Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng ở CHDCND Lào đến năm 2020

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
32
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng ở CHDCND Lào đến năm 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm tìm kiếm giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng tại CHDCND Lào, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của dịch vụ tín dụng tại CHDCND Lào trong bối cảnh CHDCND Lào đang đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Chính sách nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng ở CHDCND Lào đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> ------------*----------<br /> <br /> SOUKTHAVONE VONGSAY<br /> <br /> CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ<br /> TÍN DỤNG Ở CHDCND LÀO ĐẾN NĂM 2020<br /> <br /> Chuyªn ngµnh : Kinh doanh th−¬ng m¹i (Kinh tÕ vµ qu¶n lý th−¬ng m¹i)<br /> M· sè<br /> : 62 34 01 21<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> Công trình này được hoàn thành tại<br /> <br /> Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn<br /> 2. PGS.TS. Trần Đăng Khâm<br /> Phản biện 1:<br /> <br /> Phản biện 2:<br /> <br /> Phản biện 3:<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước<br /> họp tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội<br /> vào hồi<br /> <br /> giờ<br /> <br /> ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại:<br /> - Thư viện Quốc gia<br /> - Thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong những năm qua, CHDCND Lào đã rất tích cực theo đuổi chủ trương hội nhập<br /> khu vực và toàn cầu, đẩy mạnh hợp tác với các nước bạn bè và các đối tác chiến lược, trong<br /> đó, những dấu mốc hội nhập quan trọng cần phải kể đến đó là: gia nhập Hiệp hội các quốc gia<br /> Đông Nam Á (ASEAN) năm 1997; gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2013<br /> và gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào ngày 31/12/2015. Có thể nói, hội nhập<br /> kinh tế quốc tế đã và sẽ đem lại cho CHDCND Lào nhiều cơ hội song hành với nhiều thách<br /> thức trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sự phát triển của khoa học công nghệ ngày nay đã thúc<br /> đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu các ngành kinh tế của các quốc gia theo hướng<br /> tăng tỷ trọng các ngành có hàm lượng khoa học công nghệ cao và các ngành dịch vụ, đặc<br /> biệt là các ngành đem lại giá trị gia tăng cao như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, logistics,<br /> công nghệ thông tin. Trong xu thế đó, việc phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng, trong đó<br /> có dịch vụ tín dụng (DVTD), là một định hướng đúng đắn, nhằm thúc đẩy nhanh quá trình<br /> phát triển của CHDCND Lào. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, sự phát triển của DVTD<br /> tại Lào còn rất hạn chế, biểu hiện ở quy mô tín dụng còn nhỏ; đối tượng, phạm vi cung cấp<br /> dịch vụ còn hạn hẹp; phương thức cung ứng dịch vụ còn đơn giản, đơn điệu; chất lượng,<br /> hiệu quả dịch vụ còn thấp... Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, những hạn chế này sẽ trở<br /> thành những thách thức không nhỏ cho sự phát triển lĩnh vực DVTD nói riêng và sự phát<br /> triển kinh tế của CHDCND Lào nói chung.<br /> Đối với mỗi quốc gia, hệ thống luật pháp, cơ chế chính sách, sự quản lý vĩ mô của Nhà<br /> nước là những yếu tố bên trong mang tính quyết định đối với sự phát triển kinh tế đất nước<br /> nói chung và của mỗi ngành kinh tế nói riêng. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập, mỗi quốc gia<br /> đều phải rất nỗ lực cải thiện hệ thống khuôn khổ pháp lý để đáp ứng yêu cầu hội nhập khi trở<br /> thành thành viên của các Hiệp định thương mại song phương và đa phương trong khu vực và<br /> trên thế giới. Có thể khẳng định, lĩnh vực tín dụng của CHDCND Lào trong thời gian qua<br /> chưa đạt được những bước phát triển lớn, một phần cơ bản là do hệ thống chính sách Nhà<br /> nước về phát triển dịch vụ tín dụng tại Lào còn chưa hoàn thiện. Nhà nước Lào còn thiếu kinh<br /> nghiệm trong việc đưa ra những chính sách hợp lý nhằm tạo nên những bước đột phá trên con<br /> đường phát triển của lĩnh vực tín dụng trong nền kinh tế quốc dân.<br /> Nhằm thúc đẩy sự phát triển dịch vụ tín dụng của CHDCND Lào trong thời gian tới,<br /> tận dụng được những cơ hội và hạn chế những thách thức mà hội nhập đem lại, việc cải<br /> thiện và đổi mới hệ thống chính sách quản lý vĩ mô của Nhà nước trong lĩnh vực tín dụng<br /> đang trở thành một yêu cầu mang tính cấp thiết hiện nay. Chính vì vậy, tác giả đã lựa chọn<br /> đề tài: “Chính sách Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng ở CHDCND Lào đến năm<br /> 2020” làm Luận án tiến sĩ kinh tế của nghiên cứu sinh.<br /> 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án<br /> Mục đích của Luận án:<br /> - Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của Luận án là tìm kiếm giải pháp nhằm hoàn thiện<br /> chính sách Nhà nước về phát triển DVTD tại CHDCND Lào, qua đó tạo điều kiện thuận lợi<br /> cho sự phát triển của DVTD tại CHDCND Lào trong bối cảnh CHDCND Lào đang đẩy<br /> mạnh hội nhập kinh tế quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới.<br /> <br /> 2<br /> <br /> - Mục tiêu nghiên cứu cụ thể của Luận án là đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn<br /> thiện chính sách Nhà nước về phát triển DVTD ở CHDCND Lào, tập trung vào DVTD do<br /> các tổ chức tín dụng (TCTD) cung cấp, đến năm 2020. Hệ thống chính sách Nhà nước về<br /> phát triển DVTD ở CHDCND Lào được Luận án nghiên cứu với ba trụ cột cơ bản: chính<br /> sách Nhà nước về phát triển các TCTD; chính sách Nhà nước về phát triển các chủ thể sử<br /> dụng DVTD; và chính sách Nhà nước về phát triển các sản phẩm DVTD.<br /> Nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án: Để đạt được mục đích của Luận án nêu trên,<br /> Luận án tập trung giải quyết những nhiệm vụ sau:<br /> - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chính sách của Nhà nước về phát triển tín dụng nhằm<br /> thúc đẩy phát triển DVTD của nước CHDCND Lào.<br /> - Phân tích thực trạng chính sách của Nhà nước về phát triển DVTD ở CHDCND Lào<br /> trong thời gian qua, trên cơ sở đó chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên<br /> nhân dẫn đến những hạn chế.<br /> - Đề xuất hệ thống các giải pháp hoàn thiện chính sách Nhà nước về phát triển dịch vụ<br /> tín dụng ở CHDCND Lào đến năm 2020.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Luận án<br /> Đối tượng nghiên cứu của Luận án:<br /> Đối tượng nghiên cứu của Luận án là chính sách Nhà nước về phát triển DVTD và<br /> tiếp cận chủ yếu trên giác độ thương mại, bao gồm chính sách Nhà nước về phát triển sản<br /> phẩm DVTD, phát triển chủ thể cung ứng DVTD và phát triển chủ thể sử dụng DVTD.<br /> Chính sách tín dụng (CSTD) có nội dung rộng lớn, bao hàm cả CSTD của Ngân hàng<br /> Nhà nước và CSTD của bản thân mỗi một TCTD hoặc các tổ chức tài chính tham gia hoạt<br /> động cung ứng dịch vụ tín dụng. Tuy nhiên, đối tượng nghiên cứu và giải quyết của Luận án<br /> là chính sách Nhà nước về phát triển DVTD do các TCTD cung cấp. Với dịch vụ tín dụng<br /> này, chủ thể cung ứng dịch vụ là các TCTD được thành lập hợp pháp và thực hiện nghiệp vụ<br /> cấp tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm: Ngân hàng và các tổ<br /> chức tín dụng phi ngân hàng (công ty tài chính; công ty cho thuê tài chính; quỹ tín dụng;<br /> hợp tác xã tín dụng... ); và khách hàng tiếp nhận dịch vụ là các doanh nghiệp, các tổ chức<br /> kinh tế - xã hội và các cá nhân. Bên cạnh đó, khái niệm DVTD trong Luận án này không<br /> bao hàm nghĩa “Tín dụng chính sách” của Nhà nước, bởi tín dụng chính sách chỉ là một loại<br /> tín dụng có tính chất ưu đãi cho một số đối tượng và chương trình kinh tế - xã hội nhất định.<br /> Như vậy, Luận án chỉ tập trung nghiên cứu chính sách Nhà nước ở tầm vĩ mô, đóng<br /> vai trò là công cụ quản lý và điều hành hoạt động dịch vụ tín dụng trong nền kinh tế quốc<br /> dân, mà không đi vào phân tích CSTD mang tính vi mô thuộc sách lược và nghiệp vụ kinh<br /> doanh của mỗi TCTD. Về giác độ nghiên cứu, Luận án nghiên cứu thực trạng và đề xuất<br /> giải pháp hoàn thiện chính sách Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng đứng trên giác độ<br /> của các cơ quan Nhà nước ban hành chính sách phát triển dịch vụ tín dụng tại CHDCND<br /> Lào hiện nay, bao gồm: Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành có liên quan.<br /> Phạm vi nghiên cứu của Luận án:<br /> Về không gian nghiên cứu, Luận án tập trung nghiên cứu về chính sách Nhà nước về<br /> phát triển DVTD, tập trung vào DVTD do các TCTD cung cấp, tại CHDCND Lào.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Về thời gian nghiên cứu, Luận án tập trung nghiên cứu thực trạng hệ thống chính<br /> sách Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng và thực trạng phát triển dịch vụ tín dụng tại<br /> CHDCND Lào trong giai đoạn 2000 - 2015 và định hướng giải pháp hoàn thiện hệ thống<br /> chính sách Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng tại CHDCND Lào đến năm 2020.<br /> 4. Những đóng góp mới về mặt khoa học của Luận án<br /> Về phương diện lý luận, Luận án đã có đóng góp: (i) Tổng kết được kinh nghiệm<br /> hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ tín dụng ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam, là<br /> những nước có điều kiện tương đồng với CHDCND Lào, qua đó, đúc kết được những bài<br /> kinh nghiệm mới, tạo điều kiện cho việc phát triển dịch vụ tín dụng ở CHDCND Lào; (ii)<br /> Hệ thống hóa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ tín dụng và chính sách<br /> của Nhà nước nhằm phát triển dịch vụ tín dụng, làm rõ nội dung chính sách phát triển dịch<br /> vụ tín dụng trên ba trụ cột: Chính sách phát triển các chủ thể cung cấp dịch vụ - các tổ chức<br /> tín dụng; chính sách phát triển các chủ thể sử dụng dịch vụ - các khách hàng của các TCTD;<br /> chính sách phát triển các sản phẩm dịch vụ tín dụng; (iii) Luận án xây dựng được hệ thống<br /> các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển dịch vụ tín dụng cũng như hệ thống các chỉ tiêu đánh<br /> giá mức độ hoàn thiện của chính sách phát triển dịch vụ tín dụng, đồng thời, luận giải được<br /> các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ hoàn thiện của chính sách phát triển dịch vụ tín dụng.<br /> Về phương diện thực tiễn, Luận án đã phân tích được thực trạng chính sách phát<br /> triển DVTD của CHDCND Lào trên ba trụ cột: Chính sách phát triển các chủ thể cung cấp<br /> dịch vụ - các TCTD; chính sách phát triển các chủ thể sử dụng dịch vụ - các khách hàng của<br /> các TCTD; chính sách phát triển các sản phẩm DVTD, qua đó, khẳng định chính sách phát<br /> triển dịch vụ tín dụng của CHDCND Lào chưa hoàn thiện. Từ những nguyên nhân chủ quan<br /> và khách quan khiến chính sách phát triển DVTD của CHDCND Lào chưa hoàn thiện và<br /> định hướng hoàn thiện chính sách, Luận án đã đề xuất được 10 nhóm giải pháp và 2 nhóm<br /> kiến nghị nhằm hoàn thiện chính sách phát triển DVTD của CHDCND Lào đến năm 2020.<br /> 5. Ý nghĩa của Luận án<br /> - Ý nghĩa về lý luận: Luận án tổng hợp được những vấn đề lý thuyết về chính sách<br /> Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng.<br /> - Ý nghĩa về thực tiễn: Luận án mô tả và phân tích thực trạng chính sách của Nhà<br /> nước Lào đối với phát triển dịch vụ tín dụng, từ đó đề xuất được hệ thống giải pháp nhằm<br /> hoàn thiện hệ thống chính sách. Kết quả nghiên cứu của Luận án có thể làm tài liệu tham<br /> khảo trong nghiên cứu, giảng dạy ở các trường đại học; là tài liệu tham khảo trong hoạch<br /> định chính sách của Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng.<br /> 6. Kết cấu của Luận án<br /> Ngoài Lời mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Luận án được kết cấu<br /> thành 4 chương:<br /> Chương 1: Tổng quan nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu<br /> Chương 2: Tổng quan chính sách Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng<br /> Chương 3: Thực trạng chính sách Nhà nước về phát triển dịch vụ tín dụng ở<br /> CHDCND Lào<br /> Chương 4: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách Nhà nước về phát triển<br /> dịch vụ tín dụng ở CHDCND Lào<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản