intTypePromotion=1
ADSENSE

tính toán động học hệ dẫn động, chương 6

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

124
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn khớp nối Do mômen xoắn nhỏ : T1=25702 Nmm và cần bù sai lệch trục : chọn loại nối trục vòng đàn hồi (có khả năng bù sai lệch, giảm va đập, chấn động, cấu tạo đơn giản) +, Tại trục I có mômen xoắn : Tt = k.T1= 1,3. 25702 33,4 Nm tra bảng 16.1, tttk hdđ cơ khí tập 1 : hệ số chế độ làm việc_k =1,2…1,5 ; chọn k = 1,3 +, Trục vào của hộp giảm tốc có đ-ờng kính : d = (0,8 - 1,2).dđc =(0,8 -1,2).32 = 25,6 , 38,4 mm chọn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tính toán động học hệ dẫn động, chương 6

  1. chương 6: thiÕt kÕ trôc 1. Chän khíp nèi Do m«men xo¾n nhá : T1=25702 Nmm vµ cÇn bï sai lÖch trôc : chän lo¹i nèi trôc vßng ®µn håi (cã kh¶ n¨ng bï sai lÖch, gi¶m va ®Ëp, chÊn ®éng, cÊu t¹o ®¬n gi¶n) +, T¹i trôc I cã m«men xo¾n : Tt = k.T1= 1,3. 25702  33,4 Nm tra b¶ng 16.1, tttk hd® c¬ khÝ tËp 1 : hÖ sè chÕ ®é lµm viÖc_k =1,2…1,5 ; chän k = 1,3 +, Trôc vµo cña hép gi¶m tèc cã ®-êng kÝnh : d = (0,8  1,2).d®c =(0,8  1,2).32 = 25,6  38,4 mm chän ®-êng kÝnh chç nèi trôc vµo cña hép gi¶m tèc : d = 28 mm Tra b¶ng 16.10a vµ 16.10b,dùa vµo m«men xo¾n T1 vµ ®-êng kÝnh d ta ®-îc : KÝch th-íc cña nèi trôc vßng ®µn håi : T = 63 (N.m) d = 28 (mm) D = 100 (mm) dm = 50 (mm) L = 124 (mm) l = 60 (mm) d1 = 48 (mm) Do = 71 (mm) Z=6 nmax = 5700 B= 4 B1 = 28 l1 = 21(mm) D3 = 20 (mm) l2 = 20(mm) B¶ng 16.10b kÝch th-íc c¬ b¶n cña vßng ®µn håi T = 63 (N.m) dc = 10 (mm) d1 = M8 D2 =15 (mm) l = 42 (mm) l1 = 20 (mm) l2 = 10 (mm) l3 = 15 (mm) h = 1,5 KiÓm tra ®é bÒn cña vßng ®µn håi : +§iÒu kiÖn vÒ søc bÒn dËp cña vßng ®µn håi :
  2. 2 KT d    d  Z .D0 .d c l 3 víi : dc=10 ; l3 =15 ; Do=71 ; z = 6 ; k= 1,3 2.1,3.25702  d =  1,04 N/mm2< [  d ] =(2…4) N/mm2 6.71.10.15 VËy vßng ®µn håi tháa m·n søc bÒn dËp +§iÒu kiÖn søc bÒn cña chèt : K .T .l 0 u    u  0,1d c3 .D0 .Z l0= l1+l2/2=20+10/2 = 25 mm ; 1,3.25702.25 suy ra u =  19,6 N/mm2   u  =(60  80)N/mm2 0,1.10 3.71.6 VËy chèt ®ñ ®iÒu kiÖn lµm viÖc; 2. ThiÕt kÕ trôc Sè liÖu cho tr-íc:  Sè vßng quay n1= 1425 v/ph  Tû sè truyÒn unh= 4,2 , uch= 3,6  Chän vËt liÖu chÕ t¹o b»ng thÐp 45, t«i cã b= 850Mpa , øng suÊt xo¾n cho phÐp []= 12...20 Mpa 2.1. S¬ ®å ®Æt lùc nh- h×nh vÏ :
  3. Fk Ft3 Fr3 Fr4 Y Ft4 n2 n3 I II III Z n1 Fr1 Ft1 Fr2 Fk Fa1 X Ft2 Fa2 Fk Lùc t¸c dông lªn hÖ dÉn ®éng: Ft1= Ft2=1043,7 N Ft2’= Ft3 = 2832,3 N Fr1= Fa2=369,5 N Fr’2= Fr3 = 895 N Fa1= Fr2 =88 N Fk :lµ t¶i träng phô t¸c dông nªn trôc do nèi trôc ®µn håi g©y ra, Fk =(0,2 . . 0,3).Ft ; Víi Ft = 2.T1/D0=2. 25702/71 = 724 N Fk = (0,2 . . 0,3).724 = 144,8 . . 217,2 N do cã va ch¹m võa ,lÊy Fk= 200 N ; Fr: lùc t¸c dông nªn trôc cña ®Üa xÝch : Fr= 2058,5 N 2.2. X¸c ®Þnh s¬ bé ®-êng kÝnh trôc. Theo c«ng thøc 10.9 tÝnh s¬ bé ®-êng kÝnh trôc thø k : Tk dk  3 (mm) 0,2  +, §-êng kÝnh trôc vµo : d1= (0,8 . . 1,2).d®\c =(0,8 . . 1,2). 32 = 25,6 . . 38,4 mm chän d1=28 mm, tra b¶ng 10.2 , ta cã chiÒu chiÒu réng æ l¨n b0 = 19 mm. +, §-êng kÝnh trôc II:
  4. T 2  104769 N .m 104796 => d2  3  32,7 (mm)    15 N / mm 0,2.15 chän d2 =35 mm, tra b¶ng 10.2 , ta cã chiÒu chiÒu réng æ l¨n b0 = 21 mm. +, §-êng kÝnh trôc III : T3  181369 N .m 181369 => d3  3 (mm)  39,2    15 N / mm 2 0,2.15 Chän d3 = 40 mm, tra b¶ng 10.2, ta ®-îc chiÒu réng æ l¨n b0 = 23 mm. 2.3 .X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi ®ì vµ ®iÓm ®Æt lùc. Chän :Kho¶ng c¸ch mÆt c¹nh cña chi tiÕt quay ®Õn thµnh trong cña hép : K1 = 12 (mm) Kho¶ng c¸ch mÆt c¹nh æ ®Õn thµnh trong cña hép K2 = 10(mm) Kho¶ng c¸ch tõ mÆt c¹nh chi tiÕt quay ®Õn l¾p æ : K3 = 15 (mm) ChiÒu cao l¾p æ vµ ®Çu bu l«ng : hn = 15 (mm). ChiÒu dµi may¬ ®Üa xÝch , b¸nh r¨ng ,nèi trôc : ChiÒu dµi may ¬ khíp nèi lm12 = 60 (mm). ChiÒu dµi may ¬ b¸nh c«n nhá lm13 = (1,2…1,4).d1= 40 (mm). ChiÒu dµi may ¬ b¸nh c«n lín lm22 = (1,2…1,4).d2= 50 (mm). ChiÒu dµi may ¬ b¸nh r¨ng trô nhá lm23 = (1,2…1,5).d2= 55 (mm). ChiÒu dµi may ¬ b¸nh r¨ng trô lín lm33 = (1,2…1,5).d3= 60 (mm) a, kho¶ng c¸ch ®iÓm ®Æt lùc ë trôc I: l11 = (2,5…3).d1 =(2,5 . . 3).28 =70 . . 84 mm, chän l11=80 mm ; l12 = 0,5.(lm12 +b0) + hn+ k3 = 0,5.(62 +19) +15 +15 = 70 mm l13 = l11 + k1 + k2 + lm13 +0,5.(b0 - b13 cos1 ) =80 +12 +10+ 40 +0,5(19 –35.cos13023’33’’)=134,5 mm ; chän l13=135 mm;
  5. (víi:b13=35 mm_chiÒu réng vµnh r¨ng trôc nhá;1=13023’33’’). l’13 =l13 – l11=135 –80 =55 mm_chiÒu dµi c«ng x«n cña b¸nh r¨ng c«n nhá; b, kho¶ng c¸ch ®iÓm ®Æt lùc ë trôc trung gian II: l21 = lm22 +lm23+ b0 + 3k1 + 2k2 = 187,5 mm; chän :l21=190 mm l22 = 0,5(lm22 + b0 ) + k1 +k2 =0,5(50+21)+12+10=57 mm, chän:l22= 60 mm. l23 = l22 + 0,5( lm22 + b13.cos2) + k1 = 103 mm, chän : l23 =105 mm; (víi:b13=35 mm;2=76036’23’’) c, kho¶ng c¸ch ®iÓm ®Æt lùc ë trôc ra III : Theo kÕt cÊu hép gi¶m tèc: l31 = l21= 190 mm l31 = l34= 0,5.(lm33+b0) + k3+hn = 71,5 mm l32 = l12= 70 mm S¬ ®å (s¬ bé) kho¶ng c¸ch cña hép gi¶m tèc:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2