intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng một số chỉ số hình thái, thể lực của trẻ chậm phát triển trí tuệ dạng nhẹ từ 6 đến 9 tuổi ở một số trường chuyên biệt tại thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

12
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài được tiến hành nhằm bước đầu đánh giá thực trạng một số chỉ số hình thái và thể lực của trẻ chậm phát triển trí tuệ dạng nhẹ (CPTTTDN) từ 6 đến 8 tuổi ở một số trường chuyên biệt tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - thời điểm năm 2017 - từ đó làm cơ sở cho việc nghiên cứu các bài tập phù hợp hơn cho đối tượng này trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng một số chỉ số hình thái, thể lực của trẻ chậm phát triển trí tuệ dạng nhẹ từ 6 đến 9 tuổi ở một số trường chuyên biệt tại thành phố Hồ Chí Minh

  1. 60 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Thöïc traïng moät soá chæ soá hình thaùi, theå löïc cuûa treû chaäm phaùt trieån trí tueä daïng nheï töø 6 ñeán 9 tuoåi ôû moät soá tröôøng chuyeân bieät taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh PGS.TS. Trònh Höõu Loäc; TS. Nguyeãn Quoác Thaéng; ThS. Laâm Thanh Minh Q ABSTRACT: Researching the physical state of an object is the premise and basis for all researches related to the TOÙM TAÉT: physical quality of that object. The paper was Ñeà taøi ñöôïc tieán haønh nhaèm böôùc ñaàu ñaùnh conducted to initially assess the status of some giaù thöïc traïng moät soá chæ soá hình thaùi vaø theå löïc morphological and physical strength of children with cuûa treû chaäm phaùt trieån trí tueä daïng nheï intellectual disability (CPTTT) from 6 to 8 years old (CPTTTDN) töø 6 ñeán 8 tuoåi ôû moät soá tröôøng in some specialized schools in Ho Chi Minh City (in chuyeân bieät taïi thaønh phoá Hoà Chí Minh 2017). The research results, thereby, will be (TP.HCM) - thôøi ñieåm naêm 2017 - töø ñoù laøm cô sôû considered as a basis for further study to set up cho vieäc nghieân cöùu caùc baøi taäp phuø hôïp hôn cho appropriate exercises for this object in the current ñoái töôïng naøy trong gian ñoaïn hieän nay. period. Töø khoùa: chaäm phaùt trieån daïng nheï, thöïc Keywords: mild intellectual disability, reality, traïng, hình thaùi, theå löïc, tröôøng chuyeân bieät. morphological and physical strength, special schools. 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ - So saùnh söï phaùt trieån caùc chæ soá hình thaùi vaø theå löïc cuûa treû CPTTT daïng nheï töø 6 ñeán 8 tuoåi ôû moät soá tröôøng Cuõng nhö nhieàu nöôùc treân theá giôùi, ñaëc bieät laø caùc chuyeân bieät taïi TP.HCM (thôøi ñieåm naêm 2017) vôùi theå nöôùc phaùt trieån, baûo veä, chaêm soùc vaø giaùo duïc treû em, chaát cuûa ngöôøi Vieät Nam (NVN) cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi bao goàm treû khuyeát taät, laø moät trong nhöõng moái quan tính (thôøi ñieåm 2001). taâm haøng ñaàu cuûa Ñaûng, nhaø nöôùc vaø caû xaõ hoäi ta. Ñeà taøi ñaõ söû duïng caùc phöông phaùp nghieân cöùu: Laø nhöõng ngöôøi chòu nhieàu thieät thoøi do tình traïng phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu, phoûng vaán, quan saùt sö khuyeát taät gaây ra, treû khuyeát taät ôû nöôùc ta ñaõ vaø ñang phaïm, kieåm tra sö phaïm vaø phöông phaùp thoáng keâ toaùn. nhaän ñöôïc nhieàu tình thöông, söï quan taâm vaø söï chaêm soùc cuûa toaøn xaõ hoäi. Trong lónh vöïc giaùo duïc, Ñaûng, nhaø nöôùc vaø toaøn xaõ hoäi ñaõ khoâng ngöøng chaêm lo, tìm toøi 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU nhöõng hình thöùc, phöông phaùp giaùo duïc ñoái vôùi treû 2.1. Thöïc traïng moät soá chæ soá hình thaùi, theå löïc khuyeát taät noùi chung vaø treû chaäm phaùt trieån trí tueä noùi cuûa treû trai CPTTTDN so vôùi theå chaát ngöôøi Vieät rieâng nhaèm khoâng nhöõng trang bò cho treû kieán thöùc, kyõ Nam (2001) cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi tính naêng maø coøn giuùp caùc em hoài phuïc chöùc naêng, hoøa nhaäp Caùc chæ tieâu hình thaùi vaø theå löïc ñöôïc löïa chon ñeå söû coäng ñoàng. Nhöõng nghieân cöùu veà thöïc traïng theå chaát duïng trong nghieân cöùu naøy ñeàu laø caùc chæ tieâu phoå bieán cho ñoái töôïng naøy seõ laø cô sôû khoa hoïc cho vieäc xaây trong taát caû caùc nghieân cöùu veà hình thaùi vaø theå löïc ôû döïng vaø caûi thieän chöông trình giaùo duïc theå chaát Vieät Nam cuõng nhö treân theá giôùi. Tuy nhieân, do ñieàu (GDTC) cho treû vaø goùp phaàn vaøo vieäc naâng cao söùc kieän cô sôû vaät chaát (CSVC) vaø naêng löïc vaän ñoäng cuûa khoûe cho caùc em. treû CPTTTDN coù moät soá haïn cheá, neân caùc chæ soá ñöôïc Nghieân cöùu nhaèm giaûi quyeát caùc vaán ñeà sau: löïc choïn chæ bao goàm: chieàu cao ñöùng (cm), caân naëng - Nghieân cöùu thöïc traïng moät soá chæ soá hình thaùi vaø (kg), BMI, deûo gaäp thaân (cm), löïc boùp tay thuaän (kg), theå löïc cuûa treû CPTTTDN töø 6 ñeán 8 tuoåi ôû moät soá baät xa taïi choã (cm) vaø chaïy con thoi 4x10m (s). tröôøng chuyeân bieät taïi TP.HCM (thôøi ñieåm naêm 2017). Qua baûng 1 cho thaáy: SOÁ 5/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  2. - Veà Chieàu cao ñöùng (cm): chieàu cao trung bình THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 61 2.2. Thöïc traïng moät soá chæ soá hình thaùi, theå löïc cuûa treû trai CPTTTDN ôû caùc ñoä tuoåi 6, 7 vaø 8 ñeàu cuûa treû gaùi CPTTT daïng nheï so vôùi theå chaát NVN töông ñöông vôùi giaù trò trung bình cuûa theå chaát NVN (2001) cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi tính cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi tính (ôû ngöôõng xaùc suaát p > 0.05). Qua baûng 2 cho thaáy: - Veà caùc chæ soá: caân naëng (kg) vaø BMI: giaù trò trung - Veà chieàu cao ñöùng (cm): ôû nhoùm 6 tuoåi, treû gaùi bình cuûa treû trai chaäm phaùt trieån trí tueä (CPTTT) ôû taát CPTTT daïng nheï coù chieàu cao trung bình laø caû caùc ñoä tuoåi laø cao hôn so vôùi giaù trò trung bình theå 107.13±5.33 cm thaáp hôn chieàu cao trung bình cuûa theå chaát NVN cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi tính (ôû ngöôõng xaùc suaát chaát NVN cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi tính 113.14± 6.84 cm (ôû p < 0.05). Ñieàu naøy laø do söï khaùc nhau trong cheá ñoä ngöôõng xaùc suaát p < 0.05). Chieàu cao trung bình ôû ñoä dinh döôõng cuûa treû CPTTT daïng nheï so vôùi giaù trò trung tuoåi 7 vaø 8 laø töông ñöông vôùi giaù trò trung bình cuûa theå bình cuûa NVN cuøng ñoä tuoåi sau hôn 15 naêm phaùt trieån chaát NVN cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi tính (p > 0.05). kinh teá cuûa ñaát nöôùc ta. - Veà caùc chæ soá: caân naëng vaø BMI: giaù trò trung bình - Veà caùc chæ soá: deûo gaäp thaân (cm), löïc boùp tay thuaän cuûa treû gaùi CPTTT ôû taát caû caùc ñoä tuoåi laø cao hôn so vôùi (kg), baät xa taïi choã (cm) vaø chaïy con thoi 4x10m (s): giaù giaù trò trung bình caùc chæ soá cuûa theå chaát NVN cuøng ñoä trò trung bình cuûa treû trai CPTTT daïng nheï ôû taát caû caùc tuoåi vaø giôùi tính (ôû ngöôõng xaùc suaát p < 0.05). ñoä tuoåi ñeàu keùm hôn so vôùi giaù trò trung bình theå chaát - Veà caùc chæ soá: deûo gaäp thaân (cm), löïc boùp tay thuaän NVN cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi tính (ôû ngöôõng xaùc suaát töø p (kg), baät xa taïi choã (cm) vaø chaïy con thoi 4x10m (s): < 0.05 ñeán 0.001). Giaù trò trung bình cuûa treû gaùi CPTTTDN ôû taát caû caùc ñoä Qua ñoù coù theå keát luaän: tuoåi ñeàu keùm hôn so vôùi giaù trò trung bình caùc chæ soá naøy Treû trai CPTTTDN coù caùc chæ soá lieân quan ñeán hình cuûa theå chaát NVN cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi tính (ôû ngöôõng thaùi (chieàu cao ñöùng (cm), caân naëng (kg) vaø BMI) ôû haàu xaùc suaát töø p < 0.05 ñeán 0.001). heát caùc ñoä tuoåi hoaëc töông ñöông hoaëc cao hôn so vôùi Qua ñoù coù theå keát luaän: theå chaát NVN (2001) cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi tính. Trong Treû gaùi CPTTTDN coù caùc chæ soá lieân quan ñeán hình khi ñoù, caùc chæ soá veà theå löïc (deûo gaäp thaân (cm), löïc boùp thaùi (chieàu cao ñöùng (cm), caân naëng (kg) vaø BMI) ôû haàu tay thuaän (kg), baät xa taïi choã (cm) vaø chaïy con thoi heát caùc ñoä tuoåi hoaëc töông ñöông hoaëc cao hôn so vôùi 4x10m (s)) thì treû trai CPTTT laïi keùm hôn so vôùi theå theå chaát NVN cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi tính (soá lieäu naêm chaát NVN (2001) cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi tính. 2001), ngoaïi tröø chieàu cao nhoùm treû gaùi CPTTT 6 tuoåi. Baûng 1. So saùnh caùc chæ soá cuûa treû trai CPTTT daïng nheï vôùi theå chaát ngöôøi VN (2001) cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi tính Treû CPTTT Ngöôøi VN Tuoåi STT Caùc chæ soá t student p X S X S 1 Chieàu cao ñöùng (cm) 111.10 5.52 113.69 6.22 1.48 > 0.05 2 Caân naëng (kg) 25.85 2.01 18.84 3.70 11.01 < 0.05 3 BMI 20.98 1.45 14.49 1.95 14.14 < 0.05 6 4 Deûo gaäp thaân (cm) -6.50 3.53 4.00 4.59 9.41 < 0.05 (n = 10) 5 Löïc boùp tay thuaän (kg) 6.90 0.31 10.28 2.26 34.14 < 0.05 6 Baät xa taïi choã (cm) 57.40 4.74 112.00 16.41 36.45 < 0.05 7 Chaïy con thoi 4x10m (s) 21.29 1.73 13.78 1.46 13.70 < 0.05 1 Chieàu cao ñöùng (cm) 120.90 4.85 118.56 5.70 1.53 > 0.05 2 Caân naëng (kg) 27.50 2.95 20.39 4.04 7.62 < 0.05 3 BMI 18.79 1.42 14.43 2.02 9.72 < 0.05 7 4 Deûo gaäp thaân (cm) -3.90 5.87 4.00 4.59 4.25 < 0.05 (n = 10) 5 Löïc boùp tay thuaän (kg) 7.63 1.49 12.13 2.38 9.53 < 0.05 6 Baät xa taïi choã (cm) 73.80 4.49 125.00 17.51 36.06 < 0.05 7 Chaïy con thoi 4x10m (s) 20.07 2.65 13.12 1.23 8.27 < 0.05 1 Chieàu cao ñöùng (cm) 125.30 8.47 123.78 6.31 0.57 > 0.05 2 Caân naëng (kg) 32.20 3.74 23.12 4.61 7.67 < 0.05 3 BMI 20.49 1.22 14.98 1.97 14.28 < 0.05 8 4 Deûo gaäp thaân (cm) -5.30 4.58 5.00 4.82 7.11 < 0.05 (n = 10) 5 Löïc boùp tay thuaän (kg) 7.60 1.10 13.75 2.61 17.71 < 0.05 6 Baät xa taïi choã (cm) 72.00 6.02 135.00 15.95 33.11 < 0.05 7 Chaïy con thoi 4x10m (s) 20.25 2.68 12.64 1.11 8.99 < 0.05 KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 5/2019
  3. 62 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Baûng 2. So saùnh caùc chæ soá cuûa treû gaùi CPTTT daïng nheï vôùi theå chaát NVN cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi tính Treû CPTTT Ngöôøi VN Tuoåi STT Caùc chæ soá t student p X S X S 1 Chieàu cao ñöùng (cm) 107.13 5.33 113.14 6.84 3.195 < 0.05 2 Caân naëng (kg) 23.13 1.98 18.08 3.39 7.205 < 0.05 3 BMI 20.17 1.31 14.08 1.89 13.170 < 0.05 6 4 Deûo gaäp thaân (cm) -5.38 3.67 4.00 4.81 7.221 < 0.05 (n = 8) 5 Löïc boùp tay thuaän (kg) 6.45 0.31 9.30 2.07 25.816 < 0.05 6 Baät xa taïi choã (cm) 55.25 3.67 102.00 15.51 36.072 < 0.05 7 Chaïy con thoi 4x10m (s) 21.21 1.18 14.72 1.58 15.609 < 0.05 1 Chieàu cao ñöùng (cm) 114.50 4.96 117.81 5.90 2.108 > 0.05 2 Caân naëng (kg) 26.20 2.12 19.73 3.82 9.634 < 0.05 3 BMI 19.99 1.13 14.13 1.87 16.411 < 0.05 7 4 Deûo gaäp thaân (cm) -8.00 5.20 4.00 4.98 7.303 < 0.05 (n = 10) 5 Löïc boùp tay thuaän (kg) 6.94 0.35 11.03 2.24 36.670 < 0.05 6 Baät xa taïi choã (cm) 62.10 8.73 116.00 15.91 19.514 < 0.05 7 Chaïy con thoi 4x10m (s) 21.31 1.52 14.04 1.44 15.124 < 0.05 1 Chieàu cao ñöùng (cm) 119.22 7.16 123.37 6.02 1.738 > 0.05 2 Caân naëng (kg) 28.56 4.05 22.38 4.16 4.573 < 0.05 3 BMI 20.00 1.04 14.61 1.78 15.563 < 0.05 8 4 Deûo gaäp thaân (cm) -7.33 3.40 5.00 5.25 10.884 < 0.05 (n = 9) 5 Löïc boùp tay thuaän (kg) 6.60 0.44 12.54 2.49 40.297 < 0.05 6 Baät xa taïi choã (cm) 59.22 3.64 125.00 15.33 54.142 < 0.05 7 Chaïy con thoi 4x10m (s) 21.26 1.21 13.44 1.24 19.375 < 0.05 Trong khi ñoù, caùc chæ soá veà theå löïc (ñeûo gaäp thaân (cm), - Veà theå löïc: treû CPTTTDN töø 6 ñeán 8 tuoåi keùm hôn löïc boùp tay thuaän (kg), baät xa taïi choã (cm) vaø chaïy con treû bình thöôøng cuøng ñoä tuoåi ôû taát caû caùc chæ soá veà theå thoi 4x10m (s)) thì treû gaùi CPTTT daïng nheï laïi keùm hôn löïc ñöôïc nghieân cöùu. so vôùi theå chaát NVN (2001) cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi tính. - Caàn coù theâm nhöõng nghieân cöùu veà theå chaát cuûa treû CPTTT vôùi kích thöôùc maãu lôn hôn ñeå thaáy roõ hôn söï 3. KEÁT LUAÄN taùc ñoäng vaø möùc ñoä aûnh höôûng cuûa söï keùm phaùt trieån veà trí tueä ñoái vôùi söï phaùt trieån veà theå chaát cuûa caùc em. Qua phaân tích keát quaû nghieân cöùu cho thaáy: - Söû duïng keát quaû nghieân cöùu ñöôïc ñeå laøm cô sôû xaây - Veà hình thaùi: Chieàu cao ñöùng, caân naëng vaø BMI döïng caùc baøi taäp phuø hôïp hôn vôùi khaû naêng vaãn ñoäng vaø cuûa treû CPTTT töø 6 ñeán 8 tuoåi laø töông ñöông so vôùi treû theå löïc cho treû CPTTT töø 6 ñeán 8 tuoåi ôû caùc tröôøng bình thöôøng NVN ôû cuøng ñoä tuoåi vaø giôùi tính , ngoaïi tröø chuyeân bieät. chieàu cao nhoùm treû gaùi CPTTT 6 tuoåi. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Phaïm Vaên Ñoaøn (1993), Treû chaäm ngoân ngöõ, Nxb Giaùo duïc Haø Noäi. 2. Christine Miles - Harry Torren - Giaùo duïc ñaëc bieät daønh cho hoïc sinh chaäm phaùt trieån tinh thaàn. 3. Moira Rieterse - Robi Treloar - Sue Cairns (1998), Töøng böôùc nhoû, quyeån 7: Caùc kyõ naêng caù nhaân -– xaõ hoäi, Trung taâm nghieân cöùu treû khuyeát taät. 4. Nguyeãn Vaên Thaønh (2001), Treû em chaäm phaùt trieån - phöông phaùp giaùo duïc vaø daïy doã, Tuû saùch tình ngöôøi. 5. Nguyeãn Caûnh Thìn (1975), Moät vaøi ñaëc ñieåm taâm-sinh lyù cuûa treû CPTTT, Vieän Khoa hoïc Giaùo duïc . 6. Traàn Thò Leä Thu (2001), Ñaïi cöông giaùo duïc ñaëc bieät cho treû CPTTT, Nxb Ñaïi hoïc Quoác Gia Haø Noäi. 7. Trung taâm giaùo duïc treû coù taät (1993), Hoûi ñaùp veà giaùo duïc treû khuyeát taät, Nxb Giaùo duïc Haø Noäi. 8. Vieän khoa hoïc TDTT (2003), Thöïc traïng theå chaát ngöôøi Vieät Nam töø 6 ñeán 20 tuoåi - Thôøi ñieåm naêm 2001, Nxb Theå duïc theå thao. Nguoàn baøi baùo: (boå sung) (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 4/8/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 12/9/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 25/10/2019) SOÁ 5/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2