Thức ăn chăn nuôi - Tiêu chuẩn hàm lượng vitamin trong thức ăn hỗn hợp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
195
lượt xem
62
download

Thức ăn chăn nuôi - Tiêu chuẩn hàm lượng vitamin trong thức ăn hỗn hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thức ăn chăn nuôi - tiêu chuẩn hàm lượng vitamin trong thức ăn hỗn hợp', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thức ăn chăn nuôi - Tiêu chuẩn hàm lượng vitamin trong thức ăn hỗn hợp

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 10TCN TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 837 : 2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - TIÊU CHUẨN HÀM LƯỢNG VITAMIN TRONG THỨC ĂN HỖN HỢP Animal feeding stuffs - Vitamin levels in compound feeds HÀ NỘI - 2006
  2. TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 837 : 2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - TIÊU CHUẨN HÀM LƯỢNG VITAMIN TRONG THỨC ĂN HỖN HỢP Animal feeding stuffs - Vitamin levels in compound feeds (Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ/BNN-KHCN ngày tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh hµm lîng vitamin trong  thøc ¨n hçn hîp hoµn chØnh cho gia sóc ­  gia cÇm. 2. ChØ tiªu quy ®Þnh.  Hµm   lîng   vitamin   trong   thøc   ¨n   hçn   hîp   cho   gia  cÇm, lîn vµ bß ®îc qui ®Þnh trong b¶ng díi ®©y: Sè  Lo¹i vitamin §¬n vÞ   Hµm lîng tèi thiÓu  TT ®o Gia  Lîn Bß  cÇm 1 Vitamin A IU 1500 1300 2200 2 Vitamin D IU 200 200 4 Vitamin E IU 10 10 15 5 Vitamin K mg 0,5 0,5 6 Thiamin (B1) mg 1,8 1 7 Riboflavin (B2) mg 3,0 3 8 Niacin mg 25 12 9 Biotin mg 0,12 0,05 10 Acid patothenic mg 10 9 11 Pyridoxin (B6) mg 3,0 1,5 12 Acid foloic mg 0,5 0,32 13 Cobalamin (B12) µg 10 15 14 Cholin mg 750 400 KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
  3. Bùi Bá Bổng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản