intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống đối với việc hình thành và phát triển nhân cách cho sinh viên khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
37
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống đối với việc hình thành và phát triển nhân cách cho sinh viên khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án làm rõ thực trạng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống đối với việc xây dựng nhân cách sinh viên khu vực Tây Nguyên, từ đó luận án đề xuất quan điểm định hướng và một số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục giá trị đạo đức truyền thống nhằm hình thành và phát triển nhân cách sinh viên khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống đối với việc hình thành và phát triển nhân cách cho sinh viên khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> PHẠM HUY THÀNH<br /> <br /> gi¸o dôc gi¸ trÞ ®¹o ®øc truyÒn thèng<br /> víi viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch<br /> cho sinh viªn khu vùc t©y nguyªn trong bèi c¶nh<br /> toµn cÇu hãa hiÖn nay<br /> Chuyên ngành : CNDVBC&CNDVLS<br /> Mã số<br /> <br /> : 62 22 80 05<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> C«ng tr×nh ®­îc hoµn thµnh<br /> t¹i Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh<br /> <br /> Ng­êi h­íng dÉn khoa häc:<br /> <br /> 1. PGS,TS TRẦN SỸ PHÁN<br /> 2. PGS,TS LÊ THỊ THỦY<br /> <br /> Ph¶n biÖn 1:<br /> <br /> Ph¶n biÖn 2:<br /> <br /> Ph¶n biÖn 3:<br /> <br /> LuËn ¸n sÏ ®­îc b¶o vÖ tr­íc Héi ®ång chÊm luËn ¸n cÊp Häc<br /> viÖn häp t¹i Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh.<br /> Vµo håi<br /> <br /> giê<br /> <br /> ngµy<br /> <br /> th¸ng<br /> <br /> n¨m 2014<br /> <br /> Cã thÓ t×m hiÓu luËn ¸n t¹i: Th­ viÖn Quèc gia<br /> vµ Th­ viÖn Häc viÖn ChÝnh trÞ quèc gia Hå ChÝ Minh<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng là một bộ phận thanh niên<br /> ưu tú, giàu tâm huyết, nhiệt tình và say mê với lý tưởng cách mạng. Họ là<br /> những người rất nhạy cảm với cái mới, thích nghi nhanh chóng với sự thay<br /> đổi của điều kiện và hoàn cảnh sống. Tuy nhiên, do tuổi đời còn trẻ, vốn<br /> kinh nghiệm còn nhiều hạn chế nên sinh viên cũng rất dễ bị tác động bởi<br /> những yếu tố tiêu cực từ mặt trái của kinh tế thị trường và quá trình toàn<br /> cầu hoá. Sự tác động đó, đang ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống của sinh<br /> viên, đến sự hình thành và phát triển nhân cách sinh viên và đặt sinh viên<br /> trước những thách thức mới, trong đó có sinh viên ở khu vực Tây Nguyên.<br /> Thực tế, vẫn còn một bộ phận không nhỏ sinh viên có lối sống thực dụng,<br /> xa hoa lãng phí, xa rời truyền thống đạo lý của dân tộc, thậm chí thoái hoá,<br /> biến chất, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và hoài nghi về con<br /> đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.<br /> Thực trạng nhân cách của thanh niên - sinh viên khu vực Tây<br /> Nguyên nêu trên có nhiều nguyên nhân, một trong số đó là do chúng ta<br /> chưa chú trọng đúng mức việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho<br /> những trí thức tương lai của vùng đất Tây Nguyên. Với ý nghĩa đó, tác giả<br /> chọn vấn đề: “Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống với việc hình thành<br /> và phát triển nhân cách cho sinh viên khu vực Tây Nguyên trong bối<br /> cảnh toàn cầu hoá hiện nay” để nghiên cứu và làm luận án tiến sỹ chuyên<br /> ngành triết học.<br /> 2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án<br /> 2.1. Mục tiêu<br /> Phân tích một số khái niệm công cụ của luận án: nhân cách, nhân<br /> cách sinh viên, giá trị, giá trị truyền thống, giá trị đạo đức truyền thống,<br /> toàn cầu hóa, tầm quan trọng của việc giáo dục giá trị đạo đức truyền<br /> thống nhằm hình thành và phát triển nhân cách sinh viên. Làm rõ thực<br /> trạng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống đối với việc xây dựng nhân<br /> cách sinh viên khu vực Tây Nguyên, từ đó luận án đề xuất quan điểm định<br /> hướng và một số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục<br /> giá trị đạo đức truyền thống nhằm hình thành và phát triển nhân cách sinh<br /> viên khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.<br /> <br /> 2<br /> 2.2. Nhiệm vụ<br /> Góp phần làm sáng tỏ một số khái niệm công cụ của luận án: nhân<br /> cách, nhân cách sinh viên, giá trị truyền thống, giá trị đạo đức truyền<br /> thống, toàn cầu hóa.<br /> Làm rõ tầm quan trọng, nội dung giáo dục giá trị đạo đức truyền<br /> thống nhằm hình thành và phát triển nhân cách sinh viên nói chung, sinh<br /> viên khu vực Tây Nguyên nói riêng trong bối cảnh toàn cầu hóa.<br /> Phân tích, đánh giá thực trạng công tác giáo dục giá trị đạo đức<br /> truyền thống nhằm hình thành và phát triển nhân cách sinh viên khu vực<br /> Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay và chỉ ra nguyên nhân<br /> của thực trạng đó.<br /> Đề xuất một số quan điểm định hướng, giải pháp chủ yếu để nâng<br /> cao hiệu quả công tác giáo dục giá trị đạo đức truyền thống nhằm hình<br /> thành và phát triển nhân cách sinh viên khu vực Tây Nguyên trong bối<br /> cảnh toàn cầu hóa hiện nay.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án<br /> Đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề giáo dục<br /> giá trị đạo đức truyền thống nhằm hình thành và phát triển nhân cách sinh<br /> viên khu vực Tây Nguyên (nhất là sinh viên dân tộc thiểu số) trong bối<br /> cảnh toàn cầu hóa hiện nay.<br /> Phạm vi: Diện khảo sát sinh viên hệ chính quy ở các trường đại học,<br /> cao đẳng khu vực Tây Nguyên.<br /> 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu<br /> 4.1. Cơ sở lý luận<br /> Luận án được thực hiện trên cơ sở các quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt<br /> Nam về giáo dục giá trị đạo đức truyền nhằm hình thành và phát triển nhân<br /> cách sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên khu vực Tây Nguyên nói<br /> riêng trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.<br /> 4.2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Luận án sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện<br /> chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; phương pháp lịch sử-lôgíc, phân tích<br /> và tổng hợp, thống kê, so sánh, các phương pháp chuyên ngành và liên<br /> ngành khác.<br /> <br /> 3<br /> Sử dụng phương pháp điều tra xã hội học: thời gian vào tháng 10<br /> năm 2012, số phiếu phát ra 400 phiếu: trường Đại học Tây Nguyên 100<br /> phiếu, đại học Đà Lạt 100, Cao đẳng Sư phạm Đắk Lăk là 100 phiếu, Cao<br /> đẳng Sư phạm Gia Lai 100 phiếu, kết quả thu về 376 phiếu.<br /> 5. Những đóng góp khoa học của luận án<br /> Góp phần làm sáng tỏ một số khái niệm công cụ của luận án: nhân<br /> cách, nhân cách sinh viên, giá trị truyền thống, giá trị đạo đức truyền<br /> thống, toàn cầu hóa.<br /> Phân tích vai trò giáo dục giá trị đạo đức truyền thống đối với việc<br /> hình thành và phát triển nhân cách sinh viên khu vực Tây Nguyên trong<br /> bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.<br /> Phân tích, đánh giá thực trạng công tác giáo dục giá trị đạo đức<br /> truyền thống nhằm hình thành và phát triển nhân cách sinh viên khu vực<br /> Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay và chỉ ra nguyên nhân<br /> của thực trạng đó.<br /> Đề xuất một số quan điểm định hướng và giải pháp chủ yếu để nâng<br /> cao hiệu quả giáo dục giá trị đạo đức truyền thống nhằm xây dựng nhân cách<br /> cho sinh viên khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.<br /> 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án<br /> Về mặt lý luận: Luận án tập trung nghiên cứu các khái niệm: giá trị, giá<br /> trị đạo đức truyền thống, toàn cầu hoá, tính tất yếu của quá trình toàn cầu hoá.<br /> Về mặt thực tiễn: Luận án làm rõ thực trạng nhân cách sinh viên và<br /> công tác giáo dục giá trị đạo đức truyền thống nhằm hình thành và phát<br /> triển nhân cách sinh viên khu vực Tây Nguyên hiện nay. Trên cơ sở đó,<br /> luận án đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục giá<br /> trị đạo đức truyền thống nhằm hình thành và phát triển nhân cách sinh viên<br /> khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay.<br /> Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo phục vụ<br /> việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn Những nguyên lý của chủ nghĩa<br /> Mác - Lênin, môn đạo đức học, đồng thời góp phần vào mục tiêu đào tạo<br /> nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.<br /> 7. Kết cấu của luận án<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ<br /> lục, luận án gồm 4 chương, 12 tiết.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2