intTypePromotion=1

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Long Hậu Cần Guộc - Long An giai đoạn 2, công suất 3000m3/ ngày đêm

Chia sẻ: Trần Thị Thanh Hằng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:128

0
350
lượt xem
133
download

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Long Hậu Cần Guộc - Long An giai đoạn 2, công suất 3000m3/ ngày đêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tác nhân gây và truyền bệnh gồm vi khuẩn, virus và phiêu sinh vật khi xả vào nước mặt làm cho nguồn nước không phù hợp cho ăn uống, bơi lội hay nuôi cá. Vi sinh gây bệnh tích tụ nhiều trên mô gây độc cho các loài nhuyễn thể. Nước thải có chứa muối với nồng độ cao gây ảnh hƣởng tới người, động thực vật và mùa màng. Lượng muối thải ra có nồng độ quá cao sẽ gây độc cho đất. Các hợp chất kim loại độc và các chất hữu cơ độc nếu đƣợc thải...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Long Hậu Cần Guộc - Long An giai đoạn 2, công suất 3000m3/ ngày đêm

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU - CẦN GIUỘC - LONG AN GIAI ĐOẠN 2, CÔNG SUẤT 3000 M3/NGÀY ĐÊM MÔI TRƯỜNG Ngành: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: Giảng viên hướng dẫn : TS.Võ Lê Phú Sinh viên thực hiện : Phan Anh Chiến Lớp: 09HMT1 MSSV: 09B1080011 TP. Hồ Chí Minh, 03/2011
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO – HẠNH PHÚC ĐẠI HỌC KTCN TPHCM ------------------------ NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA: Môi trƣờng và Công CHÚ Ý: SV phải dán tờ này vào trang thứ nhất của bản thuyếr minh nghệ sinh học HỌ VÀ TÊN: PHAN ANH CHIẾN MSSV: 09B1080011 NGÀNH: Kỹ thuật Môi trƣờng LỚP: 09HMT1. 1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp: Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung khu công nghiệp Long Hậu – Cần Giuộc – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm. 2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu): - Tổng quan - Xác định đặc tính nƣớc thải - Lựa chọn công nghệ xử lý - Tính toán thiết kế - Khái toán chi phí - Thể hiện các công trình đơn vị chính trên bản vẽ A3 3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………………… 4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ……………………………………………………………………………………… ……………………. 5. Họ tên ngƣời hƣớng dẫn Phần hƣớng dẫn TS. Võ Lê Phú Nội dung và yêu cầu LVTN đã đƣợc thông qua Bộ môn. Ngày tháng năm 2011 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NGƢỜI HƢỚNG DẪN CHÍNH (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN Ngƣời duyệt (chấm sơ bộ): ……………………………………….. Đơn vị:………………………………………………… …………………………….. Ngày bảo vệ:………………………………………………… …………………. Điểm tổng kết:……………………………………………… ………………… Nơi lƣu trữ Đồ án tốt nghiệp: …………………………………………………….
 3. LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan đồ án tốt nghiệp là kết quả nghiên cứu, tính toán của riêng tôi. Những kết quả trong luận văn là trung thực, đƣợc thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, thu thập số liệu thực tế, phƣơng pháp tính dựa theo các tài liệu tham khảo và dƣới sự hƣớng dẫn tận tình của Tiến sĩ Võ Lê Phú.
 4. LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên của đồ án tốt nghiệp này em xin gửi lòng biết ơn chân thành nhất đến quí Thầy, Cô khoa Môi trƣờng và các khoa khác của trƣờng Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM những ngƣời đã tận tình truyền dạy những kiến thức, kinh nghiệm quí báu trong suốt thời gian em học tập tại trƣờng. Em xin chân thành cám ơn Tiến sĩ Võ Lê Phú đã tận tình hƣớng dẫn đề em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này Em cũng xin cám ơn tất cả những bạn bè đã gắn bó cùng nhau học tập và giúp đỡ nhau trong suốt thời gian qua. Sau cùng em xin cám ơn gia đình đã tạo điều kiện thuận lợi, là nơi động viên và chỗ dựa cho em, giúp em nỗ lực vƣợt qua mọi khó khăn. . TP.Hồ Chí Minh, ngày . . . tháng . . . năm 2011. Sinh viên Phan Anh Chiến
 5. Đồ án tốt nghiệp Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................1 ĐẶT VẤN ĐỀ .............................................................................................. 1 1. MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN .................................................................... 1 2. NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN .................................................................... 1 3. PHẠM VI, GIỚI HẠN CỦA LUẬN VĂN ................................................... 2 4. PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN .................................................................... 2 5. Ý NGHĨA CỦA LUẬN VĂN ....................................................................... 2 6. CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU VỀ KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU...............3 1.1. MÔ TẢ KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU ................................................... 3 1.2. Vị TRÍ ĐỊA LÝ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN .................................................. 8 1.2.1. Vị trí địa lý..................................................................................................... 8 1.2.2. Điều kiện tự nhiên.......................................................................................... 9 1.3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG TẠI KHU VỰC ............................................ 11 1.3.1. Hiện trạng môi trường không khí ................................................................. 11 1.3.2 Hiện trạng môi trường nước ........................................................................ 11 1.3.3 Hiên trạng chất thải rắn ............................................................................... 12 1.4. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI TẠI KCN ................................................ 12 1.4.1. Hiện trạng hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 .......................................... 12 1.4.2. Lưu lượng nước cần xử lý ............................................................................ 15 SVTH: Phan Anh Chiến GVHD: Võ Lê Phú i
 6. Đồ án tốt nghiệp Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm 1.4.3. Tiêu chuẩn nước thải xả vào hê thống thoát nước thải của KCN .................. 15 1.4.4. Ảnh hưởng của nước thải đến nguồn tiếp nhận ............................................ 16 1.4.5. Tiêu chuẩn của nguồn tiếp nhận .................................................................. 18 CHƢƠNG 2 TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NƢỚC THẢI ...................................20 2.1. Phƣơng pháp xử lý cơ học ...................................................................................... 21 2.1.1. Song chắn rác .............................................................................................. 21 2.1.2. Lưới lọc ....................................................................................................... 21 2.1.3. Bể lắng cát................................................................................................... 22 2.1.4. Bể tách dầu mỡ ............................................................................................ 22 2.1.5. Bể điều hòa .................................................................................................. 22 2.1.6. Bể lắng ........................................................................................................ 23 2.1.7. Bể lọc........................................................................................................... 24 2.2. Phƣơng pháp xử lý hoá học............................................................................. 24 2.2.1. Đông tụ và keo tụ ......................................................................................... 24 2.2.2. Trung hòa .................................................................................................... 25 2.2.3 Oxy hoá khử.................................................................................................. 26 2.2.4. Điện hóa ...................................................................................................... 26 2.3. Phƣơng pháp xử lý hóa lý ............................................................................... 27 2.3.1. Tuyển nổi ..................................................................................................... 27 2.3.2 Hấp phụ ........................................................................................................ 28 2.3.3. Trích ly ........................................................................................................ 28 2.3.4. Trao đổi ion ................................................................................................. 28 SVTH: Phan Anh Chiến GVHD: Võ Lê Phú ii
 7. Đồ án tốt nghiệp Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm 2.4. Phƣơng pháp xử lý sinh học ............................................................................ 28 2.4.1. Công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên ..................................................... 29 2.4.2. Công trình xử lý sinh học hiếu khí (nhân tạo) .............................................. 31 2.4.3. Công trình xử lý sinh học kỵ khí (nhân tạo) .................................................. 41 2.5. So sánh các phƣơng pháp xử lý nƣớc thải ....................................................... 43 2.5.1. Phương pháp cơ học .................................................................................... 43 2.5.2. Phương pháp hóa học và hóa lý ................................................................... 44 2.5.3. Phương pháp sinh học ................................................................................. 44 CHƢƠNG 3 LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ..........................................46 3.1. Một số công nghệ xử lý nƣớc thải tại các khu công nghiệp ............................. 46 3.1.1. Khu công nghiệp Tân Tạo ............................................................................ 46 3.1.2. Khu công nghiệp Biên Hòa II....................................................................... 48 3.1.3. Khu công nghiệp Linh Trung 1 .................................................................... 49 3.1.4. Khu công nghiệp Việt-Sing .......................................................................... 50 3.1.5. Khu công nghiệp Lê Minh Xuân ................................................................... 51 3.2. Lựa chọn quy trình công nghệ xử lý nƣớc thải ................................................ 52 3.2.1. Yêu cầu mức độ xử lý ................................................................................... 52 3.2.2. Phân tích để lựa chọn công nghệ ................................................................. 52 3.2.3. Sơ đồ quy trình công nghệ ........................................................................... 54 3.2.4. Thuyết minh công nghệ ................................................................................ 56 SVTH: Phan Anh Chiến GVHD: Võ Lê Phú iii
 8. Đồ án tốt nghiệp Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm CHƢƠNG 4 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU GIAI ĐOẠN 2 .................57 4.1. Song chắn rác ................................................................................................. 57 4.2. Hố thu gom ..................................................................................................... 60 4.3. Lƣợc rác tinh .................................................................................................. 61 4.4. Bể tách dầu ..................................................................................................... 63 4.5. Bể điều hòa ..................................................................................................... 64 4.6. Bể nâng pH ..................................................................................................... 68 4.7. Bể keo tụ ........................................................................................................ 70 4.8. Bể tạo bông..................................................................................................... 72 4.9. Bể lắng I ......................................................................................................... 76 4.10. Bể trung hòa ................................................................................................. 79 4.11. Bể Aerotank.................................................................................................. 81 4.12. Bể Anoxic..................................................................................................... 90 4.13. Bể lắng II ...................................................................................................... 95 4.14. Bể khử trùng ................................................................................................. 99 4.15. Bể phân hủy bùn ......................................................................................... 100 4.16. Máy ép bùn ................................................................................................. 101 4.17. Đƣờng ống .................................................................................................. 102 CHƢƠNG 5 SVTH: Phan Anh Chiến GVHD: Võ Lê Phú iv
 9. Đồ án tốt nghiệp Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm KHÁI TOÁN CHI PHÍ .............................................................. 103 5.1. Thuyết minh phần khái toán .......................................................................... 103 5.2. Khái toán chi phí .......................................................................................... 103 5.2.1. Thiết bị ...................................................................................................... 103 5.2.2. Xây dựng ................................................................................................... 106 5.2.3. Chi phí đầu tư ............................................................................................ 107 PHẦN KẾT LUẬN ..................................................................... 108 1. KẾT LUẬN ..................................................................................................... 108 2. KIẾN NGHỊ .................................................................................................... 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................... 110 PHỤ LỤC A ................................................................................ 111 PHỤ LỤC B ................................................................................ 112 PHỤ LỤC C ................................................................................ 112 PHỤ LỤC D ................................................................................ 113 PHỤ LỤC E ................................................................................ 114 PHỤ LỤC F ................................................................................ 114 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT SVTH: Phan Anh Chiến GVHD: Võ Lê Phú v
 10. Đồ án tốt nghiệp Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm - KCN: khu công nghiệp - LHC: Công ty cổ phần Long Hậu - TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam - QCVN: quy chuẩn Việt Nam - TCXD: tiêu chuẩn xây dựng - TNHH XD TM: Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thƣơng mại. - VSV: vi sinh vật - SS: chất rắn lơ lửng - COD: nhu cầu oxy hóa học - BOD: nhu cầu oxy sinh học - F/M: tỉ lệ BOD5 và bùn hoạt tính – mgBOD5/mg - VFA: các axit béo - BTCT: bê tông cốt thép DANH MỤC CÁC BẢNG SVTH: Phan Anh Chiến GVHD: Võ Lê Phú vi
 11. Đồ án tốt nghiệp Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm - Bảng 1.1: Danh sách các công ty, doanh nghiệp đang xả nƣớc vào hệ thống cống thoát - Bảng 1.2: Tiêu chuẩn xả thải của doanh nghiệp trong KCN - Bảng 1.3: Tiêu chuẩn xả thải của KCN vào nguồn tiếp nhận - Bảng 4.1: Thông số tính toán cho song chắn rác làm sạch bằng thủ công - Bảng 4.2: Thông số thiết kế cho song chắn rác - Bảng 4.3: Thông số thiết kế cho hố thu - Bảng 4.4: Thông số thiết kế cho bể tách dầu - Bảng 4.5: Thông số thiết kế cho bể điều hòa - Bảng 4.6: Thông số thiết kế cho bể nâng pH - Bảng 4.7: Thông số thiết kế cho bể keo tụ - Bảng 4.8: Thông số thiết kế bể phản ứng vách ngăn - Bảng 4.9: Thông số thiết kế cho bể tạo bông - Bảng 4.10: Thông số thiết kế cho bể lắng 1 - Bảng 4.11: Thông số thiết kế cho bể trung hòa - Bảng 4.12: Thông số thiết kế cho bể Aerotank - Bảng 4.13: Thông số thiết kế cho bể Anoxic - Bảng 4.14: Thông số thiết kế cho bể lắng 2 - Bảng 4.15: Thông số thiết kế cho bể khử trùng - Bảng 4.16: Thông số thiết kế cho bể phân hủy bùn DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, CÁC ĐỒ THỊ SVTH: Phan Anh Chiến GVHD: Võ Lê Phú vii
 12. Đồ án tốt nghiệp Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm - Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức - Hình 1.2 Sơ đồ KCN - Hình 2.1: Song chắn rác cơ giới - Hình 2.2: Bể lắng cát ngang - Hình 2.3: Bể lắng ngang - Hình 2.4 : Bể lọc - Hình 2.5: Quá trình tạo bông cặn của các hạt keo - Hình 2.6: Bể tuyển nổi kết hợp với cô đặc bùn - Hình 2.7: Hồ tùy nghi - Hình 2.8 : Xử lý nƣớc thải bằng đất - Hình 2.9: Sơ đồ công nghệ đối với bể Aerotank truyền thống - Hình 2.10 : Sơ đồ làm việc của bể Aerotank có ngăn tiếp xúc. - Hình 2.11: Sơ đồ làm việc của bể Aerotank làm thoáng kéo dài. - Hình 2.12 : Sơ đồ làm việc của bể Aerotank khuấy trộn hoàn chỉnh. - Hình 2.13: Oxytank - Hình 2.14 : Bể lọc sinh học nhỏ giọt - Hình 2.15: Quá trình vận hành của bể SBR - Hình 2.16: Bể UASB - Hình 3.1: Sơ đồ công nghệ khu công nghiệp Tân Tạo - Hình 3.2: Sơ đồ công nghệ khu công nghiệp Biên Hòa II - Hình 3.3: Sơ đồ công nghệ khu công nghiệp Linh Trung 1 - Hình 3.4: Sơ đồ công nghệ khu công nghiệp Việt – Sing - Hình 3.5: Sơ đồ công nghệ khu công nghiệp Lê Minh Xuân SVTH: Phan Anh Chiến GVHD: Võ Lê Phú viii
 13. Đồ án tốt nghiệp Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm - Hình 3.6: Sơ đồ công nghệ khu công nghiệp Long Hậu SVTH: Phan Anh Chiến GVHD: Võ Lê Phú ix
 14. Đồ án tốt nghiệp Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm PHẦN MỞ ĐẦU 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc. Tuy nhiên, hoạt động công nghiệp đã thải ra một lƣợnglớn chất thải vƣợt quá khả năng t ự làm sạch của môi trƣờng gây ô nhiễm nghiêm trọng, dẫn đến mất cân bằng sinh thái. Việc các nhà máy nằm rời rạc, chen lẫn với các khu dân cƣ đã không phù hợp. Điều đó gây ảnh hƣởng đến sản xuất, mỹ quan, sức khoẻ cộng đồng, gây ô nhiễm môi trƣờng một cách nghiêm trọng và gây khó khăn trong công tác quản lý. Bên cạnh đó, các khu công nghiệp ra đời nhằm cung cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ cho các nhà máy sản xuất. Khu công nghiệp có chức năng tập trung các nhà máy sản xuất ở một số loại hình nhất định nhằm cách li hoạt động sản xuất với khu dân cƣ tạo thuận lợi cho việc kiểm soát môi trƣờng cũng nhƣ công tác quản lý. Cùng với tốc độ phát triển kinh tế của cả nƣớc, Khu công nghiệp Long Hậu đã và đang lớn mạnh hơn nhằm đáp ứng cho nhu cầu ngày càng nhiều của các đơ n vị cần xây dựng trong khu công nghiệp. Chính vì vậy dự án “Khu công nghiệp Long Hậu giai đoạn II” đã ra đời. Do đó, việc xây dựng trạm xử lý nƣớc thải tập trung cho giai đoạn II là việc làm quan trọng, mang tính cấp thiết và không thể thiếu. 2. MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN Thiết kế trạm xử lý nƣớc thải cho khu công nghiệp Long Hậu giai đoạn II với công suất 3000 m3/ngày đêm với thông số đầu vào theo chỉ tiêu khu công nghiệp (tƣơng đƣơng cột C theo TCVN 5945-2005) đề ra và đầu ra đạt tiêu chuẩn loại A theo QC 24-2009, đảm bảo xả thải an toàn ra rạch Bùng Binh. 3. NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN - Tổng quan về khu công nghiệp Long Hậu. SVTH: Phan Anh Chiến GVHD: Võ Lê Phú 1
 15. Đồ án tốt nghiệp Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm - Tổng quan các phƣơng pháp xử lý nƣớc thải. - Lựa chọn công nghệ (dựa trên việc xem xét và đánh giá công nghệ đã đƣợc áp dụng cho một số khu công nghiệp). - Tính toán, thiết kế các công trình đơn vị. - Khái toán chi phí. 4. PHẠM VI, GIỚI HẠN CỦA LUẬN VĂN Với mục tiêu đã xác định, luận văn này chỉ thực hiện trong giới hạn tìm hiểu đặc tính nƣớc thải của KCN. Từ đó, đƣa ra công nghệ phù hợp để xử lý hiệu quả, t ính toán và thiết kế trạm xử lý nƣớc thải, không tính toán đến hệ thống mạng lƣới thu gom và các trạm bơm trung chuyển. 5. PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN - Khảo sát thực địa KCN Long Hậu. - Thu thập tài liệu. - Tổng hợp, phân tích, đánh giá khả thi. - Thiết kế. - Tính toán các công trình đơn vị. 6. Ý NGHĨA CỦA LUẬN VĂN Đƣa ra phƣơng án khả thi để xây dựng trạm xử lý nƣớc thải, các kết quả tính toán, thiết kế có thể làm cơ sở cho công ty đầu tƣ hạ tầng KCN tham khảo, xem xét để đầu tƣ xây dựng công trình, đảm bảo nƣớc sau xử lý xả ra rạch Bùng Binh đạt yêu cầu, góp phần bảo vệ môi trƣờng nói chung, môi trƣờng nƣớc nói riêng cho KCN và khu vực lân cận. CHƢƠNG 1 SVTH: Phan Anh Chiến GVHD: Võ Lê Phú 2
 16. Đồ án tốt nghiệp Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm GIỚI THIỆU VỀ KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU 1.1. MÔ TẢ KHU CÔNG NGHIỆP LONG HẬU 1.1.1. Chủ đầu tƣ : Công ty cổ phần Long Hậu (LHC) Văn phòng công ty đặt tại KCN Long Hậu: ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An Tel: (84-8)7818929 Fax: (84-8)7818940 MST: 1100727545 1.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Cơ sở pháp lý: Khu công nghiệp Long Hậu là khu công nghiệp đƣợc xây dựng theo quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/08/2006 của Thủ tƣớng chính phủ, qui hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hƣớng đến năm 2020. Khu công nghiệp Long Hậu là KCN hỗn hợp, nhiều ngành nghề và ít gây ô nhiễm. * 2006 Ngày 23/5, đƣợc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Tỉnh Long An cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh Doanh với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Ngày 26/8, Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng KCN Long Hậu đã đƣợc tổ chức trọng thể tại vị trí KCN, thuộc Ấp 3, xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An. * 2007 Ngày 02/01, Lễ khai trƣơng Văn phòng trụ sở ban quản lý KCN Long Hậu. Ngày 04/10, Lể động thổ nhà máy đầu tiên tại KCN Long Hậu. * 2008 Ngày 10/01, Lễ tiếp nhận chứng chỉ ISO 9001:2000. SVTH: Phan Anh Chiến GVHD: Võ Lê Phú 3
 17. Đồ án tốt nghiệp Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm Ngày 10/01, Lễ khởi công xây dựng nhà máy xử lý nƣớc thải. Ngày 22/05, Lễ tiếp nhận Cờ và Cúp Doanh Nghiệp Xuất sắc nhất Tỉnh Long An do UBND Tỉnh Long An trao tặng. * 2009 Ngày 3/2, Lễ khởi công Khu lƣu trú KCN Long Hậu. Ngày 04/05, Nhận Quyết Định của UBND Huyện Cần Giuộc về việc phê duy ệt quy hoạch Khu dân cƣ và Tái Định Cƣ Long Hậu. Ngày 10/06, Nhận Giấy chứng nhận đầu tƣ KCN Long Hậu mở rộng. Ngày 18/6, Lễ tiếp nhận Chứng nhận và kỷ niệm chƣơng của bộ Giáo dục và đào tạo về những “Đóng góp tích cực cho sự phát triển nguồn nhân lực đồng bằng sông Cửu Long”. Ngày 16/09, tổ chức TUV Rheinland (Đức) công nhận LHC là doanh nghiệp đạt chứng chỉ ISO 14001:2004 về quản lý môi trƣờng. Ngày 25/10, đón nhận cúp vàng “Vì sự nghiệp bảo vệ môi trƣờng Việt Nam” do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng phối hợp cùng Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trƣờng Việt Nam cấp. Tháng 12, Long Hậu là công ty đầu tƣ phát triển hạ tầng KCN duy nhất vinh dự đón nhận Giải vàng chất lƣợng quốc gia năm 2009. * 2010 Tháng 01, Công ty cổ phần Long Hậu đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tƣớng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Ngày 23/03, CTCP Long Hậu chính thức niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) với mã cổ phiếu LHG. 1.1.1.2. Sơ đồ tổ chức SVTH: Phan Anh Chiến GVHD: Võ Lê Phú 4
 18. Đồ án tốt nghiệp Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức KCN Long Hậu 1.1.2. Mục đích xây dựng KCN Long Hậu Khai thác và phát triển cơ sở hạ tầng trên một vùng đất ngập mặn có năng suất lao động kém để thu hút đầu tƣ trong và ngoài nƣớc, tạo công ăn việc làm cho nhân dân lao động và thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nƣớc. 1.1.3. Quy mô xây dựng KCN Long Hậu Giai đoạn 1: Qui mô xây dựng 141,85 ha, bao gồm: 90,7 ha đất công nghiệp và kho bãi, 3,9 ha đất dành cho khu quản lý điều hành, dịch vụ, 1,75 ha đất công trình kỹ thuật, 17,8 ha đất làm đƣờng giao thông nội khu, 6,79 ha đất giao thông đối ngoại, và phần còn lại là cây xanh. Giai đoạn 2: Qui mô xây dựng 102,48 ha, bao gồm: 61,48 ha đất công nghiệp và kho bãi, 21,03 ha đất dành cho khu quản lý điều hành, dịch vụ, 1,12 ha đất công trình kỹ thuật, 13,78 ha đất làm đƣờng giao thông nội khu và đƣờng giao thông đối ngoại, và phần còn lại là cây xanh. SVTH: Phan Anh Chiến GVHD: Võ Lê Phú 5
 19. Đồ án tốt nghiệp Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm Hình 1.2. Sơ đồ bố trí mặt bằng của KCN Long Hậu 1.1.4. Các ngành nghề sản xuất trong khu công nghiệp Nhóm các ngành nghề dệt, sợi, da giầy, sắt thép Nhóm các ngành công nghiệp hỗ trợ Nhóm các mặt hàng tiêu dung:  Sản xuất đồ nhựa gia dụng.  Sản xuất hàng công nghệ phẩm, hàng may mặc, da, giả da, sản xuất hàng dệt kim, đan len, sản xuất đồ chơi trẻ em. SVTH: Phan Anh Chiến GVHD: Võ Lê Phú 6
 20. Đồ án tốt nghiệp Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Long Hậu – Long An giai đoạn 2, công suất 3000 m3/ngày đêm  Sản xuất hàng tiêu dùng từ gỗ, sản xuất hàng giấy, bìa, … Nhóm các ngành cơ khí, kim khí, điện, điện tử, máy móc thiết bị:  Sản xuất các dụng cụ, thiết bị, chi tiết thay thế.  Sản xuất các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, xe gắn máy. Nhóm các mặt hàng lắp ráp cơ khí:  Lắp ráp các sản phẩm điện tử.  Lắp ráp các loại máy đặc chủng nông nghiệp.  Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhƣ: Ngân hàng, bƣu điện, viễn thông , xây dựng và vật liệu xây dựng, cung cấp thực phẩm, xăng dầu, gas, vận chuyển, vệ sinh công cộng, xử lý chất thải.  Các kho, bến bãi. Nhóm các dự án về xử lý chất thải: sản xuất phân compost Nhóm các dự án về dệt nhuộn và may mặc: sản xuất may mặc, da, giả da, sản phẩm dệt may Nhóm các dự án sản xuất vật liệu xây dựng: ngoại trừ dự án sản xuất xi măng, dự án nghiền clinker sản xuất xi măng Nhóm các dự án về cơ khí, luyện kim: ngoại trừ dự án luyên kim đen, luyện kim màu, dự án mạ, sơn phủ và đánh bóng kim loại Nhóm các dự án về năng lƣợng phóng xạ: ngoài trừ dự án xây dựng lò phản ứng hạt nhân, dự án điện nguyên tử, điện nhiệt hạch, dự án nhiệt điện, dự án phong điện, dự án thủy điện, dự án xây dựng tuyến đƣờng dây tải điện cao áp Nhóm dự án chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ: ngoại trừ chế biến gỗ có ngâm tẩm Nhóm dự án chế biến thực phẩm, nƣớc giải khát: ngoại trừ dự án giết mổ gia súc, gia cầm, dự án sản xuất đƣờng, sản xuất nƣớc mắm Nhóm các dự án sản xuất phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật: dự án chiết, đóng gói, dự án sản xuất phân hữu cơ, phân vi sinh SVTH: Phan Anh Chiến GVHD: Võ Lê Phú 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2