intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Songwol Vina

Chia sẻ: Dien_vi08 Dien_vi08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
30
lượt xem
1
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Songwol Vina

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm, luận văn nghiên cứu thực trạng hệ thống kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Songwol Vina. Qua đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm đáp ứng yêu cầu phân cấp quản lý của công ty, đảm bảo cung cấp thông tin đánh giá đúng trách nhiệm của các đơn vị, bộ phận với việc hướng tới mục tiêu chung của công ty.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần Songwol Vina

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> NGU ỄN T<br /> <br /> P Ư NG D<br /> <br /> U<br /> <br /> VẬN DỤNG P Ư NG P ÁP T Ẻ CÂN BẰNG<br /> Đ ỂM (BSC) TRONG V C ĐÁN G Á T ÀN QUẢ<br /> TẠ TỔNG C NG T TRU ỀN T<br /> NG T U C TẬP<br /> ĐOÀN BƯU C N V ỄN T<br /> NG V T N M<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN<br /> Mã số: 60.34.03.01<br /> <br /> Đà Nẵng - 2018<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, Đ ĐN<br /> <br /> Người hướng dẫn KH: GS.TS. TRƯ NG BÁ T<br /> <br /> N<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS. ĐƯỜNG NGUYỄN HƯNG<br /> Phản biện 2: PGS.TS. TRẦN THỊ CẨM THANH<br /> <br /> Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp<br /> Thạc sĩ Kế toán họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> vào ngày 27 tháng 01 năm 2018<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> T ng công t Tru n thông<br /> <br /> NPT-<br /> <br /> i<br /> <br /> được thành ập s u<br /> <br /> hi t i c cấu Tập đoàn ưu ch nh iễn thông iệt N m<br /> <br /> NPT với<br /> <br /> m c ti u xây dựng một hệ sinh thái tích hợp trọn gói các dịch v đ<br /> phư ng tiện trên n n tảng công nghệ và Internet lớn nhất Việt Nam, từ<br /> đó m ng sản phẩm - dịch v củ đến với thị trường quốc tế. iệc àm<br /> thế nào để h ng định v i tr và vị tr củ T ng công t c ng như việc<br /> củng cố và n ng c o vị tr tr n thị trường đ i h i T ng công t phải<br /> ựng chiến ược tốt, đ nh gi thành quả hoạt động một c ch toàn<br /> iện và h u hiệu. ới tư c ch à một đ n vị mới thành ập, T ng công<br /> t Tru n thông g p nhi u hó hăn trong việc đ nh gi<br /> động, c c ti u chuẩn đ nh gi ch<br /> <br /> ết quả hoạt<br /> <br /> ự th o c c con số tài ch nh, và<br /> <br /> m ng t nh chất hình th c củ c c o nh nghiệp nhà nước. Để có thể<br /> m ng đến sự công<br /> <br /> ng, toàn iện trong ết quả đ nh gi , tạo r động<br /> <br /> ực cho c c nh n vi n và định hướng được sự tập trung cho t ch c<br /> thực hiện được c c m c ti u ài hạn, gi p T ng công t Tru n thông<br /> nói ri ng và Tập đoàn<br /> <br /> NPT nói chung vượt qu được gi i đoạn<br /> <br /> hủng hoảng tr n thì tác giả nhận thấ<br /> <br /> ảng cân b ng điểm là một<br /> <br /> công c đ c ực để giải qu ết c c vấn đ nói tr n.<br /> Qua nghiên c u, tác giả nhận thấ đã có một số đ tài nghiên<br /> c u v vận d ng thẻ cân b ng điểm trong đ nh gi thành quả hoạt<br /> động tại các o nh nghiệp<br /> viễn thông, hiện n<br /> <br /> iệt N m. Tu nhi n trong ĩnh vực<br /> <br /> chư có nhi u nghi n c u v việc triển h i<br /> <br /> SC, đ c iệt à việc thiết lập các ch số KPI, diễn giải có định ượng<br /> các m c tiêu trong Bản đồ chiến ược thông qu c c thước đo c thể.<br /> Từ nh ng lý do trên, tác giả chọn đ tài “ ận d ng phư ng ph p thẻ<br /> cân b ng điểm (BSC) trong đ nh gi thành quả tại T ng công t<br /> <br /> 2<br /> Tru n thông thuộc Tập đoàn ưu ch nh iễn thông Việt Nam” àm<br /> đ tài thạc sĩ.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> c ti u nghi n c u củ đ tài à t ng hợp c s<br /> Thẻ c n<br /> <br /> thu ết v<br /> <br /> ng điểm c ng như đ nh gi nh ng hạn chế củ hệ thống<br /> <br /> đo ư ng hiện tại. Từ đó vận<br /> <br /> ng Thẻ c n<br /> <br /> ng như một hệ thống<br /> <br /> đo ường trong việc đ nh gi thành quả hoạt động tại T ng công t<br /> Tru n thông, gi p T ng công t đo ường, đ nh gi thành quả hoạt<br /> động inh o nh một c ch c n<br /> <br /> ng, hướng tới đảm ảo đạt được c c<br /> <br /> m c ti u chiến ược, thực thi chiến ược đi đ ng hướng và tạo n n<br /> thành công t ch c.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng nghiên c u củ đ tài à nh ng vấn đ<br /> <br /> i n qu n<br /> <br /> đến việc đ nh gi thành quả hoạt tại T ng công t Tru n thông.<br /> - Phạm vi nghiên c u:<br /> + Không gi n nghi n c u: T ng công t Tru n thông<br /> Thời gi n nghi n c u: từ 01 07 2015 đến 01 07 2017<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> uận văn s<br /> <br /> ng phư ng ph p mô tả để tìm hiểu v đ c điểm<br /> <br /> hoạt động và đ nh gi nh ng hạn chế củ hệ thống đo ường hiện tại<br /> và đư r c ch th c đo ường mới.<br /> uận văn s<br /> <br /> ng phư ng ph p nghi n c u t ng hợp nhi u<br /> <br /> iện ph p ri ng ẻ; ự vào nh ng nghi n c u có trước, ph ng vấn,<br /> thu thập<br /> <br /> iệu... để hình thành n n c c thước đo ph hợp.<br /> <br /> Để triển h i, việc thu thập số iệu cho qu trình nghi n c u à<br /> một ước qu n trọng, từ c c nguồn<br /> - Nguồn<br /> c c s ch,<br /> <br /> iệu như s u:<br /> <br /> iệu th cấp gồm c c nghi n c u và<br /> <br /> o viết v<br /> <br /> SC; c c ài<br /> <br /> thu ết từ<br /> <br /> o, tài iệu v tình hình hoạt<br /> <br /> 3<br /> động sản uất, inh o nh; c c<br /> <br /> o c o tài ch nh, c c ch nh s ch v<br /> <br /> đào tạo, ti n ư ng, c c ch nh s ch nội ộ đối với người o động.<br /> - Nguồn<br /> <br /> iệu s cấp được thu thập từ việc s<br /> <br /> ng c c<br /> <br /> phư ng ph p qu n s t, phư ng ph p ph ng vấn.<br /> 5. Bố cục đề tài<br /> Ngoài phần M đầu, Kết luận và Danh m c tài liệu tham khảo,<br /> đ tài bao gồm c c chư ng s u:<br /> Chư ng 1: C s lý luận v vận d ng thẻ c n<br /> <br /> ng điểm đ nh<br /> <br /> giá thành quả ho t động tại t ch c<br /> Chư ng 2: Thực trạng v công t c đ nh gi thành quả hoạt<br /> động tại T ng công t Tru n thông.<br /> Chư ng 3:<br /> <br /> ận d ng thẻ cân b ng điểm trong đ nh gi thành<br /> <br /> quả hoạt động tại T ng công t Tru n thông.<br /> 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> Thẻ điểm cân b ng - The Balanced Scorecard (BSC) - là một<br /> hệ thống đo ường và lập kế hoạch chiến ược hiện đại, được<br /> R.Kaplan và D.Norton thuộc trường Kinh doanh Harvard giới thiệu<br /> lần đầu ti n vào năm 1992 từ đó nó uôn nhận được sự quan tâm và<br /> nghiên c u của các nhà quản lý, các nhà khoa học trong nước và<br /> quốc tế.<br /> Luận án tiến sỹ Kinh doanh & Quản lý của tác giả Trần Quốc<br /> Việt (2012), Nghiên c u sinh Trần Quốc Việt bảo vệ thành công luận<br /> án tiến sỹ với đ tài “C c ếu tố ảnh hư ng đến m c độ chấp nhận<br /> mô hình thẻ điểm cân b ng trong quản trị chiến lược tại các doanh<br /> nghiệp Việt N m” tại trường Đại học Kinh tế Quốc Dân.<br /> ài<br /> <br /> o: “Áp<br /> <br /> ng thẻ điểm cân b ng tại các doanh nghiệp<br /> <br /> dịch v Việt N m” của tác giả Đ ng Thị Hư ng đăng tr n tạp chí<br /> khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Kinh tế và Quản trị kinh doanh<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2