intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa

Chia sẻ: Dfg Dfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

111
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích, đánh giá thực trạng thành phần kinh tế tư nhân ở Khánh Hòa, trên cơ sở đó đề xuất phương hướng và một số biện pháp phát huy mặt tích cực hạn chế của nó trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Khánh Hòa

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG TR N Đ I NGHĨA PHÁT TRI N KINH T TƯ NHÂN T NH KHÁNH HÒA Chuyên ngành: Kinh t phát tri n Mã s : 60.31.05 TÓM T T LU N VĂN TH C S KINH T Đà N ng, năm 2011
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. NGUY N HI P Ph n bi n 1:TS. TRƯƠNG S QUÝ Ph n bi n 2: TS. LÊ H U Đ C Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ kinh t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 10 tháng 12 năm 2011 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 3. 3 1. Tính c p thi t c a ñ tài N m trong b i c nh chung c a c nư c, trong nh ng năm ñ i m i v a qua kinh t tư nhân Khánh Hòa ñã có nh ng bư c phát tri n ñáng k . Khu v c kinh t tư nhân ñã góp ph n quan tr ng vào huy ñ ng các ngu n l c gi i quy t vi c làm tăng thu nh p và làm s ng ñ ng n n kinh t c a ñ a phương, t o áp l c c nh tranh thúc ñ y tăng trư ng và phát tri n n n kinh t trên ñ a bàn. Tuy s lư ng cơ s và doanh nghi p tư nhân tăng lên r t nhanh, nh t là t khi có lu t doanh nghi p, nhưng ch t lư ng ho t ñ ng chưa tương x ng v i s gia tăng ñó. H u h t cơ s doanh nghi p tư nhân quy mô còn nh , công ngh l c h u, ch t lư ng ngu n nhân l c kém, còn mang n ng tính t phát, ch s n xu t - kinh doanh chưa yên tâm phát tri n lâu dài… tình tr ng này gây tác ñ ng h n ch không nh ñ n yêu c u ñ y m nh CNH - HĐH c a t nh và quá trình ch ñ ng h i nh p kinh t qu c t . Khánh Hòa ñang thi u các gi i pháp và cơ ch ñ phát huy nh ng y u t tích c c c a thành ph n kinh t này và h n ch nh ng tiêu c c c a nó trong quá trình phát tri n. Trư c nh ng v n ñ b c bách nêu trên tôi ch n ñ tài “Phát tri n kinh t tư nhân t nh Khánh Hòa” làm ñ tài lu n văn th c s kinh t c a mình. 2. M c tiêu nghiên c u Phân tích, ñánh giá th c tr ng thành ph n kinh t tư nhân Khánh Hòa, trên cơ s ñó ñ xu t phương hư ng và m t s gi i pháp cơ b n nh m phát huy m t tích c c h n ch m t tiêu c c c a nó trong công cu c phát tri n kinh t xã h i c a t nh Khánh Hòa. 3. Nhi m v nghiên c u - Phân tích ñánh giá th c tr ng kinh t tư nhân Khánh Hòa, ch rõ nh ng thành công, h n ch và nguyên nhân nh ng h n ch trong phát tri n kinh t tư nhân t nh Khánh Hòa.
 4. 4 - Đ xu t phương hư ng và gi i pháp nh m phát tri n kinh t tư nhân trên ñ a bàn t nh Khánh Hòa trong th i gian t i. 4. Đ i tư ng và ph m vi nghiêm c u - Đ i tư ng nghiên c u: các DNTN, công ty TNHH, công ty CP và b qua các lo i hình kinh doanh cá th vì lo i hình này r t khó thu th p thông tin và s li u th ng kê có s n không ñ y ñ và manh mún. - Ph m vi và không gian: Đ tài ch t p trung nghiên c u n i dung trên t i t nh Khánh Hòa. - Th i gian: Các gi i pháp ñ xu t trong lu n văn có ý nghĩa t nay ñ n năm 2020. 5. Phương pháp nghiên c u Các phương pháp nghiên c u ñư c coi tr ng s d ng trong lu n văn là thu th p, nghiên c u các tài li u có s n bao g m các báo cáo v tình hình phát tri n kinh t - xã h i; các quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i nói chung và phát tri n ngành nói riêng…, t ng h p và phân tích, phương pháp th ng kê, phân tích kinh t … 6. Đóng góp c a lu n văn - H th ng hoá nh ng v n ñ lý lu n và các quan ñi m c a Đ ng và Nhà nư c ta v KTTN. - Đánh giá quá trình phát tri n KTTN t nh Khánh Hoà trong nh ng năm qua. - Đ xu t phương hư ng và gi i pháp nh m phát huy tính tích c c và h n ch nh ng tiêu c c c a thành ph n kinh t này trên ñ a bàn.
 5. 5 CHƯƠNG 1 NH NG V N Đ LÝ LU N V PHÁT `TRI N KINH T TƯ NHÂN 1.1. KHÁI NI M V PHÁT TRI N KINH T Phát tri n là m t quá trình v n ñ ng ñi lên. Phát tri n ph i là m t quá trình lâu dài, luôn thay ñ i và s thay ñ i ñó theo hư ng ngày càng hoàn thi n. Phát tri n cũng ñư c lý gi i như m t quá trình thay ñ i theo hư ng hoàn thi n v m i m t c a n n kinh t như: kinh t , xã h i, môi trư ng và th ch trong m t th i gian nh t ñ nh. 1.2. KHÁI NI M VÀ Đ C ĐI M C A KINH T TƯ NHÂN 1.2.1. Khái ni m v kinh t tư nhân Kinh t tư nhân là b ph n c u thành quan tr ng c a n n kinh t qu c dân. Phát tri n kinh t tư nhân là v n ñ chi n lư c lâu dài trong phát tri n n n kinh t nhi u thành ph n ñ nh hư ng xã h i ch nghĩa, góp ph n quan tr ng th c hi n th ng l i nhi m v trung tâm là phát tri n kinh t , công nghi p hoá, hi n ñ i hoá, nâng cao n i l c c a ñ t nư c trong h i nh p kinh t qu c t . 1.2.2. Đ c ñi m c a kinh t tư nhân V hình th c s h u: KTTN t n t i và phát tri n d a trên quan h s h u tư nhân v tư li u s n xu t và v n cũng như t t c c a c i v t ch t ñư c t o ra nh tư li u s n xu t và v n y. V hình th c t ch c, qu n lý: Trong n n kinh t th trư ng, ho t ñ ng kinh t c a tư nhân ñư c t ch c dư i nhi u hình th c khác nhau. V hình th c phân ph i: Trong KTTN hình th c này ñư c th c hi n d a trên cơ s s h u tư nhân v tư li u s n xu t ñ ng th i là ngư i lao ñ ng, không có thuê mư n nhân công, thì phân ph i s n ph m ñư c th c hi n tr c ti p trong n i b gia ñình. Đ i v i các cơ
 6. 6 s tư nhân mà ch s h u có s d ng lao ñ ng làm thuê, thì phân ph i s n ph m căn c vào giá tr s c lao ñ ng c a lao ñ ng làm thuê ñ tr công cho h , còn ph n th ng dư thu c v ngư i s h u. Đ i v i các công ty tư nhân có nhi u ch ñ ng s h u, vi c phân ph i k t qu s n xu t kinh doanh ñư c d a trên cơ s v n góp c a m i ch có trong công ty. 1.3. N I DUNG VÀ CÁC CH TIÊU ĐÁNH GIÁ PHÁT TRI N KINH T TƯ NHÂN 1.3.1. N i dung phát tri n kinh t tư nhân Phát tri n KTTN th hi n s tăng lên v quy mô và t m quan tr ng c a khu v c kinh t tư nhân trong n n kinh t , t c là s gia tăng v s lư ng, giá tr , th ph n s n ph m c a KTTN trên th trư ng, m r ng quy mô th trư ng và khai thác ñư c ngu n khách hàng ti m năng. Không ng ng hoàn thi n và nâng cao trình ñ t ch c s n xu t, t ch c lao ñ ng trong doanh nghi p ñ nâng cao năng su t lao ñ ng, ti t ki m chi phí lao ñ ng v t tư, chi phí qu n lý, h n ch t i ña các thi t h i t n th t trong quá trình s n xu t... t ñó có th ti t ki m chi phí và h giá thành. Phát tri n KTTN th hi n s thay ñ i v ch t lư ng là s ñ i m i, c i ti n công ngh có th t o ra s n m i có ch t lư ng nh m nâng cao lòng tin, uy tín c a doanh nghi p ñ i v i khách hàng. Phát tri n KTTN ph i hư ng t i s hài hoà gi a các m c tiêu kinh t , xã h i và môi trư ng t c là nh m ñ t t i s phát tri n b n v ng. 1.3.2. Các ch tiêu ñánh giá phát tri n kinh t tư nhân - S tăng lên v s lư ng và quy mô doanh nghi p - M c ñ gia tăng v n ñ u tư
 7. 7 - Trình ñ công ngh và quy mô máy móc thi t b - M c ñ ñóng góp vào tăng trư ng và phát tri n kinh t t nh 1.4. CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N PHÁT TRI N KINH T TƯ NHÂN 1.4.1. N i l c c a kinh t tư nhân 1.4.1.1. V n s n xu t kinh doanh V n s n xu t kinh doanh là v n ñ quan tr ng nh t ñ i v i m i doanh nghi p, nó xác ñ nh quy mô s n xu t, ho t ñ ng kinh doanh c a doanh nghi p, quy t ñ nh ti m l c, s c m nh c a m t doanh nghi p. Do nhi u nguyên nhân (ña s là không có tài s n th ch p), các DN c a tư nhân g p khó khăn trong vi c tìm ki m các ngu n v n chính th c hơn là các doanh nghi p l n hơn ñang ho t ñ ng n ñ nh. Do ñó, các DN c a tư nhân thư ng ph i trông c y vào các ngu n v n phi chính th c như: vay c a gia ñình, b n bè, khách hàng..., hơn là vay t các ngân hàng, các t ch c cung c p các s n ph m và d ch v tài chính khác... 1.4.1.2. Khoa h c công ngh Công ngh ñư c hi u là t p h p các phương pháp, quy trình, k năng, bí quy t, công c và phương ti n ñ bi n ñ i các ngu n l c thành s n ph m ph c v cho cu c s ng xã h i. Công ngh là công c c nh tranh then ch t. Công ngh quy t ñ nh s khác bi t s n ph m trên các phương di n ch t lư ng, thương hi u và giá c . Đ i m i công ngh là m t yêu c u mang tính chi n lư c. 1.4.1.3. Ch t lư ng ngu n lao ñ ng Trình ñ chuyên môn, tay ngh , s c kh e c a ngư i lao ñ ng t t s t o ra năng su t lao ñ ng cao, t c thúc ñ y tăng trư ng n n kinh t . Đi u này l i ph thu c vào các ho t ñ ng c a giáo d c ñào t o, d ch v y t , chăm sóc s c kh e…Do ñó, ch t lư ng ngu n
 8. 8 lao ñ ng ñư c nâng lên là nh vào quá trình ñ u tư tác ñ ng vào ácc ho t ñ ng này. Cho th y ch t lư ng ngu n lao ñ ng không ph i là y u t t có mà nó bi n ñ i cùng v i quá trình phát tri n kinh t , chúng ñư c xem v a là nguyên nhân và k t qu c a quá trình phát tri n kinh t . 1.4.1.4 Thông tin th trư ng Thông qua th trư ng, các s n ph m hàng hóa ñư c th a nh n hay không th a nh n, th trư ng có kh năng ñi u ti t, kích thích các ho t ñ ng s n xu t và tiêu dùng cũng như cung c p nh ng thông tin v các s n ph m hàng hóa cho c khách hàng và ngư i s n xu t. Đ tham gia th trư ng thì vi c ti p c n thông tin v các văn b n, quy ñ nh pháp lu t cũng như các chính sách c a t nh và Trung ương là ñi u không th thi u ñ i v i các doanh nghi p. 1.4.2. Môi trư ng kinh doanh Th t c hành chính: Th i gian ñư c rút ng n và th t c ñư c ñơn gian hóa s t o ñi u ki n cho KTTN ho t ñ ng s n xu t kinh doanh s m hơn. Th trư ng v n: v n ñ quan tr ng và có tính ch t quy t ñ nh ñ i v i các DN trong quá trình v n hành doanh nghi p là năng l c tài chính và kh năng ti p c n các ngu n tín d ng. Khó khăn trong vi c ti p c n ñ t ñai có th làm m t cơ h i ñ u tư c a doanh nghi p, ngoài ra, còn làm gi m kh năng huy ñ ng v n (thông qua th ch p). Do không có ñư c ñ t thu c quy n s h u c a mình nên nhi u doanh nghi p ph i ñi thuê ñ t t các t ch c, cá nhân khác ñ làm m t b ng s n xu t kinh doanh v.v. Vi c ph i ñi thuê m t b ng s n xu t kinh doanh t các t ch c, cá nhân khác khi n ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p có nhi u r i
 9. 9 ro và không n ñ nh cũng như không ñư c tính làm tài s n doanh nghi p. S b t bình ñ ng v i kh i kinh t qu c doanh làm kh i doanh nghi p tư nhân n n lòng và khó phát tri n: Kh i các doanh nghi p Nhà nư c ñư c ưu ñãi v các ngu n l c như ñ t ñai, tín d ng cũng như các h p ñ ng kinh t c a chính ph , ñi u này ñang gây c n tr cho s phát tri n c a kh i kinh t tư nhân. Lĩnh v c thu : Doanh nghi p mong mu n các th t c liên quan ñ n vi c th c hi n nghĩa v thu c n ñư c rõ ràng và không làm t n nhi u th i gian, giúp doanh nghi p t p trung nhi u hơn vào ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a mình. S minh b ch và công khai c a các quy ñ nh và ch tài s t o ñi u ki n t t ñ các doanh nghi p trên cơ s ñó ho t ñ ng và phát tri n theo ñúng các quy ñ nh pháp lu t, cho phép doanh nghi p phát tri n m t cách n ñ nh và tránh ñư c nh ng thi t h i, r i ro ñáng ti c do s nh n bi t không rõ ràng trong các quy ñ nh hay s không lư ng trư c nh ng chính sách, k ho ch c a t nh D ch v h tr kinh doanh: Các Trung tâm ho t ñ ng v i vai trò là ñơn v h tr các doanh nghi p xúc ti n và phát tri n kinh doanh c n chú tr ng vi c tìm hi u nh ng khó khăn, h n ch chung c a doanh nghi p ñ t ñó tìm hư ng gi i quy t và phát tri n thành nh ng d ch v h tr DN, ñ c bi t là các d ch v ñào t o cán b trong các lĩnh v c v tài chính, qu n lý doanh nghi p, kh o sát th trư ng,…
 10. 10 CHƯƠNG 2 TH C TR NG PHÁT TRI N KINH T TƯ NHÂN T NH KHÁNH HÒA 2.1. ĐI U KI N T NHIÊN XÃ H I 2.1.1. Các ñi u ki n t nhiên, xã h i t o thu n l i cho phát tri n kinh t Khánh Hoà 2.1.2. Các y u t t o h n ch phát tri n kinh t c a Khánh Hoà 2.2. T NG QUAN TĂNG TRƯ NG KINH T C A T NH KHÁNH HÒA TH I GIAN QUA Trong giai ño n 2006-2010, kinh t ti p t c phát tri n v i nh p ñ tương ñ i cao và ñ t ñư c nh ng thành t u quan tr ng; là m t trong nh ng t nh có ñóng góp cho ngân sách Trung ương; cơ c u kinh t chuy n d ch tích c c theo hư ng CNH-HĐH. Quy mô n n kinh t c a t nh ngày càng tăng d n qua các năm, ñ n năm 2010 t ng s n ph m trong nư c (GDP) c a t nh (theo giá 1994) ñ t 12.436 t ñ ng tăng g p 1,7 l n so v i năm 2005. Cơ c u kinh t ti p t c chuy n d ch theo hư ng tăng t tr ng ngành công nghi p - xây d ng, d ch v và gi m tương ñ i t tr ng ngành nông - lâm - th y s n. Thu ngân sách Nhà nư c trên ñ i bàn t nh năm 2010 tăng g p 2 l n so v i năm 2005, ñ t hơn 7.000 t ñ ng. Các ñ nh hư ng chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a t nh ngày càng ñư c ñ nh hình rõ nét, ñã ñư c t o n n móng, trong ñó có nh ng công trình ñã hoàn thành, ñưa vào s d ng và phát huy hi u qu t t. 2.3. TH C TR NG PHÁT TRI N KINH T TƯ NHÂN T NH KHÁNH HÒA
 11. 11 2.3.1. S lư ng doanh nghi p c a khu v c kinh t tư nhân K t khi Lu t Doanh nghi p ra ñ i và có hi u l c thi hành, th t c thành l p doanh nghi p ñư c gi m b t, th i gian c p gi y ch ng nh n ñăng ký kinh doanh ñư c rút ng n. Chính vì v y, trong giai ño n t năm 2006 ñ n nay, s lư ng doanh nghi p ñư c thành l p m i c a t nh Khánh Hòa ñã tăng lên m nh m . Theo s li u c a C c Th ng kê t nh Khánh Hòa, s lư ng DN c a tư nhân ñang ho t ñ ng c a T nh Khánh Hòa không ng ng tăng qua các năm, t 2.112 doanh nghi p năm 2006 lên 3.607 doanh nghi p năm 2010, ñ t t c ñ tăng bình quân 14,32% năm. Đã có s chuy n d ch m nh m v cơ c u gi a các lo i hình doanh nghi p KTTN, xu hư ng chuy n d ch công ty TNHH và công ty c ph n tăng v t tr ng, DNTN và Công ty CP có v n NN ≤ 50% gi m d n v t tr ng. S gia tăng s lư ng doanh nghi p KTTN trên ñ a bàn t nh ch ng t xu hư ng bi n ñ ng phù h p v i quy lu t khách quan trong ti n trình phát tri n n n kinh t th trư ng, th hi n s quan tâm c a chính quy n các c p t i s phát tri n c a KTTN, t o môi trư ng thông thoáng, khuy n khích ñ u tư, t o cơ h i bình ñ ng cho các thành ph n kinh t phát tri n. 2.3.2. Ngu n v n c a doanh nghi p Tăng trư ng ngu n v n c a DN khu v c kinh t tư nhân không có ñ t bi n trong nh ng năm 2006-2010, tuy nhiên v n chi m t cao trong t ng ngu n v n c a các doanh nghi p trên ñ a bàn t nh. Năm 2010, v n ch s h u c a các doanh nghi p KTTN là 13.314.750 tri u ñ ng chi m 55,7% t ng ngu n v n ch s h u c a các doanh nghi p toàn t nh, tăng 392.187 tri u ñ ng so v i năm 2009. T c ñ tăng bình quân 37,66% năm trong th i kỳ 2006 - 2010.
 12. 12 Tăng trư ng v n luôn cao hơn nhi u so v i tăng trư ng s lư ng doanh nghi p cho th y ñã có không ít doanh nghi p ñang ho t ñ ng ñã có tăng trư ng v v n kinh doanh trong nh ng năm qua. 2.3.3. S lư ng lao ñ ng V i vi c s lư ng doanh nghi p c a tư nhân ñang ho t ñ ng c a t nh Khánh Hòa không ng ng tăng qua các năm, ñã gi i quy t thêm nhi u vi c làm m i cho ngư i lao ñ ng. S lư ng lao ñ ng làm vi c cho KTTN ngày càng cao, năm 2010 chi m 69,14% t ng s lao ñ ng các doanh nghi p, ñ t t c ñ tăng bình quân th i kỳ 2006-2010 là 10,34 % năm. Tăng trư ng lao ñ ng bình quân th i kỳ 2006-2010 th p hơn tăng trư ng s lư ng doanh nghi p ph n ánh th c t là có nhi u doanh nghi p quy mô nh hơn m c trung bình tham gia vào khai thác ti m năng tăng trư ng c a t nh. 2.3.4. Khoa h c – công ngh Trong 5 năm g n ñây, m t s công ty ñã m nh d n ñ u tư v n, ñ i m i trang thi t b , có công ngh khá hi n ñ i, s n xu t ra nhi u s n ph m ñ t tiêu chu n, ñư c bình ch n là hàng ch t lư ng cao, ñ năng l c c nh tranh trên th trư ng n i ñ a và xu t kh u: Công ty TNHH H i Vương, Công ty CP XNK cà phê Intimex Nha Trang, Công ty c ph n cà phê Mê Trang, Công ty TNHH Tín Th nh, Công ty CP Nha Trang Seafood – F17... M t s doanh nghi p ch bi n thu s n ñã t ng bư c ñ u tư ñ i m i trang thi t b : dây chuy n r a và phân c , băng chuy n t ñ ng, t c p ñông th h m i, máy ñóng gói qua hút chân không, thi t b ki m tra dư lư ng kháng sinh. Xây d ng h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p v i yêu c u c a các th trư ng l n như Hoa Kỳ, EU, Nh t B n... 2.3.5. Đóng góp vào quá trình phát tri n kinh t , xã h i c a t nh
 13. 13 2.3.5.1. Đóng góp vào ngu n thu ngân sách c a t nh KTTN ñóng góp vào ngu n thu ngân sách Nhà nư c hàng năm không ng ng tăng, t 322 t ñ ng năm 2006 lên 810 t ñ ng năm 2011. T ch có vai trò, v trí khiêm t n trong n n kinh t c a t nh v i m c ñóng góp vào ngân sách hàng năm không ñáng k , kho ng 322 t ñ ng năm 2006, ñ n năm 2010 cùng v i t c ñ phát tri n nhanh v s lư ng, KTTN ñã có bư c chuy n bi n m nh, tr thành m t b ph n quan tr ng trong n n kinh t c a T nh, m c ñóng góp c a KTTN ngày càng cao: năm 2010 tăng lên 810 t ñ ng. T c ñ tăng bình quân giai ño n 2006 - 2010 là 25,94%/năm. 2.3.5.2. Góp ph n chuy n d ch cơ c u kinh t t nh Chuy n d ch cơ c u kinh t là m t yêu c u t t y u trong quá trình th c hi n công nghi p hoá, hi n ñ i hoá trong giai ño n hi n nay. Đ xây d ng và phát tri n m t n n kinh t n ñ nh, v ng ch c v i t c ñ phát tri n nhanh ñòi h i ph i xác ñ nh ñư c m t cơ c u kinh t h p lý, gi i quy t hài hoà m i quan h gi a các ngành kinh t và gi a các thành ph n kinh t . Cơ c u kinh t có ý nghĩa thi t th c trong vi c thúc ñ y n n kinh t phát tri n ña d ng, năng ñ ng, phát huy l i th ti m năng v ngu n nhân l c, v t l c, tài l c. Trong quá trình chuy n d ch cơ c u luôn có s ñóng góp c a KTTN. S tham gia c a KTTN ñã xác l p l i cơ c u ñ u tư theo t ng th i kỳ phát tri n, góp ph n nâng cao t tr ng c a các ngành công nghi p và d ch v trong cơ c u t ng th n n kinh t qu c dân. 2.3.5.3. Góp ph n vào tăng trư ng và phát tri n c a ngành công nghi p Doanh nghi p KTTN trong ngành công nghi p ñóng vai trò to l n ñ i v i s phát tri n m nh c a c ngành công nghi p c a t nh.
 14. 14 Giá tr s n xu t công nghi p (giá c ñ nh năm 1994) t nh Khánh Hòa năm 2010 ñ t 15.398 t ñ ng, tăng 10% so v i năm 2009 (không ñ t ch tiêu k ho ch ñ ra năm 2010 là tăng 12%). Xét v thành ph n s h u, các s n ph m công nghi p trên có th chia thành các nhóm: M t là, các s n ph m hi n nay v n thu c ñ c quy n ho c ch y u do khu v c kinh t Nhà nư c s n xu t (ñư ng kính RS, nư c khoáng, thu c lá ñi u, s i toàn b , nư c máy s n xu t); Hai là, các s n ph m trư c ñây ch y u do khu v c Nhà nư c s n xu t, nhưng hi n nay ñã chuy n hoàn toàn sang khu v c ngoài kinh t Nhà nư c do th c hi n c ph n hoá (xi măng, mu i h t, dây khoá kéo); Ba là, các s n ph m ch y u do khu v c tư nhân th c hi n t trư c t i nay (ñá ch , cát xu t kh u, g ch nung, thu s n ñông l nh, bia các lo i). 2.3.5.4. Tăng thu nh p cho ngư i lao ñ ng Thu nh p bình quân c a ngư i lao ñ ng trong DN khu v c KTTN có s ti n tri n khá t t, tuy nhiên v n còn th p so v i m t b ng thu nh p c a ngư i lao ñ ng thu c doanh nghi p Nhà nư c và doanh nghi p có v n ñ u tư nư c ngoài. Năm 2010, trong khu v c KTTN thì lo i hình công ty CP không có v n Nhà nư c có thu nh p bình quân ngư i/tháng kho ng 3,15 tri u ñ ng là cao nh t, ti p ñ n là công ty CP có v n Nhà nư c có thu nh p bình quân ngư i/tháng kho ng 3,12 tri u ñ ng. 2.3.5.5. Nh ng ñóng góp khác Ngoài ra, s ra ñ i và phát tri n c a KTTN còn tác ñ ng ñ n Nhà nư c và xã h i như: thúc ñ y các cơ quan qu n lý Nhà nư c ph i nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý Nhà nư c, nâng cao trình ñ
 15. 15 và năng l c cán b , c i cách th t c hành chính, hoàn thi n cơ ch và chính sách ñ i v i KTTN. KTTN còn có nh ng ñóng góp v xã h i như: góp ti n xây d ng qu ñ n ơn ñáp nghĩa, tr c p nuôi dư ng bà m Vi t Nam anh hùng, nhân ñ o, t thi n, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, c u tr ñ ng bào b thiên tai, bão l t, tr giúp h c sinh nghèo hi u h c và tài tr các chương trình gây qu xã h i khác. V xã h i: KTTN phát sinh và phát tri n ñã góp ph n làm phong phú, ña d ng hơn n n kinh t nhi u thành ph n, thúc ñ y các DNNN ph i ñ u tư, c ng c , nâng cao trình ñ công ngh , trình ñ và năng l c qu n lý s n xu t kinh doanh… ñ t n t i trong ñi u ki n v a h p tác, v a c nh tranh v i KTTN và các thành ph n kinh t khác, qua ñó góp ph n tích c c hơn vào s nghi p xây d ng và phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Khánh Hoà. 2.4. M T S Y UT QUAN TR NG NH HƯ NG Đ N S PHÁT TRI N KINH T TƯ NHÂN T NH KHÁNH HOÀ TH I GIAN QUA - Chi phí gia nh p th trư ng - Ti p c n ñ t ñai và s n ñ nh trong s d ng ñ t - Ch t lư ng ñào t o lao ñ ng - Thi t ch pháp lý - Chi phí không chính th c - Chi phí v th i gian và vi c th c hi n các quy ñ nh c a Nhà nư c - Tính năng ñ ng và tiên phong c a lãnh ñ o t nh - Tính minh b ch và kh năng ti p c n thông tin - D ch v h tr ho t ñ ng kinh doanh c a các doanh nghi p c a chính quy n, cơ quan qu n lý chuyên ngành t nh - Ch t lư ng cơ s h t ng trên ñ a bàn t nh Khánh Hoà
 16. 16 2.5. T N T I VÀ NGUYÊN NHÂN 2.5.1. V phía doanh nghi p tư nhân B n thân doanh nghi p tư nhân, ch y u v n là doanh nghi p nh và v a, ñang còn nhi u y u kém, nh t là v kh năng tìm hi u th trư ng, trình ñ l p d án, xác ñ nh chi n lư c kinh doanh; kh năng ng d ng khoa h c, công ngh m i; cũng như trình ñ , k năng qu n lý doanh nghi p … Lư ng v n bình quân/doanh nghi p KTTN v n còn là m t con s khiêm t n và th p hơn nhi u lư ng v n bình quân/doanh nghi p Nhà nư c và doanh nghi p có v n ñ u tư nư c ngoài. Ho t ñ ng KTTN còn mang n ng tính t phát: Ch y u v n là doanh nghi p nh và v a, ñang còn nhi u y u kém, nh t là v kh năng tìm hi u th trư ng, trình ñ l p d án, xác ñ nh chi n lư c kinh doanh, n ng v kinh doanh d ch v ñô th , chưa quan tâm ñ u tư vào ngành công nghi p ch bi n nông, thu s n trên ñ a bàn huy n, nh t là ñ a bàn nông thôn. H u h t các DN c a tư nhân ñ u thi u nh ng ngu n l c cơ b n c n thi t như: ngu n v n, ñ t ñai, công ngh , k năng qu n lý, nhân l c có ch t lư ng, th trư ng, thông tin... và c m i quan h v i các ñ i tác quan tr ng. Tình tr ng thi u ngu n l c c a DN c a tư nhân b kéo dài ñã h n ch r t l n s phát tri n c a h . Nguyên li u t i ñ a phương ñ s n xu t ch bi n hàng xu t kh u không ñ ñáp ng nhu c u và ñang ngày càng khan hi m. 2.5.2. V môi trư ng kinh doanh Môi trư ng kinh doanh chưa th t thông thoáng, chưa khuy n khích các ch th kinh doanh. Nhi u doanh nghi p g p khó khăn do th trư ng nh h p, hi u qu s n xu t kinh doanh chưa cao. Kh năng ti p c n v n c a các doanh nghi p KTTN r t h n
 17. 17 ch . Vi c ti p c n các thông tin v văn b n pháp lu t, th t c hành chính; các qui ho ch, k ho ch, chính sách c a t nh ñ i v i các doanh nghi p v n còn h n ch . Công tác quy ho ch, qu n lý m t s ngành, ñ a phương, lĩnh v c còn y u kém. Kh năng ti p c n ñ t ñai, m t b ng s n xu t kinh doanh c a các DN còn h n ch , ñ c bi t là ñ i v i các hình th c thuê, giao ñ t c a Nhà nư c vì vư ng khâu ñ n bù, gi i phóng m t b ng. Ho t ñ ng khoa h c – công ngh chưa th t s t o ra nh ng ñ t phá ñ phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, chưa có s g n k t ch t ch gi a ñào t o, nghiên c u và ng d ng; hi u qu tri n khai các k t qu ñ tài nghiên c u vào th c ti n còn th p. 2.5.3. Nguyên nhân nh ng h n ch Do trình ñ chuyên môn, kinh nghi m còn h n ch , nên nhi u ch không quan tâm ñ u tư cho vi c xây d ng các d án, chi n lư c kinh doanh và phát tri n th trư ng. Vi c quán tri t và v n d ng các ch trương, chính sách c a Đ ng và Nhà nư c c a các c p, các ngành chưa ñ y ñ , ch m c th hóa; có lúc, có nơi chưa t o ñư c s th ng nh t cao v nh n th c. Công tác d báo kinh t còn y u, chưa lư ng h t tình hình th c t ; công tác quy ho ch vùng, ngành còn ch m, thi u ñ ng b . C i cách th t c hành chính còn h n ch nhi u m t. Công tác tri n khai th c hi n m t s chính sách chưa k p th i, thi u nh t quán, làm m t th i cơ, nhi u gi i pháp mang tính b ñ ng, ñ i phó. Năng l c, trình ñ c a m t b ph n cán b , công ch c còn h n ch ; tính tiên phong, gương m u, ý th c ch p hành, tinh th n trách nhi m chưa cao.
 18. 18 CHƯƠNG 3 GI I PHÁP PHÁT TRI N KINH T TƯ NHÂN T NH KHÁNH HÒA 3.1. QUAN ĐI M, M C TIÊU PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH KHÁNH HOÀ TH I GIAN T I 3.1.1. Quan ñi m phát tri n Đ y nhanh t c ñ tăng trư ng kinh t , chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hoá, hi n ñ i hoá; hình thành nh ng ngành s n xu t và d ch v có năng su t và hàm lư ng giá tr gia tăng cao, nh ng vùng ñ ng l c phát tri n c a T nh; nâng cao ch t lư ng, hi u qu và s c c nh tranh c a n n kinh t . Phát tri n kinh t - xã h i trên cơ s phát huy các th m nh, l i th c a T nh; huy ñ ng t i ña n i l c ñi ñôi v i thu hút m nh các ngu n l c bên ngoài, nh t là v n ñ u tư, khoa h c - công ngh và phát tri n th trư ng. Khuy n khích các thành ph n kinh t phát tri n s n xu t, kinh doanh. 3.1.2. M c tiêu t ng quát Phát tri n n n kinh t v i t c ñ tăng trư ng nhanh và b n v ng trên cơ s ti p t c chuy n ñ i cơ c u kinh t theo hư ng hi n ñ i; nâng cao ch t lư ng, hi u qu , s c c nh tranh và ch ñ ng h i nh p qu c t . C i thi n và nâng cao rõ r t ch t lư ng giáo d c, ñào t o, phát tri n ngu n nhân l c. 3.1.3. Các nhi m v c th n ñ nh kinh t vĩ mô, ñ i m i mô hình tăng trư ng, nâng cao ch t lư ng, hi u qu , phát tri n b n v ng. Ti p t c chuy n ñ i cơ c u kinh t theo hư ng nâng cao hi u qu và s c c nh tranh c a n n kinh t , c a doanh nghi p và c a t ng s n ph m c th trư ng trong nư c và th gi i.
 19. 19 Nâng cao ch t lư ng giáo d c ñào t o, ch t lư ng ngu n nhân l c; chú tr ng phát tri n ngu n nhân l c ch t lư ng cao.... Đ y m nh phát tri n và chuy n giao công ngh . Phát tri n m nh m h th ng k t c u h t ng. S d ng h p lý, có hi u qu các ngu n tài nguyên thiên nhiên. Tăng cư ng công tác b o v và c i thi n môi trư ng. Đ y m nh c i cách hành chính và c i cách tư pháp. 3.1.4. M c tiêu phát tri n kinh t t nh Khánh Hòa ñ n 2015 Theo Ngh quy t Đ i h i Đ ng b t nh Khánh Hòa l n th XVI, m c tiêu phát tri n kinh t t nh Khánh Hoà như sau: - T c ñ tăng trư ng GDP bình quân hàng năm 12 - 13%; GDP bình quân ñ u ngư i ñ t trên 3.000 USD vào năm 2015 (tăng 2 l n so năm 2010); Cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng d ch v - du l ch; công nghi p - xây d ng; nông, lâm, th y s n. Giá tr d ch v - du l ch tăng bình quân trên 14%. Giá tr s n xu t công nghi p - xây d ng tăng bình quân trên 17%; Giá tr s n xu t nông - lâm - th y s n tăng trên 4%. T ng giá tr xu t kh u năm 2015 ñ t trên 1.250 tri u USD, xu t kh u ñ a phương tăng bình quân trên 15%/năm; Thu ngân sách năm 2015 tăng 2,5 l n so năm 2010; T ng v n ñ u tư toàn xã h i 5 năm trên 175 nghìn t ñ ng. 3.1.5. Đ nh hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c 3.1.5.1. Phát tri n ngành kinh t V công nghi p: coi tr ng các ngành và s n ph m công nghi p s d ng công ngh cao, công nghi p s n xu t hàng xu t kh u, công nghi p ch bi n nông s n thành ph m, s n xu t v t li u xây d ng t ngu n nguyên li u ñ a phương, công nghi p c ng ph c v kinh t bi n, ñóng m i và s a ch a tàu thuy n … V Du l ch: Phương hư ng chính là phát tri n m nh du l ch
 20. 20 qu c t , l y du l ch qu c t làm ñ ng l c thúc ñ y du l ch n i ñ a và các ngành d ch v phát tri n. V D ch v : Phát tri n các lo i hình d ch v : d ch v v n t i bi n, hàng không, tài chính, ngân hàng, du l ch, xây d ng, b o hi m, tư v n, vi n thông ... V Thương m i: Phát tri n thương m i, xây d ng các Trung tâm thương m i - d ch v hi n ñ i t i Nha Trang, Cam Ranh ñ m b o lưu thông hàng hóa nhanh, thu n ti n, kích thích m nh s n xu t. V Th y s n: Quy ho ch vùng nuôi tr ng th y s n, th y l i hóa các vùng nuôi t p trung, ñ y m nh ng d ng khoa h c công ngh v gi ng, ña d ng hóa và qu n lý t t ch t lư ng s n ph m nuôi tr ng. 3.1.5.2. Phát tri n các lĩnh v c xã h i Tăng cư ng ñào t o nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c ñ ñáp ng yêu c u phát tri n c a các ngành, các lĩnh v c. Phát tri n và nâng cao hi u qu ho t ñ ng khoa h c - công ngh , g n v i các ho t ñ ng phát tri n kinh t - xã h i. Tăng cư ng ñ u tư b o t n, tôn t o, khai thác và phát huy các giá tr di s n văn hóa. 3.1.5.3. C i cách hành chính, nâng cao hi u l c và hi u qu qu n lý Nhà nư c Ti p t c tri n khai Chương trình hành ñ ng c a T nh y v th c hi n Ngh quy t Trung ương 5 (khóa X) v ñ y m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy Nhà nư c. 3.2. M C TIÊU PHÁT TRI N KINH T TƯ NHÂN T NH KHÁNH HÒA 3.2.1. M c tiêu phát tri n kinh t tư nhân t nh Khánh Hòa
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2