Thông tư liên tịch 129/1998/TTLT-BTC-TCQTTW của Bộ Tài chính và Ban Tài chính-Quản trị Trung ương

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
134
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch 129/1998/TTLT-BTC-TCQTTW của Bộ Tài chính và Ban Tài chính-Quản trị Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 129/1998/TTLT-BTC-TCQTTW của Bộ Tài chính và Ban Tài chính-Quản trị Trung ương về việc hướng dẫn bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 04-TT/LB ngày 24/9/97 của Ban Tài chính quản trị Trung ương và Bộ Tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 129/1998/TTLT-BTC-TCQTTW của Bộ Tài chính và Ban Tài chính-Quản trị Trung ương

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t liªn tÞch B é  T µi ch Ý n h  ­ B a n  T µi ch Ý n h  q u ¶ n  trÞ Trun g  ¬ n g sè  129/1998/TTLT­B T C­T C Q T T W  n g µ y 28  th¸ng 9 n¨ m  1998 h íng d É n  b æ  s u n g  m ét sè ®i Ó m  q u y  ® Þ n h  t¹i T h « n g  t sè 04/TT­L B  n g µ y   24/9/1997 c ña  B a n  T µi c h Ý n h  q u ¶ n  trÞ Trun g  ¬ n g  vµ B é  T µi ch Ý n h Thi hµnh    QuyÕt  ®Þnh  cña Thêng  Bé  vô  ChÝnh    c¬  trÞ vÒ  chÕ  qu¶n    lý tµichÝnh    §¶ng quy  ®Þnh  i t¹  Th«ng b¸o  74/TB­   sè  TW ngµy  10/6/1997  sè  vµ  85/TB­   TW ngµy  6/8/1997  Th«ng   vµ  t híng dÉn  04/TT­ ngµy  sè  LB  24/9/1997  cña Ban    TµichÝnh   ­Qu¶n    trÞTrung ¬ng  Bé    vµ  TµichÝnh. Sau  mét    thêigian thùc hiÖn, ®∙      ph¸tsinh mét  víng  ¾c         sè  m vÒ c¨n cø  lËp  to¸nquyÕt    ph©n  dù    to¸nvµ  cÊp qu¶n    lýng©n  s¸ch §¶ng.Ban        Tµi chÝnh  ­Qu¶n      trÞTrung  ¬ng  tæng    ®ang  ®∙  hîp vµ  cïng Bé      TµichÝnh  nghiªncøu      ®Ó tr×nh Bé    ChÝnh    trÞ,ChÝnh phñ  söa  æi    ® bæ sung. §Ó   c¨n cø  cã    cho  viÖc x©y dùng  ph©n    to¸nng©n  vµ  bæ dù    s¸ch §¶ng    n¨m 1999, t¹osù      chñ  ®éng trong viÖc  trÝ c¬    bè    cÊu    chi®¶m   b¶o thùc hiÖn    tètnhiÖm  chÝnh      vô  trÞcña tõng cÊp  §¶ng,trong khichê  uû        ban hµnh chÝnh  thøc møc     chib×nh qu©n cña  quan  c¬  §¶ng    c¸c cÊp  ý  vµ  kiÕn  chØ  ®¹o cña  cÊp  thÈm  cã  quyÒn  ph©n  vÒ  cÊp  qu¶n    lýng©n  s¸ch §¶ng,Bé        TµichÝnh  vµ  Ban    TµichÝnh  Qu¶n    trÞTrung ¬ng  thêihíng dÉn    t¹m      bæ sung  sau: nh  1.VÒ     møc    ching©n  s¸ch b×nh    qu©n: ­ Møc       ching©n  s¸ch b×nh    qu©n lµm    lËp  to¸nng©n  c¨n cø  dù    s¸ch cña    c¸ctØnh      uû,thµnh  ® îc¸p dông  uû      b»ng  lÇn  2  møc    ching©n  s¸ch b×nh    qu©n  hiÖn hµnh  cña  quan  c¬  hµnh chÝnh  nghiÖp  sù  nhµ    níc cïng cÊp quy ®Þnh  cho tõng ®Þa    bµn. ­ Møc       ching©n  s¸ch b×nh    qu©n lµm    lËp  to¸nng©n  c¨n cø  dù    s¸ch cña    c¸c huyÖn      uû, quËn  (vµ  ¬ng  ¬ng)  îc ¸p  uû  t ® ®   dông  b»ng 1,5 lÇn møc     chi ng©n  s¸ch b×nh    qu©n hiÖn hµnh  cña  quan  c¬  hµnh chÝnh  nghiÖp  sù  nhµ  n­ íccïng cÊp      quy  ®Þnh  cho tõng ®Þa    bµn. ­Møc      chib×nh qu©n    trªnkh«ng  bao gåm         chibïlçxuÊtb¶n        b¸o,chi®Çu   tXDCB       tõnguån vèn  trung cña  tËp    ng©n  s¸ch nhµ          níc,chi®èi ngo¹i    , ®µo  chi t¹ol¹c¸n bé,chinghiªncøu            i   khoa häc  chicho    vµ    c¸cch¬ng  tr×nh môc    tiªu. ­ Dù        to¸nchicña  cÊp  ®¶ng    uû  c¸ccÊp  theo  møc    chib×nh qu©n  trªn nªu    ® îc bè    trÝ  trong  to¸n chi ng©n   dù      s¸ch ®Þa  ph¬ng  ® îc c¬  ®∙    quan  hµnh  chÝnh  cÊp    trªngiao. 2.VÒ     ph©n  cÊp  qu¶n    lýng©n  s¸ch §¶ng:   Trong    khichê  kiÕn  ý  chØ  ®¹o  cña  Thêng    ChÝnh    Thñ íng trùcBé  trÞvµ  t   ChÝnh  phñ    vÒ ph©n  cÊp qu¶n    lýng©n  s¸ch §¶ng, viÖc    b¶o  ®¶m  kinh phÝ    ho¹t®éng    cho cÊp  §¶ng    uû  c¸c cÊp thùc hiÖn    theo LuËt ng©n    s¸ch nhµ      níc vµ Th«ng   04/TT­ ngµy  tsè  LB  24/9/1997 cña    Ban    TµichÝnh  ­ Qu¶n    trÞTrung  ¬ng  Bé    vµ  TµichÝnh. §Ò  nghÞ    c¸c cÊp  ®¶ng  uû  ®Þa  ph¬ng, Uû    ban  nh©n d©n    c¸c cÊp thùc  hiÖn  viÖc lËp  to¸n ng©n  dù    s¸ch n¨m 1999 cho    c¸c cÊp  ®¶ng  uû  theo híng  dÉn    bæ sung  i t¹  Th«ng  t nµy  c¸c quy  vµ    ®Þnh  i t¹ Th«ng   ªnBé  04  t li   sè  nªu  trªn.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng  ¾c     cã  m ®Ò nghÞ  ph¶n ¸nh  Bé  vÒ  TµichÝnh  Ban      vµ  TµichÝnh  qu¶n    trÞTrung  ¬ng    ®Ó nghiªncøu,gi¶i       quyÕt.
  2. 2 Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùctõngµy  ký.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản