intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả - từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thùy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
57
lượt xem
8
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả - từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả và thực tiễn áp dụng các quy định đó trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả ở quận Hoàn Kiếm trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật hành chính: Xử phạt vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả - từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ NỘI VỤ<br /> <br /> --------/--------<br /> <br /> -----/-----<br /> <br /> HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> <br /> NGUYỄN TRƢỜNG SƠN<br /> <br /> XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH<br /> VỀ BUÔN BÁN HÀNG GIẢ - TỪ THỰC TIỄN<br /> QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính<br /> Mã số: 60 38 01 02<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> Luận văn đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> PGS.TS NGUYỄN QUỐC SỬU<br /> <br /> Phản biện 1: ………………………………………………….<br /> Phản biện 2: ………………………………………………….<br /> <br /> Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn,<br /> Học viện Hành chính Quốc gia<br /> Địa điểm: Phòng …..nhà ….. Hội trƣờng bảo vệ Luận văn Thạc sĩ<br /> Học viện Hành chính Quốc gia<br /> Số: 77, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội<br /> Thời gian: vào hồi …..h ……phút ngày …. tháng ….. năm 2016<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại thƣ viện Học viện Hành chính Quốc gia<br /> hoặc trên trang Web của Khoa Sau đại học,<br /> Học viện Hành chính Quốc gia<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do nghiên cứu đề tài<br /> Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, một trong những<br /> vấn đề đáng quan tâm là sự gia tăng nạn sản xuất, buôn bán hàng giả. Những hoạt<br /> động này không những ảnh hƣởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của<br /> ngƣời tiêu dùng, ảnh hƣởng trực tiếp đến lợi ích của các chủ thể kinh doanh trong nền<br /> kinh tế mà còn làm ảnh hƣởng đến lợi ích của Nhà nƣớc, của toàn xã hội, ảnh hƣởng<br /> đến môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh của Việt Nam, uy tín chính trị của Đảng và Nhà<br /> nƣớc và làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân đối với hoạt động quản lý Nhà<br /> nƣớc. Trƣớc nguy cơ gây hại của nạn hàng giả, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống<br /> sản xuất và buôn bán hàng giả là một yêu cầu cấp bách đòi hỏi sự quan tâm của Nhà<br /> nƣớc.<br /> Để quản lý vấn đề này, nhà nƣớc đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp<br /> luật, tuy vậy, thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống hàng giả và gian lận thƣơng<br /> mại thời gian qua cho thấy rằng, quy định pháp luật về phát hiện, xử lý vi phạm hành<br /> chính về hàng giả còn nhiều khiếm khuyết, kẽ hở, gây khó khăn cho việc phát hiện,<br /> chứng minh vi phạm, thủ tục xử phạt còn phức tạp, thiếu cơ chế đảm bảo thi hành<br /> quyết định xử phạt, nên hiệu quả răn đe thấp, công tác đấu tranh phòng chống hàng giả<br /> đạt kết quả không tƣơng xứng với kỳ vọng và thực tiễn đòi hỏi.<br /> Để tìm hiểu một cách có hệ thống từ phƣơng diện lý luận đến thực tiễn về công<br /> tác xử phạt vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả trên địa bàn quận Hoàn Kiếm,<br /> thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác<br /> này trong thời gian tới, tác giả quyết định lựa chọn vấn đề “Xử phạt vi phạm hành<br /> chính về buôn bán hàng giả - từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội”<br /> làm đề tài luận văn Thạc sỹ luật Hiến pháp và luật Hành chính.<br /> 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn<br /> Liên quan tới đề tài luận văn, có nhiều công trình nghiên cứu ở những mức độ<br /> khác nhau đã đƣợc công bố, có thể kể tới nhƣ:<br /> - Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tƣ pháp (1980), Xử phạt vi phạm hành chính,<br /> Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (mã số 85 98 008), Hà Nội;<br /> - TS. Vũ Thƣ (1996), Chế tài hành chính – Lý luận và thực tiễn, Chuyên đề hội<br /> thảo khoa học về giao thông, Hà Nội;<br /> Liên quan đến vấn đề sản xuất, buôn bán hàng giả đã có một số công trình<br /> nghiên cứu của các nhà khoa học đề cập tới ở nhiều góc độ, ví dụ: Đề tài khoa học<br /> Hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong tiến trình hội nhập quốc<br /> tế của Việt Nam năm 2005 của Đại học Quốc gia Hà Nội; Luận án Phó tiến sĩ luật học<br /> Đổi mới và hoàn thiện cơ chế điều chỉnh pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ<br /> trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam năm 1996 của Lê Xuân Thảo; Luận án tiến sĩ<br /> 1<br /> <br /> Luật học: Tội làm hàng giả, tội buôn bán hàng giả thực trạng và biện pháp phòng,<br /> chống năm 2001 của Trần Ngọc Việt; Luận văn thạc sĩ Đấu tranh phòng chống tội làm<br /> hàng giả, tội buôn bán hàng giả ở Việt Nam hiện nay năm 1998 của Đỗ Thị Lan. Chống<br /> sản xuất và buôn bán hàng giả ở Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ quản lý nhà nước,<br /> Luận văn Thạc sỹ luật học của Nguyễn Mạnh Cƣờng, Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> Qua khảo sát, có rất ít các nghiên cứu chuyên sâu, trực tiếp về xử phạt vi phạm<br /> hành chính về buôn bán hàng giả. Do vậy, từ những nghiên cứu lý luận và thực tiễn<br /> về vấn đề hàng giả, buôn bán hàng giả, trách nhiệm hành chính, xử lý vi phạm hành<br /> chính, trên cơ sở thực tiễn công tác, tác giả chọn đề tài “Xử phạt vi phạm hành<br /> chính về buôn bán hàng giả - từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội” để<br /> nghiên cứu một cách có hệ thống cả về lý luận và thực tiễn vấn đề xử phạt hành chính<br /> đối với hành vi buôn bán hàng giả trên một địa bàn cụ thể là quận Hoàn Kiếm, thành<br /> phố Hà Nội.<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu<br /> 3.1. Mục đích nghiên cứu<br /> Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với<br /> hành vi buôn bán hàng giả và thực tiễn áp dụng các quy định đó trên địa bàn quận<br /> Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đánh giá thực trạng, từ đó đề xuất những giải pháp<br /> nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả ở<br /> quận Hoàn Kiếm trong thời gian tới.<br /> 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu<br /> Để đạt đƣợc mục đích trên, các nhiệm vụ nghiên cứu là:<br /> - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận, pháp lý về hàng giả, buôn bán hàng giả;<br /> - Hệ thống hóa quy định pháp luật hiện hành về xử lý lý vi phạm hành chính<br /> đối với hành vi buôn bán hàng giả;<br /> - Phân tích và đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành<br /> chính về buôn bán hàng giả trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thời gian qua;<br /> - Xác lập nội dung các quan điểm, giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả<br /> thực hiện pháp luật về xử phạt hành chính về buôn bán hàng giả ở quận Hoàn Kiếm<br /> trong thời gian tới.<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> 4.2. Đối tượng nghiên cứu<br /> Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành<br /> chính đối với hành vi buôn bán hàng giả và thực tiễn áp dụng các quy định đó trên địa<br /> bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.<br /> 4.2. Phạm vi nghiên cứu<br /> Luận văn tập trung nghiên cứu công tác xử phạt hành chính về buôn bán hàng<br /> giả trên địa bàn quận Hoàn Kiếm của cơ quan quản lý thị trƣờng thành phố Hà Nội,<br /> cụ thể là Đội quản lý thị trƣờng số 2 – Chi cục Quản lý thị trƣờng, thuộc Sở Công<br /> thƣơng Thành phố Hà Nội.<br /> 2<br /> <br /> Luận văn nghiên cứu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; giai đoạn 2010-2016.<br /> 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu<br /> 5.1. Phương pháp luận<br /> Luận văn đƣợc nghiên cứu trên phƣơng pháp luận duy vật biện chứng của Chủ<br /> nghĩa Mác – Lê nin vào nghiên cứu vấn đề khoa học xã hội.<br /> 5.2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Luận văn sử dụng các phƣơng pháp nghiên cứu truyền thống trong nghiên cứu<br /> khoa học xã hội là: Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, kết hợp quan<br /> sát thực tiễn (qua quá trình công tác) với khát quát hóa.<br /> 6. Ý nghĩa của luận văn<br /> Luận văn Luận văn góp phần hoàn thiện lý luận về xử phạt hành chính trong<br /> lĩnh vực hàng giả.<br /> Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu<br /> của cán bộ giảng dạy, sinh viên trong các trƣờng đại học luật, đại học hành chính<br /> hoặc sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ngƣời quan tâm, nghiên cứu về xử<br /> phạt hành chính về hàng giả.<br /> 7. Kết cấu của luận văn<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, kết quả nghiên cứu đƣợc<br /> kết cấu gồm 3 chƣơng, gồm:<br /> Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về xử phạt vi phạm hành<br /> chính về buôn bán hàng giả<br /> Chƣơng 2: Thực trạng công tác xử phạt vi phạm hành chính về buôn bán hàng<br /> giả trên địa bàn quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội<br /> Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng và giải pháp nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm<br /> hành chính về buôn bán hàng giả trên địa bàn quận Hoàn Kiếm - thành phố Hà Nội.<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản