Thuật ngữ du lịch

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
884
lượt xem
298
download

Thuật ngữ du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuật ngữ du lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật ngữ du lịch

  1. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! THU T NG DU L CH. A_________ Amenities (ti n nghi): Nh ng d ch v mà m t khách s n, nhà hàng khu gi i trí hay cơ s kinh doanh d ch v du l ch khách cung c p; ti n nghi cơ b n i v i m t hãng hàng không thì ư c coi như ương nhiên, không c n ph i nh c n. Ti n nghi t nh thì ư c nh c n trong qu ng cáo, coi như s ph n ánh v ch t lư ng c a công ty, ví như khăn m trên chuy n i, hoa t ng cho ph n , quà t ng cho khách… Architectural perservation (s b o t n ki n trúc): Vi c nh d ng, gi gìn ph c h i và tu t o nh ng toà nhà, nh ng công trình ki n trúc có giá tr l ch s văn hoá ho c tinh th n. B_________ Back-to-back (liên t c) 1. Phương pháp i u hành các chuy n du l ch ho c các chuy n bay trên cơ s liên t c m t cách nh t quán. Ví d m t máy bay v a ch khách n l i l p t c ón nhóm khác lên bay chuy n ch v ho c bay ti p ch ng t i. 2. Tình tr ng nh n nh p, sôi n i, trong ó khách hàng v a m i kh i hành i thì l p t c nhóm khác t i. 3. S làm vi c liên t c hai ca hay hai kho ng th i gian. Balance of payment (cán cân thanh toán) B ng th ng kê v giao d ch ti n t qu c t : lư ng ti n ch y ra m t nư c mua hàng hoá hay d ch v , i chi u v i lư ng ti n nư c ngoài ch y vào nư c y. Du l ch thư ng ư c coi là nhân t gây ra s thi u h t trong cán cân thanh toán trong trư ng h p lư ng khách mang ti n ra nư c ngoài chi tiêu nhi u hơn s nh ng ngư i nư c ngoài n chi tiêu t i nư c ó. Ballpark figure (con s g n úng) Con s ư c tính tài chính x p x ư c ưa ra thương lư ng trư c khi ưa ra giao kèo chi ti t, không ư c coi là con s giao kèo mua ho c bán. Barrie (rào c n/tr ng i) Y u t gây tr ng i ho c ngăn c n m t ngư i khi n không i du l ch ư c. Các tr ng i như không ti n, th i gian, thân th khuy t t t, s s /ng i b t ng ngôn ng , s thi u h ng thú hay hi u bi t, s câu thúc c a công vi c hay cu c s ng gia ình… Beeper (máy nh n tin) D ng c i n t nh , mang theo ngư i, ư c k t n i trong m t m ng nh ng ngư i cùng s d ng d ch v này thông qua h th ng vi n thông, dùng nh n tin cho ngư i khác hay nh n tin t h m t cách nhanh chóng. Bell captain ( i trư ng khuân vác) Nhân viên khách s n có nhi m v phân công và giám sát các nhân viên khuân vác. Bellhop(nhân viên khuân vác) Nhân viên c a khách s n có nhi m v mang hành lý (c a khách) t c a khách s n n phòng c a khách tr ; cũng g i là bellboy. Black market (ch en) Nh ng giao d ch mua bán, vi ph m pháp lu t, có th bao g m c vi c chuy n i ngo i t . Boy voyage (chúc may m n) Thu t ng Pháp, có ý nghĩa chào t m bi t. Nh ng b a ti c bon voyage thư ng là nh ng cu c l h i l n ư c t ch c trư c khi kh i hành, khi cu c i y là cu c hành trình có ý nghĩa quan tr ng. Boom (s tăng v t/s bùng n /s phát t thình lình/s ph n vinh t ng t) S gia tăng có ý nghĩa trong vi c kinh doanh hay trong m t thương v ti m tàng; ví như khi m t mi n hay khu du l ch có lư ng du khách n nhi u hơn d ki n, hay như khi m t s lư ng r t nhi u phòng khách s n m i xây t i m t mi n nào ó tr nên s n sàng cho thuê. C_________ City guide(sách ch d n thành ph ) Sách hư ng d n du l ch miêu t l ch s c nh quan, khách s n, nhà hàng và nh ng d ch v hi n có t i m t thành ph nào ó. Sách có th ư c so n nh m vào nh ng nhóm khách chuyên bi t (thương nhân, ph n ...) thư ng là do m t chu i khách s n, m t hãng hàng không ho c văn phòng du l ch c a thành ph cung c p. City lights(ánh sáng ô th ) Ch khuynh hư ng thanh niên nông thôn b thu hút theo l i s ng vư t tr i b ngoài và s nh n nh p c a m t thành ph . Cityscape (c nh quan thành ph ) Toàn b dáng v bên ngoài và n tư ng v m t vùng ô th ho c i m n du l ch khác. Nh ng góc c nh thu n l i thư ng ư c cung c p cho du khách và cư dân t i ch , sao cho h th nghi m bi t toàn vùng trên m t quy mô r ng l n và có ư c s nh hư ng cho vi c s d ng chi ti t v sau này. 1
  2. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! Citytour (chuy n du l ch thành ph ) Su t du l ch thăm c nh ư c bao tr n v n, thư ng g m có m t xe buýt ch khách du l ch ho c lo i xe khác, cùng m t hư ng d n viên. Nh ng t i m quan tr ng và nh ng nơi có c nh s c trong và g n thành ph ó u n m trong chuy n thăm. Climate (khí h u) 1. Khí h u thiên nhiên: là nh ng i u ki n th i ti t ph bi n t i m t vùng, m t a i m du l ch nào ó. 2. Khí h u tâm lý - xã h i: là nh ng thái và s mong i c a m t nhóm ngư i nào ó - nhân viên cư dân trong vùng... t i m t a i m nào ó i v i du khách . Clip art (m u ngh thu t t o s n)Công trình ngh thu t ư c so n s n v nh ng ch có th dùng trong qu ng cáo c a m t doanh nghi p hay m t ngành. Clustering (s t /nhóm thành c m) Chi n lư c m m t s cơ s kinh doanh gi ng nhau ho c khác nhau trong cùng m t khu v c a lý. M c ích là làm tăng thêm s c thu hút tăng lư ng khách, nâng cao tính a d ng, nh n nh p cho mi n và cho phép khách hàng có ư c nhi u s l a ch n hơn. Cockpit (bu ng lái) Ch u trư c c a máy bay, ch a phi công, phi hành oàn và máy móc i u khi n. Companion fare (giá cư c ngư i i theo) S c ng hi n có tính câu d n do m t hãng hàng không ho c hãng du l ch ưa ra, qua ó, có th mua thêm m t su t ư c b t giá, bao nhiêu n a cũng ư c tuỳ theo s i chung. Companion rate (su t giá cho ngư i cùng thuê) M c giá có niêm y t, m i ngư i thêm n a ph i tr khi cùng chung m t phòng khách s n. Cancellation penalty (kho n ph t hu b ) Thư ng là m t i u ki n rõ ràng ghi trong h p ng khi nh n m t giá cư c có chi t kh u, qua ó, m t s lư ng ho c m t s ph n trăm nào ó c a giá cư c s t ng b gi l i n u x y ra b t kỳ s hu b ho c thay i nào so v i l n ăng ký gi ch trư c ban u. . Canced presentations (l i gi i thi u s n) L i phát bi u ư c so n s n, ư c m t nhân viên c thu c, s d ng khi gi i thi u ho c gi i thích m t v n gì ó. Capacit (kh năng, s c ch a) S d phòng v m t lý thuy t v gi i h n v t ch t liên quan n s lư ng s d ng ho c s lư ng ngư i mà m t cơ s phương ti n có th ph c v trong khi v n gi ư c ch t lư ng c a cơ ngơi và ch t lư ng ph c v . Capital costs (chi phí v n) Nh ng chi phí ph i gánh khi ti n hành kinh doanh mà c p qu n tr r t ít ki m soát ư c khi ang trong ti n trình kinh doanh, ví d như phí thuê t, b o hi m, thu , kh u hao. Captain 1. (thuy n trư ng, trư ng i bay) Ngư i có trách nhi m hoàn toàn v ho t ng c a m t con tàu ho c m t máy bay. 2. (ti p viên trư ng) Trong m t phòng ăn nhà hàng, t ch ti p viên ư c u nhi m qu n các ti p viên khác. 3. (t trư ng, nhóm trư ng) Trong m t khách s n, t dùng ch ngư i có trách nhi m qu n lý m t nhóm nhân viên nào ó, ch ng h n như các bellhop (nhân viên xách hành lý) thì ch u dư i quy n c a m t bellhop captain. Combination destination ( i m du l ch h h p): Ch cung c p nhi u t i m du l ch khác bi t nhau, t c là cho ngư i ta có nhi u lí do n tham quan vùng ó. Commercial agency (hãng du l ch thương m i) : Hãng du l ch chuyên s p x p nh ng chuy n i l i nh m m c ích kinh doanh làm ăn. Commissionable (có tính s n hoa h ng): D ch v , ch ng i, phòng khách s n, chuy n du l ch hay m t d ch v nào ó ư c nhà cung c p nh giá có g m c ti n thù lao tr cho i lý du l ch ang bán s n ph m c a h . Commissioned salesperson (ngư i bán ăn hoa h ng) : Nhân viên ư c tr thù lao hoàn toàn ho c ph n l n b ng s ph n trăm trên s bán hơn là b ng m c lương nh s n. 2
  3. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! Complimentary ( món bi u, s bi u): S cho không; m t s n ph m ho c m t d ch v ư c cung c p không tính ti n; thư ng là cho khách quen hay s tr thành khách quen trong tương lai; ho c s a ch a m t l i l m nào ó. M t êm tr , m t th c u ng ho c m t b a ăn… u có th là món bi u. Thư ng g i t t là “comp”. Concierge ( nhân viên sai phái) : Nhân viên t i nhi u khách s n l n, c bi t châu Âu, có nhi m v ph c v , h u riêng cho khách như xách hành lý, ăng ký trư c b a ăn, i b thư hay các ph c v riêng khác cho khách. Concourse ( khu i s nh): Khu cho hành khách và du khách trong m t sân bay i t hành lang phòng i n c a ra và va ngư c l i. Concrete jungle ( khu r ng r m): Thu t ng dùng v i nghĩa chê bai ch m t ô th du l ch nào ó có v quá ông úc, vô t ch c và qu n lý t i t . Conditional fare (giá cư c có i u ki n ): M t s i m i v giá vé hàng không nh m m c ích làm gi m b t t n th t doanh thu do vi c b ch . Ngư i mua m t vé có i u ki n s ti t ki m ư c m t s ti n nào ó so v i vé thông thư ng nhưng ph i n sân bay và ch p nh n chuy n may r i n u như máy bay khách; trong trư ng h p này, ti n vé ư c hoàn l i và v khách ó ư c i mi n phí trong chuy n bay k ti p. Tuy nhiên, n u máy bay có ch do có khách b , hãng s i n khách vào ch b b và ngư i i trư c có i u ki n tr ti n cho chuy n i ó. Conference center (trung tâm h i ngh ): Hơi gi ng m t khách s n ngh mát, nhưng ây cơ s ư c thi t k và b trí nhân s là ti p ãi nh ng cu c h i ngh bàn chuy n làm ăn như m t ch c năng chính y u. M i th , t phòng ngh cho khách có bàn làm vi c, cho n chuy n gi i trí t i trung tâm, vi c ph c v ăn u ng t i phòng h p… u ư c thi t k nh m cung c p m t môi trư ng h i h p th t tho i mái. D_________ Double rate (m c giá ôi) Giá ư c ra trong ó m t hay hai ngư i có th l y m t phòng nhưng không tính thêm ti n ngư i th hai. Domestic itinerary (hành trình trong nư c) Các cu c du hành bên trong lãnh th m t nư c u ư c coi là Domestic itinerary. G_________ Ghost town (thành ph ch t) Nh ng toà nhà m t th i t ng có ông ngư i , nay l i tr ng trơn. M t s nh ng a i m như th là i m du l ch h p d n vì chúng g n li n v i l ch s . GDP (Gross Domestic Product - T ng s n ph m qu c n i) GNP (Gross National Product - T ng s n ph m qu c dân ): Cách o lư ng t ng s n ph m c a m t nư c d a trên giá th trư ng c a m i hàng hoá d ch v s n xu t ư c trong m t th i o n nào ó, thư ng là m t tháng ho c m t năm. Gross profit (Doanh l i g p): L i t c c a m t cơ s doanh nghi p nào ó trư c khi tr chi phí Ground arrangements (Nh ng thu x p trên b ): Nh ng d ch v cung c p cho khách t i m i i m n n m trong l trình du l ch. Có th bao g m vi c ưa ón t i khách s n, cho thuê xe c , mua vé tham quan... Ground operator (Cơ s kinh doanh d ch v t i ch ): Công ty cung ng d ch v v n chuy n, ngo n c nh và các ơn v khác cho khách t i i m du l ch. Còn g i là ground handling agent ho c ground handler Group booking order (Phi u t vé t p th ): Gi y t theo m u in s n t trư c m t s ch dư i d ng công ty hay t p th . H_________ Houseboat (nhà thuy n) Thuy n ư c trang b làm nhà . 19th hole (l th 19) T có xu t x t môn chơi golf, ư c dùng ch b t kỳ nhà hàng ho c qu y rư u nào g n m t sân golf. 3
  4. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! Hansom cab (xe ng a hai bánh): Xe ch khách, có ngư i ánh xe, dùng cho m c ích ngo n c nh hơn là chuyên ch . Hard copy (b n c ng): Nh ng thông tin in trên gi y, phân bi t cũng v i nh ng thông tin ó nhưng ư c hi n th qua màn hình. Heliport (bãi áp tr c thăng): Bãi c t cánh ho c h cánh c a tr c thăng, thư ng ư c t trên nh ng nóc nhà cao t ng hay nhà ga chính c a các tuy n giao thông, có th cung ng d ch v taxi ư ng không nhanh chóng gi a các khu v c. Held Luggage (v t c m th ): Tài s n c a khách b gi l i thay cho s ti n ph i tr . Hot line ( ư ng dây n ng/kh n) ư c qu ng cáo như m t d ch v dành cho khách hàng, m t s i n tho i mà khi khách quay g i b t kỳ ngày êm s ư c n i tr c ti p n ngư i chuyên trách gi i quy t v n hay tr l i th c m c. Hotel package (su t bao khách s n) T p h p nhi u d ch v , thư ng g m vi c chuyên ch , ưa ón, phòng và các lo i ti n nghi có trong khách s n. Hotel register (s ăng ký khách s n) S ghi chép v m i ngư i khách lu t pháp yêu c u m i ngư i khách n u ph i lưu l i tên trong s ăng ký này. Hotel representative ( i di n khách s n) Cá nhân ho c Công ty ư c m t hay nhi u khách s n thuê làm ngư i 10 dàn x p v i các cơ s kinh doanh s du l ch, i lý du l ch và gi i trong ngành v chuy n ăng ký t ph ng khách s n trư c. Thư ng ư c g i t t là m t "rep" khách s n. High risk (m c báo nguy): Ngư i khách có t ng s ti n ph i tr ã t i g n, b ng ho c ã vư t quá gi i h n cho phép c a cơ s kinh doanh ó. High roller (dân c i xay): Ti ng lóng c a gi i c b c ch khách chơi t ti n c b c hào phóng, phung phí, h thư ng ư c m i u ng mi n phí và hư ng m t s d ch v khác. Hitchhiking (quá giang/ i nh ): M t hình th c du hành, b ng cách ra hi u i nh nh ng chi c xe ang ch y theo hư ng mình mu n i. ây là ki u di chuy n ph bi n c a gi i tr , t n kém. Holiday (ngày l / ngày ngh ): Ngày do t p quán ho c lu t pháp quy nh, qua ó, m i công vi c thư ng ngày u ư c t m ng ng. Còn g i là away from work ho c vacation. Hospitality industry (k ngh l tân): Cũng có nghĩa như tourism hay tourism industry, nhưng chú tr ng v m c trách nhi m c a các nhân viên trong ngành trong vai trò c a ngư i ch ón khách. ôi khi t ư c dùng ch m t lo i khách s n, mô-ten và cơ s kinh doanh lưu trú nào ó có vai trò quan tr ng trong ngành du l ch. Hotel (khách s n): Nơi cung c p ch lưu trú cho khách du l ch ho c khách tr ng n h n. Thư ng ng nghĩa v i inn, motel, motor hotel, motor lodge. i m khác bi t gi a các cơ s trên là v ng c p. Khách s n thư ng có quy mô l n v i nhi u lo i d ch v cho khách lưu l i nhi u ngày. Hotel voucher (tem phi u khách s n) Lo i phi u do m t cơ s kinh doanh du l ch phát hành, dành chi tr cho m i kho n m c c a m t chuy n du l ch chuyên bi t nào ó ã tr ti n trư c r i. Khách s n p nh ng phi u này lúc ăng ký nh n phòng và khách s n s ghi phi u ó cùng v i hóa ơn n cơ s kinh doanh du l ch ó thanh toán nh n ti n. Houseman/woman (nhân viên t p d ch nam/n ) Nhân viên 10 vi c lau chùi và b o trì nh ng khu v c công c ng trong m t cơ s khách s n/công s , k c khu v c hành lang. I_________ Impulse travel (du l ch ng u h ng) chuy n du l ch mang c i m tương i ít ho ch nh trư c, ho c m t s i ý so v i nh ng ho ch nh ban u; m t quy t nh d a trên s t do ch n l a và tính linh ho t, uy n chuy n. Incentive travel (chuy n du l ch thư ng) vi c tư ng thư ng cho m t nhân viên bán hàng thành công ho c nhân viên phòng ban nào ó m t món quà.dư i hình th c m t chuy n du l ch ư c ài th chi phí. Các chương trình du l ch thư ng ư c nhi u khúc tuy n nghi p v trong ngành du l ch ho ch nh và cung c p, như m t phương cách dành cho b t kỳ doanh nghi p nào mu n kích kh i doanh s ng th i tư ng thư ng cho nhân viên c a mình. 4
  5. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! Interpol (c nh sát qu c t ) vi t t t t tên lntemational criminal police organization - t ch c c nh sát hình s qu c t , m t t ch c bao g m l c lư ng c nh sát c a trên 100 qu c gia. Các h i viên ng th a thu n giúp nhau v các v n c nh sát. Intepretive center (trung tâm thuy t minh) trung tâm thông tin, c bi t khi n m g n m t trong các t i m văn hóa, l ch s , t i ó, ngư i ta có th tìm hi u các chi ti t có liên quan Incentive program (chương trình khích l ) Phương pháp làm tăng ng l c và doanh s c a nhân viên; m t b n k ho ch c thông báo và quy nh s n v nh ng ph n thư ng mà các nhân viên s ư c hư ng khi h t ư c ch tiêu nào ó. Nó có th mang hình th c là ti n m t, chuy n du l ch ho c ư c mua hàng gi m giá. Incentive fare (giá cư c du l ch thư ng) Giá cư c máy bay có chi t kh u dành cho nh ng nhóm i du l ch thư ng. Information meeting (cu c h p thông tin) Cu c t p trung theo bi u n nh nh ng ngư i tham gia chuy n du l ch, trư c và sau khi chuy n du l ch kh i hành, nh c l i l ch trình, ch rõ nh ng d ch v có bao g m và không bao g m. Gi i thích các phong t c, t p quán a phương, g i ý các cách ng x cùng các thông tin tương t khác. International Standards Organization (ISO) (t ch c tiêu chu n qu c t ) Cơ quan qu c t thi t l p mã ti n t cho các qu c gia trên toàn th gi i. T khi có hi u l c ngày 01 tháng Giêng năm 1990, cơ quan này ã i mã ti n t c a các nư c sang mã c a ISO. Trong khi mã c a ng ô-la M không thay i (USD), thì mã c a ng ti n nhi u nư c s thay i, ch ng h n nh ng b ng Anh i t UKL thành GBP; ng yên Nh t i t JYE thành JPY… Inherent risk legislation (pháp quy v s r i ro g n li n) Lu t thi t nh r ng có m t ngư i tham d vào m t ho t ng gi i trí nào ó thì c n bi t và ch p nh n nh ng r i ro v n g n li n v i ho t ng ó. Quy nh pháp lý này ư c d a trên gi nh r ng m t ngư i bình thư ng và th n tr ng thì có bi t ho c t s bi t nh ng r i ro c h u như th , và pháp quy cũng thi t nh trách nhi m c a nh ng ngư i tham gia i v i s an toàn c a chính h trong các ho t ng gi i trí, nhưng ó ch là gi i h n ch không thay th h n trách nhi m c a nhà khai thác. Cũng g i là acceptance of risk legislation. In - plant agency (cơ s du l ch n i b ) Cơ s du l ch ho c chi nhánh c a cơ s du l ch ư c n m trong tr s c a chính công ty y. Nh ng cơ s như th thư ng ph i tuân theo m t tho thu n hoàn l i phí s d ng ti n nghi c a công ty. Inside selling (s bán cho khách n i b ) Chi n lư c tìm cách bán hàng và d ch v cho nh ng ngư i hi n ã là khách hàng qua c ng hi n nào ó c a m t doanh nghi p. Ví d , khách c a m t khách s n có th ư c m i s d ng c a hàng c t tóc c a khách s n; m t khách c a nhà hàng có th ư c m i s d ng rư u vang kèm theo b a ăn. Cũng ư c g i là in house selling. Invisible exports/import (Xu t nh p kh u vô hình): S ti n mà các công dân c a m t nư c nào ó ã chi tiêu khi du l ch n m t nư c khác, ho c s ti n mà khách ngo i qu c ã chi tiêu t i m t mi n, m t nư c nào ó. J_________ Jet lag (hi n tư ng m t m i vì thay i múi gi sau khi i máy bay): Tình tr ng sinh lý x y ra do s gãy v " ng h sinh h c" c a m t ngư i; s thay i c a nh p sinh h c do chuy n du hành xa qua nh ng khu v c có múi gi khác nhau, d n n các tri u ch ng m t m i, m t ng và c s t nh ... Joint promotion ( ng qu ng cáo, qu ng cáo chung, liên k t): S tho thu n gi a hai hay nhi u pháp nhân trư c nay v n riêng bi t nhau, nh m chia s phí t n và ch trên phương ti n qu ng cáo truy n thông nào ó. Các pháp nhân này có th thu c khu v c công hay tư trong n n kinh t nh m t khách s n và m t nhà hàng, nhi u t i m khu v c, m t nhà s n xu t qu n áo và m t khu du l ch. S tho thu n gi a hai hay nhi u pháp nhân trư c nay v n riêng bi t nhau, nh m chia s phí t n và ch trên phương ti n qu ng cáo truy n thông nào ó. Các pháp nhân này có th thu c khu v c công hay tư trong n n kinh t nh m t khách s n và m t nhà hàng, nhi u t i m khu v c, m t nhà s n xu t qu n áo và m t khu du l ch. 5
  6. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! Joiner (khách i chung): Ngư i i cùng v i ngư i khác n cùng m t nơi. Joint veture (s liên doanh): N l c h p tác chính th c bao g m hai hay nhi u th nhân, công ty ho c pháp nhân nào ó, nh m m c ích th c hi n d án nào ó v n có th quá l n hay không thích h p n u t ng ngư i trong s h hành ng riêng r . Ví d , s ph i h p gi a tư nhân và nhà nư c trong vi c tri n khai m t khu ngh mát ch ng h n. Junior suite (căn h nh ): Phòng khách s n r ng, có ch làm vi c, nơi ng và nơi ti p khách ư c ngăn riêng b ng vách ngăn. Jitney (Xe khách bình dân, xe th ): Thư ng là xe tư, do ch t lái, ch y theo l trình t do. Hành khách ư c ón t i b t c âu trên ư ng, tr ti n cư c và chia x ch ng i như ki u xe bus. Job sharing (S chia chung ph n vi c): S thu x p hai ngư i cùng m trách m t ch c vi c toàn th i gian. Lương và các l i ích thư ng ư c chia theo t l tuỳ theo s th i gian mà m i ngư i làm trong công vi c. L_________ Latitude (vĩ ): Kho ng cách góc, b c ho c nam tính t xích o, ư c tính b ng , phút, giây. M t phút vĩ tương ương v i m t h i lý. Living history attraction (s c thu hút l ch s s ng ng): S tái t o có nghiên c u k lư ng v m t th i i l ch s c bi t nào ó, ư c xây d ng l i v i nh ng an toàn và v sinh hi n i. ó có th g m c nh ng th th công "có th m quy n" và các sinh ho t hoà nh p c a du khách. S tái t o có nghiên c u k lư ng v m t th i i l ch s c bi t nào ó, ư c xây d ng l i v i nh ng an toàn và v sinh hi n i. ó có th g m c nh ng th th công "có th m quy n" và các sinh ho t hoà nh p c a du khách. Load factor (ư c s t i): T l ph n trăm lư ng t i ã bán ư c trên t ng s lư ng t i s n có bán. N u có 80 khách tr ti n trên m t máy bay có 100 ch , ư c t i s là 80%. Ư c s t i hoà v n (break-even passenger load factor) là s lư ng khách th c i c n thi t t ư c doanh s thu bù p cho chi phí ho t ng. Ư c s t i khách sinh l i (revernue passenger load factor) là t l lư ng ch bán ra t ư c doanh s thu v a m c chi phí và có lãi. T l ph n trăm lư ng t i ã bán ư c trên t ng s lư ng t i s n có bán. N u có 80 khách tr ti n trên m t máy bay có 100 ch , ư c t i s là 80%. Low season (mùa th p i m/ m): Th i gian trong năm t i khu i m du l ch ho c m t hãng l hành khi lư ng khách và su t giá t th p nh t.): Th i gian trong năm t i khu i m du l ch ho c m t hãng l hành khi lư ng khách và su t giá t th p nh t. Lounge (phòng i/ qu y gi i khát): Ch dành ng i, cho phép nói chuy n im tv i khách khác; cũng ư c dùng ch ch ph c v rư u và gi i trí tương i nh , thu c cơ s c l p hay m t ph n c a khách s n ho c nhà hàng. M_________ Manual (s tay): Sách dành tham kh o, trong du l ch, nó ch a ng các th i bi u, thu quan, su t giá chi ti t ho c các d ch v mà các nhà hàng, khách s n, hãng chuyên ch , hãng l hành ho c nhà cung ng d ch v nào ó cung c p. Sách dành tham kh o, trong du l ch, nó ch a ng các th i bi u, thu quan, su t giá chi ti t ho c các d ch v mà các nhà hàng, khách s n, hãng chuyên ch , hãng l hành ho c nhà cung ng d ch v nào ó cung c p. Media event (l h i l n): Ho t ng ư c ho ch nh nh m gây s thu hút báo chí, phát thanh, truy n hình và các phương ti n truy n thông khác, ví nh khai trương l n, liên hoan du l ch l n... Ho t ng ư c ho ch nh nh m gây s thu hút báo chí, phát thanh, truy n hình và các phương ti n truy n thông khác, ví nh khai trương l n, liên hoan du l ch l n... 6
  7. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! Meridian (kinh tuy n): Vòng tròn l n i qua các i m c c, th ng v i tr c và vuông góc v i ư ng xích o c a trái t. Vòng tròn l n i qua các i m c c, th ng v i tr c và vuông góc v i ư ng xích o c a trái t. Malaria (B nh s t rét): B nh do ký sinh trùng gây ra, do m t lo i mu i có tên là Anophen truy n cho con ngư i, c bi t hay g p vùng r ng núi. Master plan (k ho ch ch o): M t ph n c a ti n trình ho ch nh, qua ó nh ng tr ng hu ng tương lai ã ư c ng ý, ho c các cơ s phương ti n ư c hoàn thành t ng bư c. Nhu c u tương lai theo d ki n hay theo mong i ư c g n v i m t chương trình t ng giai o n, v nh ng thay i pháp lý, t nhiên và xã h i v n ph i ư c hi n th c hoá. Mass display (S trưng bày t p trung): Vi c các doanh nghi p gi ng nhau hay kinh doanh cùng m t la i s n ph m, d ch v cùng t l i m t khu v c ông o, nh v y làm tăng s s h p d n c a khu, cung c p cùng m t ch (th c ph m, quà lưu ni m...) và làm tăng lư ng khách lui t i (Vi t Nam thư ng g i là “Buôn có b n, bán có phư ng”). Minibus (Xe Bus mini): D ch v ch khách b ng xe bus lo i nh , s d ng các tr m d ng c a xe bus thông thư ng, thư ng có trong m t thành ph ho c khu du l ch. N_________ Natural areas (nh ng vùng thiên nhiên): Nh ng nơi có c nh p t nhiên do cây c hay hình th a lý t o ra và không b khai thác v m c tiêu thương m i. Nature center (trung tâm thiên nhiên): Khu v c a lý ư c khoanh vùng thành t i m thiên nhiên hay l ch s như m t ngu n nghiên c u cho du khách. Các chuy n i du ngo n ngoài tr i, h i h p, di n thuy t, t n b có hư ng d n và tri n lãm là b ph n thu c nh ng d ch v c a trung tâm. Nautical mile (h i lý): ơn v dùng o lư ng kho ng cách trên bi n và trên không, tương ương v i m t phút vĩ , kho ng 6076 feet (g n 1852 mét). News release (s phát tín, ăng tin): S thông tin v m t chương trình du l ch s p t i, thành tích c a nhân viên… ăng trên báo chí và các phương ti n thông tin i chúng v i m c ích ư c nhi u ngư i bi t n. Cũng g i là press release. Night club (h p êm): Cơ s cung c p s gi i trí và thu hút ch y u b ng trình di n sân kh u chuyên nghi p. Khách hàng chi tr cho d ch v này b ng m t l phí tr n gói (cover charge), hay như m t bu i h p m t ph i tr ti n rư u, th c ăn hay u ng. O_________ Off-line (ho t ng ngoài/không theo tuy n): B t kỳ phương ti n v n chuy n ho c ho t ng v n chuy n nào ó ho t ng khác v i tuy n du l ch ã ư c c p phép c a hãng ó. Omiyage: T c l c a ngư i Nh t òi h i ngư i i du l ch khi tr v nhà ph i có quà cho b n bè, h hàng; nhi u nư c khác cũng có t c l này. Open jaw (vòng h ): Chuy n i ho c vé kh h i, nhưng chuy n v kh i hành t nơi không ph i là i m n c a chuy n n; m t chuy n i t Hà N i n B c Kinh có chuy n kh h i t Qu ng Châu v Hà N i là m t open jaw. Oversale (s bán quá kh năng): Vi c bán ra s vé hay ch p nh n s ăng ký gi phòng nhi u hơn s ch có th c. i u này ôi khi ư c dùng bù tr cho s khách hu ch theo d ki n. Oversupply (s cung vư t c u): H u qu c a s s n xu t dư th a ho c do s gi m sút nhu c u; s có quá nhi u m t s n ph m hay d ch v so v i nhu c u hi n t i. P_________ Perishable (d h ng): i v i các doanh nghi p du l ch, s n ph m là d h ng khi s doanh thu b m t vĩnh vi n vì s ch ng i ho c phòng không bán ư c. Pit stop (t m ng ng x hơi): Ti ng lóng ch vi c ng ng l i trong ch c lát c a m t chuy n i b ng xe hơi hay xe bus, i v sinh. 7
  8. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! R_________ Rebate (s b t/ gi m giá): Vi c tính giá th p hơn giá niêm y t k t qu là ngư i nào ó ư c l i t o nên s thu hút bán hay mua; không ư c th a nh n m t cách công khai, nhưng ư c áp dung ph bi n như là “s chi t kh u”. Receiving country (nư c nh n) : 1. Nư c có nhi u du khách ngo i qu c hơn so v i s lư ng ngư i trong nư c i du l ch t i ch . 2.T cũng ch m t nư c ti p nh n lư ng du khách n nhi u hơn m c ngư i trong nư c i du l ch ra nư c ngoài. Reception 1. (s ti p ãi) S quy t ngư i, thư ng gi i h n trong m t nhóm ư c m i m ng m t d p l n hay nh nào ó, như m t ám cư i, bu i khai m c tri n lãm ngh thu t hay ho t ng c a nhóm du l ch ch ng han 2. (d ch v ti p ón) Trong du l ch, t này ng nghĩa v i t “front desk” Receptive services (d ch v ti p ón): T ch chung lo i hoat ng c n thi t dành cho nh ng du khách m i n, bao g m các cu c chào ón sân bay,lo li u chuy n xe, các cu c i tham quan, d ch v phiên d ch và các i u tương t . Recipe (cách n u) 1.Công th c chi ti t ch rõ nguyên li u, t l , trình t k t h p và phương pháp s a so n làm thành m t món ăn. M t standerdized recipe (cách n u l p chu n) là k t qu c a s phân tích chi ti t toàn b quá trình mà các nguyên li u tươi bi n thành món ăn h n hoi s n sàng mang ra ăn ư c. 2. Nó ư c ghi lên trên th hay phương ti n nào ó cho m t ngư i tương i ít kinh nghi m hay ít ư c hu n luy n cũng có th n u thành m t món ăn kh dĩ ch p nh n ư c m t cách ng nh t. Reconfirmation (s tái xác nh n) 1. ng tác bu c ngư i nào ó th a nh n ý nh s d ng m t ch ã ăng ký gi trư c. 2.M t hành khách hàng không qu c t ư c yêu c u xác nh n m t ch ã ăng ký trư c cho nh ng chuy n sau, khi m t cu c d ng ngh vư t quá th i h n quy nh nào ó, ho c ch có th ã ư c bán l i môt cách h p pháp. 3.Khách s n và h u h t nh ng cơ s d ch v du l ch khác u ngh vi c tái xác nh n,. c bi t là khi s ăng ký gi ch lúc ban u ã ư c th c hi n t t p r i. Recreation (s gi i trí/ tiêu khi n): Các ho t ng a d ng ươc t do l a ch n, ngo i tr nh ng h at ng g n li n v i công vi c. 1.Commerical recreation (gi i trí thương m i): Là vi c cung ng phương ti n cho m t h at ng tiêu khi n v i m c ích thu m t kho n l i 2. Public recreation (gi i trí công c ng): Là vi c cung c p cũng nh ng phương ti n như vây, nhưng ư c tài tr và thư ng có m t cơ quan công quy n qu n tr . S_________ Soft copy (b n m m): Ch nh ng thông tin hi n th qua m n hình máy tính. 8
Đồng bộ tài khoản