intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại nhà máy bia Dung Quất thuộc công ty cổ phần đường Quảng Ngãi

Chia sẻ: Vdfv Vdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
130
lượt xem
43
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại nhà máy bia Dung Quất thuộc công ty cổ phần đường Quảng Ngãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn thạc sĩ này nhằm trình bày có hệ thống và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận liên quan đến kế toán quản trị chi phí để định hướng cho việc ứng dụng vào lý thuyết nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại nhà máy bia Dung Quất thuộc công ty cổ phần đường Quảng Ngãi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại nhà máy bia Dung Quất thuộc công ty cổ phần đường Quảng Ngãi

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG ------------------------ TR N MAI LÂM ÁI HOÀN THI N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I NHÀ MÁY BIA DUNG QU T THU C CÔNG TY C PH N ĐƯ NG QU NG NGÃI Chuyên ngành: K TOÁN Mã s : 60.34.30 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng – Năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG ------------------------ Ngư i hư ng d n khoa h c: GS. TS. TRƯƠNG BÁ THANH Ph n bi n 1: TS. Nguy n M nh Toàn Ph n bi n 2: PGS. TS. Lê Huy Tr ng Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 12 tháng 8 năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i - Trung tâm Thông tin – H c li u. Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t Đà N ng. Đ i h c Đà N ng
 3. 3 M Đ U 1. Lý do ch n ñ tài Đi u ki n kinh doanh ngày nay ñã bu c các ngành, doanh nghi p ph i tìm m i bi n pháp ñ tăng s c c nh tranh, m r ng và phát tri n th trư ng. Ngành công nghi p s n xu t Bia - Rư u - Nư c gi i khát nói chung và ngành công nghi p s n xu t Bia nói riêng cũng không n m ngoài cu c. Hi n nay t i Nhà máy Bia Dung Qu t thu c Công ty C ph n ñư ng Qu ng Ngãi ñã và ñang th c hi n vi c xây d ng ñ nh m c, d toán s n xu t cho nhà máy nhưng vi c l p d toán chi phí còn chung chung chưa linh ho t, c th , giá thành s n ph m v n tính theo phương pháp truy n th ng. Vì v y h th ng k toán chi phí t i nhà máy v n chưa hư ng vào vi c cung c p thông tin ph c v cho vi c l p k ho ch, ki m soát và ñánh giá vi c l p k ho ch trong n i b nhà máy còn r t h n ch . H th ng k toán chi phí hi n nay không th cung c p các thông tin phù h p, k p th i và tin c y cho vi c ra các quy t ñ nh kinh doanh c a nhà qu n tr doanh nghi p. V i h th ng k toán chi phí này nhà máy s khó có th ñ ng v ng trong môi trư ng c nh tranh khu v c. Đi u ñó cho th y Nhà máy Bia Dung Qu t c n hoàn thi n hơn n a h th ng k toán qu n tr chi phí ñ ph c v cho vi c qu n lý các ho t ñ ng kinh doanh c a mình. Chính vì v y tôi ch n ñ tài “Hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i Nhà máy Bia Dung Qu t thu c Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi” làm lu n văn t t nghi p c a mình. 2. M c ñích nghiên c u - Trình bày có h th ng và làm sáng t nh ng v n ñ lý lu n liên quan ñ n k toán qu n tr chi phí ñ ñ nh hư ng cho vi c ng d ng lý thuy t vào vi c hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i Nhà máy Bia Dung Qu t Qu ng Ngãi
 4. 4 - Kh o sát, phân tích, ñánh giá th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i Nhà máy Bia Dung Qu t Qu ng Ngãi. - Hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i Nhà máy Bia Dung Qu t Qu ng Ngãi theo hư ng h th ng k toán qu n tr chi phí hi n ñ i ñ có ñư c nh ng thông tin h u ích cho nhà qu n tr trong vi c ra quy t ñ nh. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u: Lu n văn t p trung nghiên c u k toán qu n tr chi phí t i nhà máy bia Dung Qu t Qu ng Ngãi, mà t p trung ch y u vào công tác k toán chi phí chi phí s n xu t và tính giá thành, l p d toán chi phí, phân tích chi phí ñ ph c v ki m soát chi phí và ra quy t ñ nh kinh doanh Ph m vi nghiên c u: Hi n nay nhà máy ngoài vi c ti n hành các ho t ñ ng s n xu t và tiêu th s n ph m Bia c a mình còn nh n gia công bia cho các ñơn v khác. Trong ph m vi nghiên c u c a lu n văn ch d ng l i vi c hoàn thi n công tác k toán qu n tr chi phí nh ng chi phí phát sinh ñ s n xu t bia cho nhà máy bia Dung Qu t không hoàn thi n chi phi phát sinh trong quá trình gia công. 4. Phương pháp nghiên c u Tác gi s d ng các phương pháp sau: Phương pháp thu th p d li u th c p, Phương pháp so sánh, thay th liên hoàn, Phương pháp ph ng v n. 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài - V m t lý lu n: Lu n văn góp ph n h th ng hoá và làm sáng t nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v k toán qu n tr chi phí trong các DNSX - V m t th c ti n: Lu n văn góp ph n ñánh giá, phân tích th c tr ng, nh ng nguyên nhân t n t i trong vi c t ch c k toán qu n tr chi phí t i Nhà máy bia Dung qu t. Trên cơ s ñó ñ xu t m t s gi i pháp hoàn thi n
 5. 5 công tác k toán qu n tr chi phí nh m nâng cao hi u qu qu n lý chi phí t i Nhà máy bia Dung Qu t Qu ng Ngãi. 6. C u trúc c a lu n văn Chương 1: Cơ s lý lu n v k toán qu n tr chi phí Chương 2: Th c tr ng k toán qu n tr chi phí t i Nhà máy Bia Dung Qu t thu c Công ty C ph n ñư ng Qu ng Ngãi. Chương 3: M t s bi n pháp hoàn thi n công tác k toán qu n tr chi phí t i Nhà máy Bia Dung Qu t thu c Công ty C ph n ñư ng Qu ng Ngãi. CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V K TOÁN QU N TR CHI PHÍ TRONG DOANH NGHI P S N XU T 1.1. B N CH T, NHI M V , VAI TRÒ K TOÁN QU N TR CHI PHÍ TRONG DN 1.1.1. B n ch t c a k toán qu n tr chi phí K toán qu n tr chi phí là m t b ph n c a h th ng k toán qu n tr nh m cung c p thông tin v chi phí ñ m i t ch c th c hi n ch c năng qu n tr y u t ngu n l c, tiêu dùng cho các ho t ñ ng, nh m xây d ng k ho ch, ki m soát, ñánh giá ho t ñ ng và ra các quy t ñ nh h p lý. Thông tin k toán qu n tr chi phí v a mang tính linh ho t, thư ng xuyên và h u ích, không b t bu c ph i tuân theo chu n m c và ch ñ k toán hi n hành. Thông tin k toán qu n tr chi phí cung c p bao g m c nh ng thông tin quá kh và nh ng thông tin d báo thông qua vi c l p các k ho ch và d toán chi phí trên cơ s các ñ nh m c chi phí (bao g m c các ñ nh m c v s lư ng và ñ nh m c v ñơn giá) nh m ki m soát chi phí th c t , ñ ng th i làm căn c cho vi c l a ch n các quy t ñ nh v giá bán s n ph m, quy t ñ nh ký k t các h p ñ ng, quy t ñ nh ti p t c s n xu t hay thuê ngoài gia công,… Như v y, k toán qu n tr chi phí nh n m nh ñ n tính d báo c a thông tin và trách nhi m c a các nhà qu n lý thu c các c p qu n lý.
 6. 6 1.1.2. Nhi m v k toán qu n tr chi phí trong doanh nghi p - Ki m tra, giám sát các ñ nh m c tiêu chu n, d toán - Cung c p thông tin theo yêu c u qu n tr n i b c a ñơn v b ng báo cáo k toán qu n tr chi phí - T ch c phân tích thông tin ph c v cho yêu c u l p k ho ch và ra quy t ñ nh c a ban lãnh ñ o doanh nghi p - Tính toán và ñưa ra mô hình v nhu c u v n cho m t ho t ñ ng hay m t quy t ñ nh c th - Tìm ra nh ng gi i pháp tác ñ ng lên các chi phí ñ t i ưu hóa m i quan h chi phí – s n lư ng – l i nhu n. 1.1.3. Vai trò k toán qu n tr chi phí - Là ngu n ch y u ñ cung c p thông tin c n thi t cho nhà qu n lý ra quy t ñ nh các khâu: xây d ng k ho ch, t ch c th c hi n, ki m tra và ñánh giá, ra quy t ñ nh - Tư v n cho nhà qu n lý - Giúp nhà qu n lý ki m soát, giám sát, ñi u hành các ho t ñ ng kinh t tài chính... 1.2. NH N DI N VÀ PHÂN LO I CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHI P S N XU T 1.2.1. Khái ni m Chi phí ñư c ñ nh nghĩa là giá tr ti n t c a các kho n hao phí b ra nh m t o ra các lo i tài s n, hàng hoá ho c các d ch v 1.2.2. Phân lo i chi phí trong doanh nghi p s n xu t a. Phân lo i theo ch c năng ho t ñ ng s n xu t kinh doanh Theo ch c năng ho t ñ ng, chi phí s n xu t kinh doanh trong doanh nghi p bao g m: chi phí s n xu t và chi phí ngoài s n xu t. * Chi phí s n xu t g m: Chi phí nguyên li u, v t li u tr c ti p, Chi phí nhân công tr c ti p, Chi phí s n xu t chung
 7. 7 * Chi phí ngoài s n xu t g m: Chi phí bán hàng, Chi phí qu n lý doanh nghi p b. Phân lo i chi phí theo cách ng x chi phí: g m Bi n phí, Đ nh phí, Chi phí h n h p: G m c bi n phí l n ñ nh phí. c. Các cách phân lo i chi phí nh m m c ñích ra quy t ñ nh: Chi phí tr c ti p và chi phí gián ti p, Chi phí ki m soát ñư c, Chi phí không ki m soát ñư c,Chi phí chênh l ch, Chi phí cơ h i, Chi phí chìm. 1.3. N I DUNG C A K TOÁN QU N TR CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHI P S N XU T 1.3.1. L p d toán chi phí - D toán chi phí NVLTT: Là vi c d ki n s lư ng và giá tr nguyên li u v t li u s d ng trong kỳ cho ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. - D toán chi phí NCTT: Đư c xây d ng t d toán s n xu t, là vi c d ki n t ng s lư ng th i gian c n thi t ñ hoàn thành kh i lư ng s n ph m s n xu t và ñơn giá th i gian lao ñ ng tr c ti p. - D toán chi phí s n xu t chung là d ki n các chi phí qu n lý và ph c v s n xu t phát sinh trong ph m vi phân xư ng, b ph n s n xu t c a doanh nghi p. - D toán chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p là d ki n các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu th s n ph m, hàng hóa, cung c p d ch v ; chi phí có tính ch t chung cho toàn doanh nghi p. - D toán chi phí tài chính: Thư ng c ñ nh, nó ch bi n ñ ng hàng năm theo m c vay v n c a DN. 1.3.2. Tính giá thành trong doanh nghi p 1.3.2.1. Tính giá thành theo phương pháp toàn b Phương pháp tính giá toàn b là phương pháp mà t t c các chi phí tham gia vào quá trình s n xu t s n ph m (chi phí nguyên v t li u tr c ti p, chi
 8. 8 phí nhân công tr c ti p, chi phí s n xu t chung) ñ u ñư c tính vào giá thành s n ph m s n xu t hoàn thành. 1.3.2.2. Tính giá thành theo phương pháp tr c ti p Theo phương pháp chi phí tr c ti p, giá thành s n ph m s n xu t ch bao g m các chi phí s n xu t bi n ñ i, còn các chi phí s n xu t c ñ nh không ñư c tính và giá thành s n ph m hoàn thành . 1.3.3. T ch c phân tích thông tin chi phí 1.3.3.1. Phân tích m i quan h gi a chi phí – s n lư ng – l i nhu n 1.3.3.2. Phân tích thông tin thích h p cho vi c ra quy t ñ nh ng n h n 1.3.4. Ki m soát chi phí 1.3.4.1. Ki m soát chi phí s n xu t a. Ki m soát chi phí NVLTT: Bi n ñ ng giá, Bi n ñ ng lư ng. b. Ki m soát chi phí nhân công tr c ti p: Nhân t giá, Nhân t lư ng c. Ki m soát chi phí s n xu t chung: Ki m soát bi n ñ ng bi n phí s n xu t chung, Ki m soát ñ nh phí s n xu t chung 1.3.4.2. Ki m soát các chi phí ngoài s n xu t Đ i v i bi n phí bán hàng và bi n phí qu n lý doanh nghi p: Ki m soát lo i chi phí này c n ti n hành theo t ng kho n m c chi phí c th , theo t ng nơi phát sinh chi phí. Đ i v i ñ nh phí bán hàng, ñ nh phí qu n lý doanh nghi p: K thu t phân tích ñ nh phí bán hàng và qu n lý doanh nghi p cũng tương t như k thu t áp d ng ñ i v i ñ nh phí s n xu t chung. K T LU N CHƯƠNG 1 Trong chương 1 lu n văn ñã trình bày khái quát nh ng v n ñ lý lu n cơ b n v KTQT. Lu n văn cũng ñã h th ng hoá nh ng n i dung cơ b n c a KTQT chi phí trong các doanh nghi p như khái ni m, phân lo i chi phí; phương pháp xác ñ nh giá thành; l p d toán chi phí; phân tích thông tin ph c v cho vi c ra quy t ñ nh; ki m soát chi phí… Đây là nh ng ti n ñ lý
 9. 9 lu n ñ t cơ s cho vi c ñánh giá th c tr ng và hoàn thi n KTQT chi phí t i Nhà máy bia Dung Qu t thu c Công ty C ph n ñư ng Qu ng Ngãi. CHƯƠNG 2: TH C TR NG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I NHÀ MÁY BIA DUNG QU T THU C CÔNG TY C PH N ĐƯ NG QU NG NGÃI 2.1. GI I THI U V NHÀ MÁY BIA DUNG QU T THU C CÔNG TY C PH N ĐƯ NG QU NG NGÃI 2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Nhà máy bia Dung Qu t thu c Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi Nhà máy Bia ñư c U Ban Nhân Dân T nh cho phép xây d ng theo quy t ñ nh s 433/QĐ-UB ngày 13/04/1991. Ngày 08 tháng 06 năm 1993, Nhà máy Bia chính th c ñi vào ho t ñ ng Ngày 22 tháng 06 năm 2001, Nhà máy Bia Qu ng Ngãi ñ i tên thành thành Nhà máy Bia Dung Qu t Nhà máy không ng ng phát huy tăng trư ng và ñ u tư m r ng, s n ph m hi n nay không nh ng lan r ng kh p th trư ng trong nư c mà còn xu t kh u ra th tru ng nư c ngoài (Thái Lan, Lào). Đây là ti n ñ thu n l i ñ Nhà máy Bia Dung Qu t vươn lên m r ng hơn n a ho t ñ ng kinh doanh c a mình trong th i gian ñ n. 2.1.2. Đ c ñi m t ch c s n xu t và qu n lý t i Nhà máy bia Dung Qu t thu c Công ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi 2.1.2.1. Đ c ñi m s n ph m Bia là nư c gi i khát có c n, Màu vàng rơm ñ c trưng c a bia, mùi thơm d u, ñ c trưng t nhiên c a bia, ñ ng d u, hài hoà d ch u, ñ m ñà có h u v , không có v l ñư c nhi u ngư i ưa chu ng và l a ch n s d ng. Nguyên li u ñ làm ra bia bao g m r t nhi u lo i như Malt, Houblon và nư c s ch..., các lo i nguyên li u này ch y u ñư c nh p t nư c ngoài như malt ñư c nh p kh u t Châu Âu, Houblon là m t lo i hương ñ c trưng c a
 10. 10 bia ñư c chi t t các lo i hoa bia c a Đ c vì v y nh hư ng ñ n chi phí ñ u vào c a nhà máy s n xu t. Hi n nay t i nhà máy s n xu t và tiêu th 19 lo i s n ph m. Ngoài ra nhà máy còn nh n gia công cho nhà máy bia khác 2.1.2.2. Đ c ñi m quy trình công ngh s n xu t Qui trình công ngh s n xu t Bia Nhà máy bia Dung Qu t ñư c xây d ng theo quy trình công ngh khép kín, t khâu ñưa nguyên li u vào ñ n khâu chi t bia vào chai, lon. Qui trình công ngh s n xu t ñư c chia ra làm 3 giai ño n: Giai ño n n u, giai ño n lên men, giai ño n l c và chi t bia. 2.1.2.3. Đ c ñi m t ch c s n xu t kinh doanh Do ñ c ñi m quy trình công ngh s n xu t s n ph m nên nhà máy t ch c s n xu t theo các phân xư ng, t , ñ i. M i phân xư ng, t ñ m nhi m m t khâu công vi c c a giai ño n công ngh . Nhà máy t ch c thành các phân xư ng ch y u như: - Phân xư ng s n xu t: g m t n u, t lên men, t chi t, t thành ph m. - Phân xư ng cơ ñi n: t s a ch a, t v n hành, t lò hơi. 2.1.2.4. Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Nhà máy bia Dung Qu t Qu ng Ngãi Nhà máy t ch c b máy theo mô hình tr c tuy n ch c năng. 2.1.2.5. Đ c ñi m t ch c b máy k toán t i Nhà máy bia Dung Qu t Qu ng Ngãi Hi n nay nhà máy áp d ng b máy k toán theo mô hình k toán t p trung, t ch c h ch toán ñ c l p.
 11. 11 2.2. TH C TR NG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I NHÀ MÁY BIA DUNG QU T QU NG NGÃI 2.2.1. Phân lo i chi phí s n xu t kinh doanh t i Nhà máy Bia Dung Qu t Qu ng Ngãi 2.2.1.1. Phân lo i chi phí theo n i dung kinh t Theo cách phân lo i này chi phí c a doanh nghi p bao g m: + Chi phí nguyên v t li u, nhiên li u, ñ ng l c + Chi phí ti n lương và các kho n trích theo lương + Chi phí kh u hao TSCĐ: Chi phí kh u hao dây chuy n công ngh s n xu t bia lon và bia chai. + Chi phí d ch v mua ngoài: Bao g m chi phí ti n ñi n, nư c,… + Chi phí b ng ti n khác: Bao g m các kho n chi phí b ng ti n ph c v cho b ph n s n xu t ngoài các kho n chi phí ñã nêu trên, như chi phí h i h p, ti p khách, chi phí b o trì, s a ch a… 2.2.1.2. Phân lo i chi phí theo kho n m c giá thành Theo cách phân lo i này chi phí ñư c phân thành: Chi phí nguyên v t li u tr c ti p, Chi phí nhân công tr c ti p, Chi phí s n xu t chung: Ngoài ra ñơn v theo dõi chi ti t chi phí ngoài s n xu t: Chi phí bán hàng, Chi phí qu n lý doanh nghi p 2.2.2. Công tác l p k ho ch và d toán chi phí t i Nhà máy bia Dung Qu t Qu ng Ngãi D toán s n lư ng s n xu t D a vào k t qu th c hi n các ch tiêu k ho ch SXKD c a năm trư c. D a vào thông tin v tiêu th s n ph m và hư ng tiêu th trong tương lai c a phòng th trư ng. B ng phương pháp phân tích th ng kê và kinh nghi m, Phòng k ho ch t ng h p ti n hành phân tích các y u t v môi trư ng kinh doanh, các ngu n l c c a nhà máy ñ l p d toán s n lư ng s n xu t c a năm.
 12. 12 a. Đ nh m c, d toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p Chi phí nguyên v t li u ñư c xác ñ nh căn c trên giá mua và ñ nh m c tiêu hao khi s n xu t ra m t lít bia. Đ nh m c tiêu hao do phòng k thu t s n xu t cung c p, Giá mua do phòng k ho ch cung c p D toán chi phí NVLTT: Trên cơ s s lư ng v t li u c n tiêu hao và ñơn giá v t li u d tính năm t i, phòng K toán l p d toán chi phí NVLTT cho s n xu t năm 2010. b. Đ nh m c, d toán chi phí nhân công tr c ti p D toán chi phí nhân công bao g m ti n lương cơ b n, lương theo s n ph m và các kho n trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN). + D toán ti n lương: Ti n lương CNTT t i nhà máy g m 2 ph n: - Lương cơ b n: Tính theo h s cơ b n và lương t i thi u nhà nư c quy ñ nh. - Lương theo s n ph m: Đư c tính trên cơ s 1% trên doanh thu k ho ch, sau ñó chia cho s n lư ng s n xu t k ho ch ñ tính ñơn giá lương theo s n ph m. + D toán chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN: Tính 22% ti n lương cơ b n làm d toán chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN. c. D toán, ñ nh m c chi phí s n xu t chung D toán chi phí SXC nhà máy d a vào chi phí th c t ư c tính c a kỳ trư c và nhu c u công vi c kỳ th c t . + Đ i v i chi phí nhân viên phân xư ng ñư c xác ñ nh tương t như chi phí nhân công tr c ti p nhưng t l ñ tính lương s n ph m là 0,1% trên doanh thu k ho ch + Đ i v i nh ng chi phí liên quan ñ n ho t ñ ng chung ñư c ñ nh m c theo quy ch ban hành c a nhà máy + Chi phí kh u hao TSCĐ: Nhà máy tính kh u hao theo phương pháp ñư ng th ng
 13. 13 + Các chi phí còn l i phát sinh t i phân xư ng ñ u d a vào s li u c a năm trư c và d ki n bi n ñ ng tăng gi m chi phí c a năm k ho ch d. D toán, ñ nh m c chi phí bán hàng và chi phí qu n lý nhà máy Chi phí bán hàng và chi phí qu n lý nhà máy: ñư c xác ñ nh chi phí d toán cho c năm trên cơ s chi phí c a nh ng năm trư c và theo quy ñ nh c a t ng công ty. Sau ñó ti n hành phân b cho m t ñơn v s n ph m theo s n lư ng d ki n. Chi phí qu n lý nhà máy ñư c xây d ng d a trên s li u nh ng kỳ trư c nhưng không vư t quá 1% t ng chi phí s n xu t c a nhà máy Chi phí qu ng cáo t ng công ty ñư ng ñưa m c gi i h n là 5 t m i ñơn v thành viên l p d toán và tùy tình hình th c t có th tăng gi m chi phí phù h p trong ñó gi i h n bia khuy n mãi là 30% giá tr s n xu t. 2.2.3. K toán chi ti t chi phí t i Nhà máy bia Dung Qu t 2.2.3.1. K toán chi phí s n xu t a. Chi phí nguyên v t li u tr c ti p K toán nhà máy căn c vào ch ng t phát sinh ñ h ch toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p vào tài kho n 621. Căn c vào phi u xu t kho, phi u lĩnh v t tư b ph n k toán v t tư xác ñ nh giá tr v t tư xu t kho, s th c xu t ñ ghi vào s chi ti t v t tư. Sau ñó ti n hành l p b ng kê xu t nguyên v t li u. B ph n k toán t ng h p căn c vào thông tin c a b ng kê xu t nguyên v t li u ñ ph n ánh vào s k toán chi ti t NVLTT b. K toán chi phí nhân công tr c ti p Chi phí nhân công tr c ti p bao g m ti n lương, các kho n ph c p và trích theo lương. K toán s d ng tài kho n 622. Căn c vào các ch ng t : b ng ch m công, b ng thanh toán ti n lương, b ng thanh toán ti n thư ng… b ph n t ch c lao ñ ng ti n lương l p b ng thanh toán ti n lương cho t ng b ph n, và t ng h p lương c a công nhân s n xu t toàn nhà máy; l p b ng phân b ti n lương và b o hi m xã h i (Ph l c 8). Căn c vào b ng phân
 14. 14 b ti n lương và các kho n trích k toán t ng h p ph n ánh vào s k toán chi ti t tài kho n chi phí nhân công tr c ti p. c. K toán chi phí s n xu t chung Đ h ch toán chi phí s n xu t chung k toán nhà máy s d ng tài kho n 627. D a vào ch ng t g c như phi u chi, b ng kê xu t nguyên v t li u, b ng phân b ti n lương, b ng tính kh u hao TSCĐ… cho phân xư ng s n xu t. K toán t ng h p căn c vào ch ng t trên ph n ánh vào s k toán chi ti t chi phí s n xu t chung (Ph l c 9) 2.2.3.2. K toán chi phí bán hàng và qu n lý doanh nghi p - K toán chi phí bán hàng Chi phí bán hàng bao g m các chi phí sau: Chi phí qu ng cáo, gi i thi u s n ph m. T i nhà máy s d ng tài kho n 641 ñ theo dõi chi phí bán hàng. K toán căn c vào ch ng t phát sinh liên quan ñ n chi phí bán hàng ñ ghi s chi ti t chi phí bán hàng. Cu i tháng k toán tiêu th l p nên b ng t ng h p chi phí bán hàng. - K toán chi phí qu n lý doanh nghi p T i nhà máy s d ng tài kho n 642 ñ theo dõi chi phí qu n lý. K toán chi ti t căn c vào ch ng t phát sinh liên quan ñ n chi phí qu n lý doanh nghi p ñ ghi s chi ti t chi phí qu n lý doanh nghi p. Cu i tháng k toán t ng h p l p nên b ng t ng h p chi phí qu n lý doanh nghi p 2.2.4. Xác ñ nh giá thành s n xu t s n ph m T i nhà máy xác ñ nh giá thành s n ph m theo phương pháp giá thành toàn b * Giá thành công xư ng bao g m các kho n m c sau: Chi phí nguyên v t li u tr c ti p, Chi phí nhân công tr c ti p, Chi phí s n xu t chung * Giá thành toàn b c a s n ph m tiêu th g m giá thành công xư ng c a s n ph m ñã tiêu th c ng v i chi phí bán hàng và chi phí qu n lý DN 2.2.5. Công tác ki m soát chi phí s n xu t t i nhà máy bia dung qu t
 15. 15 2.2.5.1. Ki m soát chi phí nguyên v t li u Ki m soát quá trình mua hàng - nh p kho NVL t i nhà máy. Phòng k ho ch t ng h p có quy n l a ch n nhà cung c p, l p ñơn ñ t hàng và vi t gi y ñ ngh t m ng mua nguyên v t li u vì v y có th x y ra sai ph m Đ ki m soát nguyên v t li u mua vào phòng k ho ch t ng h p l p b ng kê nguyên v t li u mua vào nh m ki m soát s lư ng, giá tr nguyên v t li u mua vào trong kỳ. Ki m soát quá trình xu t kho, s d ng và b o qu n nguyên v t li u. Nguyên v t li u có nhi u lúc xu t kho trư c khi có s xét duy t c a Giám ñ c ho c u quy n c a Giám ñ c. Nhà máy tính giá hàng xu t kho theo phương pháp bình quân cu i kỳ nên ñ i v i các nghi p v xu t kho v t tư ta ch theo dõi ñư c v m t s lư ng ch không theo dõi ñư c v m t giá tr . Đ ki m soát chi phí nguyên v t li u nhà máy có l p các báo cáo sau: báo cáo chi ti t nguyên v t li u tr c ti p, báo cáo nh p – xu t – t n, b ng báo cáo tình tình v t li u s d ng, báo cáo th ng kê k t qu s n xu t ch chưa ñi vào ñánh giá, so sánh, phân tích tìm nguyên nhân ñ có các bi n pháp qu n lý thích h p. 2.2.5.2. Ki m soát chi phí nhân công tr c ti p M t s lao ñ ng ñư c tuy n vào nhà máy d a trên các m i quan h cá nhân không qua ki m tra trình ñ chuyên môn trư c khi ti p nh n. Ki m soát chi phí nhân công tr c ti p t i nhà máy ch y u l p các báo cáo ñư c th hi n qua b ng B NG 2.9. B NG T NG H P BÁO CÁO KI M SOÁT CP NCTT T LO I BÁO B PH N L P N I DUNG KI M SOÁT T CÁO 1 B ng ch m T , Phân xư ng, Ki m soát ngày công lao ñ ng
 16. 16 công Phòng ban trong tháng. Ki m soát th i gian lao ñ ng B ng theo 2 T , Phân xư ng, và năng su t lao ñ ng theo dõi lao ñ ng công vi c Báo cáo k t Ki m soát năng xu t lao ñ ng 3 T , Phân xư ng qu s n xu t c a t ng t , b ph n s n xu t B ng thanh Ki m soát chi phí ti n lương 4 Phòng t ch c toán lương t ng b ph n 2.2.5.3. Ki m soát chi phí s n xu t chung Nhà máy chưa xây d ng ñư c các th t c ki m soát chi phí SXC. Nhà máy không phân chi phí SXC thành bi n phí và ñ nh phí. Nhà máy chưa ñi vào ñánh giá, so sánh, phân tích chi phí s n xu t chung th c t phát sinh v i d toán 2.3. ĐÁNH GIÁ TH C TR NG K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I NHÀ MÁY BIA DUNG QU T 2.3.1. V phân lo i chi phí Hi n nay nhà máy chưa phân lo i chi phí thành các bi n phí và ñ nh phí, chưa phân lo i chi phí thành chi phí tr c ti p, gián ti p. 2.3.2. V xác ñ nh giá thành s n xu t s n ph m Nhà máy chưa quan tâm ñ n các lo i giá thành ph c v cho vi c ra quy t ñ nh qu n tr như: giá thành tr c ti p nên công tác k toán qu n tr chưa khai thác ñư c tài li u ñ ph c v cho vi c phân tích m i quan h chi phí – s n lư ng – l i nhu n nh m cung c p thông tin h u ích cho vi c ra quy t ñ nh trong các tình hu ng khác nhau 2.3.3. V t ch c b máy k toán Nhà máy chưa thi t l p m i quan h gi a các b ph n, phòng ban m t cách ch t ch , hi u qu trong vi c cung c p và s d ng thông tin như m i liên h gi a b ph n nguyên li u, ñ u tư, b ph n k ho ch, kinh doanh, k
 17. 17 toán, phân xư ng s n xu t… do ñó nhà máy thư ng thi u thông tin thích h p cho vi c ra quy t ñ nh. 2.3.4. V công tác l p k ho ch, d toán và phân tích chi phí Nhà máy chưa l p d toán linh ho t ñ cung c p thông tin cho nhà qu n tr k p th i nh m ñưa ra các quy t ñ nh nhanh chóng, k p th i trong nh ng tình hu ng khác nhau c a quá trình ho t ñ ng s n xu t kinh doanh. 2.3.5. V công tác ki m soát chi phí Vi c ki m soát chi phí ch y u l p nên các báo cáo n i b . Ki m soát chi phí c a nhà máy ch d ng l i vi c ph n ánh chi phí này vào s sách liên quan và l p các báo cáo mà chưa ñi ñ n giai ño n ti p theo c a quá trình ki m soát là so sánh, phân tích v i d toán ñư c l p, tìm nguyên nhân chênh l ch bi n ñ ng chi phí ñ t ñó có phương án hành ñ ng c th . 2.3.6. V vi c s d ng thông tin KTQT chi phí cho vi c ra quy t ñ nh Các thông tin v chi phí nhà máy ña ph n là thông tin th c hi n; ph c v cho công tác h ch toán và làm căn c ñ l p các k ho ch s n xu t kinh doanh ñ nh kỳ. Vi c s d ng thông tin chi phí ñ ñưa ra các quy t ñ nh linh ho t, xác ñ nh m c s n lư ng hoà v n, doanh thu hòa v n… nhà máy v n chưa ñư c ñ c p. 2.4. NGUYÊN NHÂN C A NH NG H N CH TRONG VI C TH C HI N KTQT CHI PHÍ T I NHÀ MÁY BIA DUNG QU T 2.4.1. Nguyên nhân ch quan - Do nh n th c c a nhà máy v vai trò KTQT chưa ñ y ñ . - Các nhà qu n tr và nhân viên trong nhà máy chưa phân ñ nh rõ ñư c ranh gi i gi a KTTC và KTQT cũng như chưa xác ñ nh rõ trách nhi m c a t ng b ph n trong vi c thu th p, x lý và cung c p thông tin, … nên chưa t ch c th c hi n v n d ng KTQT m t cách hi u qu .
 18. 18 2.4.2. Nguyên nhân khách quan - Cán b qu n lý chưa ñư c ti p c n, ñào t o, ph bi n ki n th c v KTQT m t cách ñ y ñ . Đi u này cũng nh hư ng r t l n ñ n nh n th c v KTQT nhà máy. - M t khác KTQT chi phí cũng có nhi u quan ñi m, ñ nh hư ng khác nhau. K T LU N CHƯƠNG 2 Chương 2 c a lu n văn ñã ph n ánh khái quát ñ c ñi m, mô hình t ch c s n xu t, qu n lý c a nhà máy bia Dung Qu t và và t p trung ph n ánh th c tr ng KTQT chi phí nhà máy trên các khía c nh: nh n di n và phân lo i chi phí; công tác l p k ho ch, d toán chi phí, tính giá thành; ki m soát chi phí… ñi u này làm cơ s ñưa ra gi i pháp ñ hoàn thi n KTQT chi phí t i nhà máy. CHƯƠNG 3: M T S GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I NHÀ MÁY BIA DUNG QU T THU C CÔNG TY C PH N ĐƯ NG QU NG NGÃI 3.1. S C N THI T, YÊU C U, NGUYÊN T C HOÀN THI N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I NHÀ MÁY BIA DUNG QU T 3.1.1. S c n thi t ph i hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i Nhà máy bia Dung Qu t Qu ng Ngãi Hi n nhà máy bia Dung Qu t ñang trong giai ño n c nh tranh m nh m v i các s n ph m bia có thương hi u l n hơn như bia Sài gòn, Heniken... ñ ñ ng v ng và phát tri n hơn n a thì nhà máy c n nhanh chóng th c hi n c ng c , t ch c l i s n xu t, qu n lý cho phù h p hơn v i yêu c u c a tình thình th c t . Vi c hoàn thi n, c ng c ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a nhà máy bia Dung Qu t bao g m nhi u n i dung khác nhau. M t trong nh ng n i dung ñó là hoàn thi n, v n d ng k toán qu n tr nói chung, k toán qu n tr chi phí nói riêng vào công tác k toán t i nhà máy nh m góp ph n nâng cao hi u qu công tác qu n lý, ñi u hành ho t ñ ng kinh doanh
 19. 19 c a nhà máy, c ng c nâng cao kh năng c nh tranh c a nhà máy trong ñi u ki n h i nh p. 3.1.2. Yêu c u c a vi c hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i Nhà máy bia Dung Qu t Qu ng Ngãi. - Phù h p v i các n i dung quy ñ nh trong lu t k toán và các văn b n pháp quy khác v qu n lý kinh t - Phù h p v i quy mô, ñ c ñi m t ch c s n xu t kinh doanh, quy trình công ngh s n xu t s n ph m c a nhà máy - Đáp ng m c tiêu hi u qu và ti t ki m - Đáp ng nhu c u thông tin ña d ng c a các nhà qu n tr và m c tiêu ki m soát chi phí c a nhà máy - Phù h p v i yêu c u, trình ñ qu n lý c a nhà máy 3.1.3. Nguyên t c hoàn thi n k toán qu n tr chi phí t i Nhà máy bia Dung Qu t Qu ng Ngãi. Khi hoàn thi n công tác qu n tr chi phí c n ñ m b o nh ng nguyên t c sau: Khoa h c, h p lý, Phù h p, thích ng, Thi t th c, hi u qu 3.2. HOÀN THI N K TOÁN QU N TR CHI PHÍ T I NHÀ MÁY BIA DUNG QU T QU NG NGÃI 3.2.1. Hoàn thi n công tác phân lo i chi phí ph c v cho yêu c u qu n tr 3.2.1.1. Phân lo i chi phí theo cách ng x chi phí B NG 3.1. B NG PHÂN LO I CHI PHÍ THEO CÁCH NG X CHI PHÍ T BI N Đ NH CP H N N I DUNG CHI PHÍ T PHÍ PHÍ H P Chi phí nguyên v t li u, công I c d ng c - Chi phí NVL chính x
 20. 20 - Chi phí NVL ph x - Nhiên li u x - Bao bì x - Công c d ng c x Chi phí ti n lương và các II kho n khác - Ti n lương x - BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN x III Chi phí kh u hao TSCĐ x IV Chi phí d ch v mua ngoài - Ti n ñi n x - Ti n nư c x - Ti n ñi n tho i x - Chi phí s a ch a b o dư ng x - Chi phí khác x V Chi b ng ti n - B o h lao ñ ng x - Qu ng cáo, khuy n m i x - Chi phí khác b ng ti n x VI Gi m phí x 3.2.1.2. Phân lo i chi phí nh m m c ñích ra quy t ñ nh. * Chi phí tr c ti p: G m CPNVLTT và CPNCTT * Chi phí gián ti p: Chi phí s n xu t chung, chi phí bán hàng và qu n lý doanh nghi p

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản