intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

453
lượt xem
97
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: quản trị tiền mặt, dự toán tiền mặt, kỹ thuật quản trị tiền mặt, đầu tư ngắn hạn,mô hình Baumol, mô hình Miller-Orr

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn

  1. Qu n tr Tài chính TI N M T & ð U TƯ NG N H N Qu n tr ti n m t TI N M T & D toán ti n m t ð U TƯ NG N H N K thu t qu n tr ti n m t ð u tư ng n h n Mô hình Baumol Mô hình Miller-Orr QU N TR TI N M T D TOÁN TI N M T 1. Lý do gi ti n m t D toán ti n m t l p d a trên d ki n • D phòng cho giao d ch Các nhu c u s d ng ti n m t • Ký qu ngân hàng Ngu n cung ng ti n m t 2. Thu n l i c a vi c ñ ti n m t và các tài D toán h ng tháng ñư c dùng ñ ho ch ñ nh s n g n như ti n m t • Hư ng chi t kh u thương m i D toán h ng ngày, tu n dùng ñ ki m soát • Duy trì h ng tín d ng • ðáp ng các nhu c u ngoài d ki n • Khai thác các cơ h i kinh doanh ð nh m c ti n m t ñ bi t thi u hay th a và có bi n pháp ñi u ch nh D TOÁN TI N M T • Giá v n hàng bán chi m 70% doanh thu Hàng hóa mua v thì tháng sau s bán h t Chính sách tín d ng: 2/10, net 40 Nhà cung c p cho công ty ñư c n 30 ngày Kinh nghi m cho th y quy lu t chi tr c a • Các kho n chi khác như ti n lương, ti n khách hàng như sau thuê, ti n thu , chi khác và chi cho nhà máy m i cũng ñư c d toán Chi tr Ngay trong tháng M t Hai • ð nh m c ti n m t c a công ty A là 10 tri u (nh n chi t kh u) tháng sau tháng sau Lư ng ti n m t vào ñ u tháng b y là 15 tri u T l 20% 70% 10% Lư ng ti n m t dư, thi u h ng tháng cho sáu tháng cu i năm c a công ty A là bao nhiêu? Th.S Tr n Quang Trung 1
  2. Qu n tr Tài chính Tháng 5 6 7 8 9 10 11 12 Tháng 5 6 7 8 9 10 11 12 II. Tăng gi m ti n m t trong tháng I. Các kho n thu và mua hàng (8) Thu (t ph n I) 254 313 408 459 344 249 (1) Doanh thu 200 250 300 400 500 350 250 200 (9) Chi (t ph n I) 210 280 350 245 175 140 (10) Tr lương 30 40 50 40 30 30 Các kho n thu (2) Trong tháng = 0.2*0.98*DT tháng ñó 59 78 98 69 49 39 (11) Ti n thuê 15 15 15 15 15 15 (12) Chi khác 10 15 20 15 10 10 (3) M t tháng sau = 0.7*DT tháng trư c 175 210 280 350 245 175 (13) Thu 30 20 (4) Hai tháng sau = 0.1*DT hai tháng trư c 20 25 30 40 50 35 (14) Chi tr xây d ng nhà máy 100 (15) T ng chi 265 350 465 415 230 215 (5) T ng thu (2+3+4) 254 313 408 459 344 249 (16) T ng k t ti n m t trong tháng (8 -15) -11 -37 -57 44 114 34 III. Th ng dư ti n m t hay vay n Mua hàng (17) Ti n m t ñ u kỳ (n u không vay) 15 4 -33 -90 -46 68 2 (18) Ti n m t tích lũy (16+17) 4 -33 -90 -46 68 102 1 (6) 0.7*Doanh thu tháng sau 0 280 350 245 175 140 (19) ð nh m c ti n m t 10 10 10 10 10 10 (7) Chi tr ti n mua hàng 210 280 350 245 175 140 (20) Th ng dư ti n m t ho c n tích lũy (18 - 19) -6 -43 -100 -56 58 92 K THU T QU N TR TI N M T K THU T QU N TR TI N M T 1. Trùng kh p ngân lưu 3. Khai thác chênh l ch gi a s dư trên s Qu n lý sao cho các kho n thu trùng kh p v i sách và s dư ngân hàng các kho n chi càng nhi u càng t t 4. Ki m soát chi tiêu 2. Theo dõi quy trình chuy n kho n T p trung các kho n ph i tr Qu n lý kho ng th i gian chuy n ti n Tài kho n chi có s dư zero Tài kho n chi ñư c ki m soát S d ng tài kho n th u chi (Overdraft) K THU T QU N TR TI N M T K THU T QU N TR TI N M T Tài kho n chi ñư c ki m soát T p trung các kho n ph i tr Báo cáo ñ s m t ng s ngân phi u yêu c u thanh ðánh giá các kho n ph i tr t i h n và lên l ch chi tr toán trong ngày, lúc ñó nhà qu n tr tài chính m i ði u ñ ng các kho n ph i tr và chênh l ch thu n c a có ñ th i gian: các chuy n kho n chưa c p nh t hi u qu hơn (1) chuy n lư ng ti n v a ñ ñ chi tr (2) ñ u tư ph n ti n m t dư th a vào th trư ng Tài kho n chi có s dư zero ch ng khoán L p nhi u ZBA ngân hàng trung tâm và tài tr qu cho chúng t m t tài kho n ch S d ng tài kho n th u chi (Overdraft) M i khi có ngân phi u chi thu c v ZBA, ti n t tài Có th chi vư t quá s dư trong tài kho n, lúc ñó kho n ch s t ñ ng chuy n t i ñ chi tr ngân hàng t ñ ng tăng n c a công ty ñ bù ñ p ph n thi u h t, giá tr t i ña c a kho n n ñã ñư c th a thu n trư c Th.S Tr n Quang Trung 2
  3. Qu n tr Tài chính K THU T QU N TR TI N M T ð U TƯ NG N H N Ví d : Lý do gi các ch ng khoán ñ u tư ng n h n M i ngày công ty ký 5000 USD ngân phi u Khai thác kh năng sinh l i c a ñ ng ti n Chuy n kho n trung bình m t 6 ngày S dư trên s sách s th p hơn s dư t i ngân hàng Là tài s n tương ñương v i ti n m t 30,000 USD Là ph n ñ u tư t m th i D phòng tài tr cho các ho t ñ ng theo mùa Nh n ngân phi u trung bình m i ngày 4000 USD ðáp ng các yêu c u v tài chính Chuy n kho n m t 4 ngày S có m t kho n thu 16,000 USD chưa c p nh t Chênh l ch thu n c a các kho n chưa c p nh t này là 14,000 USD ð U TƯ NG N H N MÔ HÌNH BAUMOL Các y u t nh hư ng ñ n vi c l a ch n ch ng William Baumol gi ñ nh r ng khoán • M c s d ng ti n m t ñ u ñ n, có th d R i ro v n ki n ñư c, 1 tri u USD / tu n R i ro do s c b t ng • Ngân lưu thu vào cũng n ñ nh, có th d R i ro lãi su t ki n ñư c, 900,000 USD / tu n R i ro l m phát R i ro do tính thanh kho n • N u th i ñi m 0 d tr ti n m t c a công ty là C = 300,000 USD thì ch sau 3 tu n s dư s là 0, và d tr ti n m t trung bình c a công ty là 150,000 USD MÔ HÌNH BAUMOL MÔ HÌNH BAUMOL C T Toång chi phí = (k) + ( F) 2 C • C là m c d tr ti n m t • k là chi phí cơ h i c a vi c gi ti n m t • T là t ng c u v ti n m t trong năm • F là ñ nh phí cho m i l n b sung ti n m t C* là lư ng ti n m t d tr làm c c ti u t ng chi phí * 2 FT C = k Th.S Tr n Quang Trung 3
  4. Qu n tr Tài chính MÔ HÌNH BAUMOL MÔ HÌNH MILLER-ORR C* chính là m c d tr ti n m t t i ñó phí cơ h i b ng phí giao d ch và t ng chi phí ñ t c c ti u MÔ HÌNH MILLER-ORR MÔ HÌNH MILLER-ORR Chênh l ch gi a biên trên và biên dư i ph thu c vào ba y u t : Khoaûng caùch giöõa hai bieân M c bình thư ng = Biên dư i+ 3 • N u ngân lưu h ng ngày bi n ñ ng nhi u hay M c bình thư ng ñư c xác ñ nh như th này làm s • Phí giao d ch ch ng khoán cao, thì kho ng cách gi a dư ti n m t ch m biên dư i thư ng hơn biên trên biên trên và biên dư i nên r ng • Ngư c l i n u lãi su t cao thì nên thu h p kho ng ði u này không làm c c ti u s l n giao d ch – cách hai biên mu n th ph i b t ñ u gi a hai biên  3 Phí giao dòch * Phöông sai cuûa ngaân löu  Tuy nhiên b t ñ u gi a hai biên thì d tr ti n 1 3 Khoaûng caùch giöõa hai bieân = 3  4 Laõi suaát  m t trung bình s l n và ñi u này làm tăng ti n lãi M c bình thư ng c a Miller-Orr làm c c ti u t ng chi phí giao d ch và ti n lãi Th.S Tr n Quang Trung 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2