intTypePromotion=3

Tìm hiểu Cầu truyền hình

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
86
lượt xem
21
download

Tìm hiểu Cầu truyền hình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có thể nói rằng, các thuật ngữ “kỷ nguyên thông tin”, “bùng nổ thông tin”. “toàn cầu hoá thông tin”,... đã trở thành hiện thực. Thế giới ngày nay có hàng chục triệu từ tin tức, hàng trăm ngàn tấm ảnh được truyền đi trong một ngày. Hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng. Tin tức, trước đây chỉ được loan báo trong một vùng nhất định, thì nay, tin tức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tìm hiểu Cầu truyền hình

 1. C U TRUY N HÌNH Giai o n n a sau th k XX, bư c sang th k XXI, nhân lo i ã ti n nh ng bư c r t dài trong quá trình phát tri n c a mình. Các cu c các m ng khoa h c và công ngh thông tin t o nên ti n v ng ch c cho s phát tri n y. Có th nói r ng, các thu t ng “k nguyên thông tin”, “bùng n thông tin”. “toàn c u hoá thông tin”,... ã tr thành hi n th c. Th gi i ngày nay có hàng ch c tri u t tin t c, hàng trăm ngàn t m nh ư c truy n i trong m t ngày. H th ng các phương ti n truy n thông i chúng l n m nh c v s lư ng và ch t lư ng, áp ng ngày càng t t hơn nhu c u thông tin c a công chúng. Tin t c, trư c ây ch ư c loan báo trong m t vùng nh t nh, thì nay, tin t c là c a t t c m i ngư i, m i t ng l p trên hành tinh này. M t tr n bóng chày M , m t cu c b uc Pháp, m t v b t cóc con tin Philippin u có th xu t hi n cùng lúc, cùng th i trên các phương ti n truy n thông i chúng m i qu c gia. R t nhi u y u t ã thúc ys phát tri n m nh m c a báo chí, làm các ho t ng báo chí ngày càng th hi n rõ b n ch t ích th c c a nó. Có th th y c i m này rõ nét nh t trên truy n hình – m t lo i hình truy n thông i chúng - c bi t là truy n hình tr c ti p. Truy n hình tr c ti p manh nha xu t hi n t nh ng năm 1928 - 1935, v i c trưng th i s , nhanh nh y và k năng chuyên nghi p hoá truy n hình. L dĩ nhiên, phương th c truy n hình tr c ti p có nhi u lý do chi m lĩnh và phát tri n a h t truy n hình: Th nh t, truy n hình tr c ti p (live broadcasting) m b o ư c tính th i s c a s ki n m t cách t t nh t - i u ch y u c a ho t ng báo chí. Th hai, truy n hình tr c ti p làm thay i tư duy c a ngư i th c hi n nhi m v thông tin báo chí, nh ng ngư i mà tư duy c a h v n b chi ph i b i phương th c phát l i (play back) ã lâu.
 2. Th ba, truy n hình tr c ti p t n d ng ư c m t cách t i a nh ng thành t u c a khoa h c công ngh như v tinh, cáp, k thu t s , máy móc... nâng cao v trí và th m nh c a mình, t o ra nh ng hi u qu xã h i rõ r t. Và còn nhi u lý do khác n a. Truy n hình tr c ti p cũng ch ng minh ư c tính báo chí c a nó b ng s nhanh chóng và thuy t ph c. Nh ng thông tin s ki n n ư c t n d ng; dùng phương th c truy n hình tr c ti p mang nguyên v n giá tr thông tin c a nó n v i công chúng. T nh ng năm 80 c a th k XX, chúng ta b t u s d ng phương th c truy n hình tr c ti p tư ng thu t ih i ng, các kỳ h p Qu c h i, các s ki n văn hóa, th thao, l t t,... r t cu n hút ngư i xem. Trong nh ng năm g n ây, các chương trình truy n hình tr c ti p c a ài Truy n hình Vi t Nam ã ngày càng phong phú và a d ng. VTV1, VTV2, VTV3 ph c v ngày càng t t hơn nhu c u thông tin c a ngư i dân trên nhi u lĩnh v c: chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i, th thao, gi i trí,... Các chương trình truy n hình tr c ti p ư c chu n b hay t xu t u ư c th c hi n bài b n và có hi u qu thông tin cao. 1, Vai trò c a các chương trình truy n hình tr c ti p Truy n hình tr c ti p ngày càng tr nên không th thi u trong các chương trình truy n hình, tăng tính h p d n c a truy n hình, vì khán gi c m th y có hi u ng “cùng ch ng ki n s ki n”. Vi c chuy n t i thông tin chân th c và nhanh nh y c a phương th c truy n hình tr c ti p khi n ngư i xem c m giác mình th c s ang tham gia vào s ki n và t ư c hi u qu cao. T ó, truy n hình ang th c s d n d n phát huy th m nh c a báo chí, tác ng, hình thành và nh hư ng m t cách tích c c dư lu n xã h i. Có nhi u chương trình truy n hình tr c ti p, căn c vào s khác nhau v hình th c, n i dung, m c ích như: Tư ng thu t tr c ti p, th i s tr c ti p, c u truy n hình,... Chúng ta ã xem xét v phương th c truy n hình tr c ti p thông qua c u truy n hình. ây là m t chương trình, không ph i là m t th lo i, là s t ng h p
 3. c a r t nhi u n i dung và hình th c, v n t ch c, qu n lý và công vi c c a phóng viên. C u truy n hình là m t chương trình phát th ng, tr c ti p có nhi u c u n i ngư i xem chương trình cùng lúc có th ch ng ki n nhi u s ki n, s vi c t i nhi u a i m nh ng vùng a lý khác nhau nhưng theo m t ch xuyên su t. Trong thu t ng hi n i ti ng Anh g i là “live” nghĩa là truy n hình tr c ti p s ki n mà không qua khâu dàn d ng h u kỳ thông thư ng. Các chương trình tr c ti p tuy ch ưa ra ư c nh ng hình nh có tính gi i h n nh t nh vì b eo h p v không gian và th i gian nhưng là nh ng lát c t hoàn ch nh, c l p và chính lát c t y ư c n i ghép v i nhau, t o d ng m t thông i p mang tính tr n v n, phong phú gây s cu n hút d c bi t i v i khán gi . C u truy n hình: Không còn quá m i m i v i khán gi cũng như i v i nh ng ngư i làm chương trình. ó là s v n d ng áng bi u dương c a nh ng ngư i th c hi n ã h c t p t nh ng chương trình truy n hình tr c ti p c a nư c ngoài. Trong khi các thi t b c a chúng ta còn quá nghèo nàn, l c h u, ch p vá, hơn n a h th ng lý thuy t báo chí truy n hình còn chưa theo k p v i th c t cho nên tìm hi u nh ng c i m c a m t chương trình như chương trình c u truy n hình s g p r t nhi u khó khăn. Trong khi trên th gi i các hãng truy n hình s d ng v tinh truy n i hình nh tr c ti p thì Vi t Nam chúng ta v n ph i truy n tr c ti p b ng cáp quang. i u này ã gây tr ng i r t nhi u khi làm chương trình vì không ph i a i m nào chúng ta cũng có u n i cáp quang ho c vì lý do dây cáp mà chúng ta không th kéo máy i n t n nơi ang x y ra s ki n, s vi c. N u truy n hình nh b ng vi ba qua v tinh thì b t k ch nào chúng ta cũng có th truy n ư c hình nh i mà không c n s can thi p c a y u t không gian. Tuy nhiên, b ng n l c c a mình, các chương trình c u truy n hình c a ài THVN do Ban Th i s th c hi n ã th c s tr thành món ăn tinh th n i v i ông o công chúng trong nh ng d p thiêng liêng nh t i v im t i ngư i như T t Nguyên án hay nh ng d p k ni m l n như 110 năm ngày sinh Bác H kính yêu.
 4. S dĩ c u truy n hình có s c h p d n như v y b i nó có nh ng c i mh t s c riêng bi t mà không m t th lo i báo chí nào có ư c. 2, Nguyên lý c u truy n hình C u truy n hình ph n ánh di n bi n c a s ki n theo không gian th c (không nén). C u truy n hình có c u t o gi ng tư ng thu t truy n hình nhưng có quy mô l n hơn và ph c t p hơn, có nhi u u c u n i v i nhau t nhi u a i m khác nhau, trong ó có m t u c u ch , ví d như c u truy n hình giao th a năm t D u 2004 có 15 u c u tham gia trong c nư c. C u truy n hình hai chi u có hai u c u n i v i nhau, ch ng h n Hà N i – Maxcơva, Hà N i – Viêng Chăn,… trong ó có m t u c u ch A. Nguyên lý ho t ng: s ki n di n ra u c u A ư c các camera ghi hình ưa tín hi u Video và Audio v xe lưu ng A, xe này có c u t o như m t trung tâm truy n hình thu nh , nó có th ti p nh n và x lý thông tin t i ch , ng th i truy n tín hi u v trung tâm truy n hình A b ng an-ten viba, v tinh vi n thông ho c cáp quang. T i u c u B, s ki n di n ra cũng ư c các camera ghi hình ưa tín hi u v xe lưu ng B truy n tín hi u v trung tâm truy n hình B và ưa ti p v u c u ch A có trung tâm truy n hình A (cũng b ng an-ten viba, v tinh vi n thông ho c cáp quang) Các tín hi u hình nh (Video) và âm thanh (Audio) t i hai i m A và B ư c T ng o di n Trung tâm truy n hình u c u A x lý kh ng ch và truy n phát ngay khán gi k p th i theo dõi di n bi n s ki n ang di n ra t i hai i m A-B. C u truy n hình nhi u chi u ph i có nhi u u c u, ví d Hà N i – Qu ng Tr – Hu - à N ng – Buôn Ma Thu t – Thành ph H Chí Minh – C n Thơ,… Nguyên lý ho t ng tương t như c u truy n hình hai chi u trong ó có uc u ch A. Các tín hi u hình nh (Video) và các âm thanh (Audio) t i các a i m A,B,C,D,E,F,… ư c T ng o di n Trung tâm truy n hình u c u A x lý, kh ng ch và truy n phát theo các kênh VHF, UHF, MMDS, CATV,… khán gi k p th i theo dõi di n bi n ang di n ra t i các a i m A, B, C, D, E, F,…
 5. Các Trung tâm truy n hình các u c u A, B, C, D, E, F,… ph i ph i h p nh p nhàng, ăn ý theo úng k ch b n chương trình ra. K t qu biên t p t i ch u c u ch A như là cu c giao lưu tr c ti p gi a nh ng nhân v t tham gia s ki n các a i m khác nhau v i chính khán gi truy n hình t i m t i m, ó là hi u qu thông tin hai chi u c a báo chí truy n hình. Trên th gi i các hãng truy n hình l n thư ng s d ng v tinh ho c cáp quang truy n tín hi u tr c ti p.
 6. 3, c i m c a chương trình C u truy n hình C u truy n hình là phư ng pháp ph n ánh tr c ti p nhi u s vi c t i nhi u a i m không gian khác nhau, các u c u khác nhau trong cùng m t th i i m. C u truy n hình thư ng s d ng giao lưu các vùng mi n khác nhau trong các d p l T t long tr ng, giao lưu m n àm,… r t có hi u qu v giao lưu tr c ti p gi a các u c u v i nhau th hi n tính tr i c a báo chí: tr c ti p, t c th i, khách quan, trung th c v thông tin và qu ng bá r ng rãi. Chương trình c u truy n hình là m t chương trình phát th ng không x lý h u kỳ, t ng h p nhi u th lo i báo chí, k t n i tr c ti p nhi u a i m ngư i xem ch ng ki n nhi u s ki n nh ng vùng a lý khác nhau theo m t ch xuyên su t. Chương trình c u truy n hình là s ghép n i nhi u lát c t, t o thành m t thông i p tr n ven, phong phú, a d ng, em l i cho công chúng c m giác chân th c, s ng ng, c p nh t dư ng như ang ư c tham gia tr c ti p vào s ki n. th c hi n chương trình c u truy n hình thì công o n chu n b k ch b n, kh o sát a hình, b trí i m c u, l p t thi t b ,.. ph i ti n hành t trư c. Vi c móc n i các u c u t i các i m ã nh s n trong k ch b n cũng như ã nh s n trong quá trình l a ch n các uc u khâu kh o sát. Vì v y, vi c phân công t ng ngư i làm t ng ph n vi c c th , cũng như vi c l a ch n ê kíp làm vi c ăn ý, nh p nhàng trong quá trình th c hi n chương trình c u truy n hình r t quan tr ng. Quan h gi a u c u ch và các u c u ph i k t n i ng b , nh p nhàng như nh ng m t xích t o thành chu i hình nh liên t c t o nên chương trình hoàn ch nh. Toàn b chương trình c u truy n hình do T ng o di n ch o, m i u c u có m t ê kíp do o di n ph trách. o di n hình nh nhanh chóng l a ch n hình nh theo c c nh gì, góc nào, ti ng ng ra sao, th i lư ng t ng c nh bao lâu,… cho phù h p v i i u ki n quan sát c a khán gi màn hình gia ình. N u có m t u c u b s c , tr c tr c ph i nhanh chóng thay th .
 7. Quan h gi a T ng o di n và ngư i d n chương trình ph i có s ph i h p ng b , nh p nhàng m b o s l a ch n hình nh c a T ng o di n có ch t lư ng cao. T ng o di n t i u c u ch là linh h n c a c chương trình, do v y ph i có năng l c t ng h p bao quát, có ph n x nhanh nh y, n m b t s ki n, có b n lĩnh chính tr v ng vàng. Quan h gi a T ng o di n và các bình lu n viên là m i quan h hai chi u cùng ch u s chi ph i c a nhau, cùng h tr nhau làm nên hi u qu c a chương trình. Bình lu n viên ph i am hi u u c u mình ph trách, ph i g n bó v i a phương, n t n nơi c i m “ba cùng” vơi bà con a phương. Khi th c hi n chương trình, n u x y ra tình hu ng b t c p thì ngư i dân ây có th tháo g khó khăn. Khi bình lu n ch nên gi i thích nh ng gì hình nh chưa th hi n ho c ánh giá t c th i v chương trình,… gây h ng thú thêm cho ngư i xem. Y u t con ngư i là quy t nh thành công c a chương trình c u truy n hình. C n có s k t h p hoàn h o c a i ngũ truy n hình như T ng o di n, ngư i d n chương trình t i các u c u, bi t ng phó v i nhi u tình hu ng x y ra. Ngư i d n chương trình ph i t nhiên hòa mình vào cu c s ng i thư ng, s d ng ngôn ng thành th c, uy n chuy n nh p nhàng. C u truy n hình có kh năng em n nh ng hình nh và âm thanh tr c ti p cùng lúc t n t i nhi u a i m: tính tr c ti p là th m nh n i tr i c a truy n hình, nó cũng ch th c hi n v i nh ng i u ki n nh t nh v khoa h c k thu t và có nhi u y u t khách quan khác. Thông tin là m t trong ch c năng cơ b n c a các lo i hình báo chí. Gi ây ngư i ta không ch c nh tranh v m il , nóng c a thông tin mà s nhanh chóng trong vi c chuy n tin là y u t hàng u quy t nh ai s là ngư i chi n th ng. Và i m này, phát thanh và truy n hình có ưu th hơn c vì kh năng truy n t i thông tin tr c ti p ch t n t i hai lo i hình báo chí này. Hi n nay, nư c ta, vì kh năng k thu t còn h n ch , nh t là các ài truy n hình a phương phát thanh có ưu th hơn truy n hình vì các thi t b truy n thanh khá ơn gi n và ngư i phóng viên có kh năng ho t ng c l p nhưng nó
 8. cũng h n ch b i phương ti n bi u t duy nh t ch b ng âm thanh. Trong khi ó, truy n hình có m t kh i lư ng khán gi kh ng l , nh ng ký hi u thông tin c a truy n hình mang l i có tính thuy t ph c cao, tác ng nhanh, m nh và n tư ng. i u này có th th y qua chương trình tr c ti p. Nh ng chương trình tr c ti p không ch mang thông tin n cho ngư i xem mà còn t o d ng ư c m i quan h m t thi t v i h , t ó, nó có kh năng g b hàng rào ngăn cách v không gian và th i gian, giúp ngư i xem s ng cùng s ki n, kích thích tâm lý ti p nh n thông tin như ngư i trong cu c c a ngư i xem. Tính tr c ti p d t o nên nh ng y u t b t ng cho khán gi và nh ng ngư i làm chương trình m c dù m i chi ti t ã ư c ho ch nh khá k càng trong k ch b n. C u truy n hình là phương pháp t t nh t trong giai o n hi n nay, mang l i hình nh tr c ti p cùng lúc, ng th i n khán gi . Qua c u truy n hình, khán gi có th cùng lúc ch ng ki n nh ng s ki n, s vi c, con ngư i ang di n ra r t nhi u nơi, có th là r t xa nơi h ang ng i và i u c bi t là ch ng ki n s vi c, s ki n ang x y ra. Trong các chương trình c u truy n hình t t, khán gi màn nh nh có th nhìn th y ư c không khí t t r t nhi u nơi trên t nư c Vi t Nam, k c vùng h i o xa xôi như Trư ng Sa, Hoàng Sa,…. Trong chương trình c u truy n hình chào ón năm chuy n giao thiên niên k , khán gi còn ư c t n m t ch ng ki n nh ng hình nh c a l ón năm m i di n ra nhi u nơi trên th gi i và chính y u t ó ã càng ch ng minh cho s ti p n i không gi i h n v không gian và th i gian c a c u truy n hình. C u truy n hình là chương trình k t h p nhi u phương pháp sáng t o các th lo i báo chí truy n hình và là s k t h p lao ng c a nhi u ngành, lĩnh v c khác nhau. C u truy n hình s d ng nhi u th lo i báo chí. Ngay như M , ngư i ta phân chia truy n hình thành 2 nhóm: Hi n trư ng và trư ng quay thì c u truy n hình cũng là s t ng h p c a hai nhóm trên. C u truy n hình hay nh ng chương trình tr c ti p, nhi u u n i là s k t h p t nhiên các c tính c a nhóm h i tho i và nhóm t o hình. Trong các chương trình tr c ti p còn s d ng phóng s , ph ng v n, bình lu n... ư c th c hi n trư c ho c cũng làm tr c ti p nh m m
 9. r ng ho c cung c p thêm thông tin cho ch . ó có th là hình nh tư li u quá kh , nh ng thông tin t ng h p t nhi u a i m, không có kh năng tr c ti p, song l i ph c v c l c cho ch . Ví d chương trình c u truy n hình xuân Quý Mùi. Các ph ng v n ng n liên t c ư c th c hi n s giúp công chúng tránh kh i s nhàm chán khi ph i liên t c nghe nh ng l i d n c a ngư i d n chương trình. Ngư i d n có tài gi i n âu cũng không th lôi cu n khán gi trong su t th i gian làm c u b i tâm lý ngư i xem luôn mu n thay i không gian và mu n ư c ch ng ki n không khí nhi u nơi, ư c nghe nhi u gi ng nói hơn là ch m t gi ng c a ngư i d n. Lúc này ngư i d n ph i linh ho t trong vi c thay i như: Ph ng v n tr c ti p m t ngư i dân i du xuân ho c b t kỳ m t ngh sĩ hay m t ngư i n i ti ng nào s làm cho không khí thay i và l i t o ra c m giác m i, l i v i ngư i xem. Bên c nh ó, vi c phát nh ng phóng s ã ư c làm trư c v m t a phương hay m t ngư i nào ó có liên quan n chương trình nhưng vì lý do nào ó mà h không th có m t làm tr c ti p. Trong chương trình c u truy n hình k ni m 110 ngày sinh Bác H , trong khi khán gi ang theo dõi hình nh tr c ti p các a phương thì nh ng phóng s , phim tài li u v Bác như Bác H v i các cháu thi u nhi, Bác H v i th d c th thao... ã khi n cho không ch ngư i dân Vi t Nam mà c nhân dân th gi i nh n và c m ph c m t con ngư i vĩ i. Cùng v i nh ng th lo i ó, nh ng tác ph m thơ ca, văn ngh như: múa, hát,… ư c an xen trong các chương trình c u truy n hình góp ph n t o nên hi u qu không nh làm phong phú thêm n i dung và a d ng hình th c th hi n c a chương trình. Tính tr c ti p m t m t có kh năng t o m i quan h m t thi t v i ngư i xem, m t khác ây cũng là m t tác ng to l n cho t ng thông tin th hai ư c khai thác tri t . C u truy n hình không ch là s k t h p c a các lo i hình báo hình mà nó còn là k t qu c a s h p tác lao ng c a nhi u ngành, nhi u lĩnh v c khác nhau. Ho t ng báo chí là ho t ng có tính c thù, nó là s k t h p r t nhi u các y u t như tri th c, kinh nghi m, là s ph i h p ng b c a m t t p th , là s h tr c l c c a các thi t b k thu t. C u truy n hình là chương trình truy n hình tr c
 10. ti p nhưng ph c t p hơn nhi u so v i các chương trình tr c ti p thông thư ng có 1 i m phát. Có th hình dung ó là m t qu n th ki n trúc hoàn ch nh ư c xây d ng b i nh ng ngôi nhà c l p, liên k t v i nhau theo m t ch , m t ý tư ng nh t quán. Nó là s k t n i c a nh ng vùng a lý khác nhau, c a nh ng êkíp làm vi c riêng r song l i ăn kh p v i nhau như nh ng m t xích, t o thành m t chu i hình nh phát tri n liên t c. Trong chương trình c u truy n hình thư ng s d ng nhi u phương ti n k thu t hi n i c a nhi u ngành khác nhau. i ngũ phóng viên, biên t p viên, k thu t viên và nhi u thi t b c a ngành bưu i n ư c huy ng t i a ph c v c u truy n hình. ng th i c n có s h tr c a các ngành như i n l c, an ninh... m b o t t nh t ch t lư ng c a chương trình. 4. Quá trình chu n b m t chương trình C u truy n hình C u truy n hình là m t chương trình t ng h p vô cùng phong phú và ph c t p c a nhi u lo i hình báo chí truy n hình, c a nhi u ngành và c a nhi u phương ti n, thi t b hi n i. Do v y, th c hi n m t chương trình C u truy n hình là vô cùng t n kém và ph c t p nh t là các nư c ang phát tri n. phương Tây, truy n hình tr c ti p hay vi c t o l p C u truy n hình r t ơn gi n và g n nh vì h có m t công ngh làm truy n hình vô cùng hi n i và thích ng v i truy n hình. N u như Vi t Nam, chúng ta ph i dùng cáp quang truy n hình nh tr c ti p t nh ng a phương xa trung tâm thì phương Tây h dùng viba phát lên v tinh, r t thu n l i. N u có v tinh, truy n hình có th ib tc âu cũng có th truy n hình nh ư c và như v y s ti t ki m ư c r t nhi u. D a vào nh ng y u t ó chúng ta có th th y ư c công vi c chu n b c a chúng ta cho m t chương trình C u truy n hình cũng ph i có nh ng y u t sau: ý , kh o sát hi n trư ng, xây d ng k ch b n, chu n b o c , các phương ti n k thu t, các m i liên h , v n tài chính... ây là nh ng i u ki n c n và th c hi n chương trình. Vi c u tiên là vi c xu t hi n ý tư ng. Vì C u truy n hình là m t chương trình truy n hình tr c ti p r t t n kém và ph c t p. Do v y, vi c ch n ý tư ng cũng không th ơn gi n như các chương trình truy n hình tr c ti p khác. Chính vì v y mà cho n nay, C u truy n hình m i ch xu t hi n trong các d p l k
 11. ni m, các ngày l h i l n c a dân t c như T t Nguyên án. Cho n th i i m này thì C u truy n hình ã ư c thi t l p v i m t n i dung khác, ó là k ni m 110 ngày sinh Bác H vì tính ch t c bi t c a s ki n này. Ví d C u truy n hình vào êm giao th a là m t d p t t nh t khai thác tri t lư ng khán gi cùng tâm lý ti p nh n thông tin, t o nên nh ng hi u qu c m xúc th m m và l i nh ng n tư ng c bi t. Vi c hình thành ý cũng ph i g n li n v i y u t k thu t vì ây là thư c o hàng u v tính kh thi c a tài. Trong m i chương trình C u truy n hình thì vi c l a ch n các i m u m i, xây d ng n i dung ph thu c ch y u vào tình hình kinh t , chính tr xã h i ưa ra trong năm ó. Ch , các ph n n i dung ư c t p trung ph n ánh do nh ng ngư i biên t p l a ch n và t ch c s p x p sao cho áp ng ư c công tác tuyên truy n c a Ban biên t p và nhu c u thông tin c a ngư i xem. ây là công vi c khá ph c t p, nó cũng là thư c o v ph m ch t, tài năng c a nh ng ngư i th c hi n. Sau khi xác nh ư c ch , công vi c ti p theo là kh o sát. iv iC u truy n hình thì công vi c kh o sát là r t quan tr ng và ư c ti n hành trư c ó nhi u tháng, t i thi u là m t tháng. Ví d như chương trình C u truy n hình xuân K Mão có i m c u t i Phú Th , quá trình kh o sát ã di n ra trong 4 tháng. Kh o sát ư c chia làm hai giai o n: - Giai o n kh o sát v a hình và phương ti n k thu t hi n có cho phép t ch c m t chương trình tr c ti p hay không. N u chưa y thì có th tăng cư ng b sung, thay th máy móc theo kh năng hiên có. có th tham gia vào c u thì i m ó m t là ph i g n ài truy n hình VN có th truy n sóng viba v , hai là ph i có ư ng d n cáp quang. N u thi u m t trong hai i u ki n trên thì a i m dù có lý tư ng hay có ý nghĩa chính tr xã h i n âu cũng không th th c hi n truy n hình tr c ti p ư c. ã có trư ng h p t Nha Trang ph i thay b ng t nh Phú Yên trong chương trình C u truy n hình Xuân K Mão vì nh ng lý do trên. - Giai o n kh o sát kh năng ghi hình sao cho thu n l i và em l i nh ng hình nh lý tư ng là giai o n kh o sát th hai. ây là công vi c kh o sát a hình,
 12. tìm hi u khí h u, th i ti t, tìm hi u b i c nh ch n ư c nh ng góc máy p nh t và ti n l i nh t. Ph i n m b t và chu n b nh ng y u t k thu t ghi hình như ánh sáng, chu n b o c , l i d ng nh ng y u t có s n trong khung c nh t nhiên chu n b t t cho vi c ghi hình. Xây d ng k ch b n: ây là công vi c h t s c quan tr ng trong ph n n i dung. Nh ng ý th hi n ư c khái quát qua văn b n và chính văn b n này s là xương s ng xuyên su t chương trình. K ch b n truy n hình là n n t ng tư tư ng c a các chương trình. Trong nh ng chương trình C u truy n hình thì k ch b n thư ng t n t i hai m c : K ch b n c a T ng o di n và k ch b n t ng i m n i. K ch b n c a T ng o di n quán xuy n t u n cu i chương trình, ư c s p x p th ng nh t, ch c ch các i m n i, ó là k ch b n t ng th , là b c tranh chung c a chương trình. K ch b n này ư c hình thành trên ý c a nh ng ngư i làm chương trình d a trên nh ng di n bi n c th t i t ng i m n i. m i uc u tuy là nh ng nét v riêng c áo nhưng nó cũng t n hoàn ch nh nh t nh. T t c các chi ti t, di n bi n u n m trong k ch b n này. Trong các chương trình C u truy n hình c a ài Truy n hình Vi t Nam, k ch b n t ng th thư ng do T ng o di n và nh ng c ng s xây d ng, sau ó t i các i m n i ho c do m t b ph n c a t ng ài truy n hình a phương ho c do ngư i d n và o di n t i th i i m ó thi t l p song t t c u có s th ng nh t cao và ch u s ch o c a T ng o di n. M i di n bi n nh nh t cũng ư c ho ch nh trên k ch b n. Có th coi ây là m t bư c sáng t o quy t nh t i ch t lư ng chương trình. Không gi ng như k ch b n c a nh ng chương trình tr c ti p khác như tư ng thu t bóng á, ca nh c... là hoàn toàn th ng trư c nh ng di n bi n, k ch b n C u truy n hình ư c xác l p trên cơ s di n t p, chính xác n t ng chi ti t. Tuy nhiên dù có chu n b t t n m y thì v n có nh ng thay i khi ang di n ra chương trình v n có s thay i. ó cũng chính là y u t b t ng , t o nên m t tâm lý tò mò, h i h p c a ngư i xem và chính y u t này càng kích thích thêm s t p trung c a ngư i xem. Có nhi u trư ng h p k ch b n khi xây d ng t i th i i m ó thì i u ki n khách quan như th i ti t p, có gió nh ... nhưng n khi th c hi n tr i l i mưa
 13. ho c thay i th ti t thì nh ng y u t trong k ch b n liên quan nv n này ph i thay theo. S thay i k ch b n này nhi u khi không th xin ý ki n c a T ng o di n mà ngư i n chương trình hay o di n i m c u ó ph i linh ho t thay i sao cho không nh hư ng t i n i dung mà l i phù h p v i i u ki n lúc ó. Ví d như ang th c hi n tr c ti p C u truy n hình Hà N i - Viên Chăn tháng 09/2002 nhân d p k ni m 40 năm thi t l p quan h ngo i giao gi a Lào và Vi t Nam. Do s c Viên Chăn tr i mưa nên o di n u c u này ã x lý r t linh ho t. M i vi c s d dàng hơn nhi u n u nh ng i u ã chu n b trong k ch b n di n ra úng như trên th c t , nhưng s là r t khó khi m i vi c không di n ra như trong k ch b n. Công vi c xây d ng k ch b n là y u t quy t nh v m t n i dung. Sau khi k ch b n ã ư c hoàn thành thì công vi c còn l i c a s chu n b là s tri n khai móc n i các u c u, phân công công vi c c th cho t ng ngư i tham gia. ây cũng là công vi c không kém ph n quan tr ng vì ph i ch n sao cho có nh ng con ngư i c th phù h p v i nh ng hoàn c nh c th . Không th ch n m t cách tuỳ ti n con ngư i, nh t là nh ng ngư i d n. Ph i h n ch m c t i a ưa nh ng ngư i có gi ng nói a phương này n a phương khác làm ngư i d n, vi c làm này s làm gi m b t tính chân th c c a chương trình. L a ch n nh ng êkíp làm vi c th t ăn ý tránh nh ng khúc m c trong khi làm chương trình. C u truy n hình là m t chương trình có quy mô l n, l i vào nh ng th i i m l ch s tr ng i c a dân t c nên c n c n th n và chính xác là i u m i ngư i ph i tuân th . Nh ng ngư i T ng o di n, o di n, phong viên, biên t p viên, ngư i d n, k thu t ph i có m t cái nhìn toàn di n, khách quan, t ó lư ng trư c ư c nh ng y u t do k thu t, d ki n chính xác th i lư ng vì ây là y u t quan tr ng c n ư c kh ng ch tri t trong êm giao th a cũng như trong các chương trình C u truy n hình khác c a ài Truy n hình Vi t Nam. 5. Th c hi n ghi hình và phát sóng Sau khi m i công vi c chu n b chu t t, th i i m di n ra s ki n m i ngư i ph i tuân th theo s phân công lao ng ban us m nh n vai trò c a mình.
 14. Vì C u truy n hình là chương trình truy n hình tr c ti p nên th i i m và cơ h i duy nh t có m t l n. T t c hình nh và âm thanh u phát sóng tr c ti p, m i sai sót khi ã xu t hi n trên hình u không có kh năng thay i ư c. V cơ b n chương trình C u truy n hình có nhi u i m n i ư c th c hi n như sau: T t c các u c u, hình nh và âm thanh ư c thi t b ghi l i sau ó chuy n v bưu i n b ng sóng viba. H th ng cáp quang xuyên Vi t c a bưu i n s có nhi m v truyên d n nh ng tín hi u này t kh p nơi v trung tâm i u khi n c a ài Truy n hình Vi t Nam Gi ng Võ. Riêng Hà N i có th truy n sóng vi ba v . T i ây T ng o di n theo k ch b n s l n lư t ch n t ng th i i m phát sóng. T t c m i ho t ng ó u t c th i x y ra cùng lúc. C th m i i m thông thư ng có t 4 – 7 camera các góc khác nhau. Hình nh v nh ng di n bi n ngay t i hi n trư ng ư c chuy n thành tín hi u video truy n v bàn o di n trên xe lưu ng b ng ư ng cáp. Âm thanh ch y u là ti ng ng hi n trư ng. M i chi c xe lưu ng có th coi như m t trung tâm s n xu t chương trình thu nh , áp ng m i nhu c u v quá trình x lý âm thanh, hình nh và phát sóng b ng viba. Ví d trong chương trình C u truy n hình ngày 19/05/2000 t i u c u Ngh An, m i tín hi u ư c ghi b ng camera truy n qua sóng Viba v bưu i n t nh Ngh An, sau ó nh ư ng cáp quang bưu i n truy n v Trung tâm s n xu t chương trình c a ài Truy n hình Vi t Nam t i Hà N i. Ngoài ra, trong các chương trình C u truy n hình có nh ng i m không có kh năng truy n hình nh (Video phone). Nh ng thi t b này s do T ng công ty Bưu chính vi n thông Vi t Nam m nh n, h c cán b n i u khi n, v n hành các thi t b ó. Như chương trình C u truy n hình xuân K Mão, Trư ng Sa và thu i n a Nhim là hai i m s d ng i n tho i hình. M c dù hi u qu kém xa so v i hình nh do xe ghi hình lưu ng em l i nhưng nó cũng t o nên nh ng n tư ng nh t nh nh tính th i i m ( êm giao th a) l i ư c truy n tr c ti p t nh ng a phương xa xôi mà khán gi ang thi u thông tin.
 15. Tuy nhiên, không th không nh c t i nh ng r i ro mà chương trình C u truy n hình hay m c ph i như s tr c tr c v k thu t, th i ti t,…. N u khâu h u kỳ k càng còn m c ph i nh ng sai sót thì truy n hình tr c ti p s không th tránh kh i nh ng sai sót áng ti c. Nguyên nhân thì có nhi u nhưng nh ng nguyên nhân khách quan là b t kh kháng còn nguyên nhân ch quan thì có th rút kinh nghi m ư c. - C u truy n hình tr c ti p: Các tín hi u hình nh và âm thanh t i hi n trư ng ư c các camera ghi l i ư c t p trung v xe truy n hình lưu ng t ng o di n l a ch n hình nh ngay t i ch . Tín hi u tư ng thu t ư c truy n tr c ti p v trung tâm (qua an-ten viba ho c qua an-ten ch o parabol ưa lên v tinh vi n thông truy n hình ho c tr c cáp quang d phòng nóng m b o h s an toàn k thu t cao) phát sóng và truy n d n i ngay t c kh c mà không c n dàn d ng, biên t p thêm n a. B trí nhi u camera ghi hình nhi u góc , hư ng nhìn, c c nh phong phú, sinh ng gây h ng thú và d dàng quan sát chi ti t di n bi n c a s ki n, o di n hình nh ph i bi t l a ch n hình nh có c c nh gì, góc c nào, ti ng ng th nào, kéo dài bao lâu... cho phù h p v i i u ki n quan sát c a khán gi trên màn nh nh gia ình. Bình lu n viên không gào thét, không nói nhi u, không xin tràng pháo tay, ph i xưng hô có văn hoá, không nên h i: có th y không ? Có hi u không ? Nói ng n g n, không gi i thích nh ng gì hình nh ã th hi n rõ ràng, không nói liên h i, hãy cho khán gi t quan sát và c m nh n n i dung. Tư ng thu t truy n hình tr c ti p ã ghi hình và ghi âm ti ng ng ph n ánh y thông tin c a s ki n, vì v y l i bình r t h n ch , ngôn t s c s o, chính xác, khách quan, ch ư c gi i thích nh ng i u mà hình nh không th hi n như cung c p thêm nh ng thông tin ngoài l m i nh n ư c t nơi khác ho c ôi l i ưa y dí d m... Vi t Nam ang tăng cư ng s d ng tư ng thu t tr c ti p vì xu hư ng phát tri n c a th i i. Trong chương trình th i s tr c ti p ph i thư ng xuyên có
 16. tư ng thu t các s ki n như: h i ngh , l t t, văn hoá ngh thu t, th thao... t o ra hi u qu thông tin c p nh t tr c ti p, th hi n tính tr i c a báo chí truy n hình (tr c ti p, t c th i, khách quan, trung th c và qu ng bá r ng rãi), t o ra hi u ng cùng ch ng ki n s ki n (nghĩa là khán gi quan sát s ki n cùng lúc v i m i di n bi n ang x y ra khách quan sinh ng). Tuy nhiên, tư ng thu t truy n hình tr c ti p có nhi u như c i m: - Chương trình ph i bám sát s ki n t u n cu i, kéo dài, t n nhi u th i gian, ngư i ta ph i xen k các ti t m c ngh thu t gi i trí và thông tin qu ng cáo vào th i gian ngh tr ng tránh gây căng th ng, m t m i. - S hi p ng gi a các công o n ch t ch , ăn kh p ng b , có h s an toàn th p, r i ro cao vì ph thu c nhi u i u ki n khách quan như thi t b , ngu n i n, khí h u, môi trư ng, di n viên, nhân v t, b i c nh... S chu n b ph i h t s c chu áo, có k ch b n chi ti t, có h s d phòng cao, lư ng trư c m i tình hu ng, khi có phát sinh b t thư ng và bi n ng b t kh kháng... x lý m t cách thông minh, linh ho t. - Chương trình tư ng thu t ch ph n ánh s ki n m t chi u t i phía hi n trư ng mà không ph n ánh ư c phía ngư c l i, không có kh năng giao lưu tr c ti p gi a các bên tham gia ch ng ki n s ki n, không phát huy ư c hi u qu truy n thông hai chi u c a báo chí. K T LU N S phát tri n c a khoa h c công ngh trong th k XXI và nhu c u thông tin c a công chúng s t o i u ki n cho truy n hình kh ng nh ư c vai trò t o l p và nh hư ng dư lu n c a mình. Phương th c truy n hình tr c ti p ngày càng phát tri n trong xu th phát tri n chung c a ngành truy n hình. c bi t là c u truy n hình, m t chương trình t ng h p mang tính xung kích c a truy n hình tr c ti p. Do ó, chúng ta c n quan tâm nm ts i m sau ây: - Xây d ng i ngũ nh ng ngư i làm truy n hình v ng vàng v chính tr , tư tư ng, o c trong sáng, có chuyên môn nghi p v cao, s m ti p c n v i phương th c và phương ti n làm báo hi n i.
 17. - u tư trang thi t b , máy móc tiên ti n, nâng c p cơ s v t ch t, t o i u ki n th c hi n t t các chương trình truy n hình tr c ti p. - Tăng th i lư ng, ch t lư ng, t n xu t các chương trình truy n hình tr c ti p nh m thu hút công chúng. - c bi t i m i tư duy qu n lý và lãnh o công tác s n xu t chương trình c a các c p h u quan.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản