intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Phát triển tư duy vật lý cho học sinh thông qua phương pháp mô hình với sự hỗ trợ của máy tính trong dạy học chương động lực học chất điểm vật lý lớp 10 trung học phổ thông

Chia sẻ: Hocsinhgioilop9_ Hoc247 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:219

262
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Giáo dục học được nghiên cứu với mục tiêu: Xây dựng được bộ công cụ đánh giá mức độ tư duy vật lý của học sinh, nhờ đó mà đề xuất được các biện pháp phát triển tư duy vật lý của học sinh và quy trình sử dụng các biện pháp đó thông qua phương pháp mô hình với sự hỗ trợ của máy tính. Mời các bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Phát triển tư duy vật lý cho học sinh thông qua phương pháp mô hình với sự hỗ trợ của máy tính trong dạy học chương động lực học chất điểm vật lý lớp 10 trung học phổ thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM<br /> <br /> ĐỖ KHOA THÚY KHA<br /> <br /> PHÁT TRIỂN TƯ DUY VẬT LÝ CHO HỌC SINH THÔNG QUA<br /> PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY TÍNH<br /> TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM<br /> VẬT LÝ LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> Chuyên ngành lý luận và phƣơng pháp dạy học bộ môn vật lý<br /> Mã số: 62140111<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> TS. PHAN GIA ANH VŨ<br /> PGS.TS. NGUYỄN BẢO HOÀNG THANH<br /> <br /> HUẾ, KHÓA 2012 - 2015<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình<br /> nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả<br /> nghiên cứu ghi trong luận án là trung thực và<br /> chưa từng được công bố trong bất kì một công<br /> trình nào khác.<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Đỗ Khoa Thúy Kha<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận án này, trước hết tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến quý<br /> Thầy TS. Phan Gia Anh Vũ và PGS. TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh đã tận tình<br /> hướng dẫn, giúp đỡ, động viên và chỉ bảo tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, thực<br /> hiện và hoàn thành luận án này.<br /> Tôi trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Đại học Huế, Ban Giám hiệu Trường<br /> Đại học Sư Phạm – Đại học Huế; Ban Đào tạo Sau Đại học – Đại học Huế, Phòng<br /> Đào tạo Sau Đại học, Ban Chủ nhiệm Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm – Đại<br /> học Huế; Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, Ban Giám hiệu và Tổ chuyên môn<br /> Trường THPT Trần Kỳ Phong, Trường THPT Số 1 Bình Sơn - Quảng Ngãi, Trường<br /> THPT Hai Bà Trưng và Trường THPT Gia Hội, Tp Huế đã tạo điều kiện thuận lợi<br /> cho tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án.<br /> Tôi chân thành cảm ơn quý Thầy giáo, Cô giáo thuộc Khoa Vật lí, Trường<br /> ĐHSP – Đại học Huế, đã giảng dạy, giúp đỡ và đóng góp ý kiến cho tôi trong suốt<br /> quá trình học tập, nghiên cứu.<br /> Đồng cảm ơn quý Thầy giáo, Cô giáo và các em học sinh đã giúp tôi thực<br /> nghiệm đề tài tại Trường THPT Trần Kỳ Phong và Trường THPT Số 1 Bình Sơn, tỉnh<br /> Quảng Ngãi.<br /> Tôi rất hạnh phúc, biết ơn và sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với tình yêu<br /> thương, tin tưởng, động viên, hết lòng hỗ trợ của tất cả thành viên trong gia đình,<br /> người thân để tôi hoàn thành luận án này!<br /> Huế, năm 2015<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Đỗ Khoa Thúy Kha<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang phụ bìa ............................................................................................................... i<br /> Lời cam đoan ...............................................................................................................ii<br /> Lời cảm ơn ................................................................................................................ iii<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................1<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN ........................................5<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, ĐỒ THỊ ..........................................................................6<br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ ............................................................................7<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .........................................................................................................8<br /> 1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................8<br /> 2. Mục tiêu của đề tài ...........................................................................................11<br /> 3. Giả thuyết khoa học .........................................................................................11<br /> 4. Nhiệm vụ nghiên cứu .......................................................................................11<br /> 5. Đối tƣợng nghiên cứu ......................................................................................12<br /> 6. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................12<br /> 7. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................12<br /> 8. Những đóng góp mới của luận án ..................................................................13<br /> 9. Cấu trúc luận án ..............................................................................................14<br /> PHẦN NỘI DUNG ...................................................................................................15<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................15<br /> 1.1. Nghiên cứu về tƣ duy và phát triển tƣ duy trong dạy học nói chung ......15<br /> 1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài về phát triển tư duy trong dạy học ...........15<br /> 1.1.2. Các nghiên cứu ở trong nước về phát triển tư duy trong dạy học ............15<br /> 1.2. Nghiên cứu về phát triển tƣ duy trong dạy học vật lý...............................19<br /> 1.2.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài về phát triển tư duy trong dạy học vật lý .19<br /> 1.2.2. Các nghiên cứu trong nước về phát triển tư duy trong dạy học vật lý .....20<br /> 1.3. Nghiên cứu về việc sử dụng phƣơng pháp mô hình trong dạy học vật lý ....22<br /> 1.3.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài về việc sử dụng phương pháp mô hình<br /> trong dạy học vật lý ............................................................................................22<br /> <br /> 2<br /> 1.3.2. Các nghiên cứu trong nước về việc sử dụng phương pháp mô hình trong<br /> dạy học vật lý .....................................................................................................24<br /> 1.4. Vấn đề cần nghiên cứu của luận án ............................................................25<br /> 1.5. Kết luận chƣơng 1 .........................................................................................26<br /> CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN TƢ<br /> DUY VẬT LÝ CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHƢƠNG<br /> PHÁP MÔ HÌNH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY TÍNH .............................................28<br /> 2.1. Tƣ duy và tƣ duy vật lý ................................................................................28<br /> 2.1.1. Tư duy ......................................................................................................28<br /> 2.1.2. Tư duy vật lý ............................................................................................29<br /> 2.1.3. Các hoạt động tư duy vật lý......................................................................31<br /> 2.1.4. Các biểu hiện cơ bản của tư duy vật lý ....................................................37<br /> 2.1.5. Xây dựng các tiêu chí đánh giá mức độ tư duy vật lý ..............................40<br /> 2.2. Phƣơng pháp mô hình ..................................................................................46<br /> 2.2.1. Vận dụng phương pháp mô hình trong dạy học vật lý .............................46<br /> 2.2.2. Các mức độ sử dụng phương pháp mô hình trong dạy học vật lý ...........48<br /> 2.2.3. Sự hỗ trợ của máy tính đối với phương pháp mô hình.............................50<br /> 2.2.4. Vai trò của việc sử dụng phương pháp mô hình đối với việc phát triển tư<br /> duy vật lý cho học sinh .......................................................................................53<br /> 2.3. Các biện pháp phát triển tƣ duy vật lý cho học sinh thông qua việc sử<br /> dụng phƣơng pháp mô hình với sự hỗ trợ của máy tính .................................54<br /> 2.3.1. Tạo điều kiện cho học sinh tham gia tích cực vào các giai đoạn của<br /> phương pháp mô hình .........................................................................................54<br /> 2.3.2. Tăng cường cho học sinh áp dụng mô hình trong các tình huống mới ....60<br /> 2.3.3. Tạo điều kiện cho học sinh sử dụng máy tính để xây dựng mô hình hoặc<br /> thiết kế các thí nghiệm mô phỏng ......................................................................61<br /> 2.4. Quy trình phát triển tƣ duy vật lý cho học sinh thông qua việc sử dụng<br /> phƣơng pháp mô hình với sự hỗ trợ của máy tính ...........................................62<br /> 2.4.1. Quy trình ...................................................................................................62<br /> 2.4.2. Áp dụng quy trình trong các trường hợp cụ thể .......................................66<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2