Thủ tục Thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
41
lượt xem
2
download

Thủ tục Thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

  1. Thành lập và hoạt động Văn phòng đại diện của công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê:Chứng khoán và thị trường chứng khoán Cơ quan có thẩm quyền quyết định:UBCKNN Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) Thời hạn giải quyết:07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí 1.000.000 đồng Thông tư 110/2002/TT-... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước + Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài phải gửi hồ - Đối với cá 1. sơ đăng ký tới UBCKNN nhân, tổ chức: + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu + Tiếp nhận, xem xét thẩm định hồ sơ + Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình vấn đề liên - Đối với cơ quan (nếu có) quan hành Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 2. chính nhà Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng nước: ký hoạt động của văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ a1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện 1. do đại diện có thẩm quyền của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài ký
  3. Thành phần hồ sơ a2. Các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Quy chế thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài (Mục 14 Mẫu biểu này), như sau: - Trường hợp tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Quy chế thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài (Điều kiện 2 tại mục 14 Mẫu biểu này), tài liệu bao gồm: Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động, Giấy đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực chứng khoán của nước ngoài cấp, xác nhận tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Quy chế thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng 2. khoán nước ngoài. Trong trường hợp Giấy phép hoạt động, Giấy đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương có quy định thời hạn hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là một (01) năm - Trường hợp tổ chức nước ngoài chỉ đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quy chế thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài (Điều kiện 4 tại mục 14 Mẫu biểu này), tài liệu bao gồm: + Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động, Giấy đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức nước ngoài + Trích lục quy định của pháp luật nước ngoài chứng minh tổ chức nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ quản lý tài sản
  4. Thành phần hồ sơ - Trường hợp tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quy chế thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài (Điều kiện 4 tại mục 14 Mẫu biểu này) và đã đăng ký mã số giao dịch cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam của các quỹ đầu tư đang quản lý, tài liệu bổ sung bao gồm: Danh sách các quỹ đầu tư hoạt động tại Việt Nam được xác nhận bởi người có thẩm quyền của tổ chức nước ngoài kèm theo Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của các quỹ này. Danh sách về các quỹ bao gồm các thông tin về quy mô vốn huy động, quy mô vốn dự kiến đầu tư tại Việt Nam, lĩnh vực dự kiến đầu tư, ngân hàng lưu ký tại Việt Nam, công ty chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ cung cấp dịch vụ chứng khoán, ngân hàng nơi mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp kèm theo bản sao hợp lệ Giấy xác nhận việc đăng ký tài khoản vốn đầu tư gián tiếp - Trường hợp tổ chức nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Quy chế thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài (Điều kiện 4 tại mục 14 Mẫu biểu này) và chưa đăng ký mã số giao dịch cho hoạt động đầu tư tại Việt Nam của các quỹ đầu tư đang quản lý, tài liệu bổ sung bao gồm: > Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký lập quỹ hoặc tài liệu tương đương do cơ quan quản lý có thẩm quyền nước nơi tổ chức đó huy động vốn thành lập quỹ hoặc đăng ký hoạt động của quỹ. Trường hợp theo pháp luật nước nơi quỹ được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý có thẩm quyền không cấp các tài liệu nêu trên, tổ chức nước ngoài có thể nộp các tài liệu sau để thay thế: Tài liệu trích lục từ trang thông tin điện tử (website) của cơ quan quản lý có thẩm quyền nước nơi quỹ được thành lập hoặc đăng ký kinh
  5. Thành phần hồ sơ doanh xác nhận việc quỹ đã hoàn tất việc đăng ký thành lập > Bản cáo bạch của Quỹ hoặc tài liệu tương đương > Điều lệ quỹ (The Articles of Incorporation, The Fund Charter) > Hợp đồng tín thác (Trust Deed/Fund Contract) hoặc Biên bản thỏa thuận góp vốn (Memorandum for private placement, Establishment Contract) > Văn bản xác nhận về quy mô vốn góp của Ngân hàng lưu ký, Ngân hàng giám sát (Custodian Bank, Depositoty Bank) a3. Bản sao Biên bản thỏa thuận góp vốn (Memorandum for private placement, Establishment Contract) hoặc Biên bản thỏa thuận thành lập 3. Công ty hoặc Điều lệ Công ty (The Articles of Incorporation) của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài a4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Hội đồng quản trị của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài về việc lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam, về việc bổ nhiệm trưởng đại diện tại Việt Nam, trong đó nêu rõ phạm vi hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam; kèm theo Bản Cam 4. kết của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài về việc hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam, đảm bảo sự tuân thủ hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài theo các quy định pháp luật của Việt 5. a4. Bản sao hợp lệ Hộ chiếu hoặc Chứng minh thư nhân dân, Sơ yếu lý lịch
  6. Thành phần hồ sơ của người dự kiến được bổ nhiệm làm Trưởng đại diện tại Việt Nam có xác nhận của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài hoặc xác nhận của chính quyền địa phương (đối với trường hợp Trưởng đại diện là người Việt Nam), Danh sách và Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền của nhân viên làm việc tại văn phòng đại diện (nếu có) a5. Hợp đồng nguyên tắc về việc thuê trụ sở Văn phòng đại diện kèm theo 6. văn bản xác nhận quyền sở hữu hoặc thẩm quyền cho thuê của bên cho thuê trụ sở a6. Báo cáo tài chính năm tài chính gần nhất hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ 7. quan có thẩm quyền nơi tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài thành lập cấp a7. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền tại nước tổ chức kinh doanh chứng khoán thành lập hoặc đăng ký hoạt động cho phép tổ chức này mở Văn 8. phòng đại diện hoạt động tại Việt Nam; trường hợp quy định của nước ngoài không yêu cầu phải có văn bản chấp thuận thì phải có tài liệu chứng minh việc này (trích lục quy định của pháp luật nước ngoài) 9. Lưu ý: Hồ sơ được lập thành hai bộ, một bộ bằng tiếng Việt và một bộ bằng tiếng Anh, trong đó:
  7. Thành phần hồ sơ - Bộ hồ sơ bằng tiếng Anh phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ báo cáo tài chính được lập trực tiếp bằng Anh và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài gửi trực tiếp cho UBCKNN - Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt phải được tổ chức hành nghề công chúng hợp pháp tại Việt Nam xác nhận theo quy định của pháp luật về công chứng; riêng bản dịch các báo cáo tài chính năm, Biên bản thoả thuận góp vốn (Memorandum for private placement, Establishment Contract), hoặc Biên bản thỏa thuận thành lập Công ty, Quỹ hoặc Điều lệ Công ty, Quỹ (The Articles of Incorporation, The Fund Charter) và các tài liệu tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và có chức năng dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam xác nhận - Giấy phép hoạt động, Giấy đăng ký kinh doanh và các tài liệu, văn bản pháp lý do các cơ quan quản lý có thẩm quyền Việt Nam cấp, các văn bản tiếng Việt là bản gốc (hoặc sao từ bản gốc tiếng Việt và được lập tại Việt Nam không cần phải dịch ra tiếng Anh, hợp pháp hóa lãnh sự Số bộ hồ sơ: 01 bản gốc Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phụ lục I: Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng Quyết định số
  8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định ký hoạt động văn phòng đại diện 124/2008/QĐ-... Quyết định số 2. Phụ lục II: Mẫu sơ yếu lý lịch 124/2008/QĐ-... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức tài chính có hoạt động bao gồm một hoặc một số các nghiệp vụ như môi gới chứng khoán, tự doanh chứng Quyết định số 1. khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành 124/2008/QĐ-... chứng khoán, quản lý tài sản, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Được cấp phép hoạt động theo pháp luật nước ngoài hoặc đăng ký kinh doanh cho các nghiệp vụ chứng Quyết định số 2. khoán, bao gồm một hoặc một số các nghiệp vụ như 124/2008/QĐ-... môi gới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán,
  9. Nội dung Văn bản qui định quản lý tài sản, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán với cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực chứng khoán tại nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh Được cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp phép thành lập, đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam; hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán nước Quyết định số 3. ngoài không bị hạn chế việc thành lập, đăng ký hoạt 124/2008/QĐ-... động văn phòng đại diện tại Việt Nam theo quy định của pháp luật nước ngoài Quy định tại điều kiện 2 không áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài hoạt động trên thị trường vốn, được phép cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho một số Quyết định số 4. lượng hạn chế các nhà đầu tư đáp ứng một số điều kiện 124/2008/QĐ-... theo quy định của pháp luật nước ngoài và quản lý các quỹ đầu tư lập tại nước ngoài có ý định, mục tiêu đầu tư tại Việt Nam - Bộ hồ sơ bằng tiếng Anh phải được hợp pháp hóa Quyết định số 5. lãnh sự, trừ báo cáo tài chính được lập trực tiếp bằng 124/2008/QĐ-... Anh và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước
  10. Nội dung Văn bản qui định ngoài gửi trực tiếp cho UBCKNN - Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt phải được tổ chức hành nghề công chúng hợp pháp tại Việt Nam xác nhận theo quy định của pháp luật về công chứng; riêng bản dịch các báo cáo tài chính năm, Biên bản thoả thuận góp vốn (Memorandum for private placement, Establishment Contract), hoặc Biên bản thỏa thuận thành lập Công ty, Quỹ hoặc Điều lệ Công ty, Quỹ (The Articles of Incorporation, The Fund Charter) và các tài liệu tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và có chức năng dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam xác nhận

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản