Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Kháng nghị phúc thẩm hình sự của Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết vụ án hình sự

Chia sẻ: Truong Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
30
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Kháng nghị phúc thẩm hình sự của Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết vụ án hình sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ những vấn đề về mặt lý luận và những quy định cụ thể của pháp luật Việt Nam về kháng nghị phúc thẩm hình sự trong quá trình giải quyết vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Kháng nghị phúc thẩm hình sự của Viện kiểm sát nhân dân trong giải quyết vụ án hình sự

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THANH TÚ<br /> <br /> KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM HÌNH SỰ<br /> CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG QUÁ TRÌNH<br /> GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI – NĂM 2007<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA LUẬT<br /> -------- *** --------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THANH TÚ<br /> <br /> KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM HÌNH SỰ<br /> CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG QUÁ TRÌNH<br /> GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Luật hình sự<br /> <br /> Mã số<br /> <br /> : 60 38 40<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Đỗ Ngọc Quang<br /> <br /> HÀ NỘI – NĂM 2007<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình<br /> nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu<br /> nêu trong luận văn là trung thực. Những<br /> kết luận của luận văn chƣa từng đƣợc<br /> công bố trong bất kỳ một công trình nào<br /> khác.<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Tú<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> TRANG<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài<br /> <br /> 01<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Tình hình nghiên cứu<br /> <br /> 03<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu của đề tài<br /> <br /> 04<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Mục đích và nhiệm vụ của đề tài<br /> <br /> 05<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Cơ sở khoa học của đề tài<br /> <br /> 06<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> <br /> 06<br /> <br /> 7<br /> <br /> Điểm mới của đề tài<br /> <br /> 06<br /> <br /> 8.<br /> <br /> Cơ cấu luận văn<br /> <br /> 06<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> <br /> QUY ĐỊNH CHUNG CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ<br /> <br /> 07<br /> <br /> KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> Khái niệm kháng nghị phúc thẩm hình sự của Viện<br /> kiểm sát trong quá trình giải quyết vụ án hình<br /> <br /> 07<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Quy định của pháp luật tố tụng hình sự về kháng nghị<br /> phúc thẩm hình sự của Viện kiểm sát trong quá trình<br /> giải quyết vụ án hình sự<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Đối tượng kháng nghị phúc thẩm<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Thời hạn kháng nghị phúc thẩm hình sự<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1.2.3<br /> <br /> Căn cứ kháng nghị kháng nghị phúc thẩm hình sự<br /> <br /> 25<br /> <br /> 1.2.4<br /> <br /> Bổ sung, thay đổi, rút kháng nghị phúc thẩm hình sự<br /> <br /> 28<br /> <br /> 1.2.5<br /> <br /> Thẩm quyền kháng nghị phúc thẩm hình sự<br /> <br /> 31<br /> <br /> 1.2.6<br /> <br /> Trình tự, thủ tục kháng nghị phúc thẩm hình sự<br /> <br /> 32<br /> <br /> 1.2.7<br /> <br /> Hậu quả của việc kháng nghị phúc thẩm hình sự<br /> <br /> 34<br /> <br /> Kết luận chương 1<br /> <br /> 38<br /> <br /> CHƢƠNG 2<br /> <br /> TÌNH HÌNH KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM<br /> <br /> 41<br /> <br /> SÁT NHÂN DÂN TỪ NĂM 2002 ĐẾN NĂM 2006<br /> <br /> 2.1<br /> <br /> Vài nét về tổ chức bộ máy Viện kiểm sát nhân dân<br /> <br /> 41<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Những kết quả đạt được và những tồn tại trong kháng<br /> nghị phúc thẩm hình sự của Viện kiểm sát nhân dân từ<br /> năm 2002 đến năm 2006.<br /> <br /> 43<br /> <br /> 2.2.1<br /> <br /> Những kết quả đạt được trong kháng nghị phúc thẩm<br /> hình sự của Viện Kiểm sát nhân dân<br /> <br /> 43<br /> <br /> 2.2.2<br /> <br /> Những tồn tại trong kháng nghị phúc thẩm hình sự của<br /> Viện kiểm sát nhân dân<br /> <br /> 49<br /> <br /> 2.2.3<br /> <br /> Những nguyên nhân gây nên những tồn tại, thiếu sót<br /> trong kháng nghị phúc thẩm hình sự của ngành kiểm<br /> sát nhân dân<br /> <br /> 65<br /> <br /> Kết luận chương 2<br /> <br /> 76<br /> <br /> NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHÁNG NGHỊ PHÚC<br /> <br /> 78<br /> <br /> CHƢƠNG 3<br /> <br /> THẨM HÌNH SỰ CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG GIẢI<br /> QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ<br /> <br /> 3.1<br /> <br /> Giải pháp hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự về<br /> kháng nghị phúc thẩm<br /> <br /> 78<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> Những giải pháp về công tác tổ chức cán bộ của Viện<br /> kiểm sát nhân dân<br /> <br /> 89<br /> <br /> 3.2.1<br /> <br /> Nâng cao trình độ năng lực và trách nhiệm nghề nghiệp<br /> của Kiểm sát viên ngành kiểm sát<br /> <br /> 89<br /> <br /> 3.2.2<br /> <br /> Tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của<br /> lãnh đạo Viện kiểm sát cấp trên đối với các Viện kiểm<br /> sát cấp dưới<br /> <br /> 94<br /> <br /> 3.2.3<br /> <br /> Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong<br /> giải quyết kháng nghị phúc thẩm hình sự<br /> <br /> 97<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> Một số đề xuất với cơ quan tư pháp trung ương<br /> <br /> 103<br /> <br /> Kết luận chương 3<br /> <br /> 106<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> <br /> 108<br /> <br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> 110<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản