intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Địa chất: Đặc điểm môi trường trầm tích và lịch sử phát triển địa chất Holoxen vùng cửa sông ven biển của hệ thống sông cửu Long

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
24
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Địa chất: Đặc điểm môi trường trầm tích và lịch sử phát triển địa chất Holoxen vùng cửa sông ven biển của hệ thống sông cửu Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Đặc điểm môi trường trầm tích và lịch sử phát triển địa chất Holoxen vùng cửa sông ven biển của hệ thống sông cửu Long" nghiên cứu với mục tiêu nhằm làm sáng tỏ môi trường trầm tích Holoxen và thiết lập các giai đoạn phát triển địa chất trong Holoxen vùng nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Địa chất: Đặc điểm môi trường trầm tích và lịch sử phát triển địa chất Holoxen vùng cửa sông ven biển của hệ thống sông cửu Long

VI N HÀN LÂM KHOA H C VÀ CÔNG NGH VI T NAM<br /> H C VI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH<br /> <br /> VŨ VĂN HÀ<br /> <br /> C I M MÔI TRƯ NG TR M TÍCH VÀ L CH S<br /> PHÁT TRI N A CH T HOLOXEN VÙNG C A SÔNG<br /> VEN BI N C A H TH NG SÔNG C U LONG<br /> Chuyên ngành:<br /> a ch t h c<br /> 62 44 02 01<br /> Mã s :<br /> <br /> TÓM T T LU N ÁN TI N SĨ<br /> <br /> HÀ N I – 2015<br /> <br /> A CH T<br /> <br /> -2Lu n án ư c hoàn thành t i: Khoa Các khoa h c v Trái t, H c<br /> Vi n Khoa h c và Công ngh , Vi n Hàn lâm KH&CN Vi t Nam<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c:<br /> <br /> 1. PGS.TSKH Nguy n<br /> <br /> ch D<br /> <br /> 2. TS. inh Văn Thu n<br /> <br /> Ph n bi n 1: PGS.TS Ph m Huy Ti n<br /> <br /> Ph n bi n 2: GS.TSKH<br /> <br /> ng Văn Bát<br /> <br /> Ph n bi n 3: TS. Uông ình Khanh<br /> <br /> Lu n án s<br /> <br /> ư c b o v trư c H i<br /> <br /> ng c p H c Vi n ch m lu n án<br /> <br /> ti n sĩ h p<br /> t i:………………………………………………………………..<br /> vào h i:……gi<br /> <br /> ngày tháng năm 2015<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n án t i:<br /> - Thư vi n Qu c gia Vi t Nam<br /> - Thư vi n H c vi n Khoa h c và Công ngh<br /> - Thư vi n Vi n<br /> <br /> a ch t<br /> <br /> -1M<br /> <br /> U<br /> <br /> Sông C u Long là ph n h lưu c a sông Mekong ch y trên lãnh<br /> th Vi t Nam. Sông Mekong là m t trong nh ng con sông l n nh t<br /> th gi i, b t ngu n t Trung Qu c, ch y qua Lào, Myanma, Thái<br /> Lan, Campuchia và<br /> <br /> ra bi n ông<br /> <br /> Trong giai o n Holoxen – hi n<br /> <br /> Vi t Nam.<br /> i, quá trình b i<br /> <br /> p c a sông C u<br /> <br /> Long ã hình thành nên châu th sông C u Long, châu th có di n tích l n<br /> nh t nư c ta ch a<br /> <br /> ng ngu n tài nguyên thiên nhiên phong phú như th y<br /> <br /> h i s n, nông s n và tài nguyên khoáng s n. Châu th sông C u Long là<br /> v a lúa l n nh t nư c ta, Vùng<br /> <br /> ng b ng sông C u Long cũng là m t<br /> <br /> trong nh ng trung tâm kinh t l n c a c nư c, t p chung nhi u thành ph<br /> l n, có m ng lư i giao thông phát tri n c v<br /> <br /> ư ng b và ư ng th y, nơi<br /> <br /> giao thương c a các nư c trong khu v c và qu c t .<br /> Bên c nh s ưu ãi v tài nguyên v th , vùng nghiên c u cũng<br /> ch u nhi u tác<br /> <br /> ng do thiên nhiên gây ra như lũ l t, h n hán, …<br /> <br /> bi t trong b i c nh bi n<br /> <br /> c<br /> <br /> i khí h u toàn c u như hi n nay.<br /> <br /> Nh ng l i th v tài nguyên thiên nhiên hay nh ng tác<br /> <br /> ng<br /> <br /> tiêu c c do thiên nhiên gây ra có liên quan tr c ti p t i môi trư ng<br /> tr m tích Holoxen, do v y nghiên c u môi trư ng tr m tích Holoxen<br /> vùng c a sông ven bi n c a h th ng sông C u Long th c s c n<br /> thi t cho vi c<br /> <br /> nh hư ng vi c s d ng h p lý tài nguyên thiên nhiên<br /> <br /> và phòng ch ng thiên tai.<br /> 1. M c tiêu c a lu n án: Làm sáng t môi trư ng tr m tích Holoxen<br /> và thi t l p các giai o n phát tri n<br /> <br /> a ch t trong Holoxen vùng<br /> <br /> nghiên c u.<br /> 2. Nhi m v nghiên c u:<br /> - Chính xác hóa các phân v a t ng Holoxen vùng c a sông<br /> ven bi n c a h th ng sông C u Long.<br /> <br /> -2- Phân chia tư ng tr m tích Holoxen xác l p i u ki n môi trư ng<br /> tr m tích Holoxen vùng c a sông ven bi n c a h th ng sông C u Long.<br /> - Thi t l p l ch s phát tri n a ch t Holoxen vùng c a sông<br /> ven bi n c a h th ng sông C u Long.<br /> 3. i tư ng và ph m vi nghiên c u:<br /> i tư ng nghiên c u là các tr m tích Holoxen vùng c a<br /> sông ven bi n c a h th ng sông C u Long trong ph m vi 15-20<br /> km t b bi n vào t li n (hình 1).<br /> <br /> Hình 1. Sơ<br /> <br /> v trí khu v c nghiên c u<br /> <br /> -34. Cơ s tài li u:<br /> + Tài li u kh o sát th c<br /> <br /> a<br /> <br /> Trong quá trình th c hi n các<br /> ã ti n hành 02<br /> <br /> t th c<br /> <br /> tài liên quan<br /> <br /> n lu n án, NCS<br /> <br /> a t i vùng nghiên c u c a lu n án thu c<br /> <br /> tài c p nhà nư c mã s KC09.06/06-10 và<br /> <br /> nghiên c u cơ b n<br /> <br /> mã s 105.99-2010.17:<br /> + S li u, tài li u<br /> Là thành viên chính c a<br /> <br /> tài KC09.06/06-10, NCS ã tr c<br /> <br /> ti p x lý các tài li u, s li u c a<br /> chuyên<br /> <br /> v<br /> <br /> a t ng, chuyên<br /> <br /> báo cáo t ng k t c a<br /> <br /> tài và tr c ti p vi t các báo cáo<br /> tư ng tr m tích và tham gia vi t<br /> <br /> tài.<br /> <br /> - Thu th p và x lý: 300 m u<br /> 150 m u vi c<br /> <br /> h t; 20 m u khoáng v t sét;<br /> <br /> sinh; 150 m u bào t<br /> <br /> ph n hoa; 70 m u t o<br /> <br /> Diatomeae; 150 m u foraminifera và 30 m u tu i tuy t<br /> 14<br /> <br /> b ng phương pháp C thu c<br /> <br /> i phân tích<br /> <br /> tài KC09/06-06.10.<br /> <br /> - Tr c ti p mô t , l y m u và phân tích c u t o 300m khoan c a<br /> 5 l khoan vùng nghiên c u.<br /> - M u do NCS phân tích b sung g m: 70 m u<br /> <br /> h t, 50 m u<br /> <br /> khoáng v t sét b ng phương pháp nhi t - rơnghen, 40 m u lát m ng<br /> th ch h c, 50 m u<br /> <br /> a hóa môi trư ng, 30 m u bào t ph n hoa và 20<br /> <br /> m u t o Diatomeae.<br /> 5. Lu n i m b o v :<br /> Lu n i m 1: Môi trư ng tr m tích Holoxen vùng nghiên c u ư c<br /> ph n ánh qua 20 tư ng tr m tích thu c ba nhóm tư ng<br /> <br /> c trưng cho<br /> <br /> môi trư ng tr m tích châu th và trư c khi hình thành châu th :<br /> - Nhóm tư ng b i l p thung lũng c t x g m 5 tư ng tr m tích<br /> - Nhóm tư ng estuary – vũng v nh g m 6 tư ng tr m tích<br /> - Nhóm tư ng châu th g m 9 tư ng tr m tích.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản