intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam

Chia sẻ: Truong Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

56
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về những vấn đề pháp lý cơ bản của việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong TTHS Việt Nam như: khái niệm kháng nghị tố tụng, kháng nghị giám đốc thẩm và kháng nghị tái thẩm, đặc điểm của kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, quá trình hình thành, phát triển các quy định của pháp luật về kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, căn cứ, thẩm quyền, thời hạn, hệ quả pháp lý,... của kháng nghị giám đốc thẩm và tái thẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ: Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam

Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong tố<br /> tụng hình sự Việt Nam<br /> Nguyễn Như Thắng<br /> Khoa Luật<br /> Luận văn Thạc sĩ ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự; Mã số: 60 38 01 04<br /> Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chí<br /> Năm bảo vệ: 2014<br /> Keywords. Luật hình sự; Tố tụng hình sự; Tái thẩm; Pháp luật Việt Nam<br /> Content<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu<br /> Trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN và công cuộc cải cách<br /> tư pháp hiện nay thì việc phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm<br /> minh mọi hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, nhưng cũng không làm oan người vô tội, góp<br /> phần bảo vệ pháp chế XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công<br /> dân, là những định hướng quan trọng của pháp luật TTHS Việt Nam.<br /> Để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, Đảng ta đã có những quan điểm chỉ đạo về<br /> cải cách tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, đặc biệt tại Nghị quyết số 49-NQ/TW<br /> ngày 02-06-2005 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Bộ chính trị đã xác định mục<br /> tiêu là:<br /> Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ<br /> công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN;<br /> hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và<br /> hiệu lực cao [4].<br /> Trong những năm qua, công tác tư pháp nói chung và công tác giải quyết án hình sự nói<br /> riêng đã đạt được những thành tựu đáng kể. Theo đó, các hoạt động TTHS được tiến hành một<br /> cách minh bạch hơn, khách quan hơn, quyền lợi của người tham gia tố tụng được đảm bảo hơn,<br /> xu thế mở rộng tranh tụng tiếp tục được khẳng định. Tuy vậy, vẫn còn một số bản án, quyết định<br /> sau khi có HLPL mới phát hiện ra có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật, vi phạm<br /> nghiêm trọng về thủ tục tố tụng hoặc có tình tiết mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung bản án,<br /> quyết định đó, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng, nên phải<br /> kháng nghị giám đốc thẩm hoặc kháng nghị tái thẩm.<br /> Thực tiễn cho thấy, kháng nghị giám đốc thẩm là một hoạt động để kiểm tra lại tính hợp<br /> pháp, tính đúng đắn của bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có HLPL. Từ đó, Tòa án cấp trên<br /> kịp thời sửa chữa những sai lầm trong việc áp dụng pháp luật của Tòa án cấp dưới, hướng dẫn<br /> Tòa án cấp dưới khắc phục những sai lầm, thiếu sót và áp dụng thống nhất pháp luật. Vì thế, có<br /> thể nói kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong TTHS có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng<br /> nhằm đảm bảo cho việc giải quyết vụ án được đúng quy định của pháp luật, đảm bảo pháp chế<br /> <br /> XHCN.<br /> Tuy nhiên, trong những năm gần đây, công tác kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm vẫn<br /> còn nhiều hạn chế như: chất lượng kháng nghị chưa cao, điều này thể hiện ở một số bản kháng<br /> nghị không nêu được căn cứ kháng nghị, dẫn đến phải rút kháng nghị hoặc không được Hội đồng<br /> giám đốc thẩm, tái thẩm chấp nhận; nhiều trường hợp phát hiện căn cứ kháng nghị giám đốc<br /> thẩm, tái thẩm chưa kịp thời nên không còn thời hạn kháng nghị; việc kiểm tra bản án, quyết<br /> định đã có HLPL, cũng như việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa triệt để<br /> nên số lượng vụ án có kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn quá ít… Một trong những nguyên<br /> nhân của tình trạng trên là do nhiều quy định của BLTTHS liên quan đến kháng nghị giám đốc<br /> thẩm, tái thẩm chưa thật sự phù hợp, chưa cụ thể và rõ ràng, như các quy định về căn cứ kháng<br /> nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; đối tượng kháng nghị; thời hạn kháng nghị; bổ sung kháng nghị,<br /> rút kháng nghị; hệ quả của kháng nghị… nhưng lại chưa có hướng dẫn của cơ quan có thẩm<br /> quyền, nên trong quá trình áp dụng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Mặt khác, trình độ,<br /> năng lực của một số cán bộ làm công tác giám đốc thẩm, tái thẩm có phần hạn chế, cũng làm ảnh<br /> hưởng đến chất lượng của hoạt động kháng nghị nói trên.<br /> Vì thế, việc nghiên cứu làm sáng tỏ về mặt lý luận và các quy định của pháp luật TTHS<br /> về kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn áp<br /> dụng và nguyên nhân của những hạn chế đó, từ đó đề ra những giải pháp nhằm tiếp tục hoàn<br /> thiện các quy định của pháp luật TTHS về kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, là một yêu cầu<br /> cấp thiết trong tình hình hiện nay.<br /> 2. Tình hình nghiên cứu<br /> Trong thời gian qua, việc nghiên cứu các quy định của BLTTHS về kháng nghị giám đốc<br /> thẩm, tái thẩm đã được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu lý luận, nhà khoa học pháp lý, luật<br /> gia và cán bộ thực tiễn, nhưng nhiều vấn đề về mặt lý luận liên quan đến công tác này còn có<br /> những quan điểm khác nhau; mặt khác trong thực tiễn kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm còn gặp<br /> nhiều khó khăn, vướng mắc, nên cần được tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn.<br /> Hiện nay, ở các mức độ khác nhau, trực tiếp và gián tiếp đã có một số công trình nghiên<br /> cứu được công bố, như các giáo trình đại học giảng dạy về luật TTHS ở Khoa luật - Đại học<br /> Quốc gia Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Cảnh sát nhân dân... đã nghiên cứu khái quát<br /> những vấn đề cơ bản về kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.<br /> Một số công trình nghiên cứu chuyên sâu về thủ tục giám đốc thẩm và đã được công<br /> nhận là đề tài cấp Bộ, luận án, luận văn, bình luận khoa học, sách chuyên khảo. Trong đó phải<br /> kể đến đề tài khoa học cấp Bộ của TANDTC “Nâng cao hiệu quả công tác giám đốc việc xét<br /> xử các vụ án hình sự”, do Ths. Đinh Văn Quế chủ biên, năm 2005 [37]; luận án Tiến sĩ của tác<br /> giả Phan Thị Thanh Mai với đề tài “Giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam”, năm 2007<br /> [30]; luận văn Thạc sĩ của tác giả Quản Thị Ngọc Thảo với đề tài “Giám đốc thẩm: một số vấn<br /> đề lý luận và thực tiễn”, năm 2007 [67]; luận văn Thạc sĩ của tác giả Nguyễn Văn Trượng với<br /> đề tài “Giám đốc thẩm trong TTHS”, năm 1996 [70]; sách chuyên khảo “Giám đốc thẩm, tái<br /> thẩm về hình sự - những vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Đinh Văn Quế, năm 1997<br /> [33]...<br /> Một số công trình chỉ nghiên cứu ở phạm vi hẹp, có liên quan một phần đến quy định về<br /> kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã được công bố trên các tạp chí, báo chuyên ngành. Chẳng<br /> hạn, bài viết của các tác giả như: Nguyễn Văn Hiện,“Vấn đề thực tiễn, lý luận và yêu cầu hoàn<br /> thiện thẩm quyền xét xử giám đốc thẩm các vụ án hình sự của Tòa án các cấp”, Tạp chí TAND,<br /> tháng 3 năm 1997 [19]; Nguyễn Quang Hiền, “Một số vấn đề về thủ tục giám đốc thẩm”, Tạp chí<br /> TAND, số 7 năm 2009 [17]; Vũ Gia Lâm, “Về căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm trong<br /> BLTTHS năm 2003”, Tạp chí Luật học, số 10 năm 2006 [26]; Lê Kim Quế, “Một số vấn đề về<br /> giám đốc thẩm hình sự”, Tạp chí TAND, số 14 năm 2006 [40]; Nguyễn Văn Trượng, “Thực<br /> <br /> trạng thi hành quy định của BLTTHS về phạm vi giám đốc thẩm và những vấn đề cần hoàn<br /> thiện”, Tạp chí TAND, số 7 năm 2011 [72]; Đinh Văn Quế, “Vấn đề kháng nghị giám đốc thẩm<br /> về “dân sự” trong vụ án hình sự”, Tạp chí TAND, số 9 năm 2005 [36]; Đinh Văn Quế, “Căn cứ<br /> kháng nghị giám đốc thẩm theo BLTTHS năm 2003”, Tạp chí TAND, số 22 năm 2004 [35]...<br /> Qua nội dung các công trình nghiên cứu, các bài viết cũng như các giáo trình giảng dạy nêu<br /> trên cho thấy: các tác giả đã nghiên cứu những vấn đề cơ bản về giám đốc thẩm, tái thẩm và có<br /> những kiến nghị, đề xuất có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn. Nhưng một số công trình có phạm<br /> vi nghiên cứu quá rộng, ngược lại một số công trình chỉ nghiên cứu một số khía cạnh nhất định liên<br /> quan đến kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong TTHS. Chẳng hạn, luận án Tiến sĩ của tác giả<br /> Phan Thị Thanh Mai, luận văn Thạc sĩ của tác giả Nguyễn Văn Trượng đã nghiên cứu chuyên sâu<br /> về lý luận giám đốc thẩm, nhưng không nghiên cứu về kháng nghị tái thẩm, đề cập rất ít đến thực<br /> tiễn kháng nghị giám đốc thẩm và chủ yếu xem xét đánh giá pháp luật để kiến nghị một số giải<br /> pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về giám đốc thẩm. Ngược lại, đề tài cấp Bộ “Nâng cao<br /> hiệu quả công tác giám đốc việc xét xử các vụ án hình sự” của TANDTC do Ths. Đinh Văn Quế<br /> chủ biên và các công trình nghiên cứu khác của tác giả này đều mang tính ứng dụng cao, nhưng lại<br /> đề cập rất ít về mặt lý luận, mà chủ yếu là giải thích pháp luật, liên hệ những quy định của pháp<br /> luật với thực tiễn áp dụng pháp luật của Tòa án, Viện kiểm sát trong công tác giám đốc thẩm, tái<br /> thẩm từ đó đưa ra một số đề xuất, giải pháp để hoàn thiện các quy định của pháp luật về giám đốc<br /> thẩm, tái thẩm. Một số công trình khoa học khác chỉ nghiên cứu trên phạm vi hẹp, đã làm sáng tỏ<br /> phần nào về mặt lý luận cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật liên quan đến kháng nghị giám đốc<br /> thẩm, tái thẩm, như về tính chất giám đốc thẩm, tái thẩm; căn cứ, thẩm quyền, thời hạn, hệ quả<br /> pháp lý... của kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và đưa ra những giải pháp để hoàn thiện các quy<br /> định trên.<br /> Tuy nhiên, một số vấn đề về mặt lý luận liên quan đến công tác kháng nghị giám đốc<br /> thẩm, tái thẩm chưa được làm rõ, cần phải tiếp tục nghiên cứu một cách toàn diện và sâu sắc hơn,<br /> để đưa ra các khái niệm hoàn chỉnh, đầy đủ và chính xác về kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.<br /> Mặt khác, như đã trình bày ở trên, thực tiễn hoạt động kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong<br /> TTHS chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, một phần là do các quy định của pháp luật TTHS liên<br /> quan đến vấn đề này còn nhiều bất cập, không còn phù hợp trong tình hình hiện nay, cần phải<br /> tiếp tục nghiên cứu, làm rõ.<br /> Xuất phát từ lý do trên, tác giả đã chọn đề tài: “Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong<br /> TTHS Việt Nam” làm luận văn Thạc sĩ Luật học của mình.<br /> 3. Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn<br /> 3.1. Mục đích nghiên cứu<br /> Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về những vấn đề pháp lý cơ bản<br /> của việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong TTHS Việt Nam như: khái niệm kháng nghị<br /> tố tụng, kháng nghị giám đốc thẩm và kháng nghị tái thẩm; đặc điểm của kháng nghị giám đốc<br /> thẩm, tái thẩm; quá trình hình thành, phát triển các quy định của pháp luật về kháng nghị giám<br /> đốc thẩm, tái thẩm; căn cứ, thẩm quyền, thời hạn, hệ quả pháp lý… của kháng nghị giám đốc<br /> thẩm và tái thẩm; đồng thời đi sâu phân tích hoạt động thực tiễn kháng nghị giám đốc thẩm, tái<br /> thẩm. Trên cơ sở đó, tác giả chỉ ra một số vướng mắc, bất cập về mặt lý luận và thực tiễn thi<br /> hành; nguyên nhân của những tồn tại đó và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện<br /> pháp luật TTHS về kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động<br /> kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong TTHS Việt Nam.<br /> 3.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu<br /> Để đạt được mục đích trên, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu của đề tài là các<br /> quy định của BLTTHS Việt Nam năm 2003 về kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và thực tiễn<br /> công tác kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.<br /> <br /> 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu<br /> Luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về đấu tranh phòng,<br /> chống tội phạm.<br /> Quá trình nghiên cứu đề tài còn sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp; phương pháp thống kê hình sự; nghiên cứu thực tiễn công tác kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm...<br /> để làm luận chứng cho các vấn đề khoa học cần nghiên cứu trong luận văn. Trong quá trình thực<br /> hiện đề tài luận văn, tác giả có nghiên cứu, tham khảo các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật<br /> liên quan đến phạm vi đề tài; tiếp thu có chọn lọc kết quả của các công trình đã công bố, tổng<br /> kết, đánh giá của các cơ quan chuyên môn và ý kiến của các chuyên gia có liên quan đến các vấn<br /> đề nghiên cứu trong luận văn.<br /> 5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài<br /> Về lý luận, kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần hoàn thiện về lý luận kháng nghị<br /> giám đốc thẩm, tái thẩm trong khoa học luật TTHS Việt Nam như: làm rõ khái niệm kháng nghị<br /> tố tụng, đặc biệt là khái niệm kháng nghị giám đốc thẩm và kháng nghị tái thẩm; phân tích khái<br /> quát lịch sử hình thành và phát triển các quy định pháp luật TTHS về kháng nghị giám đốc thẩm,<br /> tái thẩm từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay; làm sáng tỏ các quy định của<br /> BLTTHS năm 2003 về căn cứ kháng nghị, thẩm quyền, thời hạn, hệ quả pháp lý... của kháng<br /> nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; phân tích thực tiễn công tác kháng nghị giám đốc thẩm và tái thẩm<br /> để đánh giá. Qua đó chỉ ra những mâu thuẫn, bất cập trong các quy định của pháp luật hiện hành;<br /> những hạn chế, vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định đó, cũng như chỉ ra nguyên<br /> nhân của những tồn tại, để đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định của BLTTHS về<br /> kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.<br /> Về thực tiễn, luận văn còn có ý nghĩa làm tài liệu tham khảo, phục vụ hoạt động nghiên<br /> cứu và học tập. Những đề xuất, kiến nghị của tác giả luận văn sẽ cung cấp những luận cứ khoa<br /> học phục vụ cho công tác lập pháp và hoạt động thực tiễn áp dụng BLTTHS Việt Nam liên quan<br /> đến hoạt động kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.<br /> 6. Kết cấu của luận văn<br /> Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn<br /> gồm ba chương:<br /> Chương 1: Một số vấn đề lý luận về kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm<br /> Chương 2: Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của BLTTHS năm 2003<br /> và thực tiễn thi hành<br /> Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm<br /> <br /> References<br /> 1.<br /> Ban Cán sự Đảng TANDTC (2013), Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà<br /> Nội.<br /> 2.<br /> Bộ Chính trị (2002), Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01 về một số nhiệm vụ trọng tâm<br /> công tác tư pháp trong thời gian tới, Hà Nội.<br /> 3.<br /> Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5 về chiến lược xây dựng và hoàn<br /> thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội.<br /> 4.<br /> Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6 về chiến lược cải cách tư pháp đến<br /> năm 2020, Hà Nội.<br /> 5.<br /> Lê Văn Cảm (2005), Những vấn đề cơ bản trong khoa học luật hình sự (Phần chung), Nxb<br /> Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> <br /> 6.<br /> 7.<br /> <br /> 8.<br /> 9.<br /> 10.<br /> 11.<br /> 12.<br /> <br /> 13.<br /> 14.<br /> 15.<br /> 16.<br /> 17.<br /> 18.<br /> 19.<br /> 20.<br /> <br /> 21.<br /> <br /> 22.<br /> 23.<br /> 24.<br /> 25.<br /> 26.<br /> 27.<br /> <br /> 28.<br /> <br /> Lê Cảm (2006), “Những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền con người bằng pháp luật trong lĩnh vực<br /> tư pháp hình sự”, Tạp chí TAND, (11, 12, 13 và 14).<br /> Chánh án TANDTC (2011), Công văn số 340/TANDTC-BTK ngày 25/11 quy định về trách<br /> nhiệm của các Tòa án trong việc phát hiện, kiến nghị xem xét bản án, quyết định theo thủ<br /> tục giám đốc thẩm, tái thẩm, Hà Nội.<br /> Lê Lan Chi (2005), Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong TTHS - một số vấn đề lý luận<br /> và thực tiễn, luận văn Thạc sĩ, Hà Nội.<br /> Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên, 2001), Giáo trình Luật TTHS Việt Nam, Nxb Đại học Quốc<br /> gia Hà Nội.<br /> Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên, 2013), Giáo trình Luật TTHS Việt Nam, Nxb Đại học Quốc<br /> gia Hà Nội.<br /> Đỗ Văn Chỉnh (1999), “Cần thực hiện đúng quy định của pháp luật về Hội đồng giám đốc<br /> thẩm, tái thẩm ở Tòa án cấp tỉnh”, Tạp chí TAND, (2).<br /> Nguyễn Quốc Công (2005), “Công tác kiểm sát các bản án và quyết định về hình sự đã có HLPL<br /> của Tòa án - thực trạng và giải pháp”, Nâng cao hiệu quả công tác giám đốc việc xét xử các vụ án<br /> hình sự, Đề tài cấp Bộ, TANDTC.<br /> Ngô Cường (2013), “Thủ tục giám đốc thẩm của Việt Nam: quá trình phát triển và kiến<br /> nghị sửa đổi”, Tạp chí Kiểm sát, (15 và 17).<br /> Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb<br /> Chính trị Quốc gia - sự thật, Hà Nội.<br /> Trần Văn Độ (1995), “Một số vấn đề về tái thẩm”, Tạp chí Luật học (3).<br /> Phạm Hồng Hải (2003), Mô hình lý luận BLTTHS Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà<br /> Nội.<br /> Nguyễn Quang Hiền (2009), “Một số vấn đề về thủ tục giám đốc thẩm”, Tạp chí TAND,<br /> (7).<br /> Mai Thanh Hiếu (2006), “Điều kiện kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm trong luật TTHS<br /> Việt Nam và Cộng hòa Pháp”, Tạp chí Luật học, (4).<br /> Nguyễn Văn Hiện (1997), “Vấn đề thực tiễn, lý luận và yêu cầu hoàn thiện thẩm quyền xét<br /> xử giám đốc thẩm các vụ án hình sự của Tòa án các cấp”, Tạp chí TAND, (3).<br /> Nguyễn Văn Hiện (1998), “Tiếp tục hoàn thiện các quy định về giám đốc thẩm và tái thẩm,<br /> góp phần nâng cao hiệu quả công tác xét xử của Tòa án”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật,<br /> (4).<br /> Hội đồng Thẩm phán TANDTC (2005), Nghị quyết số 05/2005/NQ-HĐTP ngày 08/12 hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của BLTTHS, Hà<br /> Nội.<br /> Hội đồng Thẩm phán TANDTC (2006), Nghị quyết số 03/2006/HĐTP ngày 08/7 về bồi<br /> thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Hà Nội.<br /> Hội đồng Thẩm phán TANDTC (2013), Nghị quyết số 01/2013/HĐTP ngày 06/11 hướng<br /> dẫn áp dụng Điều 60 BLHS về án treo, Hà Nội.<br /> Nguyễn Ngọc Khánh (2007), “Cần một cách nhìn mới về thủ tục giám đốc thẩm trong<br /> TTHS”, Tạp chí Kiểm sát, (20).<br /> Nguyễn Duy Lãm (1996), Sổ tay thuật ngữ pháp lý thông dụng, Nxb Giáo dục.<br /> Vũ Gia Lâm (2006), “Về căn cứ kháng nghị theo thủ tục tái thẩm trong BLTTHS năm<br /> 2003”, Tạp chí Luật học, (10).<br /> Nguyễn Quang Lộc (2006), “Thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm khi hủy bản án,<br /> quyết định đã có HLPL theo pháp luật tố tụng - những vướng mắc cần tháo gỡ”, Tạp chí<br /> TAND, (21).<br /> Phan Thanh Mai (2006), “Một số ý kiến về căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm theo Điều<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2