intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) và khả năng áp dụng cho thị trường bất động sản tại Hà Nội

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
5
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) và khả năng áp dụng cho thị trường bất động sản tại Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài này hướng tới mục tiêu là nghiên cứu cơ sở khoa học của REIT để từ đó nhằm tìm kiếm một giải pháp mới trong việc huy động nguồn vốn tài trợ cho thị trường bất động sản của Thành phố Hà nội thông qua mô hình REIT. Đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả mô hình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) và khả năng áp dụng cho thị trường bất động sản tại Hà Nội

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> ********<br /> <br /> Đào Mạnh Dũng<br /> <br /> QUỸ TÍN THÁC ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN (REIT)<br /> VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHO THỊ TRƢỜNG<br /> BẤT ĐỘNG SẢN TẠI HÀ NỘI<br /> Chuyên ngành: QTKD Bất động sản<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> <br /> PGS.TS Nguyễn Thế Phán<br /> <br /> HÀ NỘI – 2012<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUỸ TÍN THÁC ĐẦU TƢ BẤT ĐỘNG SẢN<br /> (REIT) .................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 1.1.<br /> TỔNG QUAN VỀ QUỸ TÍN THÁC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN (REIT) .. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.1.1. Khái niệm về REIT ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Vai trò của REIT .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2.1.<br /> <br /> Đối với nhà đầu tư ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.2.2.<br /> <br /> Đối với thị trường bất động sản................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.3. Các mô hình REIT ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3.1.<br /> <br /> Phân loại theo đối tượng đầu tư ................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.3.2.<br /> <br /> Phân loại theo tổ chức ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.3.3.<br /> <br /> Phân loại theo cấu trúc vận hành .............. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.4. Các điều kiện ra đời và phát triển của REIT . Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.4.1.<br /> <br /> Cơ sở pháp lý ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.4.2.<br /> <br /> Cơ sở kinh tế .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.4.3.<br /> <br /> Các cơ sở khác ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.5. Nội dung cơ bản trong hoạt động của REIT .. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.5.1.<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.5.2.<br /> <br /> Quy tắc hoạt động ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.5.3.<br /> <br /> Hoạt động kinh doanh ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.5.4.<br /> <br /> Nghĩa vụ tài chính ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.5.5.<br /> <br /> Phân phối lợi nhuận................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ REIT Ở NƯỚC TAError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TỪ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN REIT….<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.1. Giới thiệu một số REIT trên thế giới .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1.1.<br /> <br /> Mỹ .............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.1.2.<br /> <br /> Nhật Bản .................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.1.3.<br /> <br /> Singapore ................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.1.4.<br /> <br /> Anh Quốc ................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.2. Sự thành công của REIT ở các nƣớc .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.3. Bài học kinh nghiệm ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC NGUỒN TÀI TRỢ CHO THỊ TRƢỜNG BẤT ĐỘNG<br /> SẢN VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN CHO VIỆC XÂY DỰNG REIT TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> ............................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 2.1.<br /> TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHỐ HÀ NỘI .. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Thị trƣờng bất động sản thành phố Hà Nội ... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1.1.<br /> <br /> Giai đoạn phát triển hiện nay .................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.1.2. Các đặc điểm cơ bản của thị trường bất động sản Hà Nội hiện nay . Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Xu hƣớng phát triển và nhu cầu vốn của thị trƣờng bất động sản Hà NộiError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.<br /> NỘI<br /> <br /> THỰC TRẠNG CÁC NGUỒN TÀI TRỢ CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1. Tổng quan về các hình thức tài trợ cho thị trƣờng bất động sảnError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.2.1.1.<br /> <br /> Tài trợ từ các tổ chức tín dụng .................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1.2.<br /> <br /> Phát hành trái phiếu .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1.3.<br /> <br /> Hợp tác kinh doanh .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1.4.<br /> <br /> Tài trợ từ các Quỹ Đầu tư .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1.5.<br /> <br /> Vốn FDI cho thị trường bất động sản Hà NộiError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2. Những khó khăn trong tài trợ cho thị trƣờng bất động sảnError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.2.2.1.<br /> <br /> Về các khoản vay dài hạn của ngân hàng.. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2.2. Về hoạt động mua bán tài sản nợ trên thị trường tài chính thứ cấp.. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.2.3.<br /> <br /> Về huy động vốn từ các khoản tiết kiệm cá nhânError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.3. Những bất lợi trong kinh doanh bất động sản do thiếu nguồn tài trợ. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.3.1.<br /> <br /> Đối với các dự án bất động sản dài hạn .... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.3.2. Đối với phân khúc thị trường của các hàng hóa cao cấp và sang trọngError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.3.3.<br /> 2.3.<br /> NỘI<br /> <br /> Đối với các dự án nhà ở trung bình ........... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ XÂY DỰNG REIT CHO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ<br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.1. Sự cần thiết phải xây dựng REIT tại thành phố Hà NộiError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.3.2. Điều kiện của Hà Nội cho phép xây dựng mô hình REITError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.3.2.1.<br /> <br /> Điều kiện pháp lý ....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.2.2.<br /> <br /> Điều kiện kinh tế ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.2.3.<br /> <br /> Các điều kiện khác ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN MÔ HÌNH<br /> REIT TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI .................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 3.1.<br /> <br /> ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH REIT Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘIError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.1. Mô hình REIT áp dụng cho Hà Nội ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1.1.<br /> <br /> Cơ cấu tổ chức ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.1.2.<br /> <br /> Nguyên tắc vận hành .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.2.<br /> 3.2.<br /> <br /> Sự phù hợp của mô hình với thành phố Hà NộiError! Bookmark not defined.<br /> <br /> CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1. Về tổ chức .......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Về nguồn vốn..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Về hoạt động định giá....................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Về hoạt động quản lý tài sản............................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản