intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Tổ chức dạy học dự án một số kiến thức thuộc chương Điện học (Vật lí lớp 9 trung học cơ sở) nhằm phát huy tính năng động, bồi dưỡng năng lực sáng tạo và hợp tác của học sinh

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

99
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án trình bày lịch sử hình thành dạy học dự án cũng như một số hướng nghiên cứu dạy học dự án trên thế giới và ở Việt Nam; các vấn đề mang tính lí luận như đặc điểm phát triển trí tuệ của học sinh bậc trung học cơ sở, khái niệm và đặc trưng của dạy học dự án; tổ chức quá trình dạy học dự án một số kiến thức trong chương Điện học Vật lí lớp 9 trung học cơ sở. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Tổ chức dạy học dự án một số kiến thức thuộc chương Điện học (Vật lí lớp 9 trung học cơ sở) nhằm phát huy tính năng động, bồi dưỡng năng lực sáng tạo và hợp tác của học sinh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI<br /> ---------CAO THỊ SÔNG HƢƠNG<br /> <br /> TỔ CHỨC DẠY HỌC DỰ ÁN MỘT SỐ KIẾN THỨC THUỘC<br /> CHƢƠNG ĐIỆN HỌC (VẬT LÍ LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ)<br /> NHẰM PHÁT HUY TÍNH NĂNG ĐỘNG, BỒI DƢỠNG<br /> NĂNG LỰC SÁNG TẠO VÀ HỢP TÁC CỦA HỌC SINH<br /> <br /> Chuyên ngành : Lí luận và phƣơng pháp dạy học<br /> bộ môn Vật lí<br /> Mã số<br /> : 62.14.01.11<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Luận án đƣợc hoàn thành tại: Tổ Phƣơng pháp giảng dạy – Khoa Vật lí<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Hƣơng Trà.<br /> Phản biện 1: PGS. TS. Tạ Tri Phương. Trường ĐHSP Hà Nội 2.<br /> Phản biện 2: PGS.TS. Hà Văn Hùng. Trường ĐH Vinh.<br /> Phản biện 3: PGS. TS. Nguyễn Mạnh Thảo. Trường ĐHSP Hà Nội.<br /> Luận án sẽ đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận án cấp Trƣờng họp tại<br /> Đại học Sƣ phạm Hà Nội<br /> Vào hồi.……...giờ….…..., ngày……….tháng………..năm…………..<br /> <br /> Có thể tìm đọc luận án tại:<br /> - Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội).<br /> - Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.<br /> - Thư viện Trường Đại học Đồng Tháp.<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ<br /> LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN<br /> 1. Cao Thị Sông Hương (2009), Phát huy tính sáng tạo của HS trong DHDA<br /> bằng việc sử dụng sơ đồ tư duy, Tạp chí giáo dục, số Đặc biệt, tr.15 - 16.<br /> 2. Cao Thị Sông Hương (2010), Ôn tập chương “Điện học” (VL 9) bằng cách<br /> tổ chức các DA học tập, Tạp chí giáo dục, số Đặc biệt, tr.45–46– 47.<br /> 3. Cao Thị Sông Hương (2010), Tổ chức DHDA một số kiến thức về điện<br /> (VL lớp 9), Tạp chí thiết bị giáo dục, số 62, tr.10 – 11 - 12.<br /> 4. Cao Thị Sông Hương (2010), Tổ chức DHDA một số kiến thức về điện học<br /> VL lớp 9 THCS và những kết quả thực nghiệm thu được, Kỷ yếu Hội nghị<br /> Giảng dạy VL toàn quốc, NXB Đại học Sư phạm, tr.38.<br /> 5. Cao Thị Sông Hương (2010), Đánh giá trong DHDA, Kỷ yếu Hội nghị<br /> Giảng dạy VL toàn quốc, NXB Đại học Sư phạm, tr.45.<br /> 6. Cao Thị Sông Hương (2010), Tổ chức tình huống VĐ trong DHDA môn<br /> VL cho HS và kết quả thực nghiệm, Tạp chí giáo dục, số 251, tr.50 - 51.<br /> 7. Cao Thị Sông Hương (2011), Tổ chức DHDA phần kiến thức điện trở,<br /> công suất điện, điện năng, an toàn và tiết kiệm điện (VL lớp 9), Tạp chí<br /> giáo dục, số Đặc biệt, tr.75 – 76 - 77.<br /> 8. Cao Thị Sông Hương (2011), DHDA trong DHVL – Một hình thức rèn<br /> luyện kĩ năng sống cho HS, Tạp chí giáo dục, số Đặc biệt, tr.67 – 68 – 69.<br /> 9. Cao Thị Sông Hương (2011), ĐG kết quả học tập trong DHDA, Tạp chí<br /> thiết bị giáo dục, số Đặc biệt, tr.36 – 37 – 38 - 39.<br /> 10. Cao Thị Sông Hương (2013), Tiến trình DHDA trong DHVL ở THCS,<br /> Tạp chí giáo dục, số 301, tr 48 – 49 – 50.<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lí do chọn đề tài<br /> Hiện nay một trong những phương hướng đổi mới phương pháp dạy học vật lý ở<br /> bậc trung học cơ sở là đẩy mạnh việc vận dụng các hình thức dạy học mở nhằm phát<br /> triển năng lực hành động của người học. Trong đó dạy học dự án được đặc biệt chú<br /> trọng, bởi vì dạy học dự án tổ chức cho học sinh vận dụng kiến thức để giải quyết các<br /> vấn đề mở gắn với đời sống thực tiễn (đòi hỏi sự sáng tạo), kết hợp lí thuyết với thực<br /> hành, tạo ra một sản phẩm thật có thể trưng bày và giới thiệu được, giúp người học<br /> hiểu được nghĩa của kiến thức. Dạy học dự án còn hình thành và phát triển ở người<br /> học năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, xây dựng và thực hiện kế hoạch, hợp tác,<br /> tư duy phân tích, tổng hợp, phê phán và sáng tạo,... tạo tiền đề cho người học có được<br /> những thành công nhất định khi hội nhập vào đời sống thực tiễn.<br /> Phần kiến thức trong chương Điện học ở vật lí lớp 9 có nhiều ứng dụng trong<br /> thực tiễn đời sống và kĩ thuật nên rất thuận lợi để tổ chức dạy học dự án.<br /> Ý tưởng trên thúc đẩy chúng tôi chọn đề tài luận án: “Tổ chức dạy học dự án<br /> một số kiến thức thuộc chương Điện học (Vật lý lớp 9 Trung học cơ sở) nhằm phát<br /> huy tính năng động, bồi dưỡng năng lực sáng tạo và hợp tác của học sinh”.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Tổ chức dạy học dự án một số kiến thức trong chương Điện học vật lý lớp 9<br /> trung học cơ sở nhằm phát huy tính năng động, bồi dưỡng năng lực sáng tạo và hợp<br /> tác của người học.<br /> 3. Đối tƣợng nghiên cứu<br /> - Nội dung kiến thức chương Điện học vật lý lớp 9 trung học cơ sở.<br /> - Hoạt động dạy và học các kiến thức Điện học – Vật lý lớp 9 trung học cơ sở.<br /> 4. Giả thuyết khoa học<br /> Nếu vận dụng cơ sở lí luận của dạy học dự án vào dạy học các kiến thức Điện<br /> học trong chương trình vật lý lớp 9 để tổ chức cho học sinh hoạt động tìm tòi, giải<br /> quyết các vấn đề liên quan đến thực tiễn đời sống thì có thể phát huy được tính năng<br /> động, bồi dưỡng được năng lực sáng tạo và hợp tác của học sinh.<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu<br /> - Nghiên cứu các quan điểm hiện đại về dạy và học, cơ sở lí luận của dạy học dự<br /> án, dạy học dự án với việc phát huy tính năng động, sáng tạo và hợp tác của người học.<br /> - Nghiên cứu mục tiêu giáo dục phổ thông, đặc thù của môn vật lý ở trường phổ<br /> thông, tiến trình giải quyết vấn đề trong nghiên cứu khoa học, tiến trình dạy học dự án<br /> nói chung từ đó xây dựng tiến trình dạy học dự án trong dạy học vật lý ở trường phổ<br /> thông.<br /> - Điều tra ban đầu để phân tích các khó khăn của giáo viên và học sinh khi dạy và<br /> học một số kiến thức Điện học – Sách giáo khoa vật lý lớp 9 trung học cơ sở và đề xuất<br /> các giải pháp khắc phục.<br /> - Nghiên cứu nội dung Điện học vật lý lớp 9 và các tài liệu khoa học có liên quan.<br /> <br /> 2<br /> <br /> - Soạn thảo tiến trình dạy học dự án một số kiến thức Điện học vật lý lớp 9, trung<br /> học cơ sở đáp ứng yêu cầu phát huy tính năng động, năng lực sáng tạo và hợp tác của<br /> học sinh trong học tập.<br /> - Tiến hành thực nghiệm sư phạm theo các tiến trình đã soạn thảo, đánh giá hiệu<br /> quả của các tiến trình dạy học đó đối với việc phát huy tính năng động, sáng tạo và<br /> hợp tác của học sinh nhằm kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết khoa học của đề tài.<br /> 6. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Nghiên cứu lí luận; điều tra<br /> khảo sát; thực nghiệm sư phạm; tổng kết kinh nghiệm; thống kê toán học để xử lí,<br /> phân tích kết quả thu được đối với các tiến trình dạy học đã soạn thảo, đồng thời đánh<br /> giá hiệu quả của tác động đối với lớp thực nghiệm.<br /> 7. Những đóng góp mới của luận án<br /> - Phát triển cơ sở lí luận của dạy học dự án về phương diện hình thức tổ chức<br /> dạy học dự án và phương pháp đánh giá trong dạy học dự án.<br /> - Cụ thể hóa tiến trình giải quyết vấn đề trong dạy học dự án.<br /> - Đề xuất tiến trình dạy học dự án trong dạy học vật lý ở trường phổ thông và<br /> vận dụng để soạn thảo tiến trình dạy học một số nội dung trong phần Điện học – vật<br /> lý lớp 9.<br /> - Sử dụng phim tình huống học tập hỗ trợ người học đề xuất ý tưởng dự án trong<br /> dạy học dự án. Đề xuất một số biện pháp phát huy tính năng động, bồi dưỡng năng<br /> lực sáng tạo và hợp tác của học sinh trong dạy học dự án ở trường phổ thông.<br /> - Kết quả nghiên cứu cung cấp số liệu và thông tin khoa học làm phong phú<br /> thêm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc dạy học và nghiên cứu khoa học của giáo<br /> viên trung học cơ sở, sinh viên vật lý ở các trường Đại học, Cao đẳng đào tạo giáo<br /> viên sư phạm.<br /> 8. Cấu trúc của luận án.<br /> Luận án gồm phần mở đầu, chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, kết luận,<br /> danh mục các bài báo liên quan đến đề tài luận án, tài liệu tham khảo và phụ lục.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2