intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính: Xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thùy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

0
82
lượt xem
12
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính: Xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn này sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng, từ đó đề xuất các giải pháp đảm bảo hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế giá trị gia tăng đạt hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính: Xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk Lăk

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> LƯU THỊ THU HIỀN<br /> <br /> XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH<br /> VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG<br /> TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK LĂK<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH<br /> <br /> ĐĂK LĂK – 2016<br /> <br /> 1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> LƯU THỊ THU HIỀN<br /> <br /> XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH<br /> VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG<br /> TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK LĂK<br /> <br /> Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật hành chính<br /> Mã số: 60 38 01 02<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ DIỆU OANH<br /> <br /> ĐĂK LĂK – 2016<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ<br /> MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH<br /> VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG .................................................................. 8<br /> 1.1 Quan niệm chung về xử lý vi phạm hành chính ......................................... 8<br /> 1.2 Xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng .................................... 12<br /> 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xử lý vi phạm hành chính về thuế giá<br /> trị gia tăng ..................................................................................................... 35<br /> Tiểu kết chương 1 .......................................................................................... 38<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ<br /> THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK LĂK ............ 40<br /> 2.1 Một số yếu tố ảnh hưởng đến xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia<br /> tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk Lăk ....................................................................... 40<br /> 2.2 Tình hình xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế<br /> tỉnh Đăk Lăk ................................................................................................. 47<br /> 2.3 Đánh giá chung về xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng tại Cục<br /> thuế tỉnh Đăk Lăk .......................................................................................... 64<br /> Tiểu kết chương 2 .......................................................................................... 70<br /> CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG<br /> XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI<br /> CỤC THUẾ TỈNH ĐĂK LĂK .................................................................... 72<br /> 3.1 Quan điểm hoàn thiện hoạt động xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị<br /> gia tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk Lăk ................................................................. 72<br /> <br /> 3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia<br /> tăng ............................................................................................................... 74<br /> Tiểu kết chương 3 .......................................................................................... 91<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................. 93<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................... 95<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận văn “Xử lý vi phạm hành chính về thuế giá trị gia<br /> tăng tại Cục thuế tỉnh Đăk Lăk” này là công trình nghiên cứu thực sự của cá<br /> nhân tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của TS Trần Thị Diệu Oanh. Các nội<br /> dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực, không trùng lặp với<br /> các công trình có liên quan đã được công bố. Những số liệu trong các đồ thị<br /> phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập,<br /> phân tích từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.<br /> Ngoài ra, trong luận văn còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số<br /> liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích<br /> nguồn gốc.<br /> Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách<br /> nhiệm về nội dung luận văn của mình.<br /> Học viên<br /> <br /> Lưu Thị Thu Hiền<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2