intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên từ góc nhìn văn hóa học

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
105
lượt xem
24
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên từ góc nhìn văn hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ góc nhìn văn hóa học, mục đích của luận án là nghiên cứu không gian văn hóa cồng chiên Tây Nguyên như một hệ thống, làm rõ những nét đặc trưng về văn hóa cồng chiên Tây Nguyên đồng thời làm nổi bật vị thế văn hóa của cồng chiên trong hệ thống văn hóa truyền thống và những biến đổi của không gian văn hóa cồng chiên Tây Nguyên trong quá trình hội nhập, toàn cầu hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên từ góc nhìn văn hóa học

G<br /> <br /> IH<br /> IH<br /> <br /> H<br /> <br /> GI<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> H I<br /> <br /> I H<br /> H<br /> <br /> NGUYỄN PHƢỚC HIỀN<br /> <br /> Ó<br /> <br /> Ắ L Ậ Á<br /> <br /> IẾ SĨ<br /> <br /> HÓ H C<br /> <br /> KHÔNG GIAN VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN<br /> TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC<br /> <br /> huyên ngành:<br /> HÓ H C<br /> Mã số: 62.31.70.01<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2016<br /> <br /> ông trình được hoàn thành tại rư ng<br /> và h n v n - H G-HCM.<br /> <br /> ại h<br /> <br /> ho h<br /> <br /> x h i<br /> <br /> gư i hướng dẫn khoa h c: PGS. TS Phan Thị Thu Hiền<br /> <br /> h n i nđ<br /> 1.<br /> 2.<br /> <br /> p:<br /> <br /> h n i n:<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> <br /> Lu n án được b o v trước H i đồng đánh giá u n án tiến sĩ ấp ơ sở<br /> đào tạo tại rư ng ại h<br /> ho h x h i và h n v n - H G-HCM.<br /> <br /> NHỮNG CÔNG BỐ KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ<br /> LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG LUẬN ÁN<br /> <br /> 1. Bài báo khoa h : “<br /> <br /> n hó<br /> <br /> ồng chiêng củ ngư i b n đị<br /> <br /> y guyên”,<br /> <br /> Tạp chí Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh, ISSN: 1859 - 0136, Số 7<br /> [191] 2014, tr. 59 - 64, xem thêm tr. 45.<br /> 2. Bài báo khoa h c: “ ặc tính trong biểu diễn cồng chiêng củ ngư i b n<br /> địa Tây Nguyên”, Tạp chí khoa học xã hội miền Trung, ISSN: 1859 - 2635,<br /> Số 3 [29] 2014, tr. 48 - 54.<br /> 3. Bài h i th o: “ ấn đề<br /> <br /> o tồn giá trị v n hó<br /> <br /> ồng hiêng<br /> <br /> y<br /> <br /> guyên<br /> <br /> trong hoạt đ ng du ị h”, Kỷ yếu hội thảo phát triển du lịch vùng duyên hải<br /> miền Trung gắn kết với đại ngàn Tây Nguyên, B n điều phối vùng duyên h i<br /> iền rung và B D tình inh hu n, ngày 18 tháng 7 n m 2014, tr. 117 124.<br /> ng ại ở ạp hí hát triển kinh tế - x h i<br /> <br /> à<br /> <br /> ẵng, Phát triển du lịch<br /> <br /> miền Trung gắn kết với Tây Nguyên, ISSN: 1859 - 3437, Số 56 - 2014, tr. 25<br /> - 29.<br /> <br /> 1<br /> D N NHẬP<br /> 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI<br /> ừ o đ i n y, ồng hiêng đ gắn ó m t thiết với đ i sống ng<br /> đồng, với á nghi ễ, ễ h i ủ đồng ào thể hi n niềm tin, sứ sống, thế giới<br /> tinh thần và à n sắ v n hó ủ vùng đất và on ngư i Tây Nguyên. Các<br /> nhà nghiên ứu v n hó d n gi n (fo k ore), d n t h , sử h , m nhạ ,...<br /> đều khẳng định y guyên ó m t vùng v n hó ồng hiêng vô ùng đặ<br /> sắ . Sinh hoạt ồng hiêng à m t phần không thể thiếu trong không gi n v n<br /> hó ủ đồng ào á t ngư i n đị<br /> y guyên.<br /> rong những th p niên gần đ y, đ ó nhiều ông trình nghiên ứu về<br /> không gi n v n hó ồng hiêng y guyên. rên thự tế, không gi n v n<br /> hó ồng hiêng y guyên ngày àng ị thu hẹp, mất dần n sắ .<br /> t số<br /> kết qu nghiên ứu ít nhiều đề p hoặ phần nào iên qu n tới ông tá<br /> o<br /> tồn không gi n v n hó này hầu như đều hư đạt đượ tính nhất quán trong<br /> m t ái nhìn tổng qu n, dù những nghiên ứu trên à ơ sở dữ i u vô ùng quý<br /> giá. Lu n án này nghiên ứu vấn đề không gi n v n hó ồng hiêng y<br /> guyên từ gó nhìn v n hó h , hủ đ ng iên kết á á h tiếp n, á<br /> hướng nghiên ứu và sử dụng tối đ thành qu nghiên ứu ủ ngư i đi trướ<br /> để phá h m t ứ tr nh tổng thể, kho h về h thống không gi n và đặ<br /> điểm, giá trị ủ không gi n v n hó ồng hiêng y guyên. ừ đó, ố gắng<br /> tìm r gi i pháp góp phần vào ông tá<br /> o tồn, phát huy không gian v n hó<br /> ồng hiêng y guyên.<br /> ết qu nghiên ứu không gi n v n hó ồng hiêng y guyên sẽ<br /> giúp khái quát nhiều vấn đề ý u n và thự tiễn về mối qu n h giữ không<br /> gi n v n hó và o tồn, phát huy không gi n v n hó ồng hiêng<br /> y<br /> Nguyên. rên đ y à ý do ủ vi<br /> ự h n đề tài u n án “ hông gi n v n<br /> hó ồng hiêng y guyên từ gó nhìn v n hó h ”.<br /> 2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ<br /> 2.1. Về văn hóa Tây Nguyên nói chung: iểm mạnh về phương pháp<br /> nghiên ứu ủ á tá gi đối với á ông trình trên à điền d , d n t h .<br /> Hầu hết á ông trình nêu trên đ mô t , tìm hiểu hoặ nghiên ứu v n hó<br /> y guyên từ á khí ạnh khá nh u ủ vấn đề như v n hó v t hất,<br /> v n hó tinh thần, v n hó t ngư i, ị h sử phát triển t ngư i, phát triển<br /> kinh tế - x h i y guyên.<br /> 2.2. Về cồng chiêng, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: Các công trình đã<br /> nêu hủ yếu giới thi u á giá trị về nhạ ụ ồng hiêng, về tình hình sử<br /> dụng và phát huy m nhạ ồng hiêng ủ m t số d n t ở y guyên<br /> dưới những gó đ khá nh u. Song, đ phần á tá gi thư ng nghiên ứu<br /> <br /> 2<br /> v n hó ồng hiêng từ á h tiếp n đơn ngành hoặ đư r m t số định<br /> hướng giá trị ở dạng ghi hép, mô t , giới thi u về ngh thu t ồng hiêng.<br /> 2.3. Về không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên: ô g<br /> h nh ó<br /> ông trình viết hung với guyễn hí Bền về Không gian văn hóa cồng<br /> chiêng Tây Nguyên ( x G, 2006). ặ i t ph i kể đến à hồ sơ đ trình<br /> ES<br /> ông nh n ồng hiêng y guyên à di s n v n hó phi v t thể<br /> ủ thế giới. rong đó đề p đến không gi n v n hó ồng hiêng như à<br /> m t đặ trưng ho v n hó<br /> y guyên, v n hó i t<br /> m và v n hó khu<br /> vự ông m Á. á nghiên ứu trên ó nói đến không gi n v n hó ồng<br /> hiêng à nơi sáng tạo ồng hiêng, nơi iểu diễn ồng hiêng, nơi ưu truyền<br /> ồng hiêng và nơi s n sinh r những giá trị v n hó tiêu iểu ủ đồng ào<br /> á t ngư i n đị<br /> y guyên đượ<br /> ES<br /> ông nh n à “ i t tá<br /> truyền khẩu và di s n phi v t thể ủ nh n oại”.<br /> hìn hung đ ó nhiều ông trình nghiên ứu về ồng hiêng và m t số<br /> vấn đề iên qu n thể hi n ông phu ở hầu hết á đị àn không gi n v n hó<br /> Tây guyên. uy nhiên, hư ó ông trình nghiên ứu huyên s u, ó h<br /> thống về quá trình hình thành và phát triển; h thống không gi n v n hó<br /> ồng hiêng; đặ điểm, giá trị và gi i pháp o tồn không gi n v n hó ồng<br /> hiêng y guyên. rong ối nh ấy, u n án “ hông gi n v n hó ồng<br /> hiêng y guyên từ gó nhìn v n hó h ” sẽ à những ố gắng đáp ứng<br /> đòi hỏi từ gó nhìn v n hó , góp phần o tồn và phát huy không gi n ồng<br /> hiêng ở y guyên.<br /> 3. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU<br /> (1) Mục đích nghiên cứu: ừ gó nhìn v n hó h , mụ đí h của lu n án là<br /> nghiên cứu không gi n v n hó ồng hiêng y guyên như m t h thống,<br /> làm rõ những nét đặ trưng về v n hó ồng hiêng y guyên đồng th i làm<br /> nổi b t vị thế v n hó ủa cồng chiêng trong h thống v n hó truyền thống và<br /> những biến đổi củ không gi n v n hó ồng chiêng Tây Nguyên trong quá<br /> trình h i nh p, toàn cầu hóa hi n nay.<br /> (2) Đối tƣợng nghiên cứu: Các thành tố trong cấu trú không gi n v n hó<br /> cồng chiêng Tây Nguyên, cụ thể à v n hó nh n thức - v n hó tổ chứ và v n<br /> hóa ứng xử về cồng chiêng trong không gi n v n hó<br /> y guyên.<br /> (3) Phạm vi nghiên cứu: Về chủ thể, nghiên cứu t ngư i Bana (Kon Tum),<br /> Gi r i (Gi L i), Êđê ( ắk Lắk), ’nông ( ắk ông) và ’ho (L m ồng);<br /> Về không gian, nghiên cứu không gi n iên qu n đến cồng hiêng, v n hó<br /> cồng hiêng y nguyên. rong đó, t p trung chủ yếu ở 5 tỉnh Tây Nguyên<br /> gồm on um, Gi L i, ắk Lắk, ắk ông, L m ồng trong sự so sánh với<br /> cồng hiêng ư ng và cồng chiêng m t số quố gi<br /> ông am Á; Về thời<br /> gian, lu n án nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của cồng chiêng<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản