîcho    níc hç    ngêi nghÌo  gia ®×nh    vµ    chÝnh s¸ch      gia x∙ héi,hé    ®×nh vïng 1.715      x∙nghÌo,vïng nóicao,h¶i®¶o.           ­Nhµ    trî   níchç   mét  phÇn       vËttnh:èng nhùa,b¬m         tay,xim¨ng,m¸ng      thu høng    a    nícm tuú theo tõng lo¹ h×nh      i   cÊp níc. ­Møc  trî thÓ  sau:   hç   cô  nh  +    Lo¹igiÕng  khoan  êng  ® kÝnh nhá:Nhµ    trî   300.000    níchç    ®a  tèi ®ång/ hé (vïngnóicao,h¶i®¶o, 1.715              x∙nghÌo Nhµ    trî     níchç    ®a:  tèi 500.000  ®ång/ hé) +    Lo¹igiÕng ®µo: Nhµ    trîtèi®a   níc hç      100.000  ®ång/hé (®èivíivïng       nóicao,h¶i®¶o, vïng 1.715              x∙nghÌo Nhµ    trî   200.000    níchç    ®a  tèi ®ång/hé) +    BÓ chøa    a  m3): Nhµ    trîtèi®a   níc m (4    níc hç      300.000  ®ång/hé;Lu    chøa    a  nícm Nhµ    trî   100.000  níchç    ®a  tèi ®ång/hé  (cho  vïng khã    kh¨n thiÕu     níc). 2.2.2/ ¸n c«ng   Dù    tr×nh xö      lýchÊtth¶ilµng nghÒ:       ­ Néi dung  trîNhµ    trî     hç    : níchç    mét phÇn     xim¨ng,g¹ch,c¸tcho  vËt tnh          côm   c«ng  tr×nh xö      lýhoÆc   kªnh  dÉn chÝnh,thiÕtbÞ.     ­ Møc  trî thÓ:Nhµ    trî   hç   cô    níchç   kh«ng    qu¸ 40%       gi¸trÞ c«ng  tr×nh ® îc     cÊp  thÈm  cã  quyÒn phª duyÖt,nhng        tèi®a kh«ng    tr   qu¸ 80  iÖu ®ång cho  1  th«n (b¶n,Êp).       C¨n  møc  trî cø  hç    cho  ®¬n  th«n  1  vÞ  (b¶n,Êp)    nªu trªn;  C¸c    Bé, ngµnh,  Uû ban nh©n  d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc trung ¬ng        phª duyÖt  møc  trî hç    cho    ¸n li   c¸c dù    ªnth«n (b¶n,Êp),x∙,thùc hiÖn  ¸n cho                dù    phï hîp víikh¶ n¨ng  kinhphÝ  îcph©n      ®   bæ hµng  n¨m. 2.2.3/Vèn      qui ho¹ch,chuÈn  ®Çu   : Nhµ      bÞ  t  níc cÊp theo  ¸n,luËn  dù    chøng  kinh tÕ  thuËt® îccÊp  thÈm    kü      cã  quyÒn    phª duyÖt.
  5. 5 §èivíi       c«ng  c¸c tr×nh cung    cÊp    nícs¹ch thuéc diÖn  ¸n nícngoµitµitrî     dù            cã    néidung  ®Þa  vµ  chØ  thÓ    trÝkinhphÝ  cô  th× bè      theo dù    îcduyÖt.   ¸n ®   B/ C « n g  t¸c u ¶ n  lý tµi h Ý n h  c ñ a C h ¬ n g  tr×nh:  q  c 1/LËp  to¸nvµ    dù    ph©n    bæ kinhphÝ:   ­ Hµng    n¨m    vµo  c¨n cø  ChØ   thÞ cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  x©y  vÒ  dùng  kÕ ho¹ch    iÓn kinh tÕ      ph¸ttr     x∙ héi;Th«ng   thíng dÉn  giao  kiÓm       vµ  sè  travÒ  dù      to¸nching©n  s¸ch Nhµ      níccña  Tµi chÝnh; Bé  Bé      N«ng  nghiÖp  PTNT   vµ  (c¬ quan    qu¶n    lýCh¬ng  tr×nh)ph©n    kiÓm      bæ sè  tracho      c¸cBé, ngµnh,®Þa     ph¬ng, göiBé        Tµi chÝnh, Bé      KÕ ho¹ch  §Çu     vµ  t ®Ó tæng    hîp tr×nh Uû    ban  Thêng  Quèc    vô  héi,ChÝnh  phñ    phª duyÖt  th«ng  nhiÖm   chicho    vµ  b¸o  vô    c¸c Bé, ngµnh  c¸c®Þa    vµ    ph¬ng. Sau    îc nhËn  khi®   th«ng  b¸o kinh phÝ    cña ch¬ng  tr×nh,C¸c    Bé, ngµnh  vµ UBND  tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc    TW ph©n    giao  to¸nchi®Õn   bæ vµ  dù      ®¬n  trùctiÕp tham    vÞ      gia ch¬ng  tr×nh phï hîp víimôc              tiªu, dung  néi cña Ch­ ¬ng tr×nh göiBé    PTNT       NN ­ (Ban chñ  nhiÖm  ch¬ng  tr×nh trung ¬ng),Bé          Tµi chÝnh  Bé    vµ  KÕ ho¹ch ­§Çu .    t ­ C¨n  qui®Þnh  i   cø    t¹ Th«ng   103/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy  18/7/1998 cña  Bé    Tµi chÝnh    vÒ híng  dÉn  viÖc ph©n  cÊp, lËp,chÊp      hµnh  quyÕt  vµ  to¸n  ng©n  s¸ch Nhµ    chÕ          níc vµ  ®é chitiªuhiÖn  hµnh; c¸c ®¬n  ® îc ph©n        vÞ    bæ kinh phÝ    cña Ch¬ng  tr×nh lËp  to¸nchitiÕttheo      dù        néidung    theo  chivµ  môc  lôc ng©n    s¸ch Nhµ      N«ng  níc göi Bé  nghiÖp  PTNT   vµ  (V¨n phßng  Ban  chñ  nhiÖm  ch¬ng  tr×nh trung ¬ng),Bé          Tµi chÝnh, Kho      b¹c nhµ    níctrung ¬ng, c¬      quan  chñ qu¶n  ¸n  dù  (®èi víikinh phÝ        cña    c¸c Bé, ngµnh  trung  ë  ¬ng thùc  hiÖn)  göi cho  Tµi chÝnh  VËt    vµ    Së    ­  gi¸,Kho  b¹c nhµ   níc tØnh, Së    N«ng  nghiÖp  PTNT   vµ  tØnh, thµnh    phè  (®èivíikinh phÝ        Ch¬ng  tr×nh thuéc ®Þa  ph¬ng). Bé    Tµi chÝnh, Së      Tµi chÝnh VËt    tr¸chnhiÖm   gi¸cã    kiÓm       tranéi dung  chidù      to¸ncña    c¸c ®¬n  nÕu  vÞ  thÊy  to¸nkh«ng  dù    ®óng hoÆc   cha      phï hîp th× yªu cÇu      ®¬n  ®iÒu  vÞ  chØnh  i l¹ . ViÖc giao dù      to¸ncho    c¸c ®¬n  dù      vÞ  to¸ntrùcthuéc ph¶i®¶m       b¶o  khíp  ®óng  tæng  vÒ  møc  chitiÕttheo ®óng  vµ        môc    îcgiao. chi®     Riªng ®èi    víinguån kinh phÝ    ®Çu    t x©y dùng  b¶n: viÖc  c¬    lËp  to¸n dù    theo qui®Þnh      hiÖn hµnh  ®Çu    vÒ  tx©y dùng  b¶n. c¬  2/CÊp      ph¸tkinh phÝ:   a/§èivíi       nguån  kinh phÝ  nghiÖp:   sù  ­  Trung  ë  ¬ng: C¨n  vµo  to¸n n¨m  îc giao,c¸c ®¬n  trùc tiÕp   cø  dù    ®       vÞ      tham    gia ch¬ng tr×nh lËp  to¸nchihµng    dù      quÝ chiatheo    th¸ng,theo    môc    chi göic¬    quan  chñ qu¶n cÊp  trªn,  Kho      b¹c n¬i®¬n  giao dÞch. C¬  vÞ      quan  chñ  qu¶n  cÊp    trªntæng hîp    Tµi chÝnh  göi Bé    lµm c¨n  cÊp  cø  ph¸tkinh phÝ      vµ  kiÓm       so¸tchitheo    qui®Þnh.  Tµi chÝnh  Bé    cÊp    trùctiÕp b»ng h¹n møc  cho  c¸cBé, ngµnh,c¬        quan  Trung  ¬ng tham    giaCh¬ng  tr×nh theo  to¸nvµ    dù    tiÕn   ®é thùc hiÖn    nhiÖm  vô. ­ ë    ®Þa  ph¬ng:C¨n  vµo  to¸nng©n    cø  dù    s¸ch ® îcgiao,c¸c ®¬n  trùc         vÞ    tiÕp tham    gia ch¬ng tr×nh lËp  to¸nchihµng    dù      quÝ  chia theo  cã    th¸ng,theo    môc       quan  chi göi c¬  chñ qu¶n ch¬ng tr×nh cña ®Þa   ph¬ng, c¬    quan  chñ 
  6. 6 qu¶n  ch¬ng  tr×nh  tæng hîp    Tµi chÝnh­  göi Së    VËt    gi¸,Kho  b¹c    n¬i ®¬n vÞ  giao dÞch    ( trong tr   êng  kinh phÝ  hîp    cña  ch¬ng tr×nh cÊp    qua  quan  c¬  chñ  qu¶n  ch¬ng  tr×nh);Ho Æc       göi cho  Tµi chÝnh­ Së    VËt    quan  gi¸,c¬  chñ qu¶n  ch¬ng  tr×nh,Kho        b¹c n¬i®¬n  giao dÞch  êng    vÞ    (tr hîp cÊp   trùctiÕp cho    ®¬n  vÞ tham      gia trùctiÕp ch¬ng    tr×nh),lµm    cÊp    c¨n cø  kinh phÝ    theo  to¸nvµ  dù    tiÕn ®é    thùc hiÖn    nhiÖm   ® îccÊp  thÈm  vô    cã  quyÒn    phª duyÖt  kiÓm    vµ  so¸t chi theo      qui ®Þnh.  Tµi chÝnh  Bé    cÊp  quyÒn  uû  b»ng  h¹n møc  cho  Tµi Së    chÝnh  VËt    gi¸tØnh, thµnh    phè    ®Ó thùc  hiÖn nh÷ng  nhiÖm   cña  vô  ch¬ng  tr×nh thuéc tr¸chnhiÖm        cña ®Þa  ph¬ng. b/§èivíi       nguån  vèn  ®Çu    tXDCB: ­ ë    trung ¬ng:Bé        Tµi chÝnh  chuyÓn  vèn  qua Tæng  côc §Çu   tcÊp  ph¸t,   thanh to¸n trùc tiÕp      cho    c¸c Bé,  quan  c¬  trung ¬ng theo c¸c    qui ®Þnh  vÒ  qu¶n    lývèn  ®Çu    tXDCB  hiÖn  hµnh. ­  ®Þa   ë  ph¬ng: Bé      Tµi chÝnh  cÊp  quyÒn  uû  cho  Tµi chÝnh  Së    VËt    gi¸ ®Ó   Tµi chÝnh  Së    VËt    gi¸chuyÓn vèn sang Côc  ®Çu     t ph¸ttr     iÓn cÊp ph¸t,   thanh    to¸ncho    c¸c®¬n  theo qui®Þnh  vÞ      qu¶n    lývèn  ®Çu    tXDCB. 3/C«ng      t¸ckiÓm    quyÕt to¸nkinhphÝ: travµ        ­ C«ng      t¸ckiÓm     N«ng  tra:Bé  nghiÖp  PTNT,  vµ  Ban  chñ nhiÖm  Ch¬ng  tr×nh quèc        gia vÒ níc s¹ch  vÖ   vµ  sinh  m«i  êng  tr n«ng th«n phèi hîp      víic¬  quan    tµichÝnh  tiÕn hµnh    kiÓm    êng  trath xuyªn hoÆc     ®ét  xuÊtvÒ    viÖc  chÊp  hµnh  chÝnh s¸ch chÕ      ®é cña Nhµ    t×nh  níc vÒ  h×nh  dông  sö  kinh phÝ  c¶    ë  trung¬ng  ®Þa    vµ  ph¬ng. ­ VÒ     quyÕt  to¸n:C¸c    ®¬n  cã  dông  vÞ  sö  kinh phÝ  ¬ng    Ch tr×nh môc      tiªu quèc      gianícs¹ch vµ  sinh m«i  êng    vÖ    tr n«ng  th«n ph¶ib¸o        c¸o t×nh  h×nh thùc  hiÖn (quÝ,n¨m)  quyÕt      vµ  to¸nkinh phÝ    cña Ch¬ng  tr×nh theo    ®óng  chÕ ®é  kÕ    to¸n®¬n  HCSN   vÞ  ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  999/TC­ sè  Q§­C§KT  ngµy 2/11/1996 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh  chÕ  b¸o    Bé    vµ  ®é  c¸o quyÕt      to¸nqui ®Þnh    t¹ Th«ng   103/1998/TT­ i tsè  BTC  ngµy 18/7/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    III/T æ  c h ø c thùc hi Ö n   1/ C¸c    ®¬n  tham    vÞ  gia thùc hiÖn    Ch¬ng  tr×nh nícs¹ch vµ        VSMTNT   cã  tr¸ch nhiÖm   dông    sö  kinh phÝ  ®óng  môc  ®Ých, ®óng  ®èi  îng,theo  t   ®óng  chÕ       ®é qui ®Þnh  it¹ Th«ng  t nµy  c¸c chÕ     vµ    ®é hiÖn  hµnh  kh¸c;®Þnh    kú  (quÝ, n¨m)    b¸o  t×nh  c¸o  h×nh  dông  sö  kinh phÝ    quan    víic¬  chñ qu¶n  ¸n, dù    ®ång    quan    göic¬  tµichÝnh  ®ång  cÊp. 2/ C¸c    Bé, ngµnh, c¬    quan    TW tham    gia Ch¬ng  tr×nh  tr¸ch nhiÖm   cã    kiÓm       trac¸c ®¬n  cÊp    vÞ  díithùc hiÖn    ®Çy         ®ñ c¸c qui ®Þnh    vÒ qu¶n      lýtµi chÝnh  ®Þnh  (quÝ, n¨m)  vµ  kú    b¸o c¸o  N«ng  Bé  nghiÖp  PTNT   vµ  (Ban chñ  nhiÖm  Ch¬ng  tr×nh Trung ¬ng),Bé      Tµi chÝnh    vÒ tiÕn    ®é thùc hiÖn c«ng  viÖc  tæng  vµ  hîp t×nh h×nh  dông  sö  kinh phÝ  tham gia thùc hiÖn  ¬ng  Ch tr×nh. ë ®Þa   ph¬ng: Ban    chØ ®¹o Ch¬ng  tr×nh cÊp    tØnh, thµnh    phè  tr¸ch cã    nhiÖm  ®«n  ®èc, kiÓm         trac¸c ®¬n  tham    vÞ  gia Ch¬ng  tr×nh thùc hiÖn      ®Çy  ®ñ       c¸c qui ®Þnh    vÒ qu¶n      lýtµichÝnh, ®Þnh  (quÝ, n¨m)    kú    b¸o  Uû  c¸o  ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè    trùcthuéc trung ¬ng, Bé    N«ng  nghiÖp  PTNT   vµ 
  7. 7 (Ban chñ  nhiÖm   Ch¬ng  tr×nh nícs¹ch vµ  sinh m«i  êng        vÖ    tr n«ng th«n  Trung  ¬ng),Bé      Tµi chÝnh    vÒ tiÕn    ®é thùc hiÖn  c«ng viÖc  îc giao  tæng    ®   vµ  hîp t×nh  h×nh  dông  sö  kinhphÝ    tham    giathùc hiÖn    Ch¬ng  tr×nh. 3/ Bé    N«ng  nghiÖp  PTNT,  vµ  Ban chñ  nhiÖm  Ch¬ng  tr×nh níc s¹ch vµ        VSMTNT     tr¸chnhiÖm   TW cã    ®«n ®èc, kiÓm         trac¸c Bé,  ngµnh, ®Þa     ph¬ng  tham    gia Ch¬ng tr×nh thùc hiÖn      ®Çy  c¸c qui®Þnh  qu¶n      ®ñ      vÒ  lýtµichÝnh,   phèihîp    Tµi chÝnh, Bé      víiBé      KÕ ho¹ch   ­ §Çu   t kiÓm     êng  trath xuyªn hoÆc     ®ét xuÊt vÒ    kÕt  qu¶    îccña  ®¹t®   Ch¬ng tr×nh ë        c¸cBé, ngµnh  ®Þa  vµ  ph¬ng  vÒ     néi dung  tiÕn    vµ  ®é thùc hiÖn    Ch¬ng  tr×nh  ®Þnh  (quÝ, n¨m)  vµ  kú    b¸o  c¸o Bé      TµichÝnh,Bé      KÕ ho¹ch vµ   §Çu   tiÕn ®é  tvÒ    thùc hiÖn  t×nh    vµ  h×nh  sö dông  kinhphÝ    cña toµn  Ch¬ng  bé  tr×nh. 4/ Th«ng     tnµy  îc¸p dông    ®     tõ 1/9/1999,c¸c qui®Þnh        kh¸c tr¸víi       i Th«ng  tnµy    ®Òu     b∙ibá. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu  g×      cã  víng  ¾c     m ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n vÞ  ph¶n    LiªnBé    ¸nh vÒ    ®Ó nghiªncøu    söa  æi  ® cho    phïhîp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2