intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ 1975 đến nay

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
79
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ 1975 đến nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ 1975 đến nay" có nội dung trình bày: khái niệm, lịch sử và đặc điểm chủ nghĩa hiện thực; tiếp thu và vận dụng lý luận về chủ nghĩa hiện thực; đổi mới nghiên cứu về chủ nghĩa hiện thực. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ 1975 đến nay

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ----------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH<br /> <br /> VẤN ĐỀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC<br /> TRONG KHOA NGHIÊN CỨU VĂN HỌC<br /> Ở VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN NAY<br /> <br /> Chuyên ngành: Lý luận văn học<br /> Mã số: 62 22 32 01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2015<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại:<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> Phản biện 1:<br /> Phản biện 2:<br /> Phản biện 3:<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường<br /> tại…………………………………………………………………….<br /> Vào hồi……..giờ ……. ngày ……tháng …. năm…..<br /> <br /> Có thể tìm luận án tại:<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lí do chọn đề tài<br /> 1.1. Chủ nghĩa hiện thực (CNHT) là một vấn đề liên quan đến mối quan<br /> hệ bản chất giữa văn học và hiện thực, là một trong hai kiểu tư duy nghệ thuật<br /> của con người để làm nên những sáng tác văn học từ xưa nay - kiểu sáng tác<br /> tái hiện, và là một trào lưu, một phương pháp sáng tác quan trọng của tiến<br /> trình văn học thế giới. Vì vậy, nghiên cứu chủ nghĩa hiện thực sẽ không bao<br /> giờ là một công việc lỗi thời và vô bổ.<br /> 1.2. CNHT đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều nhà nghiên cứu<br /> suốt hơn hai thế kỷ nay, song, thành quả nghiên cứu về chủ nghĩa hiện thực<br /> tuy phong phú nhưng vẫn đòi hỏi tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện.<br /> 1.3. Việc khảo sát và đánh giá công tác nghiên cứu vấn đề chủ nghĩa<br /> hiện thực ở Việt Nam từ 1975 đến nay chưa được thực hiện một cách hệ thống<br /> và toàn diện nên luận án này ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu đó.<br /> 2. Lịch sử vấn đề<br /> Những nghiên cứu về chủ nghĩa hiện thực bao gồm hai loại chính:<br /> 2.1. Những nghiên cứu về chủ nghĩa hiện thực: bao gồm những giáo<br /> trình và những công trình nghiên cứu lý luận văn học, lịch sử văn học, phê<br /> bình văn học về văn học hiện thực của các nhà nghiên cứu Việt Nam cũng<br /> như của các nhà nghiên cứu nước ngoài được biên dịch và đã đi vào đời sống<br /> sinh hoạt học thuật của Việt Nam. Loại này được nhắc đến trong nội dung<br /> luận án.<br /> 2.2. Những nghiên cứu nhằm tìm hiểu, phân tích, đánh giá về việc<br /> nghiên cứu chủ nghĩa hiện thực từ 1975 đến nay ở Việt Nam: loại này là<br /> những tư liệu quan trọng có tính chất cơ sở để nghiên cứu vấn đề. Chúng tôi<br /> tạm sắp xếp theo chủ đề và theo trình tự thời gian như sau:<br /> <br /> 2<br /> <br /> - Những nghiên cứu có tính chất nêu vấn đề, nhằm đổi mới nhận thức về<br /> mối quan hệ giữa văn học và hiện thực, phản ánh và sáng tạo, giữa yếu tố chủ<br /> quan và khách quan trong sáng tạo và tiếp nhận văn học: Viết về chiến tranh<br /> (Văn nghệ quân đội, 11/1978) và Hãy đọc lời ai điếu cho một giai đoạn văn<br /> nghệ minh họa (Văn nghệ, 49/1987) của Nguyễn Minh Châu, Về một đặc<br /> điểm của văn học nghệ thuật nước ta trong giai đoạn vừa qua (Văn nghệ, 23/<br /> 1979) của Hoàng Ngọc Hiến: Văn nghệ và chính trị (Văn nghệ, 1987), Vấn đề<br /> văn học phản ánh hiện thực (Văn nghệ,1988) của Lê Ngọc Trà, … Những ý<br /> kiến này đã gây nên những cuộc tranh luận văn học và kích thích sự ra đời của<br /> một số công trình nghiên cứu như: đề tài nghiên cứu cấp bộ Về một số vấn đề<br /> lý luận văn nghệ cơ bản đang được tranh luận qua công cuộc đổi mới (1987 –<br /> 1992), do Lê Bá Hán làm chủ nhiệm, trong đó có phần Về vấn đề văn học<br /> phản ánh hiện thực, do Trần Đình Sử và Lê Hồng Vân phụ trách; Sống với<br /> văn học cùng thời (Thanh niên, 1995) của Lại Nguyên Ân, Những tín hiệu<br /> mới (Hội Nhà văn, 1994) của Huỳnh Như Phương, …<br /> - Những nghiên cứu khai thác các vấn đề văn nghệ trong quá trình đổi<br /> mới, trên tinh thần chủ yếu là khẳng định tính đúng đắn trong đường lối văn<br /> nghệ của Đảng, những thành tựu của văn nghệ cách mạng cũng như mối liên<br /> hệ giữa văn nghệ và đời sống, trách nhiệm xã hội và nhiệt tình đóng góp của<br /> nhà văn cho sự nghiệp chung nhằm đổi mới văn nghệ nước nhà: Mấy vấn đề<br /> lý luận văn nghệ trong sự nghiệp đổi mới (Sự thật, 1991) và Những vấn đề lý<br /> luận và lịch sử văn học (Khoa học xã hội, HN. 2001) của Hà Minh Đức và do<br /> ông chủ biên, Việt Nam nửa thế kỷ văn học (1945 – 1995) (Hội Nhà văn,<br /> 1997) do Hữu Thỉnh chủ biên, Văn học và hiện thực (Khoa học xã hội, 1990),<br /> Văn học trên hành trình thế kỉ XX (Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997) và Văn<br /> học Việt Nam hiện đại – lịch sử và lý luận của (Khoa học xã hội, 2003) của<br /> Phong Lê hoặc do ông chủ biên, …<br /> <br /> 3<br /> <br /> - Những nghiên cứu tổng kết, đánh giá chặng đường nghiên cứu lý luận<br /> phê bình đã qua với ý thức phê bình những cái lạc hậu, lỗi thời, đồng thời, cổ<br /> vũ cái mới, cái tiến bộ: công trình Lý luận và phê bình văn học – Những vấn<br /> đề và quan niệm hiện đại (Hội Nhà văn, 1996), những bài viết như Đổi mới lý<br /> luận tức là hiện đại hóa lý luận (Văn nghệ, 2/1994), Phương diện chủ quan<br /> của phản ánh và đặc trưng của văn nghệ (Cộng sản, 1995), Văn học và hiện<br /> thực trong tầm nhìn hiện đại, tham luận hội thảo Văn học phản ánh hiện thực<br /> đất nước hôm nay (2010), Phản ánh tức là kiến tạo (Kiêm bàn phản ánh luận<br /> trong tầm nhìn hiện đại) (2012),…, của Trần Đình Sử; Vì một nền lý luận phê<br /> bình văn học chất lượng cao (Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005) của Nguyễn<br /> Văn Dân, … Những nghiên cứu này nói về ưu nhược của phản ánh luận, và<br /> kiến nghị quan tâm nhiều hơn đến bản thể luận, với sự chú ý đến vai trò của<br /> chủ thể sáng tạo, đến hình thức và ngôn ngữ của tác phẩm.<br /> - Những công trình nghiên cứu về lịch sử nghiên cứu lý luận, phê bình<br /> của Việt Nam: Phê bình văn học Việt Nam (Nửa đầu thế kỉ XX 1900 – 1945)<br /> (Đại học quốc gia tp. Hồ Chí Minh, 2004) của Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phê<br /> bình văn học – con vật lưỡng thê ấy (Tư tưởng phê bình văn học Việt Nam,<br /> Một cái nhìn lịch sử) (Hội Nhà văn, 2010) của Đỗ Lai Thúy, Phê bình văn học<br /> Việt Nam hiện đại (Văn học, 2011) và Lịch sử lý luận phê bình văn học Việt<br /> Nam (Khoa học xã hội, 2013) của Trịnh Bá Ðĩnh và do ông chủ biên,…<br /> Những công trình này khái quát lịch sử hình thành và phát triển các phương<br /> pháp lý luận phê bình, trong đó có phê bình văn học Marxist với những ưu<br /> nhược điểm khác nhau.<br /> - Những bài viết liên quan đến việc nghiên cứu và giảng dạy lý luận có<br /> liên quan đến chủ nghĩa hiện thực như: Bàn về khái niệm phương pháp sáng<br /> tác trong văn học, Góp phần xác định các khái niệm: phong cách, trào lưu<br /> văn học, phương pháp sáng tác, kiểu sáng tác, thi pháp, Nội dung và ý nghĩa<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2