intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về cho vay để mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp

Chia sẻ: Sen Sen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
66
lượt xem
19
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về cho vay để mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của luận văn là nghiên cứu một số vấn đề lý luận và các quy định pháp luật hiện hành về cho vay để mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp, thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn thực thi pháp luật về vấn đề này, từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về cho vay để mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Pháp luật về cho vay để mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT<br /> <br /> VĂN NGỌC QUỐC KHÁNH<br /> <br /> PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI<br /> ĐỐI VỚI NGƢỜI CÓ THU NHẬP THẤP<br /> <br /> Chuyên ngành: Luật Kinh tế<br /> Mã số: 838 0107<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> THỪA THIÊN HUẾ, năm 2018<br /> <br /> Công trình đƣợc hoàn thành tại:<br /> Trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Hoàng Thị Hải Yến<br /> <br /> Phản biện 1: ........................................:..........................<br /> Phản biện 2: ...................................................................<br /> <br /> Luận văn sẽ đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp<br /> tại: Trƣờng Đại học Luật<br /> Vào lúc...........giờ...........ngày...........tháng .......... năm...........<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỞ ÐẦU ..................................................................................... 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................ 1<br /> 2. Tình hình nghiên cứu đề tài .................................................................. 1<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ....................................................... 3<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ........................................................ 3<br /> 5. Cơ sở phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu ......................... 4<br /> 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ............................................. 4<br /> 7. Kết cấu của luận văn ............................................................................. 4<br /> CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT<br /> ĐIỀU CHỈNH VỀ CHO VAY ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỐI VỚI<br /> NGƢỜI CÓ THU NHẬP THẤP ........................................................... 5<br /> 1.1. Khái quát về cho vay để mua để mua nhà ở xã hội đối với ngƣời có<br /> thu nhập thấp............................................................................................. 5<br /> 1.1.1. Khái niệm cho vay để mua nhà ở xã hội đối với ngƣời có thu nhập<br /> thấp ............................................................................................................ 5<br /> 1.1.2. Đặc điểm của cho vay để mua nhà ở xã hội đối với ngƣời có thu<br /> nhập thấp ................................................................................................... 9<br /> 1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của cho vay để mua nhà ở xã hội đối với ngƣời có<br /> thu nhập thấp........................................................................................... 10<br /> 1.2. Khái quát pháp luật về cho vay để mua nhà ở xã hội đối với ngƣời<br /> có thu nhập thấp ...................................................................................... 10<br /> 1.2.1. Khái niệm pháp luật về cho vay để mua nhà ở xã hội đối với<br /> ngƣời có thu nhập thấp ........................................................................... 10<br /> 1.2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật cho vay để mua nhà ở xã hội đối<br /> với ngƣời có thu nhập thấp ..................................................................... 11<br /> 1.2.3. Các yếu tố chi phối, tác động đến thực hiện pháp luật về cho vay<br /> để mua nhà ở xã hội với ngƣời có thu nhập thấp ................................... 12<br /> KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ....................................................................... 12<br /> CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN<br /> THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ<br /> HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI CÓ THU NHẬP THẤP ............................... 13<br /> 2.1. Thực trạng pháp luật về cho vay để mua nhà ở xã hội đối với ngƣời<br /> có thu nhập thấp ...................................................................................... 13<br /> 2.1.1. Quy định pháp luật về cho vay để mua nhà ở xã hội đối với ngƣời<br /> có thu nhập thấp ...................................................................................... 13<br /> 2.1.1.1. Đối tƣợng đƣợc cho vay để mua nhà ở xã hội đối với ngƣời có<br /> thu nhập thấp........................................................................................... 13<br /> <br /> 2.1.1.2. Điều kiện đƣợc vay để mua nhà ở xã hội đối với ngƣời có thu<br /> nhập thấp ................................................................................................. 14<br /> 2.1.1.3. Lãi suất cho vay để mua nhà ở xã hội đối với ngƣời có thu nhập<br /> thấp .......................................................................................................... 14<br /> 2.1.1.4. Trình tự, thủ tục cho vay để mua nhà ở xã hội đối với ngƣời có<br /> thu nhập thấp ........................................................................................... 15<br /> 2.1.2. Những hạn chế, bất cập của pháp luật về cho vay để mua nhà ở xã<br /> hội đối với ngƣời có thu nhập thấp ......................................................... 17<br /> 2.2. Thực trạng thực thi pháp luật về cho vay để mua nhà ở xã hội đối<br /> với ngƣời có thu nhập thấp ...................................................................... 18<br /> 2.2.1. Thực tiễn thực thi pháp luật về cho vay để mua nhà ở xã hội đối<br /> với ngƣời có thu nhập thấp...................................................................... 18<br /> 2.2.2. Những vƣớng mắc, khó khăn trong thực thi pháp luật cho vay để<br /> mua nhà ở xã hội đối với ngƣời có thu nhập thấp .................................. 19<br /> 2.2.3. Nguyên nhân của những vƣớng mắc, khó khăn trong thực thi pháp<br /> luật cho vay để mua nhà ở xã hội đối với ngƣời có thu nhập thấp ......... 20<br /> CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT<br /> VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT CHO<br /> VAY ĐỂ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI CÓ THU NHẬP<br /> THẤP ...................................................................................................... 20<br /> 3.1. Định hƣớng hoàn thiện pháp luật về cho vay để mua NƠXH đối với<br /> NCTNT .................................................................................................... 20<br /> 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho vay để mua nhà ở xã<br /> hội đối với ngƣời có thu nhập thấp ......................................................... 20<br /> 3.2.1. Hoàn thiện quy định pháp luật về chủ thể tham gia quan hệ pháp<br /> luật cho vay để mua nhà ở xã hội đối với ngƣời có thu nhập thấp ......... 20<br /> 3.2.2. Hoàn thiện quy định pháp luật về điều kiện, nguyên tắc cho vay<br /> để mua nhà ở xã hội đối với ngƣời có thu nhập thấp .............................. 21<br /> 3.2.3. Hoàn thiện quy định pháp luật về trình tự, thủ tục cho vay để mua<br /> nhà ở xã hội đối với ngƣời có thu nhập thấp .......................................... 21<br /> 3.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cho vay để<br /> mua nhà ở xã hội đối với ngƣời có thu nhập thấp .................................. 21<br /> Kết luận chƣơng 3 ................................................................................... 22<br /> PHẦN KẾT LUẬN ................................................................................ 23<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> PHẦN MỞ ÐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong những năm qua, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, mức sống<br /> tăng dẫn đến chất lƣợng cuộc sống ngày càng đƣợc nâng cao và nhu cầu<br /> về nhà ở của con ngƣời theo đó phát triển cả về lƣợng và chất. Đặc biệt,<br /> đối với các thành phố lớn mật độ dân số tập trung cao nhƣ Thành phố<br /> Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng… thì nhu cầu về nhà ở càng trở nên bức<br /> thiết hơn.<br /> Tuy nhiên, việc sở hữu đƣợc một ngôi nhà theo đúng nghĩa “để an<br /> cƣ” đối với nhiều ngƣời thì không phải là dễ dàng, nhất là ở các thành<br /> phố lớn và đối với những ngƣời có thu nhập thấp. Trong bối cảnh đó,<br /> việc ra đời của nhà ở xã hội là hết sức hợp lý và cần thiết. Nhà nƣớc đã<br /> có nhiều chính sách về nhà ở xã hội, các chính sách cho vay hay các gói<br /> hỗ trợ để ngƣời dân có thể đến gần hơn trong việc sở hữu nhà ở nhƣ<br /> Thông tƣ số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà<br /> nƣớc Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số<br /> 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Nghị định số 100/2015/NĐCP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý<br /> nhà ở xã hội, Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 22/01/2018 của Thủ<br /> tƣớng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ƣu đãi của các tổ chức tín<br /> dụng do Nhà nƣớc chỉ định theo quy định tại Nghị định số<br /> 100/2015/NĐ-CP… và thực tế cho thấy, các chính sách này đã giải<br /> quyết đƣợc phần nào bài toán về nhà ở đối với ngƣời dân.<br /> Mặc dù vậy, vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra xoay quanh việc làm<br /> thế nào để sở hữu đƣợc nhà ở xã hội, nhƣ: việc thực hiện các thủ tục để<br /> mua nhà ở xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp; ngƣời dân chƣa<br /> nắm bắt đƣợc các chính sách của nhà nƣớc, từ đó, khó tiếp cận hơn trong<br /> việc mua nhà ở xã hội, nhất là đối với ngƣời có thu nhập thấp… từ đó<br /> cho thấy, các chính sách này mới chỉ đáp ứng đƣợc một phần rất nhỏ<br /> nhu cầu sở hữu nhà ở xã hội của ngƣời dân.<br /> Chính vì vậy, để phân tích rõ hơn nguyên nhân dẫn đến những hạn<br /> chế trên và đề ra một số giải pháp giúp ngƣời dân có thể nắm bắt và tiếp<br /> cận đối với các chính sách của Nhà nƣớc trong việc mua nhà ở xã hội,<br /> học viên chọn đề tài “Pháp luật về cho vay để mua nhà ở xã hội đối với<br /> ngƣời có thu nhập thấp” làm luận văn cao học luật của mình.<br /> 2. Tình hình nghiên cứu đề tài<br /> Pháp luật về cho vay để mua nhà ở xã hội đối với ngƣời có thu nhập<br /> thấp đã đƣợc nhiều hội thảo, diễn đàn, hội nghị bàn thảo và nghiên cứu<br /> dƣới các góc độ lý luận cũng nhƣ thực tiễn.<br /> 1<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2