Thủ tục theo dõi và đo lường các quy trình

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
153
lượt xem
52
download

Thủ tục theo dõi và đo lường các quy trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đảm bảo các quá trình được thực hiện dưới sự kiểm soát, các thông số yêu cầu được tuân thủ theo quy định để đảm bảo các kết quả đầu ra như hoạch định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục theo dõi và đo lường các quy trình

  1. THUÛ TUÏC THEO DOÕI & ÑO LÖÔØNG CAÙC QUAÙ TRÌNH 1. Muïc ñích: Ñaûm baûo caùc quaù trình ñöôïc thöïc hieän döôùi söï kieåm soaùt, caùc thoâng soá yeâu caàu - ñöôïc tuaân thuû theo qui ñònh ñeå ñaûm baûo keát quaû ñaàu ra nhö hoaïch ñònh. Ñaùnh giaù, xaùc ñònh hieäu quaû vaø hieäu löïc cuûa caùc quaù trình ñeå tìm cô hoäi caûi tieán - vaø ñieàu chænh ñeå caùc quaù trình ñaït hieäu quaû cao hôn. 2. Phaïm vi: Aùp duïng cho vieäc theo doõi, ño löôøng caùc quaù trình cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. 3. Ñònh nghóa: 3.1 Caùc thuaät ngöõ ñöôïc söû duïng phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ISO 9001:2000. 3.2 Caùc töø vieát taét: Ban Toång Giaùm Ñoác : BTGÑ - Ñaïi dieän laõnh ñaïo : ÑDLÑ - 4. Noäi dung:
  2. Ngöôøi thöïc hieän Qui trình Taøi lieäu Yeâu caàu keát quaû caùc quaù trình Tröôûng Boä phaän Keá hoaïch kieåm soaùt Xaùc ñònh keá hoaïch quaù trình Tröôûng Boä phaän Phaân coâng Tröôûng Boä phaän Nhaân vieân Xaùc ñònh phöông phaùp ño löôøng Tröôûng Boä phaän Thöïc hieän, theo doõi, ño Nhaân vieân löôøng Xem xeùt tính hieäu quaû Nhaân vieân cuûa quùa trình Laäp phieáu CAR Phieáu CAR Tröôûng Boä phaän, nhaân vieân Caäp nhaât hoà sô Chuyeån phieáu Car Nhaân vieân Löu Keát thuùc 4.1 Theo doõi caùc quaù trình:
  3. a> Tröôûng Boä phaän xaùc ñònh phöông phaùp kieåm soaùt caùc quaù trình sao cho ñaûm baûo caùc quaù trình ñöôïc thöïc hieän tuyø theo qui ñònh, caùc thoâng soá/yeâu caàu ñöôïc tuaân thuû trong suoát quaù trình thöïc hieän. b> Vieäc theo doõi caùc quaù trình coù theå thöïc hieän baèng vieäc aùp duïng Thuû tuïc aùp duïng kyõ thuaät thoáng keâ. c> Vieäc theo doõi coù theå thöïc hieän ñoät xuaát hoaëc ñònh kyø tuy nhieân caùc quaù trình sau baét buoäc phaûi ñöôïc theo doõi chaët cheõ trong quaù trình thöïc hieän goàm: Quaù trình thueâ ngoaøi: - Caùc quaù trình maø keát quaû coù aûnh höôûng nghieâm troïng ñeán saûn phaåm hoaëc söï thoaû maõn - cuûa khaùch haøng. Caùc quaù trình baét nguoàn cho caùc quaù trình khaùc, thôøi gian hoaøn thaønh laø moät tieâu chí - quan troïng ñeå ñaùnh giaù. Caùc quaù trình lieân quan vaø aûnh höôûng ñeán keát quaû cuûa caùc quaù trình quan troïng . - Caùc quaù trình lieân quan ñeán taøi saûn lôùn. - Caùc quaù trình caân söï oån ñònh cao ví duï: quaù trình saûn xuaát saûn phaåm haøng loaït. - Caùc quaù trình raát khoù khaéc phuïc hoaëc coù theå deã daøng gaây haäu quaû. - d> Khi phaùt hieän coù söï sai leäch caùc thoâng soá hoaëc khuynh höôùng sai leäch, Tröôûng Boä phaän phaûi thöïc hieän bieän phaùp söûa chöõa ñeå ñaûm baûo keát quaû caùc quaù trình. Neáu xeùt thaáy caàn thieát (söï sai leäch laëp laïi hoaëc theo qui luaät) Tröôûng Boä phaän phaùt haønh phieáu yeâu caàu haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa. Vieäc theo doõi phaûi ñöôïc thöïc hieän theo Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô. 4.2 Ño löôøng caùc quaù trình: a> Ñònh kyø 01 naêm moät laàn tröôùc khi hoïp xem xeùt laõnh ñaïo, sau moãi laàn thöïc hieän ñoái vôùi caùc quaù trình deã thay ñoåi, caùc quaù trình aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng, Tröôûng Boä phaän tieán haønh ño löôøng vaø ghi nhaän caùc keát quaû thöïc hieän caùc quaù trình. b> Keát quaû ghi nhaän ñöôïc so saùnh vôùi keát quaû döï tính cuûa quaù trình, neáu quaù trình khoâng ñaït keát quaû mong muoán hoaëc coù nhöng khoâng ñaït hieäu quaû trong töông lai thì Tröôûng Boä phaän phaûi laäp phieáu Car ñeå tìm hieåu nguyeân nhaân, xaùc ñònh haønh ñoäng khaéc phuïc phoøng ngöøa ñeå caùc quaù trìnn ñaït keát quaû mong muoán.
  4. c> Vieäc ño löôøng cuõng coù theå keát hôïp caùc coâng cuï thoáng keâ ñeå phaùt hieän caùc khuynh höôùng cuûa caùc quaù trình. d> Vieäc theo doõi ñöôïc ghi nhaän vaøo hoà sô theo Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô. 5. Taøi lieäu tham khaûo: Soå tay chaát löôïng 6. Phuï luïc:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản