Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Chức năng thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân

Chia sẻ: Truong Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
20
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Chức năng thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hiện chức năng công tố cả về mặt lý luận và thực tiễn. Từ đó làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về chức năng công tố, đồng thời xác định thực trạng thực hiện chức năng, tìm nguyên nhân, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tố đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Chức năng thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> LÊ THANH HƯNG<br /> <br /> CHỨC NĂNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ<br /> CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN<br /> (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Nông)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> LÊ THANH HƯNG<br /> <br /> CHỨC NĂNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ<br /> CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN<br /> (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Nông)<br /> Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự<br /> Mã số: 60 38 01 04<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS NGUYỄN NGỌC CHÍ<br /> <br /> HÀ NỘI - 2015<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của<br /> riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa từng được công bố<br /> trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn<br /> trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy, trung thực, chỉ rõ<br /> nguồn gốc. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán<br /> tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật - Đại học<br /> Quốc gia Hà Nội.<br /> Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để<br /> tôi có thể bảo vệ Luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!.<br /> Người cam đoan<br /> <br /> Lê Thanh Hưng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> Trang<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨC NĂNG THỰC<br /> <br /> HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ CỦA VIỆN KIỂM SÁTError! Bookmark not d<br /> 1.1.<br /> <br /> Khái niệm quyền công tố và thực hành quyền công tố trong<br /> tố tụng hình sự .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm quyền công tố ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Khái niệm thực hành quyền công tố .. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.<br /> <br /> Phạm vi và nội dung thực hành quyền công tốError! Bookmark not defined<br /> <br /> 1.2.1. Phạm vi thực hành quyền công tố ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Nội dung thực hành quyền công tố .... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.<br /> <br /> Chức năng công tố trong một số mô hình tố tụng hình sự tiêu<br /> biểu trên thế giới ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.1. Thực hành quyền công tố trong mô hình tố tụng tranh tụngError! Bookmark no<br /> <br /> 1.3.2. Thực hành quyền công tố trong mô hình tố tụng thẩm vấnError! Bookmark not<br /> Chương 2: CHỨC NĂNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ<br /> TRONG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAMError! Bookmark<br /> 2.1.<br /> <br /> Chức năng thực hành quyền công tố theo qui định của pháp<br /> <br /> luật tố tụng hình sự việt nam giai đoạn từ 1945 đến trước 2003Error! Bookma<br /> 2.1.1. Chức năng Thực hành quyền công tố theo quy định của pháp luật<br /> <br /> tố tụng hình sự Việt Nam từ 1945 đến trước năm 1960Error! Bookmark not de<br /> <br /> 2.1.2. Chức năng thực hành quyền công tố theo quy định của pháp luật<br /> <br /> tố tụng hình sự Việt Nam từ năm 1960 đến trước năm 2003Error! Bookmark no<br /> 2.2.<br /> <br /> Chức năng thực hành quyền công tố theo qui định của Bộ<br /> luật Tố tụng hình sự năm 2003 ....... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1. Nội dung thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân<br /> trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Nội dung Thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân<br /> trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự .. Error! Bookmark not defined.<br /> Chương 3: THỰC TRẠNG THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ CỦA<br /> VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM VÀ CÁC<br /> <br /> GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢError! Bookmark not defined<br /> 3.1.<br /> <br /> Thực tiễn thực hành quyền công tố ở địa bàn tỉnh Đắk NôngError! Bookmark<br /> <br /> 3.1.1. Một số đặc điểm tình hình kinh tế - Xã hội và tổ chức bộ máy<br /> của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk NôngError! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Thực trạng thực hành quyền công tố ở Viện kiểm sát nhân dân<br /> tỉnh Đắk Nông .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.<br /> <br /> Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hành quyền<br /> công tố ở Việt Nam ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1. Hoàn thiện các quy định của pháp luậtError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Đổi mới nội dung và phương pháp thực hành quyền công tố<br /> trong tố tụng hình sự .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.3. Giải pháp về công tác cán bộ của Viện kiểm sát nhân dânError! Bookmark not<br /> KẾT LUẬN .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................... 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản