intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn thường tín

Chia sẻ: Dfg Dfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
110
lượt xem
25
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn thường tín

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống những vấn đề cơ bản về hoạt động môi giới chứng khoán của công ty làm cơ sở ý luận cho đề tài nghiên cứu. Phân tích thực trạng phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn thường tín.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Sài Gòn thường tín

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG TRƯƠNG VĂN TRÍ Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. VÕ TH THÚY ANH Ph n bi n 1: PGS.TS. Lê Th Gi i PHÁT TRI N HO T Đ NG MÔI GI I CH NG KHOÁN C A CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN Ph n bi n 2: TS. Tr n Ng c Sơn NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN Lu n văn ñã ñư c b o v trư c h i ñ ng ch m Lu n văn t t Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng nghi p Th c sĩ Qu n tr Kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào Mã s : 60.34.20 ngày 26 tháng 05 năm 2012. TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin – H c li u , Đ i h c Đà N ng Đà N ng – Năm 2012 - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 M Đ U Công ty CP Ch ng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS). 1. Tính c p thi t c a ñ tài nghiên c u - Ph m vi nghiên c u là nghiên c u ho t ñ ng môi gi i ch ng Sau g n 25 năm h i nh p và m c a , n n kinh t Vi t Nam ñã g t khoán c a Công ty CP Ch ng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương hái ñư c nhi u thành t u v kinh t , chính tr và xã h i cũng như ñ i Tín trong 3 năm 2008 ñ n năm 2010. m t v i không ít th thách m i ñ t ra. 4. Phương pháp nghiên c u Theo l trình gia nh p WTO, t 01/04/2007, Vi t Nam cam k t m Phương pháp nghiên c u ch y u ñư c s d ng trong lu n c a th trư ng tài chính sau khi vào WTO. 5 năm sau khi VN gia nh p văn này là phương pháp phân tích, phương pháp t ng h p và phương WTO, các nhà ñ u tư nư c ngoài có th thành l p công ty ch ng khoán pháp so sánh. Thông qua nh ng phương pháp này mà lu n văn ñánh giá 100% v n nư c ngoài. Đ ng trư c nguyên t c và k lu t c a th trư ng: phát tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán c a công ty SBS, t ñó ñ M nh ñư c - Y u thua, tính c nh tranh bu c các ñ nh ch tài chính c a xu t các gi i pháp phát tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán c a công Vi t Nam nói chung, các công ty ch ng khoán nói riêng ph i nâng cao ty SBS. Ngoài ra, lu n văn còn s d ng m t s phương pháp khác như hi u qu ho t ñ ng cũng như ñưa ra cho ñư c ñ nh hư ng chi n lư c phương pháp th ng kê, di n gi i, quy n p… ho t ñ ng theo chuyên môn hóa ñ có th t n t i và phát tri n. 5. K t c u c a Lu n văn Chính vì ñi u ñó tôi ñã ch n ñ tài Phát tri n ho t ñ ng môi Ngoài ph n m ñ u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o, Lu n gi i ch ng khoán c a Công ty CP Ch ng khoán Ngân hàng Sài văn ñư c k t c u thành 3 chương: Gòn Thương Tín làm lu n văn th c s kinh t . Chương 1: Cơ s lý lu n cơ b n v phát tri n ho t ñ ng môi gi i 2. M c tiêu nghiên c u c a lu n văn ch ng khoán c a công ty ch ng khoán. - H th ng nh ng v n ñ cơ b n v ho t ñ ng môi gi i ch ng Chương 2: Th c tr ng phát tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán khoán c a Công ty ch ng khoán làm cơ s lý lu n cho ñ tài nghiên Công ty CP Ch ng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín c u. Chương 3: Gi i pháp phát tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán c a - Phân tích th c tr ng phát tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán Công ty CP ch ng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín c a Công ty, t ñó ñánh giá các k t qu ñ t ñư c, h n ch và các nguyên nhân làm h n ch phát tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán c a công ty. - H th ng nh ng gi i pháp và ki n ngh ñ phát tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán t i công ty. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u là ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán c a
 3. 5 6 CHƯƠNG 1 c a khách hàng ñ i v i th trư ng tài chính và s n l c ti p th c a các CƠ S LÝ LU N CƠ B N V PHÁT TRI N HO T Đ NG công ty ch ng khoán. MÔI GI I CH NG KHOÁN C A CÔNG TY CH NG KHOÁN 1.1.3 Mô hình công ty ch ng khoán 1.1.3.1 Mô hình ña năng kinh doanh ch ng khoán và ti n t 1.1 Nh ng v n ñ chung v công ty ch ng khoán Các ngân hàng thương m i ho t ñ ng v i tư cách là ch th kinh 1.1.1 Khái ni m công ty ch ng khoán doanh ch ng khoán, b o hi m và kinh doanh ti n t . Công ty ch ng khoán là t ch c có tư cách pháp nhân ho t ñ ng 1.1.3.2 Mô hình chuyên doanh ch ng khoán kinh doanh ch ng khoán, bao g m m t, m t s ho c toàn b các ho t Ho t ñ ng kinh doanh ch ng khoán s do các công ty ñ c l p, ñ ng: Môi gi i ch ng khoán, t doanh ch ng khoán, b o lãnh phát chuyên môn hóa trong lĩnh v c ch ng khoán ñ m nh n. hành ch ng khoán, tư v n ñ u tư ch ng khoán. 1.1.4 Cơ c u t ch c c a công ty ch ng khoán 1.1.2 Vai trò c a công ty ch ng khoán 1.1.4.1 Kh i I (Front office) 1.1.2.1 Vai trò cung c p m t cơ ch giá c Th c hi n các giao d ch mua bán kinh doanh ch ng khoán, nói Ngành công nghi p ch ng khoán nói chung, công ty ch ng khoán chung là có liên h v i khách hàng. nói riêng, thông qua các S giao d ch ch ng khoán (SGDCK) và th 1.1.4.2 Kh i II (back office) trư ng OTC, có ch c năng cung c p m t cơ ch giá c nh m giúp nhà Th c hi n các công vi c h tr cho kh i I. ñ u tư có ñư c s ñánh giá ñúng th c t và chính xác v giá tr kho n 1.1.5 Các nghi p v cơ b n c a công ty ch ng khoán ñ u tư c a mình. 1.1.5.1 Nghi p v môi gi i ch ng khoán 1.1.2.2 Vai trò cung c p m t cơ ch chuy n ra ti n m t Môi gi i ch ng khoán là m t ho t ñ ng kinh doanh ch ng khoán Các công ty ch ng khoán ñ m nh n ñư c ch c năng chuy n ti n m t trong ñó m t t ch c kinh doanh ch ng khoán ñ i di n cho khách hàng thành ch ng khoán có giá và ngư c l i trong m t môi trư ng ñ u tư n ñ nh (ngư i mua/ngư i bán) ti n hành giao d ch thông qua cơ ch giao d ch t i 1.1.2.3 Th c hi n tư v n ñ u tư S Giao d ch Ch ng khoán hay th trư ng OTC mà chính khách hàng Các công ty ch ng khoán v i ñ y ñ các d ch v không ch th c hi n ph i ch u trách nhi m ñ i v i k t qu kinh t c a vi c giao d ch ñó. m nh l nh c a khách hàng, mà còn tham gia vào nhi u d ch v tư v n khác 1.1.5.2 Nghi p v t doanh ch ng khoán nhau. T doanh ch ng khoán là vi c t ch c kinh doanh ch ng khoán t 1.1.2.4 T o ra các s n ph m m i ti n hành các giao d ch mua bán các ch ng khoán cho chính mình. Trong m y năm g n ñây, ch ng lo i ch ng khoán ñã phát tri n v i 1.1.5.3 Nghi p v b o lãnh phát hành ch ng khoán t c ñ r t nhanh do m t s nguyên nhân, trong ñó có y u t dung lư ng B o lãnh phát hành là vi c t ch c b o lãnh giúp t ch c phát hành th c th trư ng và bi n ñ ng th trư ng ngày càng l n, nh n th c rõ ràng hơn hi n các th t c trư c khi chào bán ch ng khoán.
 4. 7 8 1.1.5.4 Nghi p v qu n lý danh m c ñ u tư ch ng khoán Cung c p d ch v v i 2 tư cách là n i li n khách hàng v i b ph n Qu n lý danh m c ñ u tư ch ng khoán là xây d ng m t danh m c nghiên c u ñ u tư và n i li n nh ng ngư i bán và nh ng ngư i mua. các lo i ch ng khoán ñáp ng t t nh t nhu c u c a ch ñ u tư. 1.2.6 Các lo i nhà môi gi i 1.1.5.5 Nghi p v qu n lý qu ñ u tư Tùy theo quy ñ nh c a m i nư c, cách th c ho t ñ ng c a t ng S Là m t t p h p ti n c a các nhà ñ u tư và ñư c u thác cho các nhà giao d ch ch ng khoán mà ngư i ta có th phân chia thành nhi u lo i qu n lý ñ u tư chuyên nghi p ti n hành ñ u tư. nhà môi gi i khác nhau. 1.1.5.6 Nghi p v tư v n ñ u tư 1.3 Phát tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán Tư v n ñ u tư ch ng khoán là nh ng ho t ñ ng tư v n v giá tr c a 1.3.1 Quan ñi m v s phát tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán ch ng khoán nh m m c ñích thu phí. Là các ho t ñ ng nh m m r ng m ng lư i, quy mô và nâng cao 1.1.5.7 Các nghi p v khác ch t lư ng cung ng d ch v môi gi i ch ng khoán ñ tăng doanh thu t Ngoài các nghi p v trên, t ch c kinh doanh ch ng khoán, công ty ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán và tăng thu nh p trên cơ s n ñ nh gia ch ng khoán còn có các nghi p v ph tr khác như nghi p v tín, qu n tăng ch t lư ng d ch v phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh doanh lý thu nh p ch ng khoán. c a công ty. 1.2 Ho t ñ ng môi gi i c a công ty ch ng khoán 1.3.2 N i dung v s phát tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán 1.2.1 M tài kho n giao d ch - M r ng m ng lư i ho t ñ ng giao d ch c a ho t ñ ng môi gi i Khi th c hi n nghi p v môi gi i, công ty ch ng khoán ph i m tài ch ng khoán c a công ty ch ng khoán. kho n giao d ch ch ng khoán và ti n cho t ng khách hàng. - M r ng quy mô ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán. 1.2.2 Trách nhi m ñ i v i khách hàng - Nâng cao ch t lư ng cung ng d ch v môi gi i ch ng khoán. Công ty ch ng khoán ph i thu th p ñ y ñ thông tin v khách hàng, 1.3.3 Các tiêu chí ñánh giá v s phát tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng không ñư c ñ m b o giá tr ch ng khoán mà mình khuy n ngh ñ u tư. khoán 1.2.3 Qu n lý ti n và ch ng khoán c a khách hàng 1.3.3.1 Tiêu chí ñánh giá s phát tri n m ng lư i c a ho t ñ ng môi Công ty ch ng khoán ph i qu n lý ti n g i giao d ch ch ng khoán, gi i ch ng khoán ch ng khoán c a khách hàng tách bi t kh i ti n, ch ng khoán c a chính S lư ng các công ty con, chi nhánh, phòng giao d ch và ñi m nh n công ty ch ng khoán. l nh c a công ty ch ng khoán. 1.2.4 Nh n l nh giao d ch 1.3.3.2 Các tiêu chí ñánh giá phát tri n quy mô c a ho t ñ ng môi gi i Công ty ch ng khoán ch ñư c nh n l nh c a khách hàng khi phi u ch ng khoán l nh ñư c ñi n chính xác và ñ y ñ các thông tin. - M c phát tri n v th ph n trong ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán 1.2.5 Ch c năng c a ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán - M c phát tri n v s lư ng tài kho n giao d ch
 5. 9 10 - M c phát tri n v doanh thu ho t ñ ng môi gi i 1.4.1.6 H th ng thông tin 1.3.3.3 Các tiêu chí ñánh giá ch t lư ng d ch v c a ho t ñ ng môi gi i V i hình th c giao d ch không sàn, h th ng công ngh thông tin ch ng khoán ñóng vai trò quy t ñ nh trong vi c k t n i thành công c a công ty - S lư ng các s n ph m d ch v môi gi i ph tr ch ng khoán. - Đánh giá m c ñ hài lòng c a khách hàng thông qua các b ng câu 1.4.1.7 Cơ s v t ch t k thu t h i thăm dò ý ki n c a khách hàng v các s n ph m, d ch v c a công V trí sàn giao d ch thu n ti n, qu y giao d ch sang tr ng, máy móc ty ch ng khoán. thi t b ñ ng b và hi n ñ i cũng không kém ph n quan tr ng trong 1.4 Các nhân t nh hư ng ñ n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán công vi c qu n bá thương hi u và thu hút ñư c nhi u khách hàng ñ n c a công ty ch ng khoán v i CTCK hơn. 1.4.1 Các nhân t ch quan 1.4.1.8 H th ng qu n lý r i ro 1.4.1.1 Chi n lư c kinh doanh c a công ty Đ ph c t p c a lo i hình d ch v này càng cao thì r i ro càng l n, M i chính sách chi n lư c khác nhau s t o ra ñư c nh ng hi u qu do ñó n u công ty ch ng khoán nào có h th ng qu n lý r i ro t t s có kinh doanh khác nhau. k t qu ho t ñ ng kinh doanh hi u qu . 1.4.1.2 Bi u phí d ch v môi gi i 1.4.2 Các nhân t khách quan Bi u phí d ch v môi gi i là m t trong nh ng y u t không kém ph n 1.4.2.1 Chính sách phát tri n th trư ng ch ng khoán c a Vi t Nam. quan tr ng trong vi c gi chân ñư c khách hàng cũ và thu hút ñư c lư ng Chính sách phát tri n TTCK c a nhà nư c có nh hư ng tr c ti p ñ n khách hàng m i ho t ñ ng c a công ty ch ng khoán nói chung và ho t ñ ng môi gi i nói 1.4.1.3 Uy tín và quy mô ho t ñ ng c a công ty ch ng khoán riêng. M t công ty ch ng khoán khi ñã t o l p ñư c uy tín c a mình trên 1.4.2.2 S phát tri n c a th trư ng ch ng khoán th trư ng thì s thu hút ñư c lư c khách hàng r t l n v công ty mình. S phát tri n c a th trư ng ch ng khoán có nh hư ng tr c ti p ñ n 1.4.1.4 Chính sách cán b c a công ty ch ng khoán vi c t o cơ h i cho các công ty ch ng khoán trên th trư ng ch ng Công ty ch ng khoán ph i ñưa ra các chính sách ñãi ng nhân tài khoán. phù h p ñ gi v ng v th c a mình trên th trư ng. 1.4.2.3 Qu n lý nhà nư c ñ i v i ngh môi gi i ch ng khoán 1.4.1.5 Năng l c ñ i ngũ môi gi i Môi trư ng pháp lý n ñ nh, v ng ch c s t o thu n l i cho cơ quan Công ty ch ng khoán ph i chu n b m t l c lư ng nhân s môi gi i qu n lý cũng như m i t ch c, cá nhân khi tham gia kinh doanh, ñ u tư có ki n th c chuyên môn cao, có kinh nghi m v lĩnh v c kinh doanh trên th trư ng. ch ng khoán, có kh năng tư v n và qu n lý tài chính theo yêu c u khách hàng.
 6. 11 12 1.4.2.4 Nhân t thu c v nhà ñ u tư CHƯƠNG 2: TH C TR NG PHÁT TRI N HO T Đ NG M t y u t ñ u tư r t quan tr ng là tính chuyên nghi p c a nhà ñ u MÔI GI I CH NG KHOÁN C A CÔNG TY CP CH NG tư KHOÁN NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN 1.4.2.5 Nhân t thu c v hi p h i kinh doanh ch ng khoán 2.1 Khái quát công ty CP Ch ng khoán Ngân hàng Sài Gòn Hi p h i kinh doanh ch ng khoán Vi t Nam s t o thêm s c m nh Thương Tín (SBS). cho ho t ñ ng kinh doanh ch ng khoán, tăng ni m tin cho công chúng 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n công ty SBS ñ u tư trong b i c nh th trư ng ñang khó khăn hi n nay. 2.1.2 Cơ c u b máy qu n lý c a công ty SBS 2.1.2.1 Sơ ñ t ch c công ty K T LU N CHƯƠNG 1 2.1.2.2 Các phòng ban công ty: Đ i h i ñ ng c ñông, h i ñ ng qu n Chương 1 chúng tôi ñi sâu nghiên c u nh ng lý lu n cơ b n v phát tr , ban ki m soát và t ng Giám ñ c. tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán c a công ty ch ng khoán, nghiên 2.1.3 Các d ch v ch ng khoán c a công ty SBS c u các quan ñi m, n i dung và tiêu chí ñánh giá s phát tri n ho t ñ ng 2.1.3.1 D ch v môi gi i: Bao g m môi gi i ch ng khoán, lưu ký môi gi i ch ng khoán c a công ty ch ng khoán, cũng như phân tích các ch ng khoán và qu n lý c ñông. nhân t nh hư ng ñ n s phát tri n c a ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán 2.1.3.2 D ch v tư v n: Bao g m tư v n phát hành, tư v n niêm y t, Tư c a công ty ch ng khoán ñ làm cơ s phân tích các ho t ñ ng môi gi i v n c ph n hóa và tư v n tái c u trúc doanh nghi p. ch ng khoán c a công ty c ph n ch ng khoán Ngân hàng Sài Gòn 2.1.3.3 Các d ch v khác: Bao g m qu n lý danh m c ñ u tư, d ch v Thương Tín. phân tích, d ch v Ngân hàng ñ u tư, cho vay ng trư c và c m c ch ng khoán niêm y t. 2.1.4 K t qu kinh doanh ch y u c a công ty SBS B ng 2.4: M t s ch tiêu kinh doanh năm 2008- 2010 Đơn v tính: T ñ ng (Ngu n: Báo cáo thư ng niên công ty SBS)
 7. 13 14 2.2 Th c tr ng phát tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán t i Công 2.2.3 Th c tr ng phát tri n quy mô giao d ch môi gi i ch ng khoán ty CP Ch ng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín c a công ty SBS 2.2.1 Tình hình chung v ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán c a công ty 2.2.3.1 Th c tr ng phát tri n th ph n môi gi i ch ng khoán. SBS 2.2.1.1 Tóm t t quy trình 2.2.1.2 K t qu ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán c a Công ty SBS B ng 2.5: K t qu ho t ñ ng mô gi i c a Công ty SBS năm 2008-2010 (Ngu n: Báo cáo thư ng niên c a HOSE năm 2008- 2010) Bi u ñ 2.2: Th ph n môi gi i c a Công ty SBS năm 2008- 2010 Nhìn chung, qua ba năm ho t ñ ng th ph n ho t ñ ng môi gi i c a công ty SBS luôn ñ ng th 4 trong Top 10 công ty ch ng khoán có th ph n môi gi i l n nh t TTCK Vi t Nam. (Ngu n: Báo cáo thư ng niên SBS và HOSE năm 2008- 2010) 2.2.3.2 Th c tr ng phát tri n s lư ng tài kho n giao d ch 2.2.2 Th c tr ng phát tri n m ng lư i ho t ñ ng môi gi i ch ng B ng 2.7: S lư ng tài kho n khách hàng c a SBS khoán c a công ty SBS năm 2008- 2010 T khi b t ñ u ho t ñ ng, công ty SBS luôn chú tr ng công tác phát tri n m ng lư i r ng kh p như ngân hàng m Sacombank trư c ñây. B ng 2.6: M ng lư i ho t ñ ng c a Công ty SBS năm 2008- 2010 (Ngu n: Báo cáo t ng k t c a SBS năm 2008- 2010) M c dù công ty SBS m i ñư c thành l p t tháng 10/2006, nhưng (Ngu n: Báo cáo thư ng niên SBS năm 2008- 2010)
 8. 15 16 ch sau m t th i gian ng n, SBS ñã m ñư c 44.450 tài kho n giao d ch 2.2.4.2 K t qu kh o sát ý ki n nhà ñ u tư s d ng d ch v môi gi i t i th i ñi m cu i năm 2010. Đây là k t qu r t t t ñ i v i m t công ty ch ng khoán c a công ty SBS ch ng khoán còn non tr như công ty SBS. a. Ti n hành kh o sát 2.2.3.3 Th c tr ng phát tri n doanh thu ho t ñ ng môi gi i Ti n hành phát b ng câu h i kh o sát cho 300 nhà ñ u tư c a công ty Trong t t c các ho t ñ ng c a công ty ch ng khoán thì ho t ñ ng SBS, sau ñó thu th p l i và có ñư c 276 b ng h p l . môi gi i là ho t ñ ng n i tr i và ñư c chú tr ng nh t. Nó ñóng góp l n b. K t qu kh o sát vào doanh thu c a CTCK. Nhìn chung doanh thu công ty SBS tăng c. Các k t lu n rút ra t k t qu kh o sát. trư ng qua các năm và chi m t tr ng l n trong t ng doanh thu c a - Đ i v i ch t lư ng s n ph m d ch v : Tuy s n ph m d ch v c a Công ty SBS. công ty SBS ña d ng nhưng các ñi u ki n c a các gói s n ph m chưa t i B ng 2.9. Doanh thu môi gi i và doanh thu SBS ưu, ñi u ki n quá cao không th th c hi n ñư c. năm 2008- 2010 - Đ i v i nhân viên: Thái ñ ph c v c a nhân viên r t t t. Đơn v tính: T ñ ng - Đ i v i cơ s v t ch t, m ng lư i và công ngh thông tin: Cơ s v t ch t c a công ty SBS r t t t, m ng lư i r t nhi u nhưng công ngh thông tin còn ch m. - Đ i v i giá c d ch v : Phí giao d ch còn cao. - Đ i v i ñ tin c y: 100% nhà ñ u tư r t tin tư ng công ty SBS 2.3 Phân tích các nhân t nh hư ng ñ n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán c a công ty SBS (Ngu n: Báo cáo thư ng niên SBS năm 2008- 2010) 2.3.1 Nhân t ch quan 2.2.4 Th c tr ng nâng cao ch t lư ng cung ng d ch v môi gi i 2.3.1.1 Nhân t v công ngh thông tin c a công ty SBS ch ng khoán c a công ty SBS Đ i v i công ty SBS, thì h th ng công ngh thông tin v n gi v trí 2.2.4.1 Th c tr ng phát tri n s n ph m, d ch v h tr c a công ty SBS chi n lư c trong k ho ch phát tri n kinh doanh hàng năm. Công ty SBS có r t nhi u ph n ñ u, nghiên c u, chi n lư c ñ ñưa ra 2.3.1.2 Nhân t v con ngư i c a công ty SBS các s n ph m ph c v khách hàng m t cách hi u qu nh t, phù h p nh t Ch t lư ng ngu n nhân l c luôn ñư c ban lãnh ñ o công ty quan tâm và k p th i v i t ng giai ño n phát tri n c a th trư ng. Các s n ph m, hàng ñ u. d ch v h tr c a Công ty SBS bao g m: S n ph m ng trư c ti n bán 2.3.1.3 Nhân t v phí c a công ty SBS ch ng khoán, b o lãnh ti n mua ch ng khoán, T+2, Margin Loan… Công ty SBS ñưa ra m c phí phù h p, ñ m b o doanh thu và l i nhu n t t.
 9. 17 18 2.3.1.4 Nhân t v cơ s v t ch t c a công ty SBS Vi c tham gia "ñ u tư ch ng khoán" c a h ñơn gi n ch là mua th p H i s ñư c trang b cơ s v t ch t hi n ñ i, có phòng riêng cho bán cao thu l i. khách hàng VIP, ñáp ng nhu c u cho t t c các khách hàng. Các công 2.3.2.4 Nhân t thu c v Hi p h i kinh doanh ch ng khoán ty con, chi nhánh, phòng giao d ch, ñ i lý ñ u ñư c trang trí cơ s v t Hi p h i v n chưa xây d ng ñư c b n tin riêng cho chính mình như ch t hi n ñ i ñáp ng yêu c u ho t ñ ng và ph c v khách hàng ñ n c nh báo th trư ng, phân tích và thông tin cho các h i viên cũng như giao d ch. các nhà ñ u tư. Chưa th c hi n h t nhi m v c u n i gi a nhà ñ u tư 2.3.1.5 H th ng qu n lý r i ro v i các cơ quan qu n lý nhà nư c. Là m t ho t ñ ng không th thi u trong ho t ñ ng kinh doanh hàng 2.4 Đánh giá chung v ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán c a công ty ngày c a công ty SBS, công tác qu n lý r i ro ñư c t p trung qua các SBS nghi p v : Qu n lý r i ro ho t ñ ng, r i ro th trư ng, giám sát giao 2.4.1 K t qu ñ t ñư c d ch, ki m tra ki m soát n i b , ki m tra tuân th , ngăn ng a và x lý - Th ph n môi gi i n m trong Top 4 c a 10 công ty ch ng khoán có các trư ng h p vi ph m gây thi t h i cho khách hàng và cho Công ty th ph n môi gi i l n nh t TTCK Vi t Nam. 2.3.1.6 Các ho t ñ ng khác c a công ty SBS - Luôn ñi ñ u vi c phát tri n m ng lư i giao d ch. Ho t ñ ng tư v n doanh nghi p, ho t ñ ng phân tích và tư v n, ho t - S n ph m phong phú, ña d ng và phù h p v i t ng th i kỳ c a th ñ ng marketing và ho t ñ ng qu n lý ñi u hành. trư ng ch ng khoán. 2.3.2 Nhân t khách quan - T c ñ tăng trư ng s lư ng tài kho n khá cao. 2.3.2.1 S phát tri n c a th trư ng ch ng khoán Vi t Nam chưa tương - H t ng công ngh thông tin ñư c ñ u tư ñúng m c. x ng v i vai trò và v trí c a nó - Đ i ngũ nhân viên môi gi i hùng h u và ñư c trang b k v các k - Các ch s VNIndex thư ng xuyên bi n ñ ng th t thư ng, chưa năng c a m t nhân viên môi gi i. ph n ánh ñúng th c tr ng c a n n kinh t . 2.4.2 H n ch - T l ngư i dân tham gia th trư ng ch ng khoán th p, ch chi m - Tài kho n c a công ty SBS ch y u là nhà ñ u tư cá nhân 1% dân s c nư c Vi t Nam trong nư c. 2.3.2.2 Môi trư ng pháp lý chưa hoàn ch nh và ñ ng b - M ng lư i c a công ty t p trung ch y u các chi nhánh Ngân H th ng Lu t Doanh nghi p, Lu t Ch ng khoán, Lu t Đ u tư, Lu t hàng Sacombank ( trung tâm thành ph ). thu thu nh p cá nhân, ... còn thi u ñ ng b , nh t quán, ch ng chéo c a - S n ph m chưa phù h p v i t ng vùng mi n. các h th ng pháp lu t trên ñôi khi gây ra nhi u b t c p cũng như r i ro - L c lư ng môi gi i chưa trang b cho h m t ki n th c r ng. v pháp lý cho các công ty ch ng khoán. - Công ngh ñ u tư chưa th c s m nh. 2.3.2.3 S chuyên nghi p c a nhà ñ u tư chưa cao
 10. 19 20 K T LU N CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3: GI I PHÁP PHÁT TRI N HO T Đ NG MÔI Qua hơn b n năm ho t ñ ng c a công ty SBS, phát tri n ho t ñ ng GI I CH NG KHOÁN C A CÔNG TY CP CH NG KHOÁN môi gi i ch ng khoán c a công ty SBS ñã ñ t ñư c nh ng thành qu NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN nh t ñ nh. Chúng tôi ñã ñi sâu tìm hi u ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán 3.1 Đ nh hư ng và m c tiêu phát tri n c a công ty CP ch ng c a công ty SBS thông qua nghiên c u phát tri n m ng lư i ho t ñ ng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín môi gi i ch ng khoán, quy mô phát tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng 3.1.1 Đ nh hư ng phát tri n th trư ng ch ng khoán Vi t Nam t khoán và vi c nâng cao ch t lư ng cung ng d ch v phát tri n ho t năm 2011 ñ n năm 2020 ñ ng môi gi i ch ng khoán c a công ty. T ñó ñánh giá các nhân t ch 3.1.1.1 Quan ñi m phát tri n - Xây d ng và phát tri n th trư ng ch ng khoán phù h p v i ñi u quan và các nhân t khách quan nh hư ng ñ n ho t ñ ng môi gi i ki n phát tri n kinh t - xã h i c a ñ t nư c. ch ng khoán c a công ty SBS. Đ ng th i rút ra ñư c nh ng k t qu ñ t - Phát tri n, m r ng th trư ng ch ng khoán có t ch c, thu h p th ñư c và nh ng h n ch v phát tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán trư ng t do. c a công ty SBS. Đây chính là cơ s ñ tìm ra gi i pháp phát tri n ho t - Phát tri n th trư ng ch ng khoán theo hư ng g n k t v i vi c c i ñ ng môi gi i ch ng khoán c a công ty SBS trong tương lai. cách, s p x p khu v c doanh nghi p nhà nư c. - Nhà nư c th c hi n qu n lý b ng công c pháp lu t, có các chính sách h tr . 3.1.1.2 M c tiêu + Phát tri n th trư ng ch ng khoán n ñ nh, v ng ch c, c u trúc hoàn ch nh v i nhi u c p ñ , ñ ng b v các y u t cung - c u; tăng quy mô và ch t lư ng ho t ñ ng, ña d ng hóa các s n ph m, nghi p v , ñ m b o th trư ng ho t ñ ng hi u qu và tr thành kênh huy ñ ng v n trung và dài h n quan tr ng c a n n kinh t . + B o ñ m tính công khai, minh b ch, các tiêu chu n và thông l qu n tr công ty, tăng cư ng năng l c qu n lý, giám sát và cư ng ch th c thi, b o v l i ích c a nhà ñ u tư và lòng tin c a th trư ng. + Ch ñ ng h i nh p th trư ng tài chính qu c t , t ng bư c ti p c n v i các chu n m c chung và thông l qu c t . 3.1.2 Đ nh hư ng và m c tiêu phát tri n c a công ty CP ch ng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín ñ n năm 2020
 11. 21 22 M c tiêu chung: Là m t trong nh ng công ty ch ng khoán hàng khách hàng, t o s khác bi t trong c nh tranh v i các công ty ch ng ñ u t i Đông Dương có chính sách phát tri n d ch v và ñào t o nhân s khoán khác trong lĩnh v c ch ng khoán phù h p v i thông l và chu n m c qu c t . + Khách hàng t truy v n tài kho n thông qua m ng internet, ñi n M c tiêu c th : tho i di ñ ng, tin nh n SMS nhanh chóng, t tra c u k t qu kh p l nh - Xây d ng và phát tri n Công ty tr thành doanh nghi p d n ñ u tr c ti p qua m ng ho c nh n tin nh n kh p l nh khi có yêu c u. trong lĩnh v c ch ng khoán và d ch v ngân hàng ñ u tư t i Đông Dương. + Có chương trình h tr cho khách hàng qu n lý chi ti t tài kho n - Gia tăng giá tr c ñông. c a mình. - Th a mãn nhu c u khách hàng v s n ph m, d ch v và ch t lư ng. + Nâng c p h th ng giao d ch tr c tuy n. - Mang l i s th nh vư ng cho nhân viên. + Phát tri n hình th c m tài kho n qua m ng. - Đóng góp cho s phát tri n c a c ng ñ ng và xã h i. 3.2.2 Phát tri n m ng lư i ho t ñ ng kinh doanh K ho ch phát tri n ho t ñ ng môi gi i Xây d ng m ng lư i r ng kh p t i các phòng giao d ch c a Ngân - Tr thành nhà môi gi i chuyên nghi p l n nh t Vi t Nam. hàng Sacombank. Đ th c hi n ñi u này, Công ty SBS c n chu n b các - Ph n m m Front Office, bao g m ph n m m cho nhân viên môi công vi c sau: gi i, ph m m m giao d ch tr c tuy n và ph n m m chuyên bi t dành - Ký h p ñ ng nguyên t t v i ngân hàng m Sacombank . riêng cho các khách hàng VIP, có các tính năng ưu vi t. - Khách hàng có th chuy n kho n và rút ti n tr c tuy n nên các chi - M r ng m ng lư i ho t ñ ng. nhánh, phòng giao d ch ngân hàng Sacombank. - Xây d ng ñ i ngũ nhân viên có chuyên môn cao, ngang t m - Công ty SBS s tri n khai m ng thông tin ch ng khoán n i b các Công ty ch ng khoán trong khu v c và Qu c t . ñ n cho các ñ i lý giao d ch tr c tuy n thông qua m ng ngân hàng. - Qu ng cáo hình nh công ty SBS. Công ty SBS nên ký k t h p ñ ng m r ng ñ i lý v i các công ty ñã 3.2 M t s gi i pháp phát tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán c a niêm y t, các sàn giao d ch hàng hoá c a các công ty khác, các ngân hàng công ty CP ch ng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chưa có công ty ch ng khoán, caffe wifi l n, Bulding… ñ t o s c nh 3.2.1 Hoàn thi n, ña d ng hoá các s n ph m môi gi i, d ch v h tr tranh lành m nh v i các ñ i lý chính th ng c a Ngân hàng Sacombank. - Hoàn thi n các s n ph m, d ch v hi n có: 3.2.3 Nâng cao ch t lư ng d ch v chăm sóc khách hàng + Rà soát l i H p ñ ng, gi m t l vay ñ t o s n ñ nh lâu dài c a 3.2.3.1 Chu n hóa và nâng cao ch t lư ng d ch v chăm sóc khách s n ph m và c nh tranh nhưng không r i ro. hàng + H ñi u ki n áp d ng s n ph m theo t ng vùng mi n - Phát tri n h th ng nh n và ph n h i thông tin cho khách hàng - Phát tri n s n ph m, d ch v m i: - M c ñ hài lòng khách hàng ñ t >90% + C n xây d ng m t cơ c u s n ph m tài chính ñáp ng nhu c u ñ u - 100% khách hàng VIP, t ch c ñ u nh n các thông tin tư v n, phân tư cho t ng nhóm khách hàng và t ng vùng mi n. tích t SBS + Phát tri n các s n ph m m i c p nh t theo xu hư ng ñ u tư c a - Đ m b o phát tri n kênh thông tin phân tích, tư v n cho các nhà
 12. 23 24 ñ u tư nh l . Công ty c n xây d ng và phát tri n ñ i ngũ nhân viên môi gi i năng - Ch t lư ng d ch v , nhân s c a ñ i ngũ môi gi i thu c nhóm 3 ñ ng có trình ñ chuyên môn cao, có k năng ngh nghi p cao, có ph m doanh nghi p t t nh t trên th trư ng ch t ñ o ñ c ngh nghi p. 3.2.3.2 Nâng cao năng l c phân tích và tư v n khách hàng. 3.2.7 Đ y m nh ho t ñ ng tư v n niêm y t và tư v n phát hành thêm Đ nh kỳ hàng ngày, hàng tu n, hàng tháng và hàng năm công ty SBS Ho t ñ ng tư v n c a công ty SBS b n năm qua chưa t p trung ñ u ph i cho ra các báo cáo phân tích và tư v n cho t ng ñ i tư ng khách hàng. tư ñúng m c nên còn nhi u h n ch , th ph n ch y u thu c v các 3.2.3.3 T ch c h i ngh khách hàng CTCK ra ñ i. Vì v y c n ph i ñ u tư và quan tâm ñúng m c ñ có th Đưa ra th i gian ñ nh kỳ 1 quý t ch c h i ngh 1 l n t i H i s công ñ y m nh d ch v này phát tri n hơn n a. ty SBS, công ty con c a công ty SBS và các ñ i lý các t nh c a Ngân 3.2.8 Nghiên c u ñ i th c nh tranh hàng Sacombank. Công ty ch ng khoán ph i nghiên c u ñ i th c nh tranh ñ tìm cho 3.2.4 Hoàn thi n h th ng công ngh thông tin ñáp ng ho t ñ ng mình bư c ñi ñúng ñ n hơn, ñi u ch nh các s n ph m ñ có tính c nh tranh môi gi i ch ng khoán cao hơn. - Đ i v i h th ng công ngh thông tin ñã xây d ng: 3.3 Ki n ngh + Duy trì s n ñ nh c a h th ng thông tin ch ng khoán c a công 3.3.1 Ki n ngh v i các cơ qu n Qu n lý Nhà nư c ty SBS ñư c ho t ñ ng thông su t n ñ nh. 3.3.1.1 Hoàn thi n khung pháp lý + C ng c , phát tri n và hoàn thi n h th ng các ph n m m ng C n ph i có các văn b n pháp lý quy ñ nh m t cách c th và chi ti t d ng ñ duy trì, n ñ nh và nâng cao hơn n a ch t lư ng các d ch v hơn n a. cung c p. 3.3.1.2 T ch c l i s giao d ch ch ng khoán + Ti p t c c i thi n h th ng công b thông tin. Nghiên c u các phương án t ch c l i s giao d ch ch ng khoán theo - Đ i v i phát tri n h th ng công ngh thông tin: hư ng cho phép s tham gia c a các ñ i di n các công ty niêm y t, các + Xây d ng và tri n khai h th ng ñ t l nh tr c tuy n trên m ng trung gian tài tính, các nhà ñ u tư (hi n ch có nhà nư c). Internet và ñi n tho i di ñ ng. 3.3.1.3 Đ y m nh qu n lý th trư ng ch ng khoán + Phát tri n h th ng qu n lý thông tin, xây d ng h th ng Đ t o môi trư ng kinh doanh c nh tranh công b ng, bình ñ ng các ph n m m ng d ng tiên ti n. hư ng ñ n hi u qu cao, các cơ quan qu n lý c n quan tâm ñ n 3.2.5 Xây d ng bi u phí giao d ch h p lý m i m t ho t ñ ng c a th trư ng. Xây d ng m t bi u phí giao d ch chung ñ ñ m b o ho t ñ ng hi u 3.3.1.4 Thúc ñ y ti n trình c ph n hóa và niêm y t các t ng công ty qu , th ph n t t và gi chân khách hàng. C th như sau: Nhà nư c trên th trư ng ch ng khoán - H ñi u ki n áp d ng phí theo t ng vùng mi n Các cơ quan qu n lý vĩ mô c a nhà nư c c n tuyên truy n cho các - H phí giao d ch tr c tuy n xu ng 0,15%. t ng công ty th y ñư c l i ích c a vi c niêm y t là m t hình th c qu ng 3.2.6 Nâng cao chuyên môn nghi p v môi gi i c a nhân viên cáo công ty, nâng cao thương hi u, là m t kênh huy ñ ng v n,… ñ t o
 13. 25 26 hàng hóa cho th trư ng ch ng khoán Vi t Nam. K T LU N 3.3.1.5 Ph bi n ki n th c và t o ni m tin cho công chúng ñ u tư Trong xu hư ng h i nh p và phát tri n cùng v i n n kinh t th gi i, C n tăng cư ng ho t ñ ng ñào t o và b i dư ng nghi p v cũng như kinh t Vi t Nam nói chung và th trư ng ch ng khoán Vi t Nam ñã và công tác tuyên truy n ph c p r ng rãi ki n th c v th trư ng ch ng khoán. ñang th c hi n nh ng bư c ñi phù h p thông qua ban hành chính sách 3.3.2 Ki n ngh v i ngân hàng Sacombank ñúng ñ n v ñ nh hư ng phát tri n, t ng bư c ñưa Vi t Nam tr thành 3.3.2.1 H tr tài chính cho công ty SBS m t trong nh ng n n kinh t phát tri n nhanh, m nh hàng ñ u khu v c. - T o ñi u ki n thu n l i v m t tài chính ñ công ty SBS. Theo ñó công ty SBS là m t ph n quan tr ng ñóng góp s phát tri n th - Cho phép Công ty h p tác v i các ñ i tác chi n lư c kinh doanh. trư ng tài chính nói riêng và n n kinh t Vi t Nam nói chung. V i 3.3.2.2 T o ñi u ki n cho công ty SBS m r ng th trư ng. nh ng thành qu bư c ñ u t o d ng trong hơn 4 năm qua cùng v i s - T o ñi u ki n cho công ty ti p c n v i khách hàng là các t ch c có h u thu n m nh m v nhi u m t t Ngân hàng Sacombank, công ty quan h v i Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. - Giúp công ty SBS m r ng m ng lư i ho t ñ ng . SBS hoàn toàn t tin có th vư t qua các thách th c hi n t i ñ hoàn - K t n i v i h th ng thông tin và m ng n i b c a Ngân hàng thành các m c tiêu chi n lư c ñã ñ t ra. Cùng v i t p ñoàn Sacombank, Sacombank. công ty SBS m nh d n, t tin bư c vào m t giai ño n phát tri n m i K T LU N CHƯƠNG 3 thách th c hơn nhưng cũng h a h n nhi u thành tích hơn và tr thành Qua các s li u phân tích, ñánh giá v ho t ñ ng môi gi i ch ng công ty ch ng khoán hàng ñ u Đông Dương. khoán c a công ty SBS năm 2008- 2010, nh ng ñ nh hư ng, m c tiêu V i mong mu n trên, lu n văn “Phát tri n ho t ñ ng môi gi i c a th trư ng ch ng khoán Vi t Nam và Công ty SBS ñ n năm 2020, ch ng khoán c a Công ty C ph n Ch ng khoán Ngân hàng Sài Gòn ñ có th phát tri n hơn n a ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán c a công Thương Tín” ñã nghiên c u, ñánh giá nh ng nhân t nh hư ng ñ n ty SBS chúng tôi ñã ñưa ra m t s gi i pháp nh m hoàn thi n nh ng s n ho t ñ ng môi gi i, nh ng h n ch và k t qu ñ t ñư c c a công ty ph m d ch v môi gi i ch ng khoán hi n t i và m t s gi i pháp nh m SBS, cũng như nh ng ñ nh hư ng, m c tiêu c a th trư ng ch ng khoán thúc ñ y s phát tri n ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán c a công ty Vi t Nam và Công ty SBS, t ñó ñưa ra các ki n ngh nh m phát tri n SBS. Bên c nh ñó, ñ th trư ng ch ng khoán Vi t Nam phát tri n phù ho t ñ ng môi gi i ch ng khoán c a công ty SBS. Đ ng th i ñ xu t h p hơn n a và h i nh p ñư c v i th trư ng ch ng khoán th gi i m t s ki n ngh v i cơ quan qu n lý Nhà nư c và Ngân hàng chúng tôi cũng m nh d ng ki n ngh v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c Sacombank ñ t o môi trư ng ho t ñ ng t t hơn c a công ty SBS trong m t s ki n ngh v hoàn thi n khung pháp lý, t ch c, ñào t o… Đ ng th i gian t i, ñưa công ty SBS thành công ty hàng ñ u th trư ng ch ng th i chúng tôi cũng ki n ngh v i Ngân hàng Sacombank h tr tài khoán Vi t Nam và các nư c Đông Dương. chính và m ng lư i ñ cho ho t ñ ng môi gi i c a công ty SBS ngày m t phát tri n t t hơn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản