intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thuật ngữ du lịch

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

962
lượt xem
300
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuật ngữ du lịch giúp bạn hệ thống các từ vựng cơ bản thường dùng để đi du lịch và các thuật ngữ, ngữ pháp đi kè khi sử dụng tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuật ngữ du lịch

  1. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! THU T NG DU L CH. A_________ Amenities (ti n nghi): Nh ng d ch v mà m t khách s n, nhà hàng khu gi i trí hay cơ s kinh doanh d ch v du l ch khách cung c p; ti n nghi cơ b n i v i m t hãng hàng không thì ư c coi như ương nhiên, không c n ph i nh c n. Ti n nghi t nh thì ư c nh c n trong qu ng cáo, coi như s ph n ánh v ch t lư ng c a công ty, ví như khăn m trên chuy n i, hoa t ng cho ph n , quà t ng cho khách… Architectural perservation (s b o t n ki n trúc): Vi c nh d ng, gi gìn ph c h i và tu t o nh ng toà nhà, nh ng công trình ki n trúc có giá tr l ch s văn hoá ho c tinh th n. B_________ Back-to-back (liên t c) 1. Phương pháp i u hành các chuy n du l ch ho c các chuy n bay trên cơ s liên t c m t cách nh t quán. Ví d m t máy bay v a ch khách n l i l p t c ón nhóm khác lên bay chuy n ch v ho c bay ti p ch ng t i. 2. Tình tr ng nh n nh p, sôi n i, trong ó khách hàng v a m i kh i hành i thì l p t c nhóm khác t i. 3. S làm vi c liên t c hai ca hay hai kho ng th i gian. Balance of payment (cán cân thanh toán) B ng th ng kê v giao d ch ti n t qu c t : lư ng ti n ch y ra m t nư c mua hàng hoá hay d ch v , i chi u v i lư ng ti n nư c ngoài ch y vào nư c y. Du l ch thư ng ư c coi là nhân t gây ra s thi u h t trong cán cân thanh toán trong trư ng h p lư ng khách mang ti n ra nư c ngoài chi tiêu nhi u hơn s nh ng ngư i nư c ngoài n chi tiêu t i nư c ó. Ballpark figure (con s g n úng) Con s ư c tính tài chính x p x ư c ưa ra thương lư ng trư c khi ưa ra giao kèo chi ti t, không ư c coi là con s giao kèo mua ho c bán. Barrie (rào c n/tr ng i) Y u t gây tr ng i ho c ngăn c n m t ngư i khi n không i du l ch ư c. Các tr ng i như không ti n, th i gian, thân th khuy t t t, s s /ng i b t ng ngôn ng , s thi u h ng thú hay hi u bi t, s câu thúc c a công vi c hay cu c s ng gia ình… Beeper (máy nh n tin) D ng c i n t nh , mang theo ngư i, ư c k t n i trong m t m ng nh ng ngư i cùng s d ng d ch v này thông qua h th ng vi n thông, dùng nh n tin cho ngư i khác hay nh n tin t h m t cách nhanh chóng. Bell captain ( i trư ng khuân vác) Nhân viên khách s n có nhi m v phân công và giám sát các nhân viên khuân vác. Bellhop(nhân viên khuân vác) Nhân viên c a khách s n có nhi m v mang hành lý (c a khách) t c a khách s n n phòng c a khách tr ; cũng g i là bellboy. Black market (ch en) Nh ng giao d ch mua bán, vi ph m pháp lu t, có th bao g m c vi c chuy n i ngo i t . Boy voyage (chúc may m n) Thu t ng Pháp, có ý nghĩa chào t m bi t. Nh ng b a ti c bon voyage thư ng là nh ng cu c l h i l n ư c t ch c trư c khi kh i hành, khi cu c i y là cu c hành trình có ý nghĩa quan tr ng. Boom (s tăng v t/s bùng n /s phát t thình lình/s ph n vinh t ng t) S gia tăng có ý nghĩa trong vi c kinh doanh hay trong m t thương v ti m tàng; ví như khi m t mi n hay khu du l ch có lư ng du khách n nhi u hơn d ki n, hay như khi m t s lư ng r t nhi u phòng khách s n m i xây t i m t mi n nào ó tr nên s n sàng cho thuê. C_________ City guide(sách ch d n thành ph ) Sách hư ng d n du l ch miêu t l ch s c nh quan, khách s n, nhà hàng và nh ng d ch v hi n có t i m t thành ph nào ó. Sách có th ư c so n nh m vào nh ng nhóm khách chuyên bi t (thương nhân, ph n ...) thư ng là do m t chu i khách s n, m t hãng hàng không ho c văn phòng du l ch c a thành ph cung c p. City lights(ánh sáng ô th ) Ch khuynh hư ng thanh niên nông thôn b thu hút theo l i s ng vư t tr i b ngoài và s nh n nh p c a m t thành ph . Cityscape (c nh quan thành ph ) Toàn b dáng v bên ngoài và n tư ng v m t vùng ô th ho c i m n du l ch khác. Nh ng góc c nh thu n l i thư ng ư c cung c p cho du khách và cư dân t i ch , sao cho h th nghi m bi t toàn vùng trên m t quy mô r ng l n và có ư c s nh hư ng cho vi c s d ng chi ti t v sau này. 1
  2. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! Citytour (chuy n du l ch thành ph ) Su t du l ch thăm c nh ư c bao tr n v n, thư ng g m có m t xe buýt ch khách du l ch ho c lo i xe khác, cùng m t hư ng d n viên. Nh ng t i m quan tr ng và nh ng nơi có c nh s c trong và g n thành ph ó u n m trong chuy n thăm. Climate (khí h u) 1. Khí h u thiên nhiên: là nh ng i u ki n th i ti t ph bi n t i m t vùng, m t a i m du l ch nào ó. 2. Khí h u tâm lý - xã h i: là nh ng thái và s mong i c a m t nhóm ngư i nào ó - nhân viên cư dân trong vùng... t i m t a i m nào ó i v i du khách . Clip art (m u ngh thu t t o s n)Công trình ngh thu t ư c so n s n v nh ng ch có th dùng trong qu ng cáo c a m t doanh nghi p hay m t ngành. Clustering (s t /nhóm thành c m) Chi n lư c m m t s cơ s kinh doanh gi ng nhau ho c khác nhau trong cùng m t khu v c a lý. M c ích là làm tăng thêm s c thu hút tăng lư ng khách, nâng cao tính a d ng, nh n nh p cho mi n và cho phép khách hàng có ư c nhi u s l a ch n hơn. Cockpit (bu ng lái) Ch u trư c c a máy bay, ch a phi công, phi hành oàn và máy móc i u khi n. Companion fare (giá cư c ngư i i theo) S c ng hi n có tính câu d n do m t hãng hàng không ho c hãng du l ch ưa ra, qua ó, có th mua thêm m t su t ư c b t giá, bao nhiêu n a cũng ư c tuỳ theo s i chung. Companion rate (su t giá cho ngư i cùng thuê) M c giá có niêm y t, m i ngư i thêm n a ph i tr khi cùng chung m t phòng khách s n. Cancellation penalty (kho n ph t hu b ) Thư ng là m t i u ki n rõ ràng ghi trong h p ng khi nh n m t giá cư c có chi t kh u, qua ó, m t s lư ng ho c m t s ph n trăm nào ó c a giá cư c s t ng b gi l i n u x y ra b t kỳ s hu b ho c thay i nào so v i l n ăng ký gi ch trư c ban u. . Canced presentations (l i gi i thi u s n) L i phát bi u ư c so n s n, ư c m t nhân viên c thu c, s d ng khi gi i thi u ho c gi i thích m t v n gì ó. Capacit (kh năng, s c ch a) S d phòng v m t lý thuy t v gi i h n v t ch t liên quan n s lư ng s d ng ho c s lư ng ngư i mà m t cơ s phương ti n có th ph c v trong khi v n gi ư c ch t lư ng c a cơ ngơi và ch t lư ng ph c v . Capital costs (chi phí v n) Nh ng chi phí ph i gánh khi ti n hành kinh doanh mà c p qu n tr r t ít ki m soát ư c khi ang trong ti n trình kinh doanh, ví d như phí thuê t, b o hi m, thu , kh u hao. Captain 1. (thuy n trư ng, trư ng i bay) Ngư i có trách nhi m hoàn toàn v ho t ng c a m t con tàu ho c m t máy bay. 2. (ti p viên trư ng) Trong m t phòng ăn nhà hàng, t ch ti p viên ư c u nhi m qu n các ti p viên khác. 3. (t trư ng, nhóm trư ng) Trong m t khách s n, t dùng ch ngư i có trách nhi m qu n lý m t nhóm nhân viên nào ó, ch ng h n như các bellhop (nhân viên xách hành lý) thì ch u dư i quy n c a m t bellhop captain. Combination destination ( i m du l ch h h p): Ch cung c p nhi u t i m du l ch khác bi t nhau, t c là cho ngư i ta có nhi u lí do n tham quan vùng ó. Commercial agency (hãng du l ch thương m i) : Hãng du l ch chuyên s p x p nh ng chuy n i l i nh m m c ích kinh doanh làm ăn. Commissionable (có tính s n hoa h ng): D ch v , ch ng i, phòng khách s n, chuy n du l ch hay m t d ch v nào ó ư c nhà cung c p nh giá có g m c ti n thù lao tr cho i lý du l ch ang bán s n ph m c a h . Commissioned salesperson (ngư i bán ăn hoa h ng) : Nhân viên ư c tr thù lao hoàn toàn ho c ph n l n b ng s ph n trăm trên s bán hơn là b ng m c lương nh s n. 2
  3. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! Complimentary ( món bi u, s bi u): S cho không; m t s n ph m ho c m t d ch v ư c cung c p không tính ti n; thư ng là cho khách quen hay s tr thành khách quen trong tương lai; ho c s a ch a m t l i l m nào ó. M t êm tr , m t th c u ng ho c m t b a ăn… u có th là món bi u. Thư ng g i t t là “comp”. Concierge ( nhân viên sai phái) : Nhân viên t i nhi u khách s n l n, c bi t châu Âu, có nhi m v ph c v , h u riêng cho khách như xách hành lý, ăng ký trư c b a ăn, i b thư hay các ph c v riêng khác cho khách. Concourse ( khu i s nh): Khu cho hành khách và du khách trong m t sân bay i t hành lang phòng i n c a ra và va ngư c l i. Concrete jungle ( khu r ng r m): Thu t ng dùng v i nghĩa chê bai ch m t ô th du l ch nào ó có v quá ông úc, vô t ch c và qu n lý t i t . Conditional fare (giá cư c có i u ki n ): M t s i m i v giá vé hàng không nh m m c ích làm gi m b t t n th t doanh thu do vi c b ch . Ngư i mua m t vé có i u ki n s ti t ki m ư c m t s ti n nào ó so v i vé thông thư ng nhưng ph i n sân bay và ch p nh n chuy n may r i n u như máy bay khách; trong trư ng h p này, ti n vé ư c hoàn l i và v khách ó ư c i mi n phí trong chuy n bay k ti p. Tuy nhiên, n u máy bay có ch do có khách b , hãng s i n khách vào ch b b và ngư i i trư c có i u ki n tr ti n cho chuy n i ó. Conference center (trung tâm h i ngh ): Hơi gi ng m t khách s n ngh mát, nhưng ây cơ s ư c thi t k và b trí nhân s là ti p ãi nh ng cu c h i ngh bàn chuy n làm ăn như m t ch c năng chính y u. M i th , t phòng ngh cho khách có bàn làm vi c, cho n chuy n gi i trí t i trung tâm, vi c ph c v ăn u ng t i phòng h p… u ư c thi t k nh m cung c p m t môi trư ng h i h p th t tho i mái. D_________ Double rate (m c giá ôi) Giá ư c ra trong ó m t hay hai ngư i có th l y m t phòng nhưng không tính thêm ti n ngư i th hai. Domestic itinerary (hành trình trong nư c) Các cu c du hành bên trong lãnh th m t nư c u ư c coi là Domestic itinerary. G_________ Ghost town (thành ph ch t) Nh ng toà nhà m t th i t ng có ông ngư i , nay l i tr ng trơn. M t s nh ng a i m như th là i m du l ch h p d n vì chúng g n li n v i l ch s . GDP (Gross Domestic Product - T ng s n ph m qu c n i) GNP (Gross National Product - T ng s n ph m qu c dân ): Cách o lư ng t ng s n ph m c a m t nư c d a trên giá th trư ng c a m i hàng hoá d ch v s n xu t ư c trong m t th i o n nào ó, thư ng là m t tháng ho c m t năm. Gross profit (Doanh l i g p): L i t c c a m t cơ s doanh nghi p nào ó trư c khi tr chi phí Ground arrangements (Nh ng thu x p trên b ): Nh ng d ch v cung c p cho khách t i m i i m n n m trong l trình du l ch. Có th bao g m vi c ưa ón t i khách s n, cho thuê xe c , mua vé tham quan... Ground operator (Cơ s kinh doanh d ch v t i ch ): Công ty cung ng d ch v v n chuy n, ngo n c nh và các ơn v khác cho khách t i i m du l ch. Còn g i là ground handling agent ho c ground handler Group booking order (Phi u t vé t p th ): Gi y t theo m u in s n t trư c m t s ch dư i d ng công ty hay t p th . H_________ Houseboat (nhà thuy n) Thuy n ư c trang b làm nhà . 19th hole (l th 19) T có xu t x t môn chơi golf, ư c dùng ch b t kỳ nhà hàng ho c qu y rư u nào g n m t sân golf. 3
  4. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! Hansom cab (xe ng a hai bánh): Xe ch khách, có ngư i ánh xe, dùng cho m c ích ngo n c nh hơn là chuyên ch . Hard copy (b n c ng): Nh ng thông tin in trên gi y, phân bi t cũng v i nh ng thông tin ó nhưng ư c hi n th qua màn hình. Heliport (bãi áp tr c thăng): Bãi c t cánh ho c h cánh c a tr c thăng, thư ng ư c t trên nh ng nóc nhà cao t ng hay nhà ga chính c a các tuy n giao thông, có th cung ng d ch v taxi ư ng không nhanh chóng gi a các khu v c. Held Luggage (v t c m th ): Tài s n c a khách b gi l i thay cho s ti n ph i tr . Hot line ( ư ng dây n ng/kh n) ư c qu ng cáo như m t d ch v dành cho khách hàng, m t s i n tho i mà khi khách quay g i b t kỳ ngày êm s ư c n i tr c ti p n ngư i chuyên trách gi i quy t v n hay tr l i th c m c. Hotel package (su t bao khách s n) T p h p nhi u d ch v , thư ng g m vi c chuyên ch , ưa ón, phòng và các lo i ti n nghi có trong khách s n. Hotel register (s ăng ký khách s n) S ghi chép v m i ngư i khách lu t pháp yêu c u m i ngư i khách n u ph i lưu l i tên trong s ăng ký này. Hotel representative ( i di n khách s n) Cá nhân ho c Công ty ư c m t hay nhi u khách s n thuê làm ngư i 10 dàn x p v i các cơ s kinh doanh s du l ch, i lý du l ch và gi i trong ngành v chuy n ăng ký t ph ng khách s n trư c. Thư ng ư c g i t t là m t "rep" khách s n. High risk (m c báo nguy): Ngư i khách có t ng s ti n ph i tr ã t i g n, b ng ho c ã vư t quá gi i h n cho phép c a cơ s kinh doanh ó. High roller (dân c i xay): Ti ng lóng c a gi i c b c ch khách chơi t ti n c b c hào phóng, phung phí, h thư ng ư c m i u ng mi n phí và hư ng m t s d ch v khác. Hitchhiking (quá giang/ i nh ): M t hình th c du hành, b ng cách ra hi u i nh nh ng chi c xe ang ch y theo hư ng mình mu n i. ây là ki u di chuy n ph bi n c a gi i tr , t n kém. Holiday (ngày l / ngày ngh ): Ngày do t p quán ho c lu t pháp quy nh, qua ó, m i công vi c thư ng ngày u ư c t m ng ng. Còn g i là away from work ho c vacation. Hospitality industry (k ngh l tân): Cũng có nghĩa như tourism hay tourism industry, nhưng chú tr ng v m c trách nhi m c a các nhân viên trong ngành trong vai trò c a ngư i ch ón khách. ôi khi t ư c dùng ch m t lo i khách s n, mô-ten và cơ s kinh doanh lưu trú nào ó có vai trò quan tr ng trong ngành du l ch. Hotel (khách s n): Nơi cung c p ch lưu trú cho khách du l ch ho c khách tr ng n h n. Thư ng ng nghĩa v i inn, motel, motor hotel, motor lodge. i m khác bi t gi a các cơ s trên là v ng c p. Khách s n thư ng có quy mô l n v i nhi u lo i d ch v cho khách lưu l i nhi u ngày. Hotel voucher (tem phi u khách s n) Lo i phi u do m t cơ s kinh doanh du l ch phát hành, dành chi tr cho m i kho n m c c a m t chuy n du l ch chuyên bi t nào ó ã tr ti n trư c r i. Khách s n p nh ng phi u này lúc ăng ký nh n phòng và khách s n s ghi phi u ó cùng v i hóa ơn n cơ s kinh doanh du l ch ó thanh toán nh n ti n. Houseman/woman (nhân viên t p d ch nam/n ) Nhân viên 10 vi c lau chùi và b o trì nh ng khu v c công c ng trong m t cơ s khách s n/công s , k c khu v c hành lang. I_________ Impulse travel (du l ch ng u h ng) chuy n du l ch mang c i m tương i ít ho ch nh trư c, ho c m t s i ý so v i nh ng ho ch nh ban u; m t quy t nh d a trên s t do ch n l a và tính linh ho t, uy n chuy n. Incentive travel (chuy n du l ch thư ng) vi c tư ng thư ng cho m t nhân viên bán hàng thành công ho c nhân viên phòng ban nào ó m t món quà.dư i hình th c m t chuy n du l ch ư c ài th chi phí. Các chương trình du l ch thư ng ư c nhi u khúc tuy n nghi p v trong ngành du l ch ho ch nh và cung c p, như m t phương cách dành cho b t kỳ doanh nghi p nào mu n kích kh i doanh s ng th i tư ng thư ng cho nhân viên c a mình. 4
  5. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! Interpol (c nh sát qu c t ) vi t t t t tên lntemational criminal police organization - t ch c c nh sát hình s qu c t , m t t ch c bao g m l c lư ng c nh sát c a trên 100 qu c gia. Các h i viên ng th a thu n giúp nhau v các v n c nh sát. Intepretive center (trung tâm thuy t minh) trung tâm thông tin, c bi t khi n m g n m t trong các t i m văn hóa, l ch s , t i ó, ngư i ta có th tìm hi u các chi ti t có liên quan Incentive program (chương trình khích l ) Phương pháp làm tăng ng l c và doanh s c a nhân viên; m t b n k ho ch c thông báo và quy nh s n v nh ng ph n thư ng mà các nhân viên s ư c hư ng khi h t ư c ch tiêu nào ó. Nó có th mang hình th c là ti n m t, chuy n du l ch ho c ư c mua hàng gi m giá. Incentive fare (giá cư c du l ch thư ng) Giá cư c máy bay có chi t kh u dành cho nh ng nhóm i du l ch thư ng. Information meeting (cu c h p thông tin) Cu c t p trung theo bi u n nh nh ng ngư i tham gia chuy n du l ch, trư c và sau khi chuy n du l ch kh i hành, nh c l i l ch trình, ch rõ nh ng d ch v có bao g m và không bao g m. Gi i thích các phong t c, t p quán a phương, g i ý các cách ng x cùng các thông tin tương t khác. International Standards Organization (ISO) (t ch c tiêu chu n qu c t ) Cơ quan qu c t thi t l p mã ti n t cho các qu c gia trên toàn th gi i. T khi có hi u l c ngày 01 tháng Giêng năm 1990, cơ quan này ã i mã ti n t c a các nư c sang mã c a ISO. Trong khi mã c a ng ô-la M không thay i (USD), thì mã c a ng ti n nhi u nư c s thay i, ch ng h n nh ng b ng Anh i t UKL thành GBP; ng yên Nh t i t JYE thành JPY… Inherent risk legislation (pháp quy v s r i ro g n li n) Lu t thi t nh r ng có m t ngư i tham d vào m t ho t ng gi i trí nào ó thì c n bi t và ch p nh n nh ng r i ro v n g n li n v i ho t ng ó. Quy nh pháp lý này ư c d a trên gi nh r ng m t ngư i bình thư ng và th n tr ng thì có bi t ho c t s bi t nh ng r i ro c h u như th , và pháp quy cũng thi t nh trách nhi m c a nh ng ngư i tham gia i v i s an toàn c a chính h trong các ho t ng gi i trí, nhưng ó ch là gi i h n ch không thay th h n trách nhi m c a nhà khai thác. Cũng g i là acceptance of risk legislation. In - plant agency (cơ s du l ch n i b ) Cơ s du l ch ho c chi nhánh c a cơ s du l ch ư c n m trong tr s c a chính công ty y. Nh ng cơ s như th thư ng ph i tuân theo m t tho thu n hoàn l i phí s d ng ti n nghi c a công ty. Inside selling (s bán cho khách n i b ) Chi n lư c tìm cách bán hàng và d ch v cho nh ng ngư i hi n ã là khách hàng qua c ng hi n nào ó c a m t doanh nghi p. Ví d , khách c a m t khách s n có th ư c m i s d ng c a hàng c t tóc c a khách s n; m t khách c a nhà hàng có th ư c m i s d ng rư u vang kèm theo b a ăn. Cũng ư c g i là in house selling. Invisible exports/import (Xu t nh p kh u vô hình): S ti n mà các công dân c a m t nư c nào ó ã chi tiêu khi du l ch n m t nư c khác, ho c s ti n mà khách ngo i qu c ã chi tiêu t i m t mi n, m t nư c nào ó. J_________ Jet lag (hi n tư ng m t m i vì thay i múi gi sau khi i máy bay): Tình tr ng sinh lý x y ra do s gãy v " ng h sinh h c" c a m t ngư i; s thay i c a nh p sinh h c do chuy n du hành xa qua nh ng khu v c có múi gi khác nhau, d n n các tri u ch ng m t m i, m t ng và c s t nh ... Joint promotion ( ng qu ng cáo, qu ng cáo chung, liên k t): S tho thu n gi a hai hay nhi u pháp nhân trư c nay v n riêng bi t nhau, nh m chia s phí t n và ch trên phương ti n qu ng cáo truy n thông nào ó. Các pháp nhân này có th thu c khu v c công hay tư trong n n kinh t nh m t khách s n và m t nhà hàng, nhi u t i m khu v c, m t nhà s n xu t qu n áo và m t khu du l ch. S tho thu n gi a hai hay nhi u pháp nhân trư c nay v n riêng bi t nhau, nh m chia s phí t n và ch trên phương ti n qu ng cáo truy n thông nào ó. Các pháp nhân này có th thu c khu v c công hay tư trong n n kinh t nh m t khách s n và m t nhà hàng, nhi u t i m khu v c, m t nhà s n xu t qu n áo và m t khu du l ch. 5
  6. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! Joiner (khách i chung): Ngư i i cùng v i ngư i khác n cùng m t nơi. Joint veture (s liên doanh): N l c h p tác chính th c bao g m hai hay nhi u th nhân, công ty ho c pháp nhân nào ó, nh m m c ích th c hi n d án nào ó v n có th quá l n hay không thích h p n u t ng ngư i trong s h hành ng riêng r . Ví d , s ph i h p gi a tư nhân và nhà nư c trong vi c tri n khai m t khu ngh mát ch ng h n. Junior suite (căn h nh ): Phòng khách s n r ng, có ch làm vi c, nơi ng và nơi ti p khách ư c ngăn riêng b ng vách ngăn. Jitney (Xe khách bình dân, xe th ): Thư ng là xe tư, do ch t lái, ch y theo l trình t do. Hành khách ư c ón t i b t c âu trên ư ng, tr ti n cư c và chia x ch ng i như ki u xe bus. Job sharing (S chia chung ph n vi c): S thu x p hai ngư i cùng m trách m t ch c vi c toàn th i gian. Lương và các l i ích thư ng ư c chia theo t l tuỳ theo s th i gian mà m i ngư i làm trong công vi c. L_________ Latitude (vĩ ): Kho ng cách góc, b c ho c nam tính t xích o, ư c tính b ng , phút, giây. M t phút vĩ tương ương v i m t h i lý. Living history attraction (s c thu hút l ch s s ng ng): S tái t o có nghiên c u k lư ng v m t th i i l ch s c bi t nào ó, ư c xây d ng l i v i nh ng an toàn và v sinh hi n i. ó có th g m c nh ng th th công "có th m quy n" và các sinh ho t hoà nh p c a du khách. S tái t o có nghiên c u k lư ng v m t th i i l ch s c bi t nào ó, ư c xây d ng l i v i nh ng an toàn và v sinh hi n i. ó có th g m c nh ng th th công "có th m quy n" và các sinh ho t hoà nh p c a du khách. Load factor (ư c s t i): T l ph n trăm lư ng t i ã bán ư c trên t ng s lư ng t i s n có bán. N u có 80 khách tr ti n trên m t máy bay có 100 ch , ư c t i s là 80%. Ư c s t i hoà v n (break-even passenger load factor) là s lư ng khách th c i c n thi t t ư c doanh s thu bù p cho chi phí ho t ng. Ư c s t i khách sinh l i (revernue passenger load factor) là t l lư ng ch bán ra t ư c doanh s thu v a m c chi phí và có lãi. T l ph n trăm lư ng t i ã bán ư c trên t ng s lư ng t i s n có bán. N u có 80 khách tr ti n trên m t máy bay có 100 ch , ư c t i s là 80%. Low season (mùa th p i m/ m): Th i gian trong năm t i khu i m du l ch ho c m t hãng l hành khi lư ng khách và su t giá t th p nh t.): Th i gian trong năm t i khu i m du l ch ho c m t hãng l hành khi lư ng khách và su t giá t th p nh t. Lounge (phòng i/ qu y gi i khát): Ch dành ng i, cho phép nói chuy n im tv i khách khác; cũng ư c dùng ch ch ph c v rư u và gi i trí tương i nh , thu c cơ s c l p hay m t ph n c a khách s n ho c nhà hàng. M_________ Manual (s tay): Sách dành tham kh o, trong du l ch, nó ch a ng các th i bi u, thu quan, su t giá chi ti t ho c các d ch v mà các nhà hàng, khách s n, hãng chuyên ch , hãng l hành ho c nhà cung ng d ch v nào ó cung c p. Sách dành tham kh o, trong du l ch, nó ch a ng các th i bi u, thu quan, su t giá chi ti t ho c các d ch v mà các nhà hàng, khách s n, hãng chuyên ch , hãng l hành ho c nhà cung ng d ch v nào ó cung c p. Media event (l h i l n): Ho t ng ư c ho ch nh nh m gây s thu hút báo chí, phát thanh, truy n hình và các phương ti n truy n thông khác, ví nh khai trương l n, liên hoan du l ch l n... Ho t ng ư c ho ch nh nh m gây s thu hút báo chí, phát thanh, truy n hình và các phương ti n truy n thông khác, ví nh khai trương l n, liên hoan du l ch l n... 6
  7. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! Meridian (kinh tuy n): Vòng tròn l n i qua các i m c c, th ng v i tr c và vuông góc v i ư ng xích o c a trái t. Vòng tròn l n i qua các i m c c, th ng v i tr c và vuông góc v i ư ng xích o c a trái t. Malaria (B nh s t rét): B nh do ký sinh trùng gây ra, do m t lo i mu i có tên là Anophen truy n cho con ngư i, c bi t hay g p vùng r ng núi. Master plan (k ho ch ch o): M t ph n c a ti n trình ho ch nh, qua ó nh ng tr ng hu ng tương lai ã ư c ng ý, ho c các cơ s phương ti n ư c hoàn thành t ng bư c. Nhu c u tương lai theo d ki n hay theo mong i ư c g n v i m t chương trình t ng giai o n, v nh ng thay i pháp lý, t nhiên và xã h i v n ph i ư c hi n th c hoá. Mass display (S trưng bày t p trung): Vi c các doanh nghi p gi ng nhau hay kinh doanh cùng m t la i s n ph m, d ch v cùng t l i m t khu v c ông o, nh v y làm tăng s s h p d n c a khu, cung c p cùng m t ch (th c ph m, quà lưu ni m...) và làm tăng lư ng khách lui t i (Vi t Nam thư ng g i là “Buôn có b n, bán có phư ng”). Minibus (Xe Bus mini): D ch v ch khách b ng xe bus lo i nh , s d ng các tr m d ng c a xe bus thông thư ng, thư ng có trong m t thành ph ho c khu du l ch. N_________ Natural areas (nh ng vùng thiên nhiên): Nh ng nơi có c nh p t nhiên do cây c hay hình th a lý t o ra và không b khai thác v m c tiêu thương m i. Nature center (trung tâm thiên nhiên): Khu v c a lý ư c khoanh vùng thành t i m thiên nhiên hay l ch s như m t ngu n nghiên c u cho du khách. Các chuy n i du ngo n ngoài tr i, h i h p, di n thuy t, t n b có hư ng d n và tri n lãm là b ph n thu c nh ng d ch v c a trung tâm. Nautical mile (h i lý): ơn v dùng o lư ng kho ng cách trên bi n và trên không, tương ương v i m t phút vĩ , kho ng 6076 feet (g n 1852 mét). News release (s phát tín, ăng tin): S thông tin v m t chương trình du l ch s p t i, thành tích c a nhân viên… ăng trên báo chí và các phương ti n thông tin i chúng v i m c ích ư c nhi u ngư i bi t n. Cũng g i là press release. Night club (h p êm): Cơ s cung c p s gi i trí và thu hút ch y u b ng trình di n sân kh u chuyên nghi p. Khách hàng chi tr cho d ch v này b ng m t l phí tr n gói (cover charge), hay như m t bu i h p m t ph i tr ti n rư u, th c ăn hay u ng. O_________ Off-line (ho t ng ngoài/không theo tuy n): B t kỳ phương ti n v n chuy n ho c ho t ng v n chuy n nào ó ho t ng khác v i tuy n du l ch ã ư c c p phép c a hãng ó. Omiyage: T c l c a ngư i Nh t òi h i ngư i i du l ch khi tr v nhà ph i có quà cho b n bè, h hàng; nhi u nư c khác cũng có t c l này. Open jaw (vòng h ): Chuy n i ho c vé kh h i, nhưng chuy n v kh i hành t nơi không ph i là i m n c a chuy n n; m t chuy n i t Hà N i n B c Kinh có chuy n kh h i t Qu ng Châu v Hà N i là m t open jaw. Oversale (s bán quá kh năng): Vi c bán ra s vé hay ch p nh n s ăng ký gi phòng nhi u hơn s ch có th c. i u này ôi khi ư c dùng bù tr cho s khách hu ch theo d ki n. Oversupply (s cung vư t c u): H u qu c a s s n xu t dư th a ho c do s gi m sút nhu c u; s có quá nhi u m t s n ph m hay d ch v so v i nhu c u hi n t i. P_________ Perishable (d h ng): i v i các doanh nghi p du l ch, s n ph m là d h ng khi s doanh thu b m t vĩnh vi n vì s ch ng i ho c phòng không bán ư c. Pit stop (t m ng ng x hơi): Ti ng lóng ch vi c ng ng l i trong ch c lát c a m t chuy n i b ng xe hơi hay xe bus, i v sinh. 7
  8. Tour Guide: Kleivin Nghiem (^@^) Chúc các b n luôn vui! R_________ Rebate (s b t/ gi m giá): Vi c tính giá th p hơn giá niêm y t k t qu là ngư i nào ó ư c l i t o nên s thu hút bán hay mua; không ư c th a nh n m t cách công khai, nhưng ư c áp dung ph bi n như là “s chi t kh u”. Receiving country (nư c nh n) : 1. Nư c có nhi u du khách ngo i qu c hơn so v i s lư ng ngư i trong nư c i du l ch t i ch . 2.T cũng ch m t nư c ti p nh n lư ng du khách n nhi u hơn m c ngư i trong nư c i du l ch ra nư c ngoài. Reception 1. (s ti p ãi) S quy t ngư i, thư ng gi i h n trong m t nhóm ư c m i m ng m t d p l n hay nh nào ó, như m t ám cư i, bu i khai m c tri n lãm ngh thu t hay ho t ng c a nhóm du l ch ch ng han 2. (d ch v ti p ón) Trong du l ch, t này ng nghĩa v i t “front desk” Receptive services (d ch v ti p ón): T ch chung lo i hoat ng c n thi t dành cho nh ng du khách m i n, bao g m các cu c chào ón sân bay,lo li u chuy n xe, các cu c i tham quan, d ch v phiên d ch và các i u tương t . Recipe (cách n u) 1.Công th c chi ti t ch rõ nguyên li u, t l , trình t k t h p và phương pháp s a so n làm thành m t món ăn. M t standerdized recipe (cách n u l p chu n) là k t qu c a s phân tích chi ti t toàn b quá trình mà các nguyên li u tươi bi n thành món ăn h n hoi s n sàng mang ra ăn ư c. 2. Nó ư c ghi lên trên th hay phương ti n nào ó cho m t ngư i tương i ít kinh nghi m hay ít ư c hu n luy n cũng có th n u thành m t món ăn kh dĩ ch p nh n ư c m t cách ng nh t. Reconfirmation (s tái xác nh n) 1. ng tác bu c ngư i nào ó th a nh n ý nh s d ng m t ch ã ăng ký gi trư c. 2.M t hành khách hàng không qu c t ư c yêu c u xác nh n m t ch ã ăng ký trư c cho nh ng chuy n sau, khi m t cu c d ng ngh vư t quá th i h n quy nh nào ó, ho c ch có th ã ư c bán l i môt cách h p pháp. 3.Khách s n và h u h t nh ng cơ s d ch v du l ch khác u ngh vi c tái xác nh n,. c bi t là khi s ăng ký gi ch lúc ban u ã ư c th c hi n t t p r i. Recreation (s gi i trí/ tiêu khi n): Các ho t ng a d ng ươc t do l a ch n, ngo i tr nh ng h at ng g n li n v i công vi c. 1.Commerical recreation (gi i trí thương m i): Là vi c cung ng phương ti n cho m t h at ng tiêu khi n v i m c ích thu m t kho n l i 2. Public recreation (gi i trí công c ng): Là vi c cung c p cũng nh ng phương ti n như vây, nhưng ư c tài tr và thư ng có m t cơ quan công quy n qu n tr . S_________ Soft copy (b n m m): Ch nh ng thông tin hi n th qua m n hình máy tính. 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2