intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
7
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận ăn được tiến hành dựa trên cơ sở hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận về quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc cũng như kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực này; những phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng và khai thác các dự án đường cao tốc ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua để đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> ------------------------<br /> <br /> NGUYỄN PHƯƠNG CHÂM<br /> <br /> NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ<br /> XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC ĐƯỜNG CAO TỐC<br /> Ở VIỆT NAM<br /> <br /> NGÀNH: QUẢN LÝ XÂY DỰNG<br /> MÃ SỐ: 958.03.02<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> HÀ NỘI – 2018<br /> <br /> Luận án được hoàn thành tại Trường Đại học Giao thông Vận tải<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. GS.TS. Nguyễn Đăng Hạc<br /> 2. PGS.TS. Đặng Thị Xuân Mai<br /> <br /> Phản biện 1:.......................................................................<br /> Phản biện 2:......................................................................<br /> Phản biện 3:............................................................................<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp<br /> Trường họp tại:........................................................<br /> Vào hồi<br /> <br /> ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm<br /> <br /> Có thể tìm luận án tại:<br /> -<br /> <br /> Thư viện trường Đại học Giao thông vận tải<br /> <br /> -<br /> <br /> Thư viện quốc gia<br /> <br /> HÀ NỘI - 2018<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> “Nghiên cứu hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác<br /> đường cao tốc ở Việt Nam” là vấn đề có tính thời sự, cấp thiết, có ý nghĩa<br /> sâu sắc về mặt lý luận và thực tiễn đối với sự phát triển của ngành giao thông<br /> đường bộ nói chung và đường cao tốc (ĐCT) nói riêng ở hiện tại cũng như<br /> trong tương lai.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu của luận án<br /> Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác<br /> ĐCT phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý đầu tư xây dựng và khai thác<br /> các dự án đường cao tốc mới ở Việt Nam trên góc độ của chủ đầu tư.<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu của luận án<br /> a. Về không gian nghiên cứu: các dự án ĐCT mới ở trung ương,<br /> b. Về thời gian nghiên cứu:<br /> -<br /> <br /> Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý ĐTXD và khai thác<br /> ĐCT ở Việt Nam từ năm 2006 (thời điểm Việt Nam bắt đầu xây dựng<br /> tuyến ĐCT đầu tiên) đến nay.<br /> <br /> c. Về nội dung nghiên cứu:<br /> <br /> <br /> Trong giai đoạn đầu tư xây dựng: Nghiên cứu công tác huy động vốn cho<br /> dự án; quản lý đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp công trình<br /> ĐCT; quản lý chất lượng công trình ĐCT trong giai đoạn thi công của<br /> chủ đầu tư.<br /> <br /> <br /> <br /> Trong giai đoạn khai thác: Nghiên cứu công tác quản lý thu phí, công tác<br /> quản lý an toàn giao thông và công tác quản lý phát triển kinh doanh tổng<br /> hợp trên đường cao tốc của chủ đầu tư.<br /> <br /> 2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu của luận án<br /> Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ<br /> nghĩa duy vật lịch sử mà các nhà nghiên cứu kinh tế sử dụng để nghiên cứu<br /> sự phát triển tự nhiên, xã hội và tư duy, để nghiên cứu công tác quản lý đầu tư<br /> xây dựng và khai thác ĐCT của các chủ đầu tư, tác giả sử dụng kết hợp hai<br /> phương pháp nghiên cứu: định tính và định lượng.<br /> 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> - Ý nghĩa khoa học của luận án: Luận án đã tiến hành hệ thống hóa lý luận, bổ<br /> sung và hoàn thiện lý luận về quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao<br /> tốc.<br /> - Ý nghĩa thực tiễn của luận án: Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng công<br /> tác quản lý ĐTXD và khai thác ĐCT ở Việt Nam hiện nay; đề xuất số giải<br /> pháp hoàn thiện quản lý ĐTXD và khai thác đường cao tốc phù hợp với điều<br /> kiện thực tế của Việt Nam<br /> 6. Kết cấu của luận án<br /> Ngoài mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo,<br /> luận án được chia làm 4 chương:<br /> Chương 1: Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng<br /> và khai thác đường cao tốc<br /> Chương 2: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản lý đầu tư xây dựng<br /> và khai thác đường cao tốc.<br /> Chương 3: Thực trạng quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường cao tốc ở<br /> Việt Nam.<br /> Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng và khai thác đường<br /> cao tốc ở Việt Nam.<br /> <br /> 3<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN<br /> LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC ĐƯỜNG CAO TỐC<br /> <br /> 1.1. Các công trình nghiên cứu trong nước<br /> 1.2. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài<br /> 1.3. Khoảng trống nghiên cứu và các vấn đề dự định đi sâu nghiên cứu<br /> 1.3.1. Khoảng trống nghiên cứu<br /> Các công trình nghiên cứu của các tác giả nước ngoài đã hình thành hệ<br /> thống lý luận về quản lý đầu tư xây dựng và khai thác CTGT theo nhiều khía<br /> cạnh khác nhau bao gồm: công tác lập giá, kiểm soát chi phí, quản lý rủi ro,<br /> quản lý hợp đồng, quản lý chất lượng; quản lý công tác đấu thầu, quản lý an<br /> toàn giao thông…<br /> Với các công trình nghiên cứu trong nước, hầu hết các tác giả mới chỉ đề<br /> cập đến quản lý đầu tư và xây dựng từ góc độ quản lý nhà nước còn vấn đề<br /> quản lý đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư hầu như chưa được đề cập đến.<br /> Đặc biệt, riêng về lĩnh vực quản lý khai thác các công trình đường cao tốc<br /> như: quản lý thu phí, quản lý giao thông, chuyển nhượng quyền khai thác…,<br /> hiện nay chưa có các nghiên cứu chuyên sâu.<br /> 1.3.2. Các vấn đề dự định đi sâu nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận về quản lý ĐTXD và khai<br /> thác ĐCT từ góc độ chủ đầu tư.<br /> - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đầu tư xây dựng và khai thác ĐCT ở<br /> Việt Nam hiện nay trong công tác huy động vốn đầu tư, quản lý đấu thầu các<br /> dự án, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thi công của<br /> các chủ đầu tư; công tác quản lý thu phí, quản lý an toàn giao thông và phát<br /> triển kinh doanh tổng hợp trên ĐCT của các chủ đầu tư.<br /> - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng và khai<br /> thác ĐCT của các chủ đầu tư.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản