Thông tư liên tịch 97/TTLB/TCCBCP-CP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
210
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 97/TTLB/TCCBCP-CP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 97/TTLB/TCCBCP-CP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/CP ngày 26-7-1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 97/TTLB/TCCBCP-CP của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH«NG T CñA LIªN Bé BAN TCCBCP-Bé TµI CHÝNH Sè 97/TTLB/TCCBCP-CT NGµY 16 TH¸NG 8 N¨M 1995 HíNG DÉN THùC HIÖN NGHÞ ®ÞNH Sè 50/CP NGµY 26-7-1995 CñA CHÝNH PHñ VÒ CHÕ ®é SINH HO¹T PHÝ ®èI VíI C¸N Bé X·, PHêNG, THÞ TRÊN Ngµy 26-7-1995 ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 50/CP vÒ chÕ ®é sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng NghÞ ®Þnh ®· trao ®æi thèng nhÊt ý kiÕn víi c¸c c¬ quan cã liªn quan ë Trung ¬ng, Liªn Bé: Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ vµ Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: I- Sè LîNG C¸N Bé LµM C«NG T¸C §¶NG, C«NG T¸C CHÝNH QUYÒN 1. X·, phêng, thÞ trÊn lµ ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp c¬ së (gäi chung lµ cÊp x·). C¸n bé x· bao gåm nh÷ng c¸n bé ®îc bÇu cö theo nhiÖm kú vµ c¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô lµ nh÷ng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm l·nh ®¹o, tæ chøc vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ níc ë c¬ së. C¸n bé x· võa c«ng t¸c võa g¾n liÒn víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng. §Ó tõng bíc thùc hiÖn NghÞ quyÕt 8 cña Trung ¬ng §¶ng kho¸ VII "... KiÖn toµn chÝnh quyÒn cÊp x·, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ng©n s¸ch vµ tõng bíc chuyªn nghiÖp ho¸ mét sè vÞ trÝ c«ng t¸c ë x·...", ®ång thêi gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng c¸n bé x·, phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ hiÖn nay, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 50/CP ngµy 26-7-1995 vÒ chÕ ®é sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸n bé x·, ®îc thùc hiÖn thèng nhÊt trong c¶ níc tõ ngµy 1-7-1995. 2. ViÖc quy ®Þnh sè lîng c¸n bé vµ møc phô cÊp sinh ho¹t phÝ cho c¸n bé x· lÇn nµy thÓ hiÖn râ sù quan t©m vµ cè g¾ng lín cña §¶ng vµ Nhµ níc ta ®èi víi cÊp c¬ së. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp cÇn chØ ®¹o viÖc s¾p xÕp bé m¸y chÝnh quyÒn x· tinh gän, æn ®Þnh vµ chuyªn m«n ho¸ mét sè c¸n bé c«ng t¸c ë x· nh c¸n bé V¨n phßng Uû ban nh©n d©n, c¸n bé ®Þa chÝnh, c¸n bé hé tÞch t ph¸p, hé khÈu, c¸n bé tµi chÝnh x·... ®Ó thùc hiÖn tèt chøc n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc trªn c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c ë c¬ së. 3. Sè lîng c¸n bé ®îc bè trÝ theo §iÒu 1 trong NghÞ ®Þnh sè 50/CP cña ChÝnh phñ. - C¸c chøc danh c¸n bé §¶ng vµ chÝnh quyÒn x· ®îc bè trÝ nh sau: C¸n bé §¶ng uû x·: 2 Héi ®ång nh©n d©n x·: 2 Uû ban nh©n d©n x·: 7 (theo NghÞ ®Þnh 174/CP) C¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô: 4 Chøc danh c¸n bé MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ ë x· do c¸c ®oµn thÓ quy ®Þnh kh«ng kÓ trong sè lîng nãi trªn.
  2. 2 Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c¨n cø vµo sè d©n, diÖn tÝch, khèi lîng c«ng viÖc, ®Þa h×nh phøc t¹p ®i l¹i khã kh¨n, t×nh h×nh chÝnh trÞ, kinh tÕ, ®Æc ®iÓm d©n téc, t«n gi¸o, an ninh, trËt tù an toµn x· héi ®Ó bè trÝ c¸n bé cho phï hîp víi tõng lo¹i x·, phêng, thÞ trÊn ë ®Þa ph¬ng. Nh÷ng x· ®îc bè trÝ 16, 18, 20 c¸n bé lµ møc tèi ®a cho tõng lo¹i x· theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 50/CP Uû ban nh©n d©n tØnh, huyÖn híng dÉn bè trÝ t¨ng cêng cho nh÷ng lÜnh vùc cã khèi lîng c«ng viÖc lín nh x· biªn giíi, h¶i ®¶o cã thÓ bè trÝ mét phã c«ng an, mét phã x· ®éi, x· cã sè lîng b¶o trî x· héi lín cã thÓ bè trÝ mét c¸n bé lao ®éng th¬ng binh - x· héi, x· cã nguån thu lín cã thÓ bè trÝ thªm mét c¸n bé tµi chÝnh, x· cã phong trµo v¨n ho¸ thÓ dôc thÓ thao ph¸t triÓn vµ c¸c mÆt c«ng t¸c kh¸c xÐt thÊy cÇn thiÕt th× cã thÓ bè trÝ mét c¸n bé phô tr¸ch. Nh÷ng x· ®îc quy ®Þnh 12 hoÆc 14 chøc danh cÇn bè trÝ c¸n bé kiªm nhiÖm cho phï hîp ®Ó b¶o ®¶m c¸c mÆt c«ng t¸c cña x· ®Òu cã ngêi ®¶m nhiÖm. - Phêng, thÞ trÊn bè trÝ c¸n bé cho phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý ®« thÞ nhng kh«ng vît qu¸ 15 ngêi (kÓ c¶ sè c¸n bé trong biªn chÕ Nhµ níc ®ang c«ng t¸c t¹i phêng). §èi víi c¸n bé chuyªn m«n c«ng t¸c t¹i x· nh: y tÕ, mÉu gi¸o, nhµ trÎ, thuÕ, c«ng t¸c t¹i x· gåm c¶ diÖn hëng tiÒn l¬ng vµ sinh ho¹t phÝ kh«ng thuéc ®èi t- îng thùc hiÖn ë NghÞ ®Þnh sè 50/CP vµ Th«ng t nµy. §èi víi c¸n bé bu ®iÖn x· do ngµnh bu ®iÖn tr¶ phô cÊp, thêi gian chuyÓn c«ng v¨n cho x· th× hëng phô cÊp theo chÕ ®é hîp ®ång do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· quyÕt ®Þnh. II- MøC SINH HO¹T PHÝ HµNG TH¸NG ®èI VíI C¸N Bé X· ®ANG C«NG T¸C Vµ TRî CÊP CHO C¸N Bé X· NGHØ VIÖC. 1. Møc sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸n bé x· ®ang c«ng t¸c: - BÝ th §¶ng uû (BÝ th chi bé x· n¬i cha cã §¶ng uû x·), Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· møc: 200.000 ®ång/th¸ng. - Phã BÝ th §¶ng uû x· (hoÆc thêng trùc §¶ng uû x·), Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n, Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n, x· ®éi trëng, trëng c«ng an x· møc sinh ho¹t phÝ 180.000 ®ång/th¸ng. - Trëng c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n x·: MÆt trËn Tæ quèc, Héi phô n÷, §oµn thanh niªn Céng s¶n Hå ChÝ Minh, Héi N«ng d©n vµ Héi Cùu chiÕn binh møc 180.000 ®ång/th¸ng. Kinh phÝ ho¹t ®éng cña mçi ®oµn thÓ do quü cña ®oµn thÓ chi, nÕu thiÕu th× ng©n s¸ch x· hç trî. - C¸c chøc danh cßn l¹i møc sinh ho¹t phÝ: 160.000 ®ång/th¸ng. C¸c chøc danh ®îc bÇu cö vµ c¸n bé chuyªn m«n nghiÖp vô sau n¨m n¨m c«ng t¸c liªn tôc nÕu ®îc t¸i cö vµ tiÕp tôc c«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp
  3. 3 vô ®îc hëng phô cÊp 5% cña møc sinh ho¹t phÝ ®ang hëng (tÝnh tõ n¨m thø 6 trë ®i, thùc hiÖn tõ 1-7-1995). 2. Nh÷ng c¸n bé c«ng t¸c x· tríc ®©y ®· ®îc gi¶i quyÕt nghØ viÖc theo QuyÕt ®Þnh sè 130/CP ngµy 20-6-1975 vµ QuyÕt ®Þnh sè 111/H§BT ngµy 13-10-1981 cña ChÝnh phñ tríc khi ban hµnh NghÞ ®Þnh 46/CP ngµy 23-6- 1993, theo NghÞ ®Þnh sè 50/CP ®îc hëng c¸c møc trî cÊp sau: - Nguyªn BÝ th, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· ®îc trî cÊp 100.000 ®ång/th¸ng. - Phã BÝ th, Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x·, x· ®éi trëng, trëng c«ng an x·: 90.000 ®ång/th¸ng. - C¸c chøc danh kh¸c: 80.000 ®«ng/th¸ng. 3. Tõ ngµy 1-7-1995 thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 50/CP cña ChÝnh phñ, nh÷ng c¸n bé x· lµm viÖc (bao gåm c¸n bé §¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ, c¸n bé chuyªn m«n) cã thêi gian c«ng t¸c liªn tôc t¹i x· tõ 5 n¨m trë lªn, kh«ng vi ph¹m kû luËt tõ h×nh thøc c¶nh c¸o trë lªn hoÆc bÞ b·i nhiÖm, khi nghØ viÖc do kh«ng ®îc t¸i cö, kh«ng ®îc s¾p xÕp lµm viÖc th× Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp trªn trùc tiÕp quyÕt ®Þnh cho nghØ viÖc vµ hëng chÕ ®é trî cÊp mét lÇn sau khi ®· trao ®æi thèng nhÊt víi Trëng Ban tæ chøc chÝnh quyÒn cÊp tØnh. Møc trî cÊp mçi n¨m c«ng t¸c ®îc trî cÊp mét th¸ng sinh ho¹t phÝ ®ang hëng. §èi víi ®èi tîng ®îc hëng phô cÊp 5% cña møc sinh ho¹t phÝ ®îc céng thªm kho¶n phô cÊp nµy ®Ó tÝnh trî cÊp nghØ viÖc. Nh÷ng c¸n bé hëng chÕ ®é hu trÝ, nghØ mÊt søc, nghØ th«i viÖc theo chÕ ®é trî cÊp mét lÇn nay l¹i tham gia ho¹t ®éng c«ng t¸c ë x·, ®¶m nhËn chøc danh nµo ®îc hëng møc sinh ho¹t phÝ cña chøc danh ®ã t¹i x·, khi nghØ kh«ng ®îc hëng kho¶n trî cÊp mét lÇn quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 50/CP. III- Tæ CHøC QU¶N Lý CÊP PH¸T THANH TO¸N SINH HO¹T PHÝ Vµ TRî CÊP C¸N Bé NGHØ VIÖC: 1. Nguån kinh phÝ tr¶ sinh ho¹t phÝ vµ trî cÊp cho c¸n bé nghØ viÖc. C¸c kho¶n chi trªn ®îc chi tõ ng©n s¸ch x·, ng©n s¸ch x· ph¶i chuÈn bÞ nguån ®Ó chi cho c¸c kho¶n ®ã ®óng chÕ ®é vµ thêi gian. Trêng hîp nguån thu cña x· kh«ng ®ñ chi thêng xuyªn th× ng©n s¸ch cÊp trªn xem xÐt bæ sung nguån ®Ó chi. Tríc m¾t Bé Tµi chÝnh chØ xem xÐt bæ sung cô thÓ cho viÖc chi tr¶ sinh ho¹t phÝ vµ trî cÊp cho c¸n bé nghØ viÖc ®èi víi c¸c x· miÒn nói, c¸c x· cã khã kh¨n ë c¸c tØnh thuéc diÖn ph¶i bæ sung ng©n s¸ch tõ ng©n s¸ch Trung ¬ng. C¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o c¸c x· x©y dùng ng©n s¸ch, khai th¸c nguån thu ®Ó ®¶m b¶o nguån kinh phÝ chi tr¶ ®ñ, kÞp thêi cho c¸n bé. Riªng nguån kinh phÝ 1995 ®èi víi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thuéc diÖn bæ sung tõ ng©n s¸ch Trung ¬ng lËp dù to¸n kho¶n chªnh lÖch t¨ng lªn do thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 50/CP tõ 1-7-1995 ®Ó Bé Tµi chÝnh bæ sung kinh phÝ. 2. LËp dù to¸n vµ thùc hiÖn chi tr¶, kÕt to¸n hµng n¨m.
  4. 4 Sinh ho¹t phÝ cho c¸n bé x· vµ trî cÊp c¸n bé nghØ viÖc ph¶i ®îc lËp dù to¸n trong dù to¸n ng©n s¸ch x· hµng n¨m ®óng theo néi dung th«ng t híng dÉn nµy (biÓu sè 1, 2 ®Ýnh kÌm). Sinh ho¹t phÝ vµ trî cÊp c¸n bé nghØ viÖc ®îc chi tr¶ trùc tiÕp ®Õn tõng ngêi. C¸c kho¶n chi vÒ sinh ho¹t phÝ vµ trî cÊp c¸n bé nghØ viÖc ®îc h¹ch to¸n, quyÕt to¸n theo môc lôc ng©n s¸ch x· hiÖn hµnh. IV- Tæ CHøC THùC HIÖN: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 1-7-1995 vµ thay thÕ Th«ng t sè 22/LBTT Liªn Bé Tµi chÝnh - Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ ngµy 9- 10-1993. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 50/CP ngµy 26-7-1995 cña ChÝnh phñ, vµo Th«ng t Liªn Bé híng dÉn vµ c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng ®Ó híng dÉn Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp trong viÖc quy ®Þnh sè lîng vµ nhiÖm vô c¸c chøc danh c¸n bé ë tõng lo¹i x·, b¶o ®¶m chÊp hµnh nghiªm chØnh NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cÇn s¬ kÕt, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ göi b¸o c¸o vÒ Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ. Qua thùc hiÖn cã khã kh¨n hoÆc cã ®iÒu g× cÇn bæ sung, ®Ò nghÞ c¸c ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Liªn Bé ®Ó cã híng dÉn gi¶i quyÕt. UBND x· ......... BiÓu 1 ......................... Dù TO¸N SINH HO¹T PHÝ N¨M 199.. Hä vµ Tªn Chøc danh Møc sinh Phô C¶ ho¹t phÝ cÊp n¨m hµng 5% th¸ng 1 NguyÔn V¨n A BÝ Th 2 NguyÔn V¨n B Chñ tÞch 3 NguyÔn V¨n C Chñ tÞch Héi N«ng d©n Céng xxx xxx xxx
  5. 5 UBND x· ......... BiÓu 2 .......................... Dù TO¸N TRî CÊP C¸N Bé GIµ YÕU NGHØ VIÖC N¨m 199... ----------------------------------------------------------------------------------------------- Sè³ Hä vµ tªn ³ Chøc danh³ Møc trî cÊp³ Phô cÊp ³ Møc trî cÊp TT³ ³ ³ hµng th¸ng ³ 5% ³ c¶ n¨m ----------------------------------------------------------------------------------------------- A C¸n bé giµ yÕu nghØ viÖc theo 130/CP vµ ³ ³ ³ ³³ ³ 111/H§BT ³ ³ ³ ³ ³ 1³³³³³³ 2³³³³³³ B ³ C¸n bé nghØ viÖc hëng trî cÊp 1 lÇn ³ ³ ³ ³ ³ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ³ Tæng sè (A + B) ³ ³ xxx ³ xxx ³ xxx -----------------------------------------------------------------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản