intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
265
lượt xem
51
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, những vấn đề lý luận và thực tiễn về cho vay tín chấp tại NHTM. Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn. Chương 3: Thực trạng cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> PHẠM THỊ HUYỀN TRANG<br /> <br /> CHO VAY TÍN CHẤP<br /> TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NINH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> PHẠM THỊ HUYỀN TRANG<br /> <br /> CHO VAY TÍN CHẤP<br /> TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NINH<br /> Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng<br /> Mã số: 60340201<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. ĐÀO VĂN HÙNG<br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> <br /> CÁN BỘ HƢỚNG DẪN<br /> <br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 6<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ<br /> LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NHTM ............................... 9<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ...................................................................... 9<br /> 1.1.1 Công trình nghiên cứu liên quan tới hoạt động tín dụng của NHTM ..... 9<br /> <br /> 1.1.2 Công trình nghiên cứu liên quan tới cho vay tín chấp của NHTMError! Bookmark<br /> 1.1.3 Khoảng trống nghiên cứu ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2. Những vấn đề lý luận chung về cho vay tín chấp tại NHTMError! Bookmark not defin<br /> 1.2.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại...... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2 Cho vay tín chấp tại các ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới cho vay tín chấp. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1 Nhân tố chủ quan .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2 Nhân tố khách quan................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂNError! Bookmark n<br /> 2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1 Phương pháp luận ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Phương pháp thu thập thông tin ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3 Phương pháp xử lý, tổng hợp dữ liệu ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.4. Phương pháp phân tích và tổng hợp ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.5. Phương pháp so sánh ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.6. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2 Thiết kế luận văn............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Viết đề cương.......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2. Thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu thu thập đượcError! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Tiến hành hoàn thiện luận văn ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4 Giải thích kết quả .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG TMCP<br /> ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> - CHI NHÁNH QUẢNG NINH...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam - chi nhánh<br /> Quảng Ninh ............................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Giới thiệu chung ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàngError! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Thực trạng cho vay tín chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt<br /> Nam chi nhánh Quảng Ninh ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Quy định về cho vay tín chấp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát<br /> triển Việt Nam .................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Các sản phẩm đang áp dụng Cho vay tín chấp đối với các tổ chức kinh<br /> tế ....................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.3. Các sản phẩm đang áp dụng cho vay tín chấp đối với cá nhânError! Bookmark no<br /> 3.2.4 Thực trạng cho vay tín chấp tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển<br /> Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.5 Tình hình nợ xấu phát sinh từ cho vay tín chấpError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6. Thực trạng cạnh tranh cho vay tín chấp của một số NHTM trên cùng<br /> địa bàn Quảng Ninh ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Đánh giá chung về cho vay tín chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát<br /> triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Kết quả đạt được .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHO VAY TÍN CHẤP TẠI NGÂN HÀNG<br /> <br /> TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINHError! Bookmark<br /> <br /> 4.1. Định hƣớng cho vay tín chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt<br /> Nam chi nhánh Quảng Ninh ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.1. Định hướng chung của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt<br /> Nam .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.2. Định hướng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi<br /> nhánh Quảng Ninh ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2. Giải pháp hoàn thiện cho vay tín chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát<br /> triển chi nhánh Quảng Ninh ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.1. Các giải pháp hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tín<br /> chấp................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2.2. Các giải pháp phát triển, chiếm lĩnh thị trườngError! Bookmark not defined.<br /> 4.3. Một số kiến nghị ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3.1. Kiến nghị với Nhà nước ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3.2. Kiến nghị với chính quyền địa phương .. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ....... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ...................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................. 13<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2