Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Chia sẻ: ViApollo11 ViApollo11 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
4
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trình bày một số nội dung chính sau: Hệ thống hóa và phát triển các lý luận phát triển DNNVV, đưa ra các đánh giá khách quan về thực trạng phát triển DNNVV tại địa phương trong thời gian qua, xác định phương hướng, mục tiêu và đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển DNNVV trên địa bàn Trà Vinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> TRƯƠNG BẢO HOÀNG<br /> <br /> PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA<br /> TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH<br /> <br /> Chuyên ngành : Kinh tế phát triển<br /> Mã số : 60.31.05<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> <br /> Đà Nẵng, Năm 2013<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Đào Hữu Hòa<br /> <br /> Phản biện 1: TS. Lê Bảo<br /> <br /> Phản biện 2: PGS.TS. Lê Quốc Hội<br /> <br /> Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng ngày 7 tháng 9 năm<br /> 2013<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Sự cần thiết của luận văn<br /> Trà Vinh là một tỉnh nghèo, có điểm xuất phát chậm so với các<br /> tỉnh khác trong cả nước. Để cải thiện những tồn tại và phát triển<br /> mạnh tỉnh Trà Vinh hiện nay, điều cần thiết nhất là phải đẩy mạnh<br /> phát triển các doanh nghiệp trong tỉnh, tạo sự đầu tư phát triển kinh<br /> tế, trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).<br /> Tuy nhiên thực tế các DNNVV vẫn còn gặp nhiều khó khăn,<br /> quy mô doanh nghiệp nhỏ, công nghệ lạc hậu, khả năng quản trị yếu<br /> kém. Cơ sở hạ tầng giao thông, quá trình vận chuyển chưa thuận lợi,<br /> thiếu khả năng cạnh tranh để tồn tại và phát triển.<br /> Do đó giải quyết được những khó khăn trên sẽ tạo điều kiện<br /> rất tốt cho hệ thống DNNVV trong tỉnh phát triển nhanh, đủ sức cạnh<br /> tranh với các doanh nghiệp khác ngoài tỉnh và trong hội nhập kinh tế<br /> quốc tế, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh nhà.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa và phát triển các lý luận phát triển DNNVV;<br /> - Đưa ra các đánh giá khách quan về thực trạng phát triển<br /> DNNVV tại địa phương trong thời gian qua.<br /> - Xác định phương hướng, mục tiêu và đề xuất các giải pháp<br /> nhằm đẩy mạnh phát triển DNNVV trên địa bàn Trà Vinh.<br /> 3. Nhiệm vụ<br /> Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu trên, nội dung của<br /> luận văn tập trung trả lời các câu hỏi sau:<br /> - Yếu tố nào ảnh hưởng chính đến hoạt động sản xuất kinh<br /> doanh cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh?<br /> - Giải pháp chủ yếu nào để phát triển DNNVV ở địa phương.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> Luận văn tập trung phân tích thực trạng các DNNVV thuộc<br /> thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (không tính các doanh nghiệp<br /> có vốn đầu tư nước ngoài) trong những mối liên hệ chính ảnh hưởng<br /> đến hoạt động kinh doanh.<br /> Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu đối với các DNNVV thuộc<br /> thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> Phương pháp nghiên cứu:<br /> Đề tài được sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng,<br /> phương pháp thống kê, tổng hợp; phương pháp suy luận và phương<br /> pháp so sánh để xác định những yếu tố chính ảnh hưởng đến sự phát<br /> triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh.<br /> Nội dung chủ yếu của luận văn là:<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, luận văn được trình<br /> bày trong 03 chương với các nội dung sau:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển DNNVV.<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển DNNVV trên địa bàn tỉnh<br /> Trà Vinh.<br /> Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh phát triển DNNVV trên địa<br /> bàn tỉnh Trà Vinh<br /> 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN<br /> DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA<br /> 1.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và<br /> vừa<br /> a. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp<br /> Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ<br /> sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của<br /> pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Hoạt<br /> động kinh doanh của doanh nghiệp là việc thực hiện một số hoặc tất<br /> cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản<br /> phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời.<br /> Các loại DN: công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh và<br /> DNTN.<br /> Các đặc điểm của Doanh nghiệp:<br /> - Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, một chủ thể hoạt động<br /> kinh doanh theo quy định của pháp luật, có tên riêng, có tài sản, có<br /> trụ sở giao dịch ổn định.<br /> - Doanh nghiệp là một chủ thể kinh doanh có quy mô đủ lớn.<br /> - Doanh nghiệp là nơi phân chia lợi nhuận cho chủ sở hữu, nhà<br /> quản lý, những người lao động, chủ nợ, Nhà nước và bán hàng.<br /> b. Khái niệm và đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa<br /> - Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)<br /> Mới nhất, Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của<br /> Chính phủ quy định: “DNNVV là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh<br /> doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ,<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản