intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Chia sẻ: Tuhai999 Tuhai999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
4
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu đề tài là khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Đề xuất một số giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐỖ THỊ TUYẾT CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI CÁC PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 8 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2018
 2. Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy Phản biện 2: PGS.TS. Vũ Thanh Sơn Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 204, Nhà A - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện hành chính Quốc gia. Số 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh – Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội Thời gian: vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 11 năm 2018. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thư viện Học viện hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành chính Quốc gia
 3. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Một là, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường là một tất yếu khách quan trong quá trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại như hiện nay. Sự phát triển mạnh mẽ về trình độ kinh tế và trình độ dân trí của cư dân đô thị đòi hỏi bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường phải có đầy đủ phẩm chất và năng lực thực thi công vụ để tiếp nhận, thụ lý, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường. Hai là, xuất phát từ việc quản lý công chức ở nước ta hiện nay từ mô hình chức nghiệp sang mô hình quản lý theo vị trí việc làm theo tinh thần mới của Luật cán bộ, công chức (2008); Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Một số nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức mang tính cải cách đã được thể hiện tại Điều 5 của Luật, đó là: “kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế”; “việc sử dụng đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phải dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thi hành công vụ”. Bên cạnh đó Luật quy định việc “nhà nước có chính sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng với người có tài năng” (Điều 6). Thứ ba, thành phố Bắc Giang, trong những năm gần đây đã có các bước chuyển mình mạnh mẽ trên cả 4 nội dung của cải cách hành chính: thể chế, tổ chức bộ máy, cán bộ - công chức và tài chính công, tác động tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một trong những áp lực lớn nhất, đó là vấn đề nâng cao năng lực và phẩm chất của cán bộ, công chức phường, đặc biệt là vấn đề nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp 1
 4. phường. Do đây là công chức trực tiếp thực hiện việc tiếp đón công dân, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Bốn là, trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hiện tại cũng như trong tương lai rất gần, toàn bộ thành phố Bắc iang sẽ trở thành đô thị tr , năng động và hiện đại tập trung nhiều thế mạnh của một đô thị công nghiệp, thương mại và dịch vụ... hội tụ nhiều ưu thế thu hút cư dân trên khắp cả nước đến làm ăn, sinh sống đòi hỏi phải nâng cao chất lượng công chức phường nói chung và công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại nói riêng. uản l đô thị ở Bắc iang đòi hỏi cán bộ, công chức phường vừa phải được trang bị đầy đủ kiến thức, trình độ chuyên môn và am hiểu pháp luật về quản l đô thị, quản l đất đai, quản l thị trường; vừa phải có đầy đủ k năng trong ử l công việc thực tiễn; và quan trọng hơn là phải thể hiện sự chuẩn mực trong thái độ phục vụ nhân dân. Xuất phát từ những lý do trên, việc nghiên cứu “Chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang" là vấn đề cấp thiết và mang tính lý luận, thực tiễn cao. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Nghiên cứu về bộ máy chính quyền ã, phường, thị trấn trong đó có đề cập đến chất lượng và năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức đã được nhiều nhà khoa học, nhà quản l quan tâm và được đề cập ở nhiều công trình khoa học. Đáng chú là các công trình dưới đây: * Các công trình nghiên cứu được xuất bản thành sách: - Tác giả Nguyễn Phú Trọng và Trần Xuân Sầm (2001), “Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội; tác giả Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Minh Phương (2005), “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức”, Nhà xuất bản 2
 5. Chính trị Quốc gia, Hà Nội; tác giả Nguyễn Hữu Đức và Phan Văn Hùng (2010), “Xác định tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. * Các bài viết, nghiên cứu được đăng trên các tạp chí: Tác giả Trần Thị Hạnh (2015) “Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ sau Hội nghị Trung ương 5 khóa IX và một số kiến nghị”, Tạp chí điện tử cộng sản, (03/7/2015); ThS.Vũ Thúy Hiền (2014), “Xác định năng lực của công chức cấp xã trong thực thi công vụ”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (số 3) tr.17-19; Nguyễn Huy Kiệm (2013) “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở”, Tạp chí điện tử Tổ chức Nhà nước, (ngày 22/8/2013). * Một số đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn có liên quan: Tác giả Nguyễn Thế Vịnh - Vụ chính quyền địa phương, Bộ nội vụ (2007), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở theo nghị quyết Trung ương 5 ( khóa IX), Hà Nội; Trần Thị Kim Dung (2011), Nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp xã ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Thị Kim Ngân (2014) Chất lượng công chức cấp xã huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sĩ uản lý hành chính công, Học Viện Hành Chính Quốc Gia. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang. 3.2. Nhiệm vụ Một là, làm rõ cơ sở lý luận về chất lượng công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phường. 3
 6. Hai là, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Ba là, đề xuất một số giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. - Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Luận văn tập trung phân tích, đánh giá chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường của thành phố Bắc Giang thông qua các khía cạnh phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, k năng giải quyết công việc. + Về không gian nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thuộc 10 phường của thành phố Bắc Giang. + Về thời gian nghiên cứu: Các số liệu sử dụng trong luận văn được cập nhật trong giai đoạn 2015 – 2017. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Phương pháp luận Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường. 4
 7. 5.2. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp - Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi - Phương pháp phân tích - Phương pháp tổng hợp. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa lý luận Thông qua việc nghiên cứu, đề tài luận văn góp phần lý giải một số vấn đề đặt ra về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn trong việc phát triển và nâng cao chất lượng công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường. ua đó, đóng góp một phần nhỏ cơ sở lý luận cho quá trình nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Xây dựng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ là tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền trong việc thay đổi và hoàn thiện các chính sách và hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng cho công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu và phụ lục, kết cấu của luận văn được chia thành 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp lý về chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại phường. 5
 8. Chương 2: Thực trạng chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Chương 3: uan điểm và một số giải pháp nâng cao chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường ở thành phố Bắc Giang. 6
 9. Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI Ở PHƢỜNG 1.1. Khái quát về công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện tại phƣờng 1.1.1. Một số khái niệm liên quan Để hiểu khái niệm công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường thì cần hiểu các khái niệm sau: Công chức, công chức cấp xã, công chức phường, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường. - Khái niệm công chức - Khái niệm công chức cấp xã - Khái niệm công chức phường - Khái niệm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường - Khái niệm công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn nghiệp vụ thuộc UBND phường được phân công hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hoặc chuyển đến các cơ quan chuyên môn, cấp có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 1.1.2. Vị trí, vai trò của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường là những người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là một công dân, một công chức hành chính, họ có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện 7
 10. bộ máy chính quyền cơ sở, trong hoạt động thi hành công vụ đặc biệt là trong giải quyết các thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại góp phần quyết định vào sự thành bại của việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luât của Nhà nước. Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại là người trực tiếp đem các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luât của Nhà nước giải thích cho nhân dân hiểu và thi hành, vừa là người phản ánh nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng và Nhà nước để có sự điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho đúng và phù hợp với thực tiễn. Ở khía cạnh này, họ có vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với quần chúng nhân dân. 1.1.3. Đặc điểm của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường là một bộ phận của công chức phường nên mang đầy đủ đặc điểm của công chức nói chung và công chức phường nói riêng như sau: - Là công dân Việt Nam; - Được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, giữ chức vụ, chức danh và làm việc liên tục trong cơ quan Nhà nước; - Trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và các chế độ có liên quan theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do vị trí, vai trò của cấp cơ sở nên đội ngũ công chức phường có những đặc điểm mang tính đặc thù như sau: - Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường là những người thực thi hoạt động công vụ ở cơ sở. Họ là người trực tiếp làm việc với người dân trên địa bàn phường. - Đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường được nhà nước đảm bảo những điều kiện cần thiết, quyền lợi chính đáng để có khả năng yên tâm và thực thi công vụ. 8
 11. - Hoạt động công vụ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường là một hoạt động đa dạng và phức tạp, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên và chuyên nghiệp. 1.1.4. Nhiệm vụ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường - Tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức. - Hướng dẫn, giải thích các yêu cầu về thủ tục hồ sơ, quy trình giải quyết, thời gian giải quyết theo quy định cho công dân, tổ chức một cách tận tình, chu đáo với thái độ tôn trọng, trên tinh thần phục vụ tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất. - Chịu trách nhiệm giải quyết hoặc chuyển hồ sơ đã nhận đến các Bộ phận chuyên môn, cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy trình, thời gian. - Tổ chức việc trả kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức theo đúng thời hạn quy định. 1.2. Chất lƣợng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phƣờng 1.2.1. Khái niệm chất lượng công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường Chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường là tổng hợp các tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường 1.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường 1.2.2.1. Phẩm chất chính trị 9
 12. Phẩm chất chính trị của đội ngũ công chức là tổng hợp các đặc tính cá nhân công chức về mặt chính trị, bao gồm các yếu tố cơ bản: Nhận thức chính trị, thái độ chính trị và hành vi chính trị. 1.2.2.2. Phẩm chất đạo đức Phẩm chất đạo đức của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại là ứng xử đúng đắn trong quan hệ gia đình, bạn bè, hàng xóm, tình đồng chí, kính trọng nhân dân, quan tâm giúp đỡ mọi người, biết hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích cách mạng, thái độ giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. 1.2.2.3. Trình độ của người công chức - Trình độ văn hóa là mức độ kiến thức của người công chức, thường được ác định bằng các bậc học cụ thể trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là nền tảng để rèn luyện, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và cả phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức của người công chức. - Trình độ chuyên môn của công chức được biểu hiện qua các cấp độ: Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học. Đây là những kiến thức mà công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường không thể thiếu khi giải quyết công việc của mình. - Trình độ lý luận chính trị là mức độ hiểu biết, nhận thức về chính trị mà công chức có được thông qua đào tạo, bồi dưỡng. Hiện nay, trình độ chính trị của người công chức được đánh giá theo 3 mức độ: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp. - Trình độ quản l nhà nước: Kiến thức quản l nhà nước thông qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn về ngạch bao gồm: bồi dưỡng quản l nhà nước ngạch cán sự, bồi dưỡng quản l nhà nước ngạch chuyên viên và tương đương, bồi dưỡng quản l nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. 10
 13. - Trình độ tin học là mức độ kiến thức đạt được trong lĩnh vực tin học của công chức thể hiện thông qua bằng cấp, chứng chỉ mà công chức có được thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng. - Trình độ ngoại ngữ: Hiện nay chưa có văn bản nào quy định về trình độ ngoại ngữ đối với công chức phường. Tuy nhiên, UBND các tỉnh, thành phố căn cứ vào điều kiện cụ thể để quy định nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương mình. 1.2.2.4. Kỹ năng nghề nghiệp Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường cần có những k năng nhất định để thực thi công vụ. Cụ thể: - Nhóm các k năng quan hệ liên quan đến khả năng giao tiếp, chia s , động viên, phối hợp, thu hút người khác như k năng giao tiếp, k năng phối hợp thực hiện công việc. - Nhóm k năng làm việc cơ bản của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại như: K năng tư duy, k năng thu thập và xử lý thông tin, k năng viết báo cáo và tổng hợp báo cáo, k năng quản lý thời gian làm việc, k năng sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ, k năng phân tích công việc. 1.2.2.5. Thái độ của người công chức Thái độ trong thực thi công vụ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường mặc dù được thể hiện rất đa dạng và phức tạp, nhưng chủ yếu được chia thành ba loại sau đây: Thái độ phục vụ nhân dân; thái độ đối với công vụ được giao; tác phong, phong cách làm việc. 1.2.2.6. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường được thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện công việc. 11
 14. 1.2.2.7. Sự hài lòng của người dân Các tiêu chí đánh giá sự hài lòng của người dân gồm: Thái độ phục vụ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường đối với tổ chức và công dân; cách hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường. 1.3. Những yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phƣờng. 1.3.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường. 1.3.2. Cơ chế tuyển dụng bố trí, sử dụng đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại phường. Tuyển dụng công chức là khâu đầu tiên có vai trò quyết định đến chất lượng đầu vào của đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường. 1.3.3. Chính sách đãi ngộ, tạo động lực đối với công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại Chế độ, chính sách đãi ngộ đối với công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường là cơ sở, công cụ, đồng thời là động lực để xây dựng và phát triển đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường. 1.3.4. Công tác đánh giá, xếp loại công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. 12
 15. Đánh giá, ếp loại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường. Thông qua hệ thống các chỉ tiêu đánh giá công chức do Nhà nước quy định, công tác đánh giá, ếp loại đưa ra kết luận ác đáng về đức và tài, về trình độ năng lực, khả năng phát triển của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường. 1.3.5. Công tác kiểm tra, giám sát công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Đây là căn cứ chính xác nhất để đánh giá, nhận xét về mức độ hoàn thành công việc của đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường. 1.3.6. Trang thiết bị và điều kiện làm việc Cơ sở vật chất đầy đủ giúp cho công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đổi mới phương pháp làm việc; thúc đẩy và nâng cao chất lượng làm việc, đảm bảo giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, giúp lưu trữ hồ sơ, văn bản, báo cáo, thuận tiện cho việc tra cứu, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ cho tổ chức và công dân. 1.3.7. Những yếu tố thuộc bản thân công chức Những yếu tố thuộc bản thân đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại bao gồm: tư tưởng, tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu, tư duy sáng tạo, đổi mới để xử lý công việc. Tiểu kết chƣơng 1 13
 16. Chƣơng 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI CÁC PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG 2.1. Khái quát về thành phố Bắc Giang và các phƣờng ở thành phố Bắc Giang 2.1.1. Đặc điểm lịch sử, tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Giang và ảnh hưởng của điều kiện này tới chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường 2.1.1.1. Đặc điểm lịch sử, tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Giang 2.1.1.2. Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, thành phố Bắc Giang 2.1.2. Một số đặc điểm của phường và yêu cầu quản lý nhà nước ở phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang 2.1.2.1. Đặc điểm phường trên địa bàn thành phố ắc iang 2.1.2.2. Những yêu c u đối với đội ngũ c ng chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường trên địa bàn thành phố ắc iang 2.2. Khái quát về công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phƣờng ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2.2.1. Về số lượng Hiện nay trên địa bàn thành phố Bắc iang có 10 phường bao gồm: Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Trần Phú, Trần Nguyên Hãn, Thọ Xương, Đa Mai, Ngô Quyền, Dĩnh Kế, M Độ, Xương iang và 10 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, 30 công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. 2.2.2. Về cơ cấu theo giới tính và theo tuổi 14
 17. - Về cơ cấu theo giới tính: Số lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường là nam giai đoạn 2015 - 2017 là 11 người, số lượng công chức nữ là 19 người. Kết quả này cho thấy sự chênh lệch khá lớn về giới tính trong đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường. - Cơ cấu theo độ tuổi: Tính đến năm 2017, công chức dưới 30 tuổi có 4 người (chiếm 13,3%), từ 30 - 50 tuổi có 25 người (chiếm 83,3%), trên 50 tuổi có 01 người (chiếm 3,3%). Như vậy công chức trong độ tuổi từ 30- 50 tuổi chiếm đại đa số, đây là độ tuổi không quá tr , cũng không quá già, vừa đủ để đảm bảo phát huy tính năng động, sáng tạo, nhạy bén của tuổi tr đồng thời kế thừa được kinh nghiệm công tác của đội ngũ công chức đi trước. 2.3. Thực trạng chất lƣợng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phƣờng trên địa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2.3.1. Về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức - Phẩm chất chính trị Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang hiện nay 100% là Đảng viên. Theo kết quả khảo sát chất lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại có 15/20 (đạt 75%) ý kiến của lãnh đạo phường đánh giá công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường có phẩm chất chính trị tốt, chỉ có 5/20 (đạt 25%) ý kiến đánh giá công chức có phẩm chất chính trị khá, không có ý kiến nào đánh giá phẩm chất chính trị của công chức ở mức trung bình. - Phẩm chất đạo đức Kết quả khảo sát đối với cán bộ lãnh đạo, quản l phường, có 17/20 (đạt 85%) ý kiến đánh giá công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại 15
 18. có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, biết giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, có lối sống lành mạnh, không tham ô, lãng phí, có trách nhiệm trong thực thi công vụ, có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khiêm tốn, giản dị, trung thực. 2.3.2. Về trình độ, kỹ năng 2.3.2.1. Về trình độ - Trình độ văn hóa 100 % công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường có trình độ Trung học phổ thông đáp ứng đúng tiêu chuẩn về trình độ văn hóa của công chức cấp xã theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV. - Trình độ chuyên môn Trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đạt mức khá cao. Tính đến 31/12/2017 tỷ lệ công chức có trình độ đại học đạt 100%. - Trình độ lý luận chính trị Tính đến ngày 31/12/2017, có 14 người (chiếm 46,7%) có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 03 người (chiếm 10%) có trình độ sơ cấp, 13 người (chiếm 43,3%) chưa qua đào tạo lý luận chính trị. Như vậy, số lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường chưa qua đào tạo lý luận chính trị vẫn còn ở mức cao. - Trình độ quản l nhà nước Tính đến ngày 31/12/2017, tổng số công chức chưa qua bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước là rất cao chiếm 83,3%, số công chức đã qua bồi dưỡng kiến thức quản l nhà nước chiếm tỷ lệ rất thấp 16,7%. - Trình độ tin học Tính đến ngày 31/12/2017, số lượng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường có chứng chỉ tin học chiếm tỷ lệ cao 93,3%, 16
 19. có 01 công chức có bằng cử nhân tin học chiếm tỷ lệ 3,3%, chỉ có 01 công chức (chiếm tỷ lệ 3,3%) chưa có chững chỉ tin học. Như vậy, tỷ lệ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ tin học theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV đạt khá cao. - Trình độ ngoại ngữ Tính đến ngày 31/12/2017, số lượng công chức có chứng chỉ ngoại ngữ là 29 người (đạt 96,7%), số người chưa qua đào tạo còn 01 người, chiếm tỷ 3,3%. Như vậy, nhìn chung trình độ ngoại ngữ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang ở mức cao. 2.3.2.2. Về các kỹ năng thực thi công vụ Qua kết quả khảo sát đánh giá k năng nghề nghiệp công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại từ 2 nhóm đối tượng là lãnh đạo UBND phường và công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường cho thấy công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường thành thạo k năng nghề nghiệp đạt tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên với những k năng thiết yếu trong quá trình thực thi công vụ như k năng sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ, k năng viết báo cáo, tổng hợp báo cáo, k năng quản lý thời gian làm việc còn hạn chế. 2.3.3. Về thái độ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường trong thực thi công vụ Để đánh giá thái độ làm việc của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường thành phố Bắc Giang tác giả đã tiến hành khảo sát 2 nhóm đối tượng là 50 công dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính và 20 lãnh đạo UBND phường trên địa bàn 10 phường, thành phố Bắc Giang. Theo kết quả khảo sát cho thấy đa số công chức phường có thái độ làm việc 17
 20. tốt, chấp hành nội quy, giờ giấc làm việc, có trách nhiệm với công việc, tác phong làm việc ở mức khá trở lên. Tuy nhiên vẫn còn một số công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại có ý thức tổ chức kỷ luật chưa cao, chưa chấp hành nội quy, quy chế làm việc gây ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường. 2.3.4. Mức độ hoàn thành công việc được giao của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường Kết quả đánh giá hàng năm cho thấy công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ thậm chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường, tác giả đã lấy ý kiến đánh giá của 20 lãnh đạo UBND phường. Theo đánh giá thực tế của lãnh đạo UBND phường có 10% công chức chỉ ở mức hoàn thành khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện công việc được giao 2.3.5. Về sự hài lòng của người dân Mức độ hài lòng của công dân đối với thái độ phục vụ, giao tiếp, cách hướng dẫn thủ tục hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường thành phố Bắc iang đạt tỷ lệ rất hài lòng và mức hài lòng, mức bình thường lần lượt là 18%, 42%, 36% và vẫn còn một số ý kiến không hài lòng 4%. 2.4. Đánh giá chung về chất lƣợng công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phƣờng của TP. Bắc Giang 2.4.1. Ưu điểm Đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại ở phường trên địa bàn thành phố Bắc iang cơ bản đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và yêu cầu của pháp luật về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn. Đặc biệt, 18
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2