intTypePromotion=1

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước: Chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng Sông Hồng giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Việt Cường Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
2
lượt xem
0
download

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước: Chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng Sông Hồng giai đoạn hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án trên cơ sở làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay; đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng đến năm 2030.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận án Tiến sĩ Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước: Chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng Sông Hồng giai đoạn hiện nay

 1. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH PHẠM THÀNH NAM CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY, THÀNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC Mã số: 62 31 02 03 HÀ NỘI - 2017
 2. Luận án được hoàn thành tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Đinh Ngọc Giang 2. TS. Lê Văn Giảng Phản biện 1: …………………………………..…….. ………………………………………… Phản biện 2: ……………………………………….. ……………………………………….. Phản biện 3: ……………………………………….. ……………………………………….. Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Vào hồi……giờ……ngày……tháng…….năm 20.... Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia và Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 3. 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đồng bằng sông Hồng là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, bao gồm 11 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh. Đây là vùng có quy mô dân số lớn, mặt bằng dân trí cao, tập trung đông đảo đội ngũ trí thức. Những năm qua, chất lượng công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ và kết quả đã đạt được, chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng còn một số yếu kém nhất định. Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra triển khai quán triệt và thể chế hóa Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra còn chậm; chưa xây dựng đầy đủ, kịp thời chương trình kiểm tra; hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng còn hạn chế;... Hiện nay, toàn Đảng đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XII với Điều lệ Đảng được giữ nguyên. Điều đó đòi hỏi phải có sự thống nhất cao về tư tưởng, về nhận thức của cấp ủy, của ủy ban kiểm tra các cấp để không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Với những lý do đã nêu trên, tác giả chọn đề tài: “Chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn hiện nay” làm đề tài luận án. 2. Mục đích và nhiệm vụ của luận án 2.1. Mục đích Trên cơ sở làm rõ những vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng
 4. 2 sông Hồng giai đoạn hiện nay; đề xuất những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng đến năm 2030. 2.2. Nhiệm vụ - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án. - Làm rõ những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng. - Đánh giá đúng thực trạng chất lượng, chỉ rõ nguyên nhân; khái quát những vấn đề đặt ra đối với nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng. - Dự báo tình hình, đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng đến năm 2030. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án 3.1. Đối tượng nghiên cứu Chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Luận án nghiên cứu 11 tỉnh, thành phố ở đồng bằng sông Hồng. - Luận án nghiên cứu chất lượng việc thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng từ năm 2005 đến hết năm 2015 và đề xuất phương hướng, giải pháp đến năm 2030. 4. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của luận án 4.1. Cơ sở lý luận, thực tiễn - Cơ sở lý luận: Luận án thực hiện dựa trên lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra; Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra.
 5. 3 - Cơ sở thực tiễn: Luận án thực hiện trên cơ sở nghiên cứu báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, hằng năm; các chương trình, kế hoạch công tác; khảo sát chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng. 4.2. Phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, luận án sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, trong đó chú trọng phương pháp phân tích - tổng hợp; diễn dịch - quy nạp; lôgíc - lịch sử; khảo sát thực tế, thống kê, so sánh, tổng kết thực tiễn. 5. Đóng góp mới về khoa học của luận án - Luận giải làm sâu sắc hơn lý luận về công tác kiểm tra, chất lượng công tác kiểm tra của Đảng nói chung, của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng nói riêng. - Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng đã xác định rõ những vấn đề đặt ra đối với nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng. - Đề xuất được một số nội dung, biện pháp có tính khả thi trong kiện toàn ủy ban kiểm tra và tổ chức bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng; trong đổi mới phương pháp; hoàn thiện quy chế phối hợp của ủy ban kiểm tra với các tổ chức có liên quan. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án Kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy môn học Xây dựng Đảng và các môn học có liên quan tại các học viện, các trường chính trị... 7. Kết cấu luận án Luận án gồm phần mở đầu, 4 chương (9 tiết), kết luận, danh mục công trình nghiên cứu của tác giả đã công bố liên quan đến đề tài luận án, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.
 6. 4 Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN VỀ NƯỚC NGOÀI 1.1.1. Các công trình nghiên cứu của các tác giả là người nước ngoài Các công trình khoa học của các tác giả là người nước ngoài về chất lượng công tác kiểm tra chủ yếu là các tác giả người Trung Quốc và Lào. Đây là những kinh nghiệm quý trong nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng nói chung, đấu tranh chống tham nhũng nói riêng. Đồng thời là những kiến thức mà luận án kế thừa và triển khai ở một số nội dung cụ thể. 1.1.2. Các công trình nghiên cứu của tác giả người Việt Nam về kinh nghiệm của nước ngoài Kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát nói chung, công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng ở các nước trên thế giới được nhiều tổ chức, cá nhân các nhà khoa học của Việt Nam nghiên cứu, học hỏi. Trong đó, Trung Quốc, Lào, Singapore, Phần Lan là những quốc gia được các tổ chức, cá nhân nhà khoa học của Việt Nam nghiên cứu, từ đó rút ra những kinh nghiệm quý để đóng góp cho công cuộc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. 1.2. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÓ LIÊN QUAN Ở TRONG NƯỚC 1.2.1. Đề tài khoa học và sách Luận án tổng quan được 2 đề tài khoa học do Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì; 10 cuốn sách, chủ yếu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành.
 7. 5 1.2.2. Bài báo khoa học Luận án tổng quan được 11 bài báo khoa học, chủ yếu là được đăng tải trên Tạp chí Kiểm tra; Tạp chí Cộng sản; Tạp chí Xây dựng Đảng;… 1.2.3. Luận án, luận văn Luận án tổng quan được 5 luận án tiến sĩ và 3 luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. 1.3. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ CỦA CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT 1.3.1. Khái quát kết quả của các công trình nghiên cứu có liên quan đến luận án Thứ nhất, các công trình nghiên cứu đã luận giải khá rõ một số khái niệm như: kiểm tra, công tác kiểm tra, chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra. Thứ hai, một số công trình nghiên cứu đã xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra khá công phu. Thứ ba, các công trình nghiên cứu đánh giá sát thực trạng công tác kiểm tra của Đảng. Tùy thuộc vào mục đích, nhiệm vụ; đối tượng, phạm vi mà các công trình lựa chọn những nội dung nghiên cứu khác nhau. Thứ tư, dù ở nhiều góc độ tiếp cận khác nhau nhưng phần lớn các công trình nghiên cứu về chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra đều đề xuất được những giải pháp phù hợp với nhiệm vụ đề ra. 1.3.2. Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu Thứ nhất, làm rõ các khái niệm: Công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra; chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng…
 8. 6 Thứ hai, làm rõ các tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng phù hợp với phạm vi nghiên cứu của đề tài. Thứ ba, đánh giá đúng thực trạng chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng, khái quát những vấn đề đặt ra. Thứ tư, dự báo các yếu tố tác động; xác định phương hướng; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của ủy ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng có giá trị đến năm 2030. Chương 2 CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY, THÀNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1. CÁC TỈNH ỦY, THÀNH ỦY VÀ ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY, THÀNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 2.1.1. Khái quát các tỉnh, thành phố; tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng 2.1.1.1. Khái quát các tỉnh, thành phố ở đồng bằng sông Hồng - Về vị trí địa lý, đồng bằng sông Hồng có vị trí địa lý quan trọng, là cửa ngõ ở phía biển Đông với thế giới, nối liền giữa hai khu vực phát triển năng động là Đông Nam Á và Đông Bắc Á. - Về đất đai, diện tích toàn vùng là 2.106.0 nghìn ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 769.3 nghìn ha; diện tích đất lâm nghiệp là 519.8 nghìn ha; diện tích đất ở là 141.0 nghìn ha.
 9. 7 - Về tài nguyên, khoáng sản, ở vùng đồng bằng sông Hồng có trữ lượng không lớn, ít chủng loại. Đáng kể nhất là tài nguyên biển như Quảng Ninh, Hải Phòng. - Về kinh tế, đồng bằng sông Hồng là vùng tập trung nhiều tỉnh, thành phố phát triển kinh tế năng động như là Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. - Về dân cư, dân số ở khu vực đồng bằng sông Hồng khoảng 21 triệu người chiếm khoảng 22,8% tổng dân số cả nước. - Về văn hóa - xã hội, đồng bằng sông Hồng là nơi lưu giữ và phát triển nhiều giá trị văn hóa vật chất và tinh thần phong phú, nhiều loại hình văn hóa độc đáo. - Về quốc phòng, an ninh: đồng bằng sông Hồng có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, có Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn, là trái tim của cả nước. 2.1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng - Chức năng: Thứ nhất, chức năng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mọi hoạt động của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương theo quy định. Thứ hai, tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, xây dựng nội bộ đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. - Nhiệm vụ: Thứ nhất, nhiệm vụ lãnh đạo công tác kiểm tra. Thứ hai, nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm tra. - Đặc điểm của tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng: Số lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chiếm tỉ lệ cao trên cả nước. Tổ chức bộ máy của các tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng ngày càng được hoàn thiện theo đúng quy định.
 10. 8 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy; nguyên tắc, cơ cấu tổ chức của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng 2.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng - Chức năng: Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. - Nhiệm vụ: ủy ban kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát. Tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát do cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cùng cấp chủ trì. Tham mưu, giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy kết luận các cuộc kiểm tra, đánh giá các cuộc giám sát … Phối hợp với văn phòng cấp ủy lập và lưu hồ sơ. Hướng dẫn các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. - Quyền hạn: ủy ban kiểm tra được cử thành viên đến tổ chức đảng và các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; được tham dự các cuộc họp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy thuộc tỉnh ủy, thành ủy quản lý để bàn về công tác kiểm tra, giám sát. Có quyền yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu có liên quan đến kiểm tra, giám sát; yêu cầu các tổ chức đảng phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy chủ trì phối hợp với ban tổ chức, văn phòng và các cơ quan liên quan giúp tỉnh ủy, thành ủy theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của tỉnh ủy, thành ủy và quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy.
 11. 9 2.1.2.2. Cơ cấu tổ chức, nguyên tắc tổ chức và làm việc của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng - Về cơ cấu tổ chức: Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng có số lượng từ 9 đến 11 ủy viên, riêng Hà Nội số lượng từ 13 đến 15 ủy viên. Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các thành viên của ủy ban kiểm tra phải được cấp ủy cấp trên trực tiếp chuẩn y. - Về đội ngũ ủy viên: Số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng nhiệm kỳ 2005 - 2010 là 109 đồng chí; nhiệm kỳ 2010 - 2015 là 113 đồng chí; nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 118 đồng chí. - Về nguyên tắc tổ chức: Tuân thủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế bầu cử và các quy định khác có liên quan của Đảng. - Về nguyên tắc làm việc: ủy ban kiểm tra làm việc dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, thành ủy; sự chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy. Ủy ban kiểm tra thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số bằng phiếu kín. 2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng 2.1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng - Chức năng: Cơ quan ủy ban kiểm tra là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của tỉnh ủy, thành ủy. - Nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất; hướng dẫn, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; thẩm định, thẩm tra; thực hiện nhiệm vụ phối hợp; thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể được quy định riêng trong quy chế làm việc. - Quyền hạn: Cơ quan ủy ban kiểm tra có quyền đề nghị ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy; thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trong việc thành lập, giải thể, sáp nhập các phòng, đơn vị thuộc cơ quan.
 12. 10 2.1.3.2. Tổ chức, bộ máy của cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng - Lãnh đạo cơ quan ủy ban kiểm tra: Gồm có chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm. - Bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra: Văn phòng và từ 3 đến 4 phòng nghiệp vụ, riêng ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội không quá 6 phòng nghiệp vụ. - Cơ cấu tổ chức và chất lượng đội ngũ cán bộ cơ quan ủy ban kiểm tra: Cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy từ 25 người đến 35 người. Cơ quan ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội từ 50 người đến 60 người. 2.2. CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY, THÀNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG - KHÁI NIỆM VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 2.2.1. Khái niệm và những yếu tố tạo nên chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng 2.2.1.1. Khái niệm công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng Công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng là toàn bộ hoạt của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy sử dụng phương pháp, hình thức để xem xét, đánh giá, kết luận về ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc thẩm quyền trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng.
 13. 11 2.2.1.2. Khái niệm chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng Chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng là tổng hợp mức độ đạt được trong việc thực hiện công tác kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ của cấp ủy giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của địa phương trong từng giai đoạn nhất định. 2.2.1.3. Những yếu tố tạo nên chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng Một là, số lượng, cơ cấu, trình độ mọi mặt, phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy. Hai là, chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy. Ba là, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thực hiện các quy định, quy chế, quy trình, thủ tục công tác kiểm tra. Bốn là, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy sử dụng các hình thức, phương pháp công tác kiểm tra. Năm là, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy. Sáu là, sự tham gia của các tổ chức đảng, đảng viên, các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân vào công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng. Bẩy là, vai trò công tác giám sát của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng.
 14. 12 2.2.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng Nhóm tiêu chí thứ nhất, mức độ chủ động, kịp thời trong quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh ủy, thành ủy về công tác kiểm tra của Đảng. Nhóm tiêu chí thứ hai, mức độ kịp thời, chính xác trong tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra cho tỉnh ủy, thành ủy và trong xây dựng chương trình, kế hoạch của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng nhiệm kỳ và từng năm công tác. Nhóm tiêu chí thứ ba, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trong Điều 32, Điều lệ Đảng của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng. Nhóm tiêu chí thứ tư, sự tín nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng. Tiểu kết chương 2 Đồng bằng sông Hồng là vùng có diện tích rộng, mật độ dân số đông, dân trí cao; kinh tế phát triển, khu vực công nghiệp hóa hiện đại hóa nhanh, mâu thuẫn về mặt lợi ích ra tăng. Là khu vực tập trung đông đảng viên, trình độ đảng viên cao, đồng đều. Một trong những nội dung cơ bản của chương 2 là đã làm rõ được khái niệm chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng. Đưa ra bốn nhóm tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng.
 15. 13 Chương 3 CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY, THÀNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY, THÀNH ỦY Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 3.1.1. Ưu điểm 3.1.1.1. Về mức độ chủ động, kịp thời trong quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh ủy, thành ủy về công tác kiểm tra của Đảng Các ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng đã và đang tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, quy định của Đảng, của cấp trên và cấp ủy cấp mình một cách nghiêm túc, có hiệu quả; hình thức và phương pháp đa dạng và linh hoạt, đúng nội dung, yêu cầu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra ngày càng được quan tâm hơn, nhận thức của cấp ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra và cán bộ cơ quan ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy được nâng cao; phần lớn cán bộ làm kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, trách nhiệm với công việc được giao. Tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh ở đồng bằng sông Hồng thường xuyên quan tâm kiện toàn ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp, đảm bảo đủ số lượng và từng bước nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 3.1.1.2. Mức độ kịp thời, chính xác trong tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra của tỉnh ủy, thành ủy và trong xây dựng chương trình, kế hoạch của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng nhiệm kỳ và từng năm công tác Các ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng đã chủ động bám sát vào chương trình công tác và nhiệm vụ chính trị để
 16. 14 tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra. Nội dung chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra được tham mưu đã tập trung vào các vấn đề trọng điểm gắn với từng địa phương. Các ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cho cả nhiệm kỳ và từng năm công tác, nội dung đảm bảo đúng, đầy đủ. 3.1.1.3. Về việc thực hiện một số nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng Trong việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đạt kết quả tốt, các vụ việc được xử lý dứt điểm, qua kiểm tra kết luận những vụ việc vi phạm phải xử lý kỷ luật nhiệm kỳ sau ít hơn nhiệm kỳ trước. Việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật ngày càng được quan tâm hơn. Việc giải quyết tố cáo đối với cả tổ chức đảng và đảng viên ngày càng tốt hơn, tuy có nhiều đơn, thư giấu tên, mạo tên, nội dung phức tạp nhưng ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy đã làm tốt công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết đơn theo đúng thẩm quyền. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra tài chính và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. 3.1.1.4. Về sự tín nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng đã và đang thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng của tổ chức đảng, đảng viên theo đúng thẩm quyền và có chất lượng; đồng thời phát huy dân chủ tiếp nhận và xử lý tốt những thông tin phản hồi của các tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân, được tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân tin tưởng, góp phần tạo nên chất lượng công tác kiểm tra của Đảng.
 17. 15 3.1.2. Hạn chế, khuyết điểm 3.1.2.1. Mức độ chủ động, kịp thời trong quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh ủy, thành ủy về công tác kiểm tra của Đảng Nhận thức của một số cấp uỷ chưa đầy đủ, chưa quan tâm đúng mức đến lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; một số nơi trong xử lý kỷ luật còn chưa kịp thời, hữu khuynh, né tránh, thiếu đồng bộ; việc thực hiện các quyết định, kết luận sau kiểm tra ở một số nơi chậm, thiếu nghiêm túc. Công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật chưa được thường xuyên. Công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền về công tác kiểm tra đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa được quan tâm đúng mức. 3.1.2.2. Mức độ kịp thời, chính xác trong tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra của tỉnh ủy, thành ủy và trong xây dựng chương trình, kế hoạch của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng nhiệm kỳ và từng năm công tác Một số ủy ban kiểm tra chưa thực sự bán sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương để tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát dẫn đến một số nội dung kiểm tra, giám sát còn chung chung, dàn trải, chưa phát huy hết được hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy. Việc xây dựng chương trình toàn khóa ở các ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng chưa thống nhất về mặt hình thức. 3.1.2.3. Về việc thực hiện một số nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng Công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm chưa thực sự chủ động, việc kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm
 18. 16 tra, giám sát và thi hành kỷ luật còn có hiện tượng buông lỏng. Việc giải quyết tố cáo còn né tránh, có biểu hiện trù dập người tố cáo; một số vụ việc chưa giải quyết dứt điểm, để kéo dài làm nảy sinh bức súc không cần thiết. Việc kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và cơ quan tài chính của tỉnh ủy, thành ủy vẫn có hiện tượng buông lỏng quản lý của cấp ủy về tài chính đảng. 3.1.2.4. Về sự tín nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng Ý kiến phản hồi của đảng viên về kết luận kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng về tính chính xác, khách quan, toàn diện chưa cao. Các kết luận kiểm tra chưa thật sự kịp thời, ảnh hưởng đến tư tưởng, niềm tin của một số đảng viên vào công tác kiểm tra. Việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng chưa dứt điểm, một số trường hợp vừa khiếu nại, vừa tố cáo gây nhiều khó khăn, phức tạp. Sự phản hồi của các tổ chức đảng và đảng viên về tính chính xác, khách quan, đúng đắn về kết luận kiểm tra chưa thực sự được hài lòng. 3.2. NGUYÊN NHÂN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.2.1. Nguyên nhân 3.2.1.1. Nguyên nhân của ưu điểm - Nguyên nhân khách quan: Phần lớn các cấp ủy có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra. Quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra đồng bộ hơn, nhất là các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Sự quan tâm của Trung ương; của ủy ban kiểm tra Trung ương; của tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng đối với công tác kiểm tra nhiều hơn. - Nguyên nhân chủ quan: Nhận thức của các ủy viên ủy ban kiểm tra; của cán bộ cơ quan ủy ban kiểm tra về các quy định, hướng dẫn ngày càng
 19. 17 nâng lên. Ủy ban kiểm tra chủ động trong việc thực hiện quy chế phối hợp với các tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra. Ủy ban kiểm tra duy trì tốt chế độ giao ban định kỳ để kịp thời nắm bắt tình hình để chỉ đạo, thực hiện công việc tốt hơn. Ủy ban kiểm tra chủ động đề xuất tỉnh ủy, thành ủy, xin ý kiến Ủy ban kiểm tra Trung ương trong việc bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra khi có thay đổi trong công tác cán bộ. 3.2.1.2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm - Nguyên nhân khách quan: Một số cấp ủy, ban tham mưu của cấp ủy chưa thật sự nhận thức đầy đủ về công tác kiểm tra, giám sát. Việc quán triệt, triển khai, tuyên truyền các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra hiệu quả chưa cao. Chế độ, chính sách chưa thực sự khuyến khích, động viên cán bộ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ có tính chất đặc thù này. - Nguyên nhân chủ quan: Nhận thức của một số ủy viên ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra chưa thật sự đúng đắn và đầy đủ; ý thức, trách nhiệm, bản lĩnh, tính chiến đấu còn chưa cao. Một số ủy ban kiểm tra chưa nắm bắt tốt tình hình, chậm phát hiện dấu hiệu vi phạm. Ủy ban kiểm tra thường xuyên có sự thay đổi về mặt nhân sự sau đại hội, một số đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra mới tham gia công việc chưa am hiểu nhiều về công tác kiểm tra. Trong công tác kiểm tra chưa thực sự làm tốt khâu thẩm tra, xác minh nên việc kết luận vẫn còn để xảy ra oan sai hoặc bỏ sót lỗi vi phạm. 3.2.2. Một số vấn đề đặt ra Thứ nhất, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy đối với công tác kiểm tra là rất quan trọng nhưng trên thực tế thì một số tỉnh ủy, thành ủy chưa thực sự quan tâm. Ngược lại, một số ủy ban kiểm tra có tư tưởng né tránh vụ việc phức tạp.
 20. 18 Thứ hai, thẩm quyền của ủy ban kiểm tra tuy đã được nâng lên nhưng vẫn chưa thực sự tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra. Thứ ba, một số phương pháp tiến hành kiểm tra chưa thực sự đủ mạnh như: phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên. Thứ tư, ủy ban kiểm tra thường có thay đổi về nhân sự sau mỗi kỳ đại hội đảng, một số đồng chí mới tham gia lần đầu chưa am hiểu nhiều về công tác kiểm tra. Cán bộ kiểm tra chuyên trách còn thiếu về số lượng, một số cán bộ yếu về chuyên môn, nghiệp vụ. Thứ năm, hệ thống các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra vẫn còn chưa thực sự rõ ràng, cụ thể để thực hiện. Việc thực hiện quy chế phối hợp chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Tiểu kết chương 3 Qua đánh giá thực trạng chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng trong hai nhiệm kỳ công tác cho thấy một bức tranh tổng thể về cả ưu điểm đạt được và một số hạn chế, yếu kém nhất định. Từ đó thấy thực trạng vẫn còn một số vấn đề đặt ra mà trong thời gian tới cấp ủy, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy ở đồng bằng sông Hồng cần phải giải quyết nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra ở đồng bằng sông Hồng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2