intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Chia sẻ: Bautroibinhyen27 Bautroibinhyen27 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
20
lượt xem
3
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng; nghiên cứu về hệ thống XHTD của Việt Nam, của một số nước tiêu biểu trên thế giới từ đó rút ra bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; nghiên cứu thực trạng hệ thống XHTD khách hàng doanh nghiệp của BIDV, đưa ra những mặt còn hạn chế, nguyên nhân những hạn chế của hệ thống xếp hạng... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

1<br /> <br /> B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O<br /> <br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> ĐÀM TRUY N UYÊN LY<br /> <br /> HOÀN THI N H TH NG X P H NG<br /> TÍN D NG N I B<br /> <br /> T I NGÂN HÀNG Đ U TƯ<br /> <br /> VÀ PHÁT TRI N VI T NAM<br /> <br /> Chuyên ngành : Qu n tr kinh doanh<br /> Mã s : 60.34.05<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH<br /> <br /> Đà N ng - Năm 2012<br /> <br /> 2<br /> <br /> Công trình ñư c hoàn thành t i<br /> Đ I H C ĐÀ N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. LÂM CHÍ DŨNG<br /> <br /> Ph n bi n 1: TS. H<br /> <br /> H U TI N<br /> <br /> Ph n bi n 2: PGS.TS. NGUY N TH MÙI<br /> <br /> Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n<br /> văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i<br /> Đ i h c Đà N ng vào ngày 18 tháng 02 năm 2012.<br /> <br /> * Có th tìm hi u lu n văn t i:<br /> - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng.<br /> - Thư vi n trư ng Đ i h c kinh t , Đ i h c Đà N ng.<br /> <br /> 3<br /> <br /> M<br /> <br /> Đ U<br /> <br /> 1. Tính c p thi t c a ñ tài<br /> Ho t ñ ng tín d ng là ho t ñ ng mang l i ngu n thu nh p ch<br /> y u ñ ng th i cũng là lĩnh v c có nhi u r i ro nh t cho các ngân<br /> hàng thương m i. Chính vì v y hoàn thi n các công c qu n tr r i ro<br /> tín d ng luôn là v n ñ quan tr ng hàng ñ u c n ñư c gi i quy t m t<br /> cách r t ráo. XHTD khách hàng là m t trong nh ng công c qu n tr<br /> r i ro tín d ng m t cách khoa h c và hi u qu mà các ngân hàng<br /> thương m i hi n nay ñang tri n khai áp d ng. B n ch t ñ u c a H<br /> t ng XHTD n i b là nh m ñánh giá m c ñ tín nhi m, kh năng tr<br /> n trong tương lai c a khách hàng d a trên h th ng x p h ng.<br /> Nh n th c sâu s c t m quan tr ng c a XHTD n i b , ñ ng th i<br /> ñ t ng bư c s d ng các công c qu n tr tín d ng phù h p v i<br /> thông l qu c t , nâng cao hi u qu công tác qu n tr r i ro tín d ng,<br /> BIDV ñã xây d ng H th ng XHTD n i b<br /> <br /> ñ th c hi n XHTD làm<br /> <br /> cơ s cho quy t ñ nh c p tín d ng, th c hi n các chính sách khách<br /> hàng ... H th ng XHTD n i b c a BIDV ñã th hi n rõ t m quan<br /> tr ng và ý nghĩa th c ti n m c dù v y nó v n còn m t s h n ch<br /> nh t ñ nh. H th ng còn s d ng ch tiêu chưa th c s sát th c t , quy<br /> trình x p h ng còn thi u tính khách quan, vi c s d ng k t qu h<br /> th ng x p h ng ñ áp d ng các chính sách khách hàng nh m h n ch<br /> t i ña r i ro ho t ñ ng tín d ng chưa tri t ñ …<br /> Đây là nh ng lý do tác gi ch n ñ tài “Hoàn thi n h th ng x p<br /> h ng tín d ng n i b t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam”<br /> làm lu n văn nghiên c u th c s Tài chính Ngân hàng.<br /> 2. M c tiêu nghiên c u<br /> - Nghiên c u cơ s lý lu n v r i ro tín d ng, ño lư ng r i ro tín<br /> d ng; Nghiên c u v h th ng XHTD c a Vi t Nam, c a m t s nư c<br /> <br /> 4<br /> <br /> tiêu bi u trên th gi i t ñó rút ra bài h c kinh nghi m ñ i v i Vi t<br /> Nam.<br /> - Nghiên c u th c tr ng h th ng XHTD khách hàng doanh<br /> nghi p c a BIDV, ñưa ra nh ng m t còn h n ch , nguyên nhân nh ng<br /> h n ch c a h th ng x p h ng.<br /> - Ki n ngh các gi i pháp nh m hoàn thi n h th ng XHTD n i<br /> b hi n hành mà BIDV ñang áp d ng.<br /> 3. Đ i tư ng và ph m v nghiên c u<br /> Lu n văn t p trung nghiên c u H th ng x p h ng tín d ng n i b<br /> ñ i v i khách hàng là t ch c kinh t .<br /> 4. Phương pháp nghiên c u<br /> D a vào lý thuy t chuyên ngành kinh t Tài chính Ngân hàng,<br /> cùng v i các phương pháp toán h c, phương pháp logic, phương pháp<br /> phân tích, t ng h p, so sánh và ñ i chi u gi a h th ng XHTD doanh<br /> nghi p c a các ngân hàng thương m i Vi t Nam v i kinh nghi m c a<br /> các nư c và các t ch c x p h ng chuyên nghi p ñ làm rõ nh ng ưu<br /> ñi m và h n ch c a h th ng XHTD n i b c a BIDV, qua ñó ñ<br /> xu t các gi i pháp nâng cao hi u qu XHTD n i b doanh nghi p c a<br /> BIDV.<br /> 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài<br /> Trên cơ s khái quát lý lu n, nghiên c u th c tr ng h th ng<br /> XHTD n i b BIDV, kinh nghi m x p h ng c a các t ch c khác<br /> trong và ngoài nư c lu n văn ñã ki n ngh các gi i pháp ñ hoàn thi n<br /> h th ng x p h ng, trên cơ s ñó ñưa ra h<br /> <br /> th ng x p h ng doanh<br /> <br /> nghi p m i. Đây là h th ng x p h ng theo lu n văn khá hoàn thi n<br /> và ñ y ñ , có th th c hi n tri n khai và áp d ng trong toàn h th ng<br /> BIDV ho c b t kỳ m t t ch c tín d ng nào.<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6. C u trúc c a lu n văn<br /> Ngoài ph n m ñ u, m c l c, tài li u tham kh o, danh m c các<br /> ch vi t t t, k t c u c a lu n văn bao g m 3 chương :<br /> Chương 1: T ng quan v h th ng x p h ng tín d ng n i b c a<br /> Ngân hàng.<br /> Chương 2: Th c tr ng x p h ng tín d ng doanh nghi p t i Ngân<br /> hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam.<br /> Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n h th ng x p h ng tín d ng<br /> doanh nghi p t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Vi t Nam.<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> T NG QUAN V H TH NG X P H NG<br /> TÍN D NG N I B C A NGÂN HÀNG<br /> 1.1. TÍN D NG NGÂN HÀNG VÀ R I RO TÍN D NG<br /> 1.1.1. Tín d ng<br /> 1.1.1.1. Khái ni m tín d ng<br /> 1.1.1.2 . Các nguyên t c tín d ng ngân hàng<br /> - Khách hàng cam k t hoàn tr v n (g c) và lãi v i th i gian<br /> xác ñ nh<br /> - Khách hàng cam k t s d ng tín d ng ñúng m c ñích, không<br /> trái v i các quy ñ nh c a pháp lu t.<br /> - Ngân hàng tài tr d a trên các phương án/d án có hi u qu .<br /> 1.1.2. R i ro tín d ng<br /> 1.1.2.1 Khái ni m r i ro tín d ng<br /> Theo Quy t ñ nh 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005<br /> “R i ro tín d ng trong ho t ñ ng ngân hàng c a t ch c tín d ng là<br /> kh năng x y ra t n th t trong ho t ñ ng ngân hàng c a t ch c tín<br /> d ng do khách hàng không th c hi n ho c không có kh năng th c<br /> hi n nghĩa v c a mình theo cam k t”.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản