intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Một số tín hiệu thẩm mĩ trong thơ Tố Hữu

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

95
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Một số tín hiệu thẩm mĩ trong thơ Tố Hữu được nghiên cứu nhằm tìm hiểu về lý thuyết tín hiệu thẩm mĩ và cơ chế hình thành, giải mã tín hiệu thẩm mĩ gắn với cấu trúc tác phẩm, đặc trưng thể loại và phong cách tác giả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Một số tín hiệu thẩm mĩ trong thơ Tố Hữu

Trần Thị Thái<br /> <br /> Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thơ Tố Hữu<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> Trần Thị Thái<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> <br /> MỘT SỐ TÍN HIỆU THẨM MỸ TRONG<br /> THƠ TỐ HỮU<br /> CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ HỌC<br /> MÃ SỐ : 60.22.01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Đức Tồn<br /> <br /> Hà Nội - 2011<br /> <br /> 1<br /> <br /> Trần Thị Thái<br /> <br /> Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thơ Tố Hữu<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC............................................................................................................................ 1<br /> QUY ƯỚC VIẾT TẮT ...................................................................................................... 4<br /> PHẦN MỞ ĐẦU................................................................................................................. 5<br /> <br /> 1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................5<br /> 2. Lịch sử vấn đề.....................................................................................................7<br /> 2.1. Tác phẩm của Tố Hữu trước năm 1945 .....................................................7<br /> 2.2.Tác phẩm của Tố Hữu từ năm 1945 đến nay.............................................7<br /> 3. Mục đích nghiên cứu.........................................................................................7<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .....................................................................7<br /> 5. Nhiệm vụ nghiên cứu .........................................................................................7<br /> 6. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu .......................................................8<br /> 7. Cấu trúc của luận văn .........................................................................................8<br /> Chương 1: NHỮNG TIỀN ĐỀ LÝ THUYẾT ............................................................... 9<br /> <br /> 1. 1 Khái niệm về tín hiệu thẩm mĩ .......................................................................9<br /> 1.1.1 Tín hiệu.......................................................................................................9<br /> 1.1.2 Tín hiệu ngôn ngữ......................................................................................9<br /> 1.3.3 Tín hiệu thẩm mĩ ......................................................................................19<br /> 1.1.4 Mối quan hệ giữa Tín hiệu, Tín hiệu ngôn ngữ và Tín hiệu thẩm mỹ .10<br /> 1. 2 Những đặc tính của tín hiệu thẩm mỹ. .........................................................11<br /> 1.2.1. Đặc tính cấp độ.....................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2 Đặc tính tác động ..................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3 Đặc tính biểu hiện..................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.4 Đặc tính biểu cảm (bộc lộ)......................................................................28<br /> <br /> 2<br /> <br /> Trần Thị Thái<br /> <br /> Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thơ Tố Hữu<br /> <br /> 1.2.5 Tính biểu trưng ........................................................................................29<br /> 1.2.6 Tính truyền thống và cách tân ..............Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.7 Tính hệ thống .........................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.8 Tính đẳng cấu ........................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.9 Tính trừu tượng và tính cụ thể ..............Error! Bookmark not defined.<br /> 1. 3 Tín hiệu thẩm mỹ và ngôn ngữ văn chương................................................38<br /> 1.3.1 Quan hệ giữa tín hiệu thẩm mỹ với ngôn ngữ văn chương...................38<br /> 1.3.2 Tín hiệu thẩm mỹ văn chương...............Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4 Tiểu kết .........................................................Error! Bookmark not defined.<br /> Chương 2: TÍN HIỆU THẨM MỸ BIỂU ĐẠT HÌNH TƯỢNG "BÁC HỒ"<br /> TRONG THƠ TỐ HỮU ....................................................Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1. Kết quả thống kê về số lần xuất hiện của các THTM chỉ Bác Hồ .............12<br /> Bảng 2.1 Kết quả thống kê về số lần xuất hiện của các THTM chỉ Bác Hồ.................. 12<br /> <br /> 2.2 Tín hiệu thẩm mỹ hằng thể “Bác” .................................................................48<br /> 2.3 Các biến thể của THHT "Bác" ......................................................................13<br /> 2.3.1 Biến thể từ vựng của THHT "Bác" .........................................................13<br /> 2.3.2. Biến thể kết hợp của các THTM chỉ Bác...............................................13<br /> 2.3.3. Biến thể quan hệ của các THTM chỉ Bác Hồ .......................................78<br /> 2.4 Tiểu kết .........................................................Error! Bookmark not defined.<br /> Chương 3: TÍN HIỆU THẨM MỸ BIỂU ĐẠT HÌNH TƯỢNG “ANH BỘ ĐỘI”<br /> TRONG THƠ TỐ HỮU ................................................................................................. 89<br /> <br /> 3.1. Kết quả thống kê về số lần xuất hiện của các THTM chỉ “Anh bộ đội” ...92<br /> 3. 2 Tín hiệu thẩm mỹ hằng thể "Anh bộ đội" ....................................................17<br /> 3. 3 Các biến thể của THHT “Anh bộ đội”.........................................................97<br /> 3.3.1 Biến thể từ vựng của THHT "Anh bộ đội" .............................................................. 17<br /> <br /> 3<br /> <br /> Trần Thị Thái<br /> <br /> Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thơ Tố Hữu<br /> <br /> 3.3.2 Biến thể kết hợp của các THTM chỉ “Anh bộ đội” ......................................17<br /> 3.3.3 Biến thể quan hệ của các THTM chỉ “Anh bộ đội” ............................................... 18<br /> <br /> 4. Tiểu kết ...............................................................Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 19<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................. 20<br /> <br /> 4<br /> <br /> Trần Thị Thái<br /> <br /> Một số tín hiệu thẩm mỹ trong thơ Tố Hữu<br /> <br /> QUY ƯỚC VIẾT TẮT<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Giải thích<br /> <br /> TH<br /> <br /> Tín hiệu<br /> <br /> THHT<br /> <br /> Tín hiệu hằng thể<br /> <br /> THTM<br /> <br /> Tín hiệu thẩm mĩ<br /> <br /> THVC<br /> <br /> Tín hiệu văn chương<br /> <br /> YNTM<br /> <br /> Ý nghĩa thẩm mĩ<br /> <br /> BT<br /> <br /> Biến thể<br /> <br /> BTTV<br /> <br /> Biến thể từ vựng<br /> <br /> BTKH<br /> <br /> Biến thể kết hợp<br /> <br /> BTQH<br /> <br /> Biến thể quan hệ<br /> <br /> Cbh<br /> <br /> Cái biểu hiện<br /> <br /> Cđbh<br /> <br /> Cái được biểu hiện<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2