Thông tư liên tịch 28TT/LB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
79
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch 28TT/LB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 28TT/LB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động quảng cáo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 28TT/LB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA TH«NG   T LIªN  TµI CHÝNH     Bé    ­V¨N HO¸ TH«NG  TIN  28  Sè  TT/LB  NGµY   TH¸NG   N¨M   30  05  1996  QUY  ®ÞNH   CHÕ   THU,  ®é  NéP   QU¶N   Sö  Vµ  Lý  DôNG     LÖ PHÝ   CÊP   GIÊY PHÐP   HO¹T ®éNG   QU¶NG   C¸O ­ C¨n  §iÒu  NghÞ     cø  14  ®Þnh  194/CP  sè  ngµy  12­ 31­ 1994 cña ChÝnh   phñ  ho¹t®éng  vÒ    qu¶ng        c¸o trªnl∙nhthæ  ViÖtNam;   ­ C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   276/CT  sè  ngµy  7­ 28­ 1992 cña Chñ  tÞch Héi  ®ång  tr Bé  ëng (nay    lµ Thñ íng  t ChÝnh phñ) vÒ    viÖc thèng nhÊt qu¶n      lýc¸c  lo¹ phÝ  lÖ    i vµ  phÝ; Liªn Bé      Tµi chÝnh    ­ V¨n ho¸ th«ng    tinquy ®Þnh  chÕ       ®é thu,nép vµ  qu¶n    dông  phÝ  lýsö  lÖ  cÊp giÊy phÐp      ho¹t®éng  qu¶ng    sau: c¸o nh  I.§èITîNG      NéP: Tæ  chøc,c¸nh©n      nép  ®¬n  ® îccÊp  vµ    giÊy phÐp      ho¹t®éng kinh doanh    dÞch  qu¶ng    íi®©y     vô  c¸o (d   gäichung    lµ giÊy  phÐp hµnh nghÒ),giÊy    phÐp  qu¶ng    c¸o (mçiqu¶ng      c¸o)theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ    10  ®Þnh  194/CP  sè  ngµy  12­ 31­ 1994  cña  ChÝnh  phñ th× ph¶i nép  phÝ    lÖ  theo quy ®Þnh   i t¹  Th«ng   tnµy. II  . MøC   THU: Møc    phÝ  thu lÖ  cÊp  giÊy phÐp    hµnh  nghÒ  qu¶ng    c¸o,giÊy phÐp    qu¶ng  c¸o quy    ®Þnh  sau: nh  1.LÖ    phÝ  cÊp  giÊy phÐp    hµnh  nghÒ  qu¶ng  c¸o: a.      §èi víidoanh nghiÖp Nhµ     níc,doanh nghiÖp T nh©n, C«ng      ty cæ phÇn, C«ng      tytr¸chnhiÖm    h÷u    h¹n:300.000 ®ång/giÊy. b. §èi víi  c¸c hé kinh doanh díi  vèn ph¸p ®Þnh  theo NghÞ  ®Þnh  66/H§BT ngµy  3­ 2­ 1992 cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng (nay lµChÝnh      phñ):100.000    ®ång/giÊy. Trêng  gia h¹n  hîp    giÊy chøng nhËn, thu    b»ng 50%  møc   quy  thu  ®Þnh  i t¹  ®iÓm   nµy. 2. LÖ     phÝ cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ  qu¶ng c¸o  ngoµi ®Þa   ra    ph¬ng  ®ãng    trôsë: ­Thêih¹n    th¸ng®Õn   th¸ng:     trªn24    36    300.000  ®ång,  ­Thêih¹n    th¸ng®Õn   th¸ng:     trªn12    24    150.000  ®ång, ­Thêih¹n  th¸ngtrëxuèng:     12        100.000  ®ång 3.    LÖ phÝ  cÊp  giÊy phÐp  thùc hiÖn cho  mçi  qu¶ng    c¸o,bao  gåm  c¶  qu¶ng  khira    c¸o    c¸c phô  b¶n    trªnb¸o viÕt,qu¶ng  trªn§µi truyÒn    c¸o      thanh,  truyÒn  h×nh. Qu¶ng    c¸o      díic¸c h×nh thøc      tµitrî biÓu  , diÔn  nghÖ  thuËt,thi     ®Êu  thÓ  dôc thÓ thao  c¸c h×nh  vµ    thøc ho¹t®éng    kh¸c,thu      1% doanh    thu dÞch  qu¶ng          vô  c¸o ghitrªnhîp ®ång gi÷a chñ    qu¶ng    ngêilµm  c¸o vµ    dÞch vô  qu¶ng    c¸o,nhng  møc  thu      tèi®a kh«ng  qu¸  3.000.000  (Ba  iÖu)®ång/mét tr     giÊy phÐp    qu¶ng c¸o.
  2. 2 II     ITæ CHøC   . THU.  NéP   Sö  Vµ  DôNG     LÖ PHÝ: 1. C¬     quan  V¨n ho¸ th«ng    tr¸chnhiÖm   chøc  tin,cã    tæ  thu  phÝ  lÖ  cÊp  giÊy phÐp    qu¶ng    c¸o theo quy    ®Þnh  sau  ®©y: ­ Tæ     chøc, c¸ nh©n        khinép  ®¬n    xin cÊp giÊy phÐp hµnh nghÒ  qu¶ng  c¸o hoÆc  giÊy phÐp  qu¶ng  ph¶it¹m  c¸o    nép 50%   tiÒn  phÝ  sè  lÖ  qu¶ng    c¸o theo møc      thu quy ®Þnh    t¹ môc    i IITh«ng   tnµy. ­ Tæ     chøc,c¸ nh©n    îccÊp      khi®   giÊy phÐp    hµnh  nghÒ qu¶ng    c¸o hoÆc   giÊy phÐp    qu¶ng    c¸o ph¶inép    tiÕp 50%   lÖ    sè  phÝ ph¶inép    cßn    l¹ theo  i møc   thu quy    ®Þnh    t¹ môc    i IITh«ng   tnµy.  Trêng    chøc,c¸ nh©n  hîp,tæ      nép  ®¬n    xincÊp  giÊy phÐp, sau  kh«ng      ®ã  ®ñ ®iÒu  kiÖn  tiªuchuÈn  vµ    nªn kh«ng  îccÊp  ®   giÊy phÐp  qu¶ng    sè  c¸o th×  tiÒn  phÝ  t¹m  lÖ  ®∙  nép (50%)  trªn®Ó     ë    bï ®¾p     chiphÝ  thÈm  ®Þnh, kh«ng  ph¶ihoµn      tr¶cho  ngêinép.   ­ Khi thu  phÝ      lÖ  cÊp  giÊy phÐp  qu¶ng  (bao  c¸o  gåm   kho¶n  c¶  t¹m    thu 50%), ph¶i cÊp      cho ngêi nép    tiÒn biªn laithu      tiÒn  Bé    do  Tµi chÝnh  (Tæng  côc  thuÕ) ph¸thµnh,b¶o        ®¶m   tiÒn ghitrªnbiªnlai sè            b»ng  tiÒn ®∙    sè    thu cña  ngêi nép    tiÒn.C¬     quan  lÖ  thu  phÝ  nhËn      tiÒn  i biªn laithu  t¹ Côc ThuÕ  ®Þa  ph¬ng    n¬i ®ãng    vµ  tr¸ch nhiÖm   trô së  cã    qu¶n    dông  thanh  lý,sö  vµ  to¸n,   quyÕt        to¸nbiªnlaitheo ®óng  chÕ    ®é qu¶n    Ên  lývÒ  chØ  cña  Tµi chÝnh  Bé    quy ®Þnh. ­Thùc    hiÖn ®¨ng      ký,kª khaithu,nép  phÝ      lÖ  qu¶ng      quan  c¸o víic¬  thuÕ  ®Þa ph¬ng    n¬i®ãng    chËm   trôsë  nhÊt tr   ngµy  tõ ngµy    íc5  kÓ    b¾t  ®Çu   thùc  hiÖn    phÝ, më     thu lÖ    sæ s¸ch kÕ      to¸ntheo    dâit×nh  h×nh    thu,nép  sö  vµ  dông  kho¶n  lÖ  thu  phÝ  cÊp  giÊy phÐp  qu¶ng  theo  c¸o  ®óng quy  ®Þnh  cña Ph¸p  lÖnh  to¸nthèng  kÕ    kª. 2.Qu¶n    dông  thu lÖ    lýsö  sè    phÝ cÊp  giÊy phÐp    qu¶ng  c¸o: a. C¬     quan    phÝ  thu lÖ  qu¶ng    îc t¹m  c¸o ®   trÝch 50%   tiÒn  phÝ    sè  lÖ  ®∙  thu ® îc,®Ó         chiphÝ  thùc hiÖn      c¸cc«ng  viÖc  sau ®©y: ­    In mÉu  ®¬n,    tê khai,giÊy    phÐp    i®Ó   c¸c lo¹  cÊp cho ngêi xin phÐp      qu¶ng  c¸o; ­ Tr¶        thïlao cho  chøc  tæ  phèihîp thÈm      ®Þnh    x¸c nhËn    ®ñ ®iÒu kiÖn,   tiªuchuÈn      ho¹t®éng  qu¶ng  c¸o; ­ Chi hç        trî cho    c¸cnghiÖp  qu¶n    vô  lýNhµ    qu¶ng        nícvÒ  c¸o nh:båidìng  nghiÖp    vô,kiÓm  tra; ­ Thëng    cho  c«ng chøc,viªnchøc        trùctiÕp hoµn    thµnh    tètnhiÖm   vµ  vô  cã  thµnh  tÝch trong c«ng      t¸cqu¶n    lýNhµ    qu¶ng    nícvÒ  c¸o,møc  ëng  th b×nh  qu©n      tèi®a mçi  ngêi/métn¨m    kh«ng    (ba)th¸ng l qu¸ 3     ¬ng  b¶n  c¬  theo chÕ  ®é ¬ng  l hiÖn hµnh. Toµn  sè  bé  tiÒn ® îctrÝch theo        quy  ®Þnh  trªnph¶i® îcc©n    ë        ®èi chung  trong    kÕ ho¹ch    tµichÝnh  hµng  n¨m cña  ®¬n  vÞ, ph¶i sö    dông  ®óng  môc  ®Ých, chÕ        ®é tµichÝnh  quyÕt      quan    vµ  to¸n víic¬  tµichÝnh  cïng cÊp, nÕu    kh«ng  dông  sö  hÕt    th× ph¶inép    toµn  sè  bé  cßn   l¹vµo  i ng©n  s¸ch Nhµ    níc. b. Toµn  sè    bé  tiÒn lÖ    phÝ  cßn    l¹ (50%)  i sau    trÝch ®Ó     khit¹m    l¹ cho  i c¬  quan    phÝ  thu lÖ  theo    quy  tû lÖ  ®Þnh  i     t¹ tiÕta, ®iÓm     nµy    quan    th× c¬  thu lÖ  phÝ cÊp giÊy phÐp  qu¶ng      c¸o trùcthuéc  V¨n    Bé  ho¸ Th«ng    tinph¶inép    hÕt 
  3. 3 vµo ng©n  s¸ch Trung ¬ng, c¬    quan  thu thuéc  V¨n  së  ho¸ th«ng    tinnép  vµo  ng©n  s¸ch ®Þa     ph¬ng. Thêih¹n      nép  thùc hiÖn    theo  quy  ®Þnh  cña Côc  thuÕ  ®Þa  ph¬ng  nhng chËm  nhÊt    lµ ngµy  th¸ng sau  10    ph¶i nép    hÕt  vµo ng©n  s¸ch Nhµ    ph¶inép    nícsè    cña th¸ngtr   íc. IV.Tæ     CHøC   THùC   HIÖN: 1. C¬     quan  thuÕ    c¸c cÊp  trong ph¹m    vi chøc n¨ng cña m×nh   tr¸ch cã    nhiÖm  kiÓm     tra ®«n ®èc    quan  quan  c¸c c¬  c¬  thu  phÝ  lÖ  qu¶ng  c¸o thùc  hiÖn ®óng  chÕ     ®é qu¶n    lý biªn lai  chØ,    , Ên  b¸o c¸o quyÕt to¸n ®óng    quy  ®Þnh. 2. ThÈm     quyÒn  cÊp  giÊy chøng    nhËn  ®iÒu  ®ñ  kiÖn hµnh nghÒ  qu¶ng  c¸o  giÊy  vµ  phÐp  thùc hiÖn    qu¶ng    c¸o,thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  i t¹ Th«ng   t sè  VHTT   37­ ngµy  7­ 1­ 1995  cña    Bé V¨n ho¸ th«ng    tin híng dÉn thùc  hiÖn  NghÞ  ®Þnh  sè 194/CP ngµy 31­ 1994 cña ChÝnh  phñ vÒ  ho¹t 12­  ®éng  qu¶ng        c¸o trªnl∙nhthæ  ViÖtNam.   3. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy    ký.Mäi quy ®Þnh  íc®©y  tr   tr¸víi     i quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c,  cã    cÇn ph¶n  kÞp    ¸nh  thêivÒ  Bé    TµichÝnh  Bé  vµ  V¨n    ho¸ th«ng      tin®Ó nghiªncøu      gi¶iquyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản