intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
6
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan để đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN tại KBNN Quảng Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây<br /> dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh.<br /> - Tác giả luận văn:<br /> <br /> Nguyễn Thành Nam<br /> <br /> Khóa: CH 2010A<br /> <br /> - Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Xuân Hồi<br /> Nội dung tóm tắt:<br /> 1. Lý do chọn đề tài.<br /> Vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) từ ngân sách nhà nước (NSNN) là một<br /> nguồn lực tài chính hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của cả<br /> nước cũng như từng địa phương, hàng năm NSNN đều dành một lượng vốn lớn cho<br /> đầu tư xây dựng. Cũng như trong cả nước, việc quản lý vốn đầu tư XDCB qua Kho<br /> bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Ninh cũng được chú trọng, hệ thống KBNN trên địa<br /> bàn đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện cơ chế chính sách chung, cải<br /> tiến quy trình, thủ tục thanh toán. Những nỗ lực đó đã góp phần quan trọng vào<br /> việc sử dụng nguồn vốn này đúng mục đích, đúng luật và có hiệu quả. Tuy nhiên,<br /> công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN trên địa bàn Quảng Ninh vẫn còn<br /> có những bất cập, trong nhiều nội dung và tại nhiều khâu quản lý, từ phân bổ, giao<br /> kế hoạch đến kiểm soát thanh toán và quyết toán vốn; tình trạng thất thoát, lãng phí<br /> vốn đầu tư XDCB từ NSNN vẫn còn nhiều.<br /> Xuất phát từ những thực trạng trên, trong điều kiện cả nước đang đẩy mạnh cải<br /> cách hành chính, đổi mới quản lý chi tiêu công, chống thất thoát, lãng phí thì việc hoàn<br /> thiện quản lý chi tiêu công nói chung và việc tìm kiếm những giải pháp hoàn thiện quản lý<br /> vốn đầu tư XDCB từ NSNN là vấn đề rất cấp thiết. Đó cũng là lý do tác giả lựa chọn đề<br /> tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB tại Kho bạc<br /> Nhà nước Quảng Ninh.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.<br /> - Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn<br /> có liên quan để đề xuất những giải pháp tiếp tục hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng<br /> từ NSNN tại KBNN Quảng Ninh. Để thực hiện mục đích nghiên cứu nêu trên, nhiệm<br /> vụ nghiên cứu được đặt ra gồm:<br /> <br /> - Đối tượng nghiên cứu đề tài: Là thực tiễn quá trình quản lý vốn đầu tư xây dựng<br /> từ NSNN qua hệ thống KBNN Quảng Ninh.<br /> - Phạm vi nghiên cứu đề tài: Là những nội dung cơ bản của quản lý vốn đầu tư xây<br /> dựng từ NSNN qua KBNN; Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN qua KBNN<br /> Quảng Ninh Ninh trong 3 năm (2009 - 2011); Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý<br /> vốn đầu tư xây dựng từ NSNN tại KBNN Quảng Ninh trong giai đoạn tới.<br /> 3. Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích, đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư XDCB<br /> từ nguồn vốn NSNN.<br /> Chương 2: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB tại<br /> KBNN Quảng Ninh.<br /> Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB<br /> tại KBNN Quảng Ninh.<br /> Luận văn đã hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về vốn đầu tư xây dựng từ<br /> NSNN, quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN qua KBNN; Làm rõ thực trạng quản lý<br /> vốn đầu tư xây dựng từ NSNN qua KBNN Quảng Ninh trong thời gian 3 năm (2009 2011). Tác giả đã sâu chuỗi các vấn đề một cách lô gích qua các chương, từ cơ sở lý<br /> luận của chương 1 dựa trên các các chỉ tiêu đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng để phân<br /> tích thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB tại KBNN Quảng Ninh, từ đó đánh<br /> giá những mặt tốt, mặt hạn chế và nguyên nhân hạn chế tại chương 2, trên cơ sở đó và<br /> định hướng phát triển của hệ thống KBNN để xây dựng các nhóm giải pháp nhằm<br /> hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB tại KBNN Quảng Ninh.<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu.<br /> Phương pháp so sánh, phân tích chi tiết, thống kê dữ liệu, tổng hợp, đối chứng,<br /> mô hình hóa, kết hợp nghiên cứu lý luận với khảo sát thực tiễn để thực hiện đề tài.<br /> 5. Kết luận.<br /> Quản lý vốn đầu tư xây dựng tại KBNN là một trong những nội dung quan<br /> trọng nhằm hướng tới xây dựng một cơ chế quản lý công khai, minh bạch góp phần<br /> tiết kiệm thời gian, nhân lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính để phát<br /> <br /> 2<br /> <br /> triển đất nước. Mặc dù quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN là một vấn đề khá phức<br /> tạp có phạm vi rộng, nhưng trong quá trình nghiên cứu tác giả đã giải quyết cơ bản các<br /> vấn đề đặt ra và đưa ra các giải pháp khắc phục vấn đề nhằm hoàn thiện công tác quản<br /> lý vốn đầu tư XDCB tại KBNN Quảng Ninh. Các vấn đề mà tác giả đặt ra được thể<br /> hiện trong ba nội dung:<br /> Thứ nhất, đã hệ thống hoá và làm rõ thêm các vấn đề lý luận về vốn đầu tư<br /> XDCB và quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN, đặc điểm, yêu cầu, nội dung quản lý<br /> vốn đầu tư xây dựng từ NSNN qua KBNN.<br /> Thứ hai, trên cơ sở lý luận, các chỉ tiêu, yếu tố ảnh hưởng được nêu ra tại<br /> chương một, đã phân tích, đánh giá một cách tổng quan, có hệ thống thực trạng quản<br /> lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN qua KBNN Quảng Ninh từ năm 2009 đến năm 2011;<br /> những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân của nó.<br /> Thứ ba, trên cơ sở những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã nêu ra, đề xuất ba<br /> giải pháp chính nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng tại KBNN<br /> Quảng Ninh.<br /> Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN là một lĩnh vực liên quan đến nhiều cấp,<br /> nhiều ngành, là một vấn đề rất quan trọng và nhạy cảm. Tác giả hy vọng rằng nội dung<br /> nghiên cứu và những giải pháp trình bày trong luận văn sẽ góp phần hoàn thiện công<br /> tác quản lý vốn đầu tư XDCB tại KBNN Quảng Ninh; nâng cao hiệu quả vốn đầu tư<br /> xây dựng từ NSNN, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quản lý NSNN trên<br /> địa bàn. Đồng thời góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh<br /> tế, đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015 như<br /> Nghị quyết của Đại hội tỉnh Đảng bộ Quảng Ninh lần thứ XIII đã xác định./.<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản