intTypePromotion=3

tính toán động học hệ dẫn động, chương 1

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
270
lượt xem
81
download

tính toán động học hệ dẫn động, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn sơ bộ tỉ số truyền của toàn bộ hệ thống là uc .Theo bảng 24., truyền động bánh răng trụ hộp giảm tốc đồng truc2. cấp, truyền động xích (bộ truyền ngoài): Uc= usbh. usbx; usbh _tỉ số truyền sơ bộ hộp giảm tốc ; usbh =(12.20.); usbx _ tỉ số truyền sơ bộ của xích ; usbx =(25..3.); Uc=(12.20).(2.5..3.)= 30.60. ; +, Số vòng quay của trục máy công tác là nlv

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán động học hệ dẫn động, chương 1

  1. chương 1: ®éng häc hÖ b¨ng t¶i 1. Chän ®éng c¬ a,X¸c ®Þnh c«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬ C«ng suÊt t-¬ng ®-¬ng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : P = P   Trong ®ã : +,C«ng suÊt c«ng t¸c Pct : P ct = 2 F .v  6100 . 0 , 51  3 . 111 KW 1000 1000 Víi : v =0.51m/s_vËn tèc b¨ng t¶i; 2F=6100 _Lùc kÐo b¨ng t¶i; +, HiÖu suÊt hÖ dÉn ®éng  :  =  nib . Theo s¬ ®å ®Ò bµi th× :  =k.4«l.brc«n. brtrô.x; Tra b¶ng( 2.3)Ttttkhd® c¬ khÝ_tËp1 , ta ®-îc c¸c hiÖu suÊt: k=1 _ lµ hiªu suÊt nèi trôc. ol= 0,992 _ lµ hiªu suÊt mét cÆp æ l¨n; brc«n= 0,97_lµ hiÖu suÊt mét cÆp b¸nh r¨ng c«n; brtrô =0.97 _lµ hiÖu suÊt mét cÆp b¸nh r¨ngtrô; x = 0,91 _ lµ hiÖu suÊt bé truyÒn xÝch ®Ó hë ;  = 1. 0,9924. 0,97.0,97. 0,912 = 0,7545 ; +, HÖ sè truyÒn ®æi  : 2 T  t 5 3  =  i  . i  12  0,8 2  0,93 T  t  1  ck 8 8  C«ng suÊt t-¬ng ®-¬ng Pt® ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:  .Pct 0,93.3,11 Pt®   =3,834kw;  0,757 b, X¸c ®Þnh tèc ®é ®ång bé cña ®éng c¬ ®iÖn. Chän s¬ bé tØ sè truyÒn cña toµn bé hÖ thèng lµ uc .Theo b¶ng 2.4, truyÒn ®éng b¸nh r¨ng trô hép gi¶m tèc ®ång trôc2 cÊp, truyÒn ®éng xÝch (bé truyÒn ngoµi): Uc= usbh. usbx;
  2. usbh _tØ sè truyÒn s¬ bé hép gi¶m tèc ; usbh =(12..20); usbx _ tØ sè truyÒn s¬ bé cña xÝch ; usbx =(2.5..3);  Uc=(12..20).(2.5..3)= 30..60 ; +, Sè vßng quay cña trôc m¸y c«ng t¸c lµ nlv : nlv = 60000 .v  60000 .0 ,51 = 31.42 vg/ph D 3,14 . 310 Trong ®ã : v : vËn tèc b¨ng t¶i; v = 0,51 m/s ; D : ®-êng kÝnh b¨ng t¶i ; D=310 mm ;  Sè vßng quay s¬ bé cña ®éng c¬ nsb®c: nsb®c = nlv . usb = 31,42(30..60) = (942,6..1885,2) vg/ph ;  Ta chän sè vßng quay ®ßng bé : n®b=1500 v/ph ; c, Chän ®éng c¬ Chän ®éng c¬ ph¶i tháa m·n ®iÒu kiÖn : P®c  Pt® , n®c  nsb vµ TK  k  1,6 _hÖ sè qu¸ Tdn t¶i; Tõ kÕt qu¶ : Pct  3,834kW ; Tmm n sb  (942.6..1885).vg / ph ;  1,6 T Theo b¶ng phô lôc P 1.3_ Ttttkhd® c¬ khÝ_tËp1,Ta chän ®éng c¬ kÝ hiÖu:4A112M4Y3 +,C¸c th«ng sè kÜ thuËt cña ®éng c¬ 4A112M4Y3 nh- sau : P®c =5,5 kw ; n®c =1425 vg/ph ; cos=0,85 ; n % = 85.5 ; TK  2  k  1,6 ; Tdn Tra( b¶ng 17)_ Ttttkhd® c¬ khÝ_tËp1,cã: §-êng kÝnh trôc ®éng c¬ :d T=32 mm ; Khèi l-îng : m=56 kg; KÕt luËn ®éng c¬ 4A112M4Y3 cã kÝch th-íc phï hîp víi yªu cÇu thiÕt kÕ.
  3. 2. PH¢N PhèI Tû Sè TRUYÒN Ta ®· biÕt: Uc= usbh. usbx _Tû sè truyÒn chung n 1425 uc  dc   45.36 nlv 31.42 +,Chän uxÝch = 3  uhép = 45.36  15,12 ; 3 +, Uh= u1. u2 Trong ®ã : u 1 : TØ sè truyÒn cÊp nhanh cÆp b¸nh r¨ng c«n ; u2 : TØ sè truyÒn cÊp chËm cÆp b¸nh r¨ng trô ; Theo kinh nghiÖm bé truyÒn c«n trô : u1=(0,25..0,28). Uh; +,Chän : u1 =4.2; u2=3.6; 3, X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè trªn c¸c trôc. a, C«ng suÊt t¸c dông lªn c¸c trôc +, C«ng suÊt t¸c dông trªn trôc c«ng t¸c : Pct   . 2 F .v  0,93.3,111  2,89 1000 kw F .v c«ng suÊt t¸c dông lªn tõng trôc c«ng t¸c : P’ct= = 1,55 kw 1000 2,89 +, C«ng suÊt t¸c dông lªn trôc III : P3= Pct 3 = = 3,58 kw  xol 2 0,912.0,9923 P +, C«ng suÊt t¸c dông lªn trôc II : P2= 3 = 3,58 = 3,72 kw  ol br 0,992.0,97 +, C«ng suÊt t¸c dông lªn trôc I : P1= P2 = 3,72 = 3,835 kw  brc 0,97 b, sè vßng quay trªn c¸c trôc : +, Tèc ®é quay cña trôc I : n1 = n®c = 1425 vg/ph +, Tèc ®é quay cña trôc II : n2 = n1 = 1425 = 339 vg/ph u1 4,2 n2 +, Tèc ®é quay cña trôc III : n3 = = 339 = 94,2 vg/ph u2 3,6 n3 +, Tèc ®é quay cña trôc c«ng t¸c: nct= =31,4 vg/ph ux c, M« men xo¾n trªn c¸c trôc :
  4. Pi 6. Ti = 9,55.10 ni P1 3,835 Trôc I : T1= 9,55. 106.  9,55.10 6.  25702 N.mm. n1 1425 P Trôc II : T2 = 9,55. 106. 2  9,55.10 6. 3,72  104796 N.mm n2 339 P Trôc III :T3= 9,55. 106. 3  9,55.10 6. 3,58  362738 N.mm. n3 94,2 M« men t¸c dông lªn 2 ®Çu trôc III : T’3= T3 = 181369 N.mm 2 M« men t¸c dông lªn tõng trôc c«ng t¸c: ' 6 Pct 1,55 Tct = 9,55. 10 . = 9,55.106 = 471417 N.mm. nct 31,4 4,b¶ng tæng kÕt Ta lËp ®-îc b¶ng kÕt qu¶ tÝnh to¸n sau: Trôc I II III C«ng Trôc ®éng c¬ t¸c Khíp U1 = 4,2 U2 = 3,6 Ux =3 Th«ng sè P(kW) 3,83 3,72 3,58 1,55 n 1425 1425 339 94,2 31,4 (vg/ph) T(N.mm ....... 25702 104796 181369 471417 ) .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản