intTypePromotion=1

Tiểu luận: Công tác đoàn và phong trào Thanh niên ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.Thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Luong Khanh Ngoc | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:14

3
1.219
lượt xem
340
download

Tiểu luận: Công tác đoàn và phong trào Thanh niên ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.Thực trạng và giải pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.Tổ chức Đoàn gồm những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của thế hệ trẻ, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xây dựng XHCN ở Việt Nam.Lúc sinh thời và chỉ đạo Đoàn thanh niên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “... Đoàn thanh niên lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Công tác đoàn và phong trào Thanh niên ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.Thực trạng và giải pháp

 1. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính - - -   - - - Tiểu Luận Công tác đoàn và phong trào Thanh niên ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.Thực trạng và giải pháp Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 1
 2. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính A/PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Tính cấp thiết của đề tài: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.Tổ chức Đoàn gồm những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của thế hệ trẻ, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xây dựng XHCN ở Việt Nam. Lúc sinh thời và chỉ đạo Đoàn thanh niên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “... Đoàn thanh niên lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thiếu niên và nhi đồng thành những chiến sỹ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng CNXH và Chủ nghĩa cộng sản”. Khi bàn về nhiệm vụ của thanh niên trong tình hình mới ,nghị quyết lần thứ tư BCHTW Đảng khóa VII đã chỉ rõ: “…Thanh niên phải là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng bảo và bảo vệ tổ quốc…Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không , phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên ,vào việc bồi dưỡng,rèn luyện thanh niên.Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc ,là một trong những nhân tốp quyết định sự thành bại của cách mạng.Vì vậy ,vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố con người ”. Nghị quyết 25 của BCHTW Đảng khóa X tiếp tục khẳng định: “…Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng CNXH”. Vai trò ,vị trí quan trọng của thanh niên còn được xác định bởi thanh niên chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số ,là nguồn nhân lực chất lượng cao,lực lượng xung kích trong bảo vệ tổ quốc,xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế, lực lượng tiếp nối các thế hệ cha anh thúc đẩy xã hội phát triển, xây dựng nước Việt Nam theo con đường XHCN. Từ vai trò chiến lược Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 2
 3. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính to lớn của thanh niên, Đảng ta coi chính thanh niên chứ không ai khác “được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn nhân lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”. Từ trước và sau ngày Đảng thành lập đến nay ,lớp lớp thanh niên đã trải qua bao chặng đường đấu tranh anh dũng của dân tộc, thế hệ trẻ nước ta đã tiếp bước nhau theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã vạch ra, đã cùng với dân tộc ta làm nên một cuộc cách mạng tháng tám thắng lợi vĩ đại, một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, một cuộc tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước, là một trong những nhân tố quyết định sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, hội nhập kinh tế và xây dựng CNXH ở nước ta. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm đặc biệt đến công tác thanh niên và tổ chức đoàn thanh niên.Đảng đã bồi dưỡng, rèn luyện những cán bộ đoàn ưu tú và cử họ sang làm công tác thanh niên để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho thanh niên được cống hiến sức lực của mình trong công cuộc xây dựng đất nước và từng bước trưởng thành. Đoàn xã Tân Hòa-huyện Buôn Đôn đang nỗ lực thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đăk Lăk lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội huyện Đoàn Buôn Đôn lần thứ III, Nghi quyết Đại hội Đoàn xã Tân Hòa lần thứ XII, Nghị quyết đại hội đảng bộ xã Tân Hòa lần thứ XIII. Trong nhiệm kỳ 2006-2012 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Ban thường vụ Đoàn cấp trên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Hòa luôn cùng với các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động thi đua sôi nổi thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn và chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trong 6 năm qua xã Tân Hòa đang từng bước phát triển về kinh tế - văn hóa - xã hội, tình hình an ninh chính trị luôn ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao đây cũng là điều kiện thuận lợi cho phong trào công tác Đoàn của xã nhà ngày càng vững mạnh, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và những kinh nghiệm của những nhiệm kỳ trước, đặc biệt được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hỗ trợ phối hợp có hiệu quả của các Chi bộ, Ban tự quản các thôn và sự đoàn kết nhiệt Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 3
 4. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính tình, không ngại khó khăn gian khổ, chia sẻ khó khăn nỗ lực cùng nhau phấn đấu của đội ngũ cán bộ Đoàn từ xã đến thôn và cơ sở. Bên cạnh những thuận lợi trên phong trào công tác Đoàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn đó là: Địa bàn dân cư rộng, trình độ dân trí không đồng đều 7 thôn chưa có hội trường thôn, thời tiết không thuận lợi, giá cả thị trường luôn biến động, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm vẫn còn xảy ra, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa trình độ năng lực của một số cán bộ Đoàn còn nhiều hạn chế, chủ yếu là vừa học vừa làm, tình hình cán bộ tại các Chi đoàn luôn có sự thay đổi do luân chuyển công tác, kỹ năng vận động tuyên truyền còn nhiều hạn chế, nội dung sinh hoạt chưa có chiều sâu thiếu tính thuyết phục, nhận thức của một số cán bộ Đoàn và đoàn viên chưa cao, công tác phối kết hợp giữa các đoàn thể chưa được thường xuyên, kinh phí hoạt động của Đoàn còn hạn hẹp, phụ cấp còn thấp, chưa đáp ứng với nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Một số cán bộ đoàn chưa mạnh dạn còn ngại tiếp xúc, chưa xác định đúng vai trò trách nhiệm của mình đối với công việc được giao.Bên cạnh đó một bộ phận thanh niên còn thờ ơ với công tác đoàn và trách nhiệm của bản thân với phong trào đoàn ở cơ sở. Đó là khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào công tác Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Là một cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn ở cơ sở,điều đó đã làm cho bản thân em trăn trở ,suy nghĩ phải tìm ra giải pháp để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh ,nhằm đoàn kết tập hợp thanh niên ,đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của thanh niên sinh hoạt và trong cuộc sống,giúp đỡ cho họ có nhiều đóng góp cho xã hội ,nhằm để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng XHCN và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Chính vì những lý do trên nên em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Công tác đoàn và phong trào Thanh niên ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.Thực trạng và giải pháp”để làm đề tài tiểu luận tốt nghiệp lớp trung cấp lý luận chính trị -hành chính, khóa học 2011-2012 của trường chính trị tỉnh Đăk Lăk.Trong đề tài này em sẽ phản ánh đúng kết quả hoạt động của công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã và mạnh dạn đề xuất những giải pháp để xây dựng phong trào thanh niên của xã ngày càng vững mạnh hơn trong thời gian tới. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng nghiên cứu: Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 4
 5. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính a.Mục tiêu: -Nhằm xây dựng tổ chức đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn xã Tân Hòa ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của xã nói riêng và của huyện nói chung, giúp cho cấp ủy đảng các cấp có được những nghị quyết đúng đắn, nhất là những nghị quyết lãnh đạo của đảng về công tác thanh niên. b. Nhiệm vụ: -Đoàn kết, tập hợp thanh niên, giáo dục thanh niên theo lý tưởng của Đảng, tham gia tốt các phong trào do đoàn cấp trên phát động để thanh niên góp sức mình xây dựng đất nước, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. -Đánh giá đúng thực trạng công tác đoàn và phong trào thanh niên của xã nhiệm kỳ 2006-2012, từ đó vận dụng những lý luận đã được học vào thực tiễn ở cơ sở để đề ra những giải pháp cơ bản để xây dựng công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã Tân Hòa nhiệm kỳ tới đạt kết quả cao hơn. c. Đối tượng nghiên cứu: -Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở xã Tân Hòa -huyện nhiệm kỳ 2006-2012. 3. Phạm vi nghiên cứu: -Về không gian: Đề tài được thực hiện tại UBND xã Tân Hòa-huyện Buôn Đôn-tỉnh Đăk Lăk. -Về thời gian: Nghiên cứu thời gian từ 2006-2012, mục tiêu và phương hướng nhiệm vụ 2012-2017. -Về nội dung: Chỉ tập trung nghiên cứu những nội dung liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh niên ở xã Tân Hòa. 4. Phương pháp nghiên cứu: -Phương pháp lý luận: Nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên. Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 5
 6. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính -Phương pháp thực tiễn: Sử dụng các phương pháp thu thập xử, lý thông tin;phương pháp tổng hợp; phương pháp phân tích;điều tra,khảo sát, so sánh, sử dụng số liệu và nội dung báo cáo về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên của Đoàn xã nhiệm kỳ 2006-2012.Đồng thời nghiên cứu và sử dụng các văn bản của Đảng, Nhà nước và các cấp có liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên dể giải quyết các vấn đề của đề tài. 5. Bố cục của đề tài: Bài tiểu luận gồm 3 phần: -A/Phần mở đầu. -B/Phần nội dung. -C/Phần kết luận và kiến nghị. B/ PHẦN NỘI DUNG I .CƠ SỞ LÝ LUẬN: Trong lịch sử phát triển của nhân loại,vấn đề thanh niên luôn được các quốc gia,dân tộc đều hết sức coi trọng .Trong kho tang tri thức nhân loại còn lưu giữ những tư tưởng,quan điểm ,công trình nghiên cứu của các tác giả kinh điển,các nhà khoa học ,nhà sư phạm ,các doanh nhân văn hóa thế giới nói và viết về thanh niên. Các Mác-Ph.Ăngghen trong khi đề cập đến mục tiêu vĩ đại là giáo dục con người phát triển toàn diện dể đáp ứng yêu cầu của xã hội-CNXHvà tiến lên CNCS,đã cho rằng:Tương lai của cả loài người hoàn toàn phụ thuộc vào việc giáo dục thế hệ công nhân trẻ.Đối với các ông ,vấn đề giác ngộ giai cấp,giáo dục ý thức giác ngộ chính trị cho lớp trẻ đương thời phải được đặt lên vị trí hàng đầu .Các ông còn đề ra chế độ giáo dục không mất tiền cho thanh thiếu niên .Rằng thanh niên phải tham gia vào công cuộc vĩ đại giải phóng con người ,giải phóng loài người, thanh niên không được đứng ngoài chính trị . Kế thừa và phát triển những tư tưởng của Mac-Ph.Ăngghen, V.I. Lênin đã nêu cao yêu cầu đối với nhiệm vụ học tập của thanh niên .Vì theo Lênin, xây dựng chủ nghĩa cộng sản là nhiệm vụ phức tạp hơn nhiệm vụ lật đổ giai cấp tư sản, rằng tương lai của chủ nghĩa cộng sản thuộc về thanh niên, thanh niên là người xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Người cho rằng: “Thế hệ những người lao Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 6
 7. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính động được đào tạo trong xã hội tư bản chủ nghĩa thì giỏi lắm chỉ có thể giải quyết được nhiệm vụ phá huỷ nền móng của chế độ tư bản già cỗi và đặt được nền móng vững chắc, trên đó chỉ có thế hệ khởi công trong những điều kiện mới, mới có thể xây dựng được”. Như vậy tương lai của chủ nghĩa cộng sản thuộc về thanh niên. Nếu không lôi cuốn được toàn thể quần chúng thanh niên vào sự nghiệp xây dựng xã hội mới thì sẽ không thể xây dựng được xã hội cộng sản chủ nghĩa. Hơn nữa, Theo Lênin, học chủ nghĩa cộng sản còn là phải học tập và rèn luyện đạo đức cộng sản, đó là phải biết phấn đấu, biết hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp chung của cách mạng. Cơ sở của việc rèn luyện, học tập và giáo dục cộng sản theo Lênin là cuộc đấu tranh để củng cố và hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản.Do đó,Người cho rằng thanh niên muốn thực hiện được nhiệm vụ xây dựng xã hội mới thì phải nắm được tất cả những kiến thức hiện đại.Người viết: “Người ta chỉ trở thành người cộng sản sau khi đã làm giàu trí tuệ của mình bằng sự hiểu biết tất cả các tri thức mà loài người đã sang tạo ra”. Hồ chí minh là nhà tư tưởng lớn của dân tộc và thời đại ,lãnh tụ vĩ đại của nhân dân ta .Trước lúc đi xa ,một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho chúng ta là những tư tưởng chiến lược về giáo dục ,đào tạo ,tổ chức và phát huy vai trò to lớn của thanh niên vì sư nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc ,giải phóng xã hội ,giải phóng con người .Trong di chúc thiêng liêng của Người ,khi viết về thanh niên Người viết: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt,mọi việc đều hăng hái xung phong ,không sợ khó khăn,có chí tiến thủ”.Đây là một đánh giá đầy tình yêu thương,và gửi gắm rất cao của Người đối với thế hệ trẻ nước ta.Khi nói về huy hiệu của Đoàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Thanh niên tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”. Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá một cách toàn diện vai trò, vị trí và khả năng cách mạng của thanh niên. Thật ra không phải đến lúc đó Hồ Chí Minh mới nghĩ đến chiến lược “trồng người”, mà ngay từ khi bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh đã ý thức một cách rõ ràng về chiến lược “trồng người”, luôn xem đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của cách mạng. Hồ Chí Minh đã nêu lên tư tưởng chiến lược về “trồng người”, về đào tạo, bồi dưỡng thanh niên thành lớp người có đức, có tài, kế tục sự nghiệp cách mạng một cách trung thành và xuất sắc. Tư tưởng ấy được cô đọng lại, đúc kết và nâng cao từ thực tiễn sinh động của hơn nửa thế kỷ lãnh đạo cách mạng của Người.Đó là: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 7
 8. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và rất cần thiết”.Có thể nói,đây là tư tưởng bao trùm nhất của Hồ Chí Minh về công tác thanh niên;bồi dưỡng và phát huy lực lượng thanh niên là bản chất của công tác vận động thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh yêu cầu thanh niên phải cố gắng học tập và chỉ rõ những điều cần học, học để làm gì, học thế nào và học ở đâu. Người viết: “Ở nơi nào cũng có thể học, làm việc cũng phải học , “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học ở nhân dân”; “Học để làm người”, để yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu đạo đức; “Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu nước mạnh, tức là làm tròn nhiệm vụ người chủ nước nhà”. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nội dung giáo dục thanh niên, vấn đề giáo dục toàn diện luôn được coi trọng, trong đó nhiệm vụ bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng và năng lực hoạt động thực tiễn có một vị trí đặc biệt quan trọng và then chốt. Trong nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên, Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải đào tạo, bồi dưỡng họ thành những người “Có khả năng hoạt động thực tiễn, không nên đào tạo ra những con người chỉ thuộc sách làu làu”. Về phương pháp giáo giục thanh niên,luận điểm của Người là phải thông qua hoạt động thực tiễn ,thông qua tổ chức,xây đi đôi với chống,học đi đôi với hành ,xử lý tốt mối quan hệ giữa giáo dục và tự giáo dục ,nêu gương người tốt, việc tốt,… là những luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục thanh niên . Đảng cộng sản Việt Nam ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã luôn coi trọng công tác thanh niên ,coi đây là một nội dung đặc biệt quan trọng trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người của Đảng. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành TW Đảng tháng 10-1930 đã ra “ Án nghị quyết về cộng sản thanh niên vận động”. Hội nghị lần thứ hai của Ban chấp hành TW Đảng họp cuối tháng 3-1931 tại Sài Gòn đã nhấn mạnh “Tổ chức ra cộng sản thanh niên đoàn là một vấn đề cần kíp mà Đảng phải giải quyết” đồng thời chỉ thị cho các cấp bộ Đảng nhất thiết phải xây dựng được cơ sở Đoàn thanh niên trong địa phương,các cấp ủy Đảng từ TW đến địa phương phải cử ngay các cấp ủy viên của Đảng phụ trác h công tác Đoàn ( sau này được phép của Bộ chinh trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 8
 9. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính quốc lần thứ III năm 1961 đã quyết định lấy ngày 26-3-1931 làm ngày thành lập Đoàn). Trong quá trình xây dựng ,hoạch định đường lối lãnh đạo cách mạng Việt Nam,Trung ương Đảng và Bộ chính trị ,Ban Bí thư TW Đảng các khóa đã có nhiều nghị quyết ,chỉ thị về công tác thanh niên như : Nghị quyết số 26 của Bộ chính trị (khóa 6) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên”. Nghị quyết TW 4, khoá VII (1993) “Về công tác thanh niên trong tình hình mới”, Chỉ thị số 66 Chỉ thị Trung ương của Ban Bí thư về “Tăng cường công tác thanh niên trong thời kỳ mới”; Chỉ thị số 34 (1998) của Bộ Chính trị về “ tăng cường công tác chính trị tư tưởng củng cổ tổ chức đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đang viên trong trường học”, đây là hệ thống những chủ trương chỉ đạo sát với công tác thanh niên. Trên thực tế các chủ trương đường lối này đã bước đầu đi sâu vào cuộc sống và phát huy tác dụng to lớn đối với quá trình lãnh đạo và quy tụ thanh niên đứng quanh Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng.Đặc biệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X (15-8-2008) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW " Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa ,hiện đại hóa. Nghị quyết số 25-NQ/TW “Về tăng cường sự lãng đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” có những nội dung cơ bản sau: >Vị trí, vai trò của thanh niên và tầm quan trọng của công tác thanh niên: Nghị quyết đã một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của thanh niên đó là: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo. Thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình. Song, do còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên thanh niên cần được sự giúp đỡ, chăm lo của các thế hệ đi trước và toàn xã hội. Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 9
 10. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính vấn đề sống còn của dân tộc. Đồng thời, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thanh niên thành lực lượng hùng hậu, trung thành, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua mỗi thời kỳ, dù bất cứ hoàn cảnh nào các thế hệ thanh niên đều hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình. Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằm chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. >Tình hình thanh niên và công tác thanh niên: Sau hơn 20 năm đổi mới và phát triển đất nước, nhất là sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) tình hình thanh niên có những chuyển biến mạnh mẽ, đan xen cả những yếu tố tích cực và tiêu cực, trong đó yếu tố tích cực giữ vai trò chủ đạo. Một trong những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước là đã xây dựng được thế hệ thanh niên thời kỳ mới có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng; có trách nhiệm với gia đình, xã hội; có ý chí vươn lên trong học tập. lao động, lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, quyết tâm đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; mong muốn được tin tưởng, được cống hiến cho đất nuớc, có việc làm, thu nhập ổn định, đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh phong phú, môi trường sống an toàn. Dù còn nhiều tâm trạng khác nhau, song đa số thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và phát triển của đất nước. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VII) là một chủ trương quan trọng có tính quyết định, làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên. Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị, toàn xã hội thực hiện tốt hơn công tác thanh niên và chăm lo xây dựng Đoàn. Nhà nước đã ban hành Luật Thanh niên, Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 10
 11. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Chiến lược phát triển thanh niên và nhiều chính sách về công tác thanh niên, tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên rèn luyện cống hiến trưởng thành. Công tác đoàn và phong trào thanh niên từng bước phát triển, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, số thanh niên trở thành đoàn viên, đảng viên ngày càng tăng. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên, công tác thanh niên đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên,một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tới tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc. Học vấn của một bộ phận thanh niên nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số còn thấp; nhiều thanh niên thiếu kiến thức và kỹ năng trong hội nhập quốc tế. Tính độc lập, chủ động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niên còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên đang gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Tỉ lệ thanh niên nhiễm HIV/AIDS còn cao. > Quan điểm chỉ đạo - Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển,thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. - Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quan trọng của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội. - Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Đảng đề ra đường lối, chủ trương định hướng cho thanh niên hành động, xác định các Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 11
 12. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho thanh niên học tập và noi theo. - Nhà nước quản lý thanh niên và công tác thanh niên; thể chế hoá đường lối, chủ truơng của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên thành pháp luật chính sách, chiến lược, chương trình hành động và cụ thể hoá trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh hằng năm của các cấp, các ngành. - Sự nỗ lực học tập, rèn luyện và phấn đấu không ngừng của thanh niên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là yếu tố quan trọng để xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nội dung quan trọng của công tác đoàn để giáo dục, bồi dưỡng, động viên và phát huy vai trò thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. > Mục tiêu *Mục tiêu chung Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hoá, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước. Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; phấn đấu cho mục tiêu ''dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh''; góp phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sánh vai cùng các nước tiên t iến trên thế giới. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; được học tập, có việc làm, nâng cao thu nhập, có đời sống văn hoá, tinh thần lành mạnh. *Mục tiêu cụ thể trong những năm trước mắt là: Nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên. Tập trung giáo dục, định hướng, cổ vũ thanh niên thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 12
 13. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính đức Hồ Chí Minh” tạo chuyển biến thực sự trong đạo đức, lối sống và hành động của thanh niên. - Xây dựngmôi trường xã hội lành mạnh để thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Tập trung nguồn lực, thực hiện thành công Chiến lược thanh niên đến năm 20l0. - Có chính sách mang tính đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với giải quyết việc làm, tăng thu nhập, hưởng thụ văn hoá, vui chơi, giải trí của thanh niên. - Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn, Hội; phát triển các loại hình tổ chức tập hợp thanh niên nhằm tăng tỷ lệ thanh niên được tập hợp; thu hẹp cơ sở yếu kém, tăng tỉ lệ thanh niên vào Đoàn, Hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, hội, nhất là cán bộ chuyên trách có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, gương mẫu, có khả năng vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên. Bảo đảm đủ số lượng cán bộ đoàn chuyên trách theo quy định, ít nhất 70% đội ngũ cán bộ đoàn chuyên trách trong độ tuổi thanh niên. - Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên, phấn đấu đạt tỉ lệ ít nhất 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên. Bố trí, sử dụng cán bộ trẻ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất và năng lực nhằm tăng nhanh tỉ lệ cán bộ trẻ trong cơ cấu các cơ cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Trung ương đến các cấp ở địa phương so với hiện nay. > Nhiệm vụ và giải pháp -Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá - Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho mọi thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình anh, có tri thức và kỹ năng, vươn lên ngang tầm với thanh niên các nước tiên tiến trên thế giới. Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 13
 14. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính - Nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. - Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sổng văn hoá tinh thần, phát triển toàndiện . - Coi trọng hơn nữa việc trọng dụng tàinăng trẻ,tạo bước chuyển có tính đột phá trong bố trí và sử dụng cán bộ trẻ trên tất cả các lĩnh vực . -Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh thưc sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng -Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức kinh tế- xã hội và gia đình, phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên - Phát huy sự nỗ lực phấn đấu của mỗi thanh niên trong học tập, lao động và cuộc sống; không ngững rèn luyện đạo đức, lối sống, hoàn thiện nhân cách trở thành công dân hữu ích, thành viên tốt trong gia đình, tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Tóm lại:Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam,Đảng và Bác Hồ đã vận dụng ,phát triển một cách sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về công tác thanh niên vào điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam.Qua các thời kỳ cách mạng cũng như thời kỳ hội nhập kinh tế hiện nay ,Đảng ta luôn xác định đúng vị trí ,vai trò của thanh niên và đặt nó ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ, tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu xây dựng tổ chức của mình ngày càng vững mạnh ,làm tốt vai trò đoàn kết ,tập hợp ,giáo dục và rèn luyện thanh niên ,thiếu niên và nhi đồng cả nước. II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN XÃ TÂN HÒA NHIỆM KỲ 2006-2012. 1.Đặc điểm tình hình chung: a. Tình hình thanh niên xã Tân Hòa: Xã Tân Hòa nằm ở phía Tây Bắc huyện Buôn Đôn được thành lập theo nghị định 49-CP ngày 15/8/2001 của chính phủ. Toàn xã có 2.728 hộ với Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 14
 15. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 11.891 khẩu gồm 13 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đến nay lực lượng thanh niên nhi đồng chiếm 60,1% trên tổng số dân toàn xã trong đó có 3.993 ĐVTN, 3.260 thiếu niên nhi đồng, thanh niên dân tộc thiếu số có 1.856 người chiếm 46,5% toàn xã. Hệ thống tổ chức Đoàn từ xã đến thôn có 16 chi đoàn thôn và 05 chi đoàn trường học, 01 chi đoàn cơ quan xã, 01 chi đoàn Dân quân cơ động. Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội ở xã vẫn còn nhiều khó khăn, đời sống của một số nhân dân còn nhiều hạn chế nhất là vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, điều kiện sinh hoạt vẫn còn nhiều thiếu thốn, tình hình an ninh chính trị trong những năm qua có lúc, có nơi còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch trong và ngoài nước thường xuyên ráo riết tìm cách lôi kéo thanh niên chống phá cách mạng nước ta bằng thủ đoạn “Âm mưu diễn biến hòa bình”. b. Thanh niên nông thôn: Có 3.797 chiếm tỷ lệ 95,1% trong tổng số đoàn viên toàn xã, là lực lượng lao động đông đảo góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của xã. Đại đa số thanh niên nông thôn đã có nhiều cố gắng trong lao động, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, tự tạo việc làm cho bản thân nâng cao đời sống kinh tế gia đình, đã và đang xuất hiện nhiều thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi làm ăn có hiệu quả. Tuy nhiên phần lớn thanh niên có trình độ học vấn thấp, tay nghề thấp, ít có điều kiện giao lưu tiếp cận thông tin và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, một bộ phận thanh niên thiếu việc làm, thiếu vốn đầu tư mở rộng phát triển sản xuất. Giá cả sản phẩm còn bấp bênh, một bộ phận thanh niên có xu hướng ra thành thị vào các trung tâm kinh tế để tìm việc làm, do đó lực lượng thanh nên không ổn định. Nguyện vọng của thanh niên nông thôn là có việc làm ổn định tại địa phương, có điều kện thuận lợi, có chính sách hỗ trợ về vốn, giống, khoa học kỹ thuật để nâng cao sản xuất kinh doanh, có thị trường tiêu thụ và giá cả ổn định hợp lý. - Thanh niên công nhân viên chức chiếm 4,9% - Thanh niên các dân tộc thiểu số: 1856 chiếm 46,5% - Thanh niên là các tín đồ dân tộc tôn giáo 327 chiếm 8,18% Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 15
 16. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính - Thanh niên là học sinh 1121 chiếm 28,7% ? Tính đến hết tháng 12 năn 2011 thanh niên toàn xã là 3.993 trong đó nữ 1963 chiếm 49,16% 6 năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho Đoàn làm tốt vai trò của mình về đoàn kết tập hợp thanh niên, tuyên truyền giáo dục về tư tưởng, đạo đức cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên toàn xã, trong quá trình lãnh đạo của mình, Đảng bộ xã luôn nhìn nhận, đánh giá đúng vai trò quan trọng của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thực sự xem Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là Đội dự bị tin cậy của Đảng. 2. Kết quả công tác Đoàn và phong trào Thanh niên xã Tân Hòa nhiệm kỳ 2006-2012. 2.1.Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước,có lối sống đẹp,có lý tưởng cách mạng,có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam a. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Ban chấp hành Đoàn xã định hướng giáo dục về lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, giáo dục đạo đức lối sống để trở thành người đoàn viên thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Đoàn xã xác định là công tác trọng tâm then chốt, là nền tảng cho mọi hoạt động, công tác này được triển khai thường xuyên, liên tục. Trong 6 năm qua Đoàn xã đã tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp ĐVTN hiểu rõ và chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đã tổ chức tuyên truyền được 22 buổi Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp, tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nổi bật là thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác có hơn 1.300 lượt ĐVTN tham gia. Các chi đoàn đã triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn cho ĐVTN được 19 buổi có hơn 1.385 lượt ĐVTN tham gia. Tạo sự nhận thức cho ĐVTN về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, về công cuộc đổi mới, về âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. b. Công tác truyền thống: Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 16
 17. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Công tác giáo dục truyền thống luôn được Đoàn xã đặc biệt quan tâm, nhằm giáo dục cho ĐVTN hiểu rõ truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc của Đảng của Đoàn, tổ chức nhiều buổi nói chuyện truyền thống nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: Cách mạng tháng Tám, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, ngày thành lập Đảng 3/2; ngày thành lập Đoàn 26/3 … Cuộc vận động “Tuổi trẻ huyện Buôn Đôn học tập và làm theo lời Bác”; vận động ĐVTN tham gia lễ hội truyền thống văn hóa các dân tộc huyện Buôn Đôn, do Đảng - Đoàn phát động đã được 100% các chi đoàn thực hiện với hơn 90 % ĐVTN tham gia. Thông qua các tài liệu của Đoàn cấp trên, các hội thi dân ca với ca khúc cách mạng, tham gia hội trại văn hóa và các ngày lễ lớn trong năm đã giáo dục cho ĐVTN thấy được nét đẹp độc đáo và truyền thống văn hóa của dân tộc từ đó xác định vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. c. Công tác giáo dục pháp luật và đạo đức lối sống: Thanh niên ngày nay phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật đó là yêu cầu và đòi hỏi đặt ra cho thanh niên và tổ chức Đoàn. Nhận thức được những vấn đề đó trong nhiệm kỳ qua công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho ĐVTN luôn được chú trọng; Đoàn xã đã tổ chức và triển khai đến các chi đoàn và ĐVTN bằng nhiều hình thức như: Tìm hiểu các bộ luật do Nhà nước ban hành; luật dân sự, luật hình sư, luật hôn nhân và gia đình, luật nghĩa vụ quân sự, luật bầu cử HĐND các cấp, luật giao thông đường bộ, Luật thanh niên… được 27 buổi có 2.150 lượt ĐVTN tham gia. Thông qua các buổi sinh hoạt ĐVTN đã tuyên truyền và tìm hiểu cách bảo vệ môi trường, phòng chống HIV/AIDS… Trong nhiệm kỳ qua đã có 100% các Chi đoàn, Chi hội và 90% ĐVTN tham gia tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình và các tệ nạn xã hội khác. Đã tổ chức được trên 11 buổi tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự đến toàn thể các Chi đoàn và đoàn viên thanh niên, từ đó thanh niên đã nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc. d. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên nhiệm kỳ qua: Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 17
 18. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 6 năm qua với sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đoàn từ xã đến cơ sở, với lòng nhiệt tình không ngại khó khăn, gian khổ đã nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức phân công. Kết quả của đợt tuyên truyền giáo dục đều đạt kết quả cao. Tuy vậy vẫn còn một số bộ phận thanh niên còn lơ là trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống đua đòi thích hưởng thụ nên bị kẻ xấu lợi dụng gây mất đoàn kết trong thanh niên. Đại đa số là thanh niên có ý chí cố gắng trong học tập, ham làm, thường xuyên tìm tòi, trao dồi kiến thức để không ngừng nâng cao kiến thức cho bản thân trở thành người đoàn viên tốt, sống có ích cho cộng đồng và xã hội. Trong quá trình nắm bắt tư tưởng của thanh niên, nhiệm kỳ qua Đoàn xã đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành để tuyên truyền giáo dục và kịp thời định hướng cho thanh niên, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh niên. 2.2 Phong trào thi đua tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc : a. Đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp:  Phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ học vấn chuyên môn nghiệp vụ: “Học tập rèn luyện để ngày mai lập nghiệp” vừa là khẩu hiệu vừa là mục tiêu phấn đấu của ĐVTN khối trường học và các tầng lớp thanh niên khác, thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh góp phần xây dựng môi trường học đường văn minh lành mạnh. Lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, sơ, tổng kết cũng như các đợt phát động thi đua, tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ cuộc vận động 2 không với 4 nội dung do Bộ giáo dục và đào tạo phát động. Chương trình xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Ngoài ra ĐVTN là cán bộ CNVC không ngừng học hỏi nâng cao trình độ thông qua việc tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ tin học, ngoại ngữ tại các cơ sở giạo dục trong và ngoài tỉnh; trong nhiệm kỳ có 35 ĐVTN tham gia học các lớp Đại học hệ vừa học vừa làm, có 12 ĐVTN học các lớp trung cấp và cao đẳng, 41 ĐVTN tham gia học nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, nội ngữ. Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 18
 19. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Hàng năm Đoàn xã khảo sát lập danh sách gửi giấy mời các sinh viên dân tộc thiểu số tham gia gặp mặt nhân dịp về quê ăn tết hiện đang có hơn 700 sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, cao đẳng trong cả nước.  Tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên: Đây là chương trình luôn được Đoàn xã quan tâm. Trong nhệm kỳ qua, Đoàn xã đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng các mô hình điển hình trình diễn kỹ thuật. Tiếp tục xây dựng củng cố và phát triển câu lạc bộ khuyến nông thanh niên thuộc Hội LHTN xã hiện nay CLB có 28 hội viên có trên 30 triệu đồng tiến quỹ, cho nhau vay vốn để sản xuất nông nghệp để phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho gia đình, CLB đã xây dựng được 01 mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật tại gia đình đồng chí Hoàng Trung Hiến với hình thức chăn nuôi heo, gà với thu nhập 01 năm trên 50 triệu đồng, mô hình này đã được Hội LHTN tỉnh tuyên dương gương thanh niên làm kinh tế giỏi toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua BCH Đoàn xã đã phối hợp với ngân hàng chính sách triển khai nguồn vốn ủy thác cho ĐVTN vay như vốn kinh doanh vùng khó khăn, vốn nước sạch và sinh viên với kết quả; hện nay dự nợ do Đoàn xã quả lý là 600 triệu đồng với 35 thanh niên được vay vốn tại 02 tổ tiết kiệm, với số vốn trên đã tạo điều kiện cho ĐVTN thực hiện, sản xuất chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế. Trong nhiệm kỳ đã phối hợp tổ chức mở các lớp tập huấn khuyến nông, về chăn nuôi với kết quả; tổ chức được 05 lớp tập hướng dẫn cách thức chăm sóc và cách phòng trừ dịch bênh cho gia súc, gia cầm, có hơn 450 ĐVTN tham gia, tổ chức được 09 lớp hướng dẫn cách thức chăm sóc các loại cây trồng, bảo quản nông sản sau thu hoạch như; cây cà phê, hồ tiê, điều và bông vải …có 370 người tham gia, phối hợp với Hội nông dân xã và trường cao đẳng thanh niên dân tộc tổ chức 01 lớp hướng dẫn về sửa chữa máy nổ có hơn 40 người tham gia. Với những việc làm như trên đã đã nâng cao nhận thức về ứng dụng khoa học kỷ thuật trong sản xuất, tạo công ăn việc làm cho ĐVTN nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số. Thông qua đó đã góp phần vào việc thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương và làm dảm tình trạng thanh Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 19
 20. Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính niên rời khỉ địa phương, đi làm ăn tại các trung tâm kinh tế. Trong nhiệm kỳ qua đã xuất hiện nhiều gương thanh niên điển hình tiên tiến trong lĩnh vực làm kinh tế, như: đồng chí Vương Văn Thài Bí thư chi đoàn thôn 05 với mô hình trồng tiêu, cà phê, đồng chí Đồng Văn Đông bí thư chi đoàn thôn 16 với mô hình cơ sở sửa chữa điện cơ hàng năm trừ chi phí cũng đã đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho bản thân và gia đình, đồng chí Hoàng Văn Huynh bí thư chi đoàn thôn 13 với mô hình trồng rau xanh, đồng chí Hoàng Văn Sơn bí thư chi đoàn thôn 08 với mô hình trồng tiêu, cà phê hàng năm cũng đem lại thu nhập rất cao nhằm cải thiện được cuộc sống, bênh cạnh đó vẫn còn rất nhiều thanh niên tiêu biểu khác. Các hoạt động tương trợ lẫn nhau, giúp nhau lập nghiệp được ĐVTN hưởng ứng bằng nhiều hình thức như giúp nhau bằng ngày công lao động, kết quả có 1.000 ngày công ĐVTN giúp nhau.... Bên cạnh đó các Chi đoàn còn tổ chức gây chân quỹ cho vay xoay vòng như chi đoàn cơ quan xã, chi đoàn trường TH Lê Lợi, với tổng số tiền qũy là 10 triệu đồng. Đoàn xã đã tổ chức tuyên truyền vận động ĐVTN tham gia tư vấn nghề và giải quyết việc làm tại các sàn giao dịch việc làm của tỉnh trong nhiệm kỳ qua có 425 ĐVTN tham gia, có 125 ĐVTN tìm được việc làm ổn định.  Nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần cho ĐVTN. Để nâng cao năng lực thể chất và tinh thần cho ĐVTN, Đoàn xã phối kết hợp tổ chức được 03 giải thi đấu bóng đá, 05 giải bóng chuyền, 05 hội thi văn nghệ thu hút gần 6.000 ĐVTN tham gia và cổ vũ, tham gia đầy đủ các hội thi, hội diễn do huyện, tỉnh tổ chức. BCH Đoàn xã thường xuyên phối hợp với Hội phụ nữ và Ban dân số xã tổ chức các hoạt động giáo dục giới tính và chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản các bà mẹ nói chung và vị thành niên nói riêng., kết quả nhiệm kỳ qua đã tổ chức được 05 đợt tuyên truyền có 216 ĐVTN tham gia, phối hợp với đội hoạt động xã hội tình nguyện tuyên truyền cho ĐVTN về phòng chống HIV/AIDS và cách bài trừ các tệ nạn xã hội. Học viên thực hiện: Vương Văn Thái 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản