Thuốc khử trùng có thể làm vi khuẩn sinh sôi

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
6
download

Thuốc khử trùng có thể làm vi khuẩn sinh sôi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nước súc miệng khử trùng, nước rửa tay diệt sạch vi khuẩn, xà bông tắm diệt khuẩn… được khá nhiều người ưa chuộng với sự tin tưởng rằng chắc chắn sạch khuẩn đến 99%.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuốc khử trùng có thể làm vi khuẩn sinh sôi

  1. Thu c kh trùng có th làm vi khu n sinh sôi Nư c súc mi ng kh trùng, nư c r a tay di t s ch vi khu n, xà bông t m di t khu n… ư c khá nhi u ngư i ưa chu ng v i s tin tư ng r ng ch c ch n s ch khu n n 99%. Tuy nhiên theo nghiên c u m i nh t c a các nhà khoa h c, s d ng thu c kh trùng lâu dài s khi n cho vi khu n s n sinh s c kháng i v i các lo i kháng sinh và sinh sôi n y n t thu c kh trùng.
  2. C n chú ý r a các ngón tay và các k tay. nh: Inmagine Vi khu n s n sinh t nư c di t khu n Trong thông báo ăng trên T p chí "Vi sinh v t h c" (Anh) s ra m i nh t, các nhà khoa h c thu c i h c qu c l p Ireland cho bi t, trong quá trình thí nghi m h ã cho thu c kh trùng vào trong d ch nuôi c y tr c khu n m xanh, sau ó liên t c tăng li u lư ng thu c kh trùng. K t qu cho th y, vi khu n này s c g ng thích ng v i thu c kh trùng và t n t i trong tr ng thái " u tranh sinh t n". Tr c khu n m xanh ã có th s n sinh tính kháng thu c dư i s "hu n luy n" c a thu c kh trùng. BS Hoàng Xuân i, nguyên Chuyên viên cao c p B Y t cho r ng thu c di t trùng có nhi u lo i: Lo i thì t cháy virus, lo i thì gây c ch chúng.
  3. Trong quá trình s d ng, trư ng h p không li u lư ng ho c quá li u cũng d n n s phát tri n c a virus t o ra nh ng bi n th gây bi n i gen và hình thành loài m i kháng l i ch t ó. Ví d như con ru i n u di t b ng hàm lư ng DBP (thu c di t ru i) không m nh thì nó s bi n thành DDE là ch t ít c hơn nhưng kháng l i t t c các lo i thu c di t côn trùng. Vi c s d ng thu c di t trùng lâu d n cũng s làm cho virus "nh n thu c" và t o ra kh năng ch ng cho chúng. ương nhiên lúc ó chúng s có s u tranh sinh t n ch ng l i thu c kh trùng. ng quan i m, PGS.TS Tr nh Lê Hùng, khoa Hóa, HKHTN, HQG Hà N i cũng cho r ng, virus là loài sinh v t b c th p nh t nên d bi n i. Không th tiêu di t chúng b ng kháng sinh mà ph i t o cho cơ th m t lo i kháng nguyên kháng l i.
  4. Virus này d bi n i do c u t o cơ th s ng không ch t ch , d t o ra loài m i. S d ng các lo i thu c di t trùng thư ng xuyên có th khi n chúng thay i cơ th cho phù h p v i môi trư ng m i. Virus s thay i nhân ADN phù h p v i i u ki n môi trư ng m i d n n hình thành m t loài m i. Di t trùng úng cách BS Hoàng Xuân i cho bi t, b n thân các lo i nư c kh trùng hi n nay cũng không bao gi di t h t n 99% vi khu n, may l m thì t ư c 60%. Ngoài ra, vi c kh trùng hi u qu n âu còn ph thu c vào y u t li u lư ng và cách s d ng. Ví d : R a tay, nên r a k các k tay, khe ngón tay... vì ây m i là nơi t p trung c a vi khu n. di t ư c virus, vi khu n thì ph i dùng m nh, li u và theo úng ch d n ch không nên l m d ng. Trư ng h p vi khu n ã b bi n tính thành m t loài m i, khi xâm nh p vào cơ th r t khó i u tr . Cá bi t có nhi u
  5. lo i vi khu n sinh ra kén, có v b c bên ngoài, khi vào cơ th r t khó x lý và gây nguy hi m n tính m ng. PGS.TS Tr nh Lê Hùng phân tích, s bi n i c a vi khu n này s không di n ra trong ch c lát mà mang tính quá trình. Vì th tuy t i không nên l m d ng các lo i thu c và s n ph m kh trùng. b t ho i, n u s d ng quá nhi u hóa ch t sát trùng s d n n vi khu n b tiêu di t h t, i u ó là không có l i. Theo BS. Hoàng Xuân i, vi c s d ng các s n ph m nư c ti t trùng c n c n tr ng, nên s d ng có li u lư ng v a ph i và không nên s d ng thư ng xuyên trong m t th i gian dài, nh t là các s n ph m như nư c súc mi ng, nư c r a tay, nư c di t trùng phòng … ngăn ch n kh năng virus bi n tính do "nh n thu c".
Đồng bộ tài khoản