intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát triển kinh tế làng nghề ở tỉnh Ninh Bình

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

46
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển kinh tế làng nghề, đề tài phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế làng nghề, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế làng nghề ở tỉnh Ninh Bình trong những năm tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát triển kinh tế làng nghề ở tỉnh Ninh Bình

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I<br /> <br /> BÙI VĂN TI N<br /> <br /> PHÁT TRI N KINH T LÀNG NGH<br /> T NH NINH BÌNH<br /> <br /> Chuyên ngành: KINH T NÔNG NGHI P<br /> Mã s : 62.31.10.01<br /> <br /> TÓM T T LU N ÁN TI N SĨ KINH T<br /> <br /> HÀ N I - 2012<br /> <br /> Công trình ñư c hoàn thành t i:<br /> TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: 1. PGS. TS. MAI THANH CÚC<br /> 2.<br /> <br /> TS. PH M VĂN HÙNG<br /> <br /> Ph n bi n 1: GS. TS Mai Ng c Cư ng<br /> Trư ng ð i h c Kinh t qu c dân<br /> Ph n bi n 2: PGS.TS Nguy n Văn Song<br /> Trư ng ð i h c Kinh t qu c dân<br /> Ph n bi n 3: Nguy n Tr ng Xuân<br /> Vi n Kinh t Vi t Nam<br /> <br /> Lu n án s ñư c b o v t i h i ñ ng ch m lu n án c p trư ng<br /> H p t i: TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I<br /> Vào h i: .........gi ; ngày ....... tháng ...... năm ...........<br /> <br /> Có th tìm hi u lu n án t i:<br /> Thư vi n Qu c gia Vi t Nam<br /> Thư vi n Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i<br /> <br /> 1<br /> <br /> M<br /> <br /> ð U<br /> <br /> 1. Tính c p thi t c a ñ tài<br /> Kinh t làng ngh ñang gi vai trò r t quan tr ng trong quá trình phát<br /> tri n kinh t<br /> <br /> Vi t Nam. Nó không ch góp ph n t o công ăn vi c làm, tăng thu<br /> <br /> nh p cho ngư i dân mà còn t o nên nh ng d u n, b n s c văn hoá ñ c trưng<br /> c a m i vùng, mi n c a ñ t nư c. Kinh t làng ngh là m t mô hình ñ c trưng<br /> c a kinh t nông thôn Vi t Nam. Kinh t làng ngh ñã hình thành và phát tri n<br /> lâu ñ i, nó g n li n v i l ch s hình thành và phát tri n c a các ngh ti u th<br /> công nghi p (TTCN). Ngh g m s ñã có<br /> <br /> Vi t Nam t trên 10.000 năm, ngh<br /> <br /> d t cũng ñã có m t t ñ i Phùng Nguyên cách ñây trên 4.000 năm. Trong quá<br /> trình công nghi p hoá (CNH), hi n ñ i hoá (HðH) ñ t nư c và h i nh p kinh t<br /> th gi i, thì phát tri n làng ngh hi n nay góp ph n gi i quy t dư th a lao ñ ng<br /> nông thôn, h n ch s chuy n d ch lao ñ ng ra thành ph và gi m s chênh<br /> l ch v thu nh p gi a nông thôn và thành th , ñ ng th i góp ph n thúc ñ y phát<br /> tri n n n kinh t ñ t nư c.<br /> Hi n nay, phát tri n kinh t làng ngh ñang ngày càng ñư c quan tâm, ñã<br /> có nh ng cu n sách và m t s công trình nghiên c u v nh ng v n ñ này. ði n<br /> hình như cu n “B o t n và phát tri n làng ngh trong quá trình CNH” (Dương<br /> Bá Phư ng, 2001), cu n “Phát tri n làng ngh truy n th ng (LNTT) trong quá<br /> trình CNH, HðH” (Mai Th H n, 2003), cu n “Môi trư ng kinh doanh<br /> <br /> nông<br /> <br /> thôn Vi t Nam th c tr ng và gi i pháp” (Chu Ti n Quang, 2003), ñ tài “Nghiên<br /> c u quy ho ch phát tri n ngành ngh th công theo hư ng CNH nông thôn<br /> nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam” do B Nông nghi p và Phát tri n<br /> nông thôn (NN&PTNT) h p tác v i Cơ quan h p tác qu c t Nh t B n (JICA)<br /> th c hi n năm 2002.<br /> t nh Ninh Bình năm 2010, có 70 làng ngh . ðã có m t s báo cáo như<br /> báo cáo Phát tri n công nghi p-ti u th công nghi p t nh Ninh Bình (ðinh Văn<br /> ðãn, năm 1999), các báo cáo hàng năm c a S Công thương Ninh Bình, các báo<br /> <br /> 2<br /> <br /> cáo c a các huy n, xã, h i làng ngh , các bài vi t ñư c ñăng t i trên m ng<br /> Internet, …. ñưa ra m t vài nh n ñ nh, ñánh giá t ng quát v th c tr ng, nêu lên<br /> m t vài h n ch và y u kém hay ñ c p ñ n m t vài phân tích v th c tr ng m t<br /> s ngành ngh , làng ngh c a t nh Ninh Bình.<br /> Dù k t qu khác nhau nhưng các nghiên c u ñ u kh ng ñ nh vai trò quan<br /> tr ng c a phát tri n làng ngh nói chung và kinh t làng ngh nói riêng ñ i v i<br /> t nh Ninh Bình. Các nghiên c u cũng ch ra r ng v lý lu n kinh t làng ngh<br /> còn có nhi u quan ñi m khác nhau, nh ng v n ñ c n th o lu n thêm. M t khác,<br /> th c ti n kinh t làng ngh c a t nh Ninh Bình theo ñánh giá chung còn nhi u<br /> b t c p. Nh ng b t c p ñó liên quan ñ n các y u t kinh t làng ngh như các<br /> hình th c t ch c kinh t làng ngh , ngành ngh và s n ph m trong làng ngh ,<br /> khía c nh k t qu và hi u qu s n xu t làng ngh . T t c các v n ñ n y sinh nói<br /> trên ñòi h i m t nghiên c u có h th ng v phát tri n kinh t làng ngh . Chính<br /> vì v y, chúng tôi ch n ñ tài “Phát tri n kinh t làng ngh<br /> <br /> t nh Ninh Bình”<br /> <br /> cho nghiên c u lu n án ti n s .<br /> 2. M c tiêu nghiên c u c a ñ tài<br /> 2.1 M c tiêu chung<br /> Trên cơ s ñánh giá th c tr ng phát tri n kinh t làng ngh , phân tích các<br /> y ut<br /> <br /> nh hư ng ñ n phát tri n kinh t làng ngh , t ñó ñ xu t m t s gi i pháp<br /> <br /> ch y u nh m phát tri n kinh t làng ngh<br /> <br /> t nh Ninh Bình trong nh ng năm t i.<br /> <br /> 2.2 M c tiêu c th<br /> - H th ng hoá, c p nh t và làm rõ cơ s lý lu n và th c ti n v phát tri n<br /> kinh t làng ngh .<br /> - ðánh giá th c tr ng phát tri n kinh t làng ngh , xác ñ nh và phân tích<br /> nguyên nhân, các y u t ch y u nh hư ng ñ n phát tri n kinh t làng ngh<br /> t nh Ninh Bình.<br /> - ð xu t m t s gi i pháp ch y u tăng cư ng phát tri n kinh t làng<br /> ngh<br /> <br /> t nh Ninh Bình trong th i gian t i.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3. ð i tư ng và ph m vi nghiên c u c a ñ tài<br /> - ð i tư ng nghiên c u c a ñ tài:<br /> Th c hi n lu n án này, tác gi xác ñ nh ñ i tư ng nghiên c u g m ch th<br /> nghiên c u và khách th nghiên c u. Ch th nghiên c u g m h ngành ngh ,<br /> h p tác xã ngành ngh và doanh nghi p ngành ngh trong các làng ngh toàn<br /> t nh. Khách th nghiên c u là các cán b theo dõi v làng ngh và ñ i di n lãnh<br /> ñ o thu c các cơ quan qu n lý Nhà nư c v làng ngh và các h i ngh nghi p<br /> t nh Ninh Bình. Các cơ quan này g m: S Nông nghi p và PTNT, S Công<br /> thương, Chi c c Phát tri n nông thôn, Trung Tâm Khuy n công; UBND các<br /> huy n Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô, Hoa Lư, Nho Quan, Gia Vi n; UBND<br /> các xã có làng ngh ñư c ch n ñi m ñ nghiên c u. Các h i ngh nghi p g m:<br /> H i ngh ñan cói, H i ngh ch m kh c ñá, H i ngh thêu ren.<br /> - Ph m vi nghiên c u c a ñ tài:<br /> + Ph m vi n i dung: Kinh t làng ngh liên quan ñ n nhi u n i dung kinh<br /> t trong các làng ngh . Tuy nhiên, trong ph m vi c a Lu n án, tác gi ch t p<br /> trung vào các n i dung kinh t cơ b n và mang tính t ng quát nh t c a các làng<br /> ngh . Các n i dung này g m: (i) t ch c kinh t ngành ngh , (ii) ngành ngh và<br /> s n ph m; (iii) k t qu và hi u qu phát tri n kinh t làng ngh .<br /> + Ph m vi th i gian: Lu n án t p trung nghiên c u phát tri n kinh t làng<br /> ngh trong giai ño n 2001 - 2010 và ñ xu t m t s gi i pháp phát tri n kinh t làng<br /> ngh giai ño n 2012 - 2015.<br /> 4. Nh ng ñóng góp m i v lý lu n và h c thu t c a lu n án<br /> V m t h c thu t, lu n án làm rõ khái ni m phát tri n kinh t làng ngh .<br /> Khái ni m này coi tr ng c hai m t s lư ng và ch t lư ng trong phát tri n. ð c<br /> bi t m t ch t lư ng (s thay ñ i cơ c u kinh t làng ngh ) ñư c nh n m nh và<br /> khuy n cáo trong nghiên c u, phát tri n kinh t làng ngh . Ngoài ra, khi ñ c p<br /> ñ n n i dung phát tri n kinh t làng ngh , lu n án cũng ñã lưu ý ñ n khía c nh<br /> phát tri n các t ch c kinh t làng ngh .<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2