intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Đăk Nông

Chia sẻ: Bautroibinhyen24 Bautroibinhyen24 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

139
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm của NHTM; phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) ðầu tư và PT - Chi nhánh Đắk Nông trong giai đoạn từ năm 2013 đến 2015, đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế, tồn tại trong hoạt động huy động TGTK tại chi nhánh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Phân tích tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Đăk Nông

B GIÁO D C VÀ ðÀO T O<br /> ð I H C ðÀ N NG<br /> <br /> NGUY N VĨNH HI U<br /> <br /> PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ð NG TI N<br /> G I TI T KI M T I NGÂN HÀNG TMCP ð U TƯ<br /> VÀ PHÁT TRI N – CHI NHÁNH ðAK NÔNG<br /> <br /> Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng<br /> Mã s : 60.34.02.01<br /> <br /> TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ<br /> TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG<br /> <br /> ðà N ng – Năm 2016<br /> <br /> Công trình ñư c hoàn thành t i<br /> ð I H C ðÀ N NG<br /> <br /> Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS. TS. LÂM CHÍ DŨNG<br /> <br /> Ph n bi n 1: PGS. TS. VÕ TH THÚY ANH<br /> Ph n bi n 2: PGS. TS. NGUY N NG C VŨ<br /> <br /> Lu n văn ñã ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t<br /> nghi p th c sĩ Tài chính - Ngân hàng h p t i ð k L k vào ngày 2<br /> tháng 10 năm 2016<br /> <br /> Có th tìm hi u Lu n văn t i:<br /> - Trung tâm Thông tin - H c li u, ð i h c ðà N ng<br /> - Thư vi n trư ng ð i h c Kinh t , ð i h c ðà N ng<br /> <br /> 1<br /> M<br /> <br /> ð U<br /> <br /> 1. Tính c p thi t c a ñ tài<br /> Huy ñ ng ti n g i ti t ki m ñóng m t vai trò quan tr ng trong<br /> ho t ñ ng c a các NHTM vì ngu n ti n g i ti t ki m là m t ngu n<br /> v n cơ b n, c t lõi, có tính n ñ nh cao.<br /> Trong nh ng năm qua, Ngân hàng TMCP ð u tư và Phát tri n<br /> – chi nhánh ðăk Nông ñã có nhi u n l c trong ho t ñ ng huy ñ ng<br /> ti n g i ti t ki m và ñã ñ t ñư c nhi u thành t u trong ho t ñ ng<br /> này. Tuy nhiên, ho t ñ ng này t i Chi nhánh v n có nhi u m t b t<br /> c p, h n ch . ð làm cơ s cho vi c ñ xu t các khuy n ngh v gi i<br /> pháp có tính kh thi và phù h p nh m hoàn thi n hơn n a ho t ñ ng<br /> huy ñ ng ti n g i ti t ki m, h c viên ch n ñ tài “Phân tích tình<br /> hình huy ñ ng ti n g i ti t ki m t i Ngân hàng TMCP ð u tư và<br /> Phát tri n – Chi nhánh ðăk Nông” làm ñ tài lu n văn t t nghi p<br /> 2. M c tiêu nghiên c u c a ñ tài<br /> - H th ng hóa cơ s lý lu n v phân tích ho t ñ ng huy ñ ng<br /> ti n g i ti t ki m c a NHTM.<br /> - Phân tích tình hình huy ñ ng ti n g i ti t ki m t i Ngân hàng<br /> thương m i c ph n (TMCP) ð u tư và PT - Chi nhánh ðak Nông<br /> trong giai ño n t năm 2013 ñ n 2015, ñánh giá nh ng m t ñ t ñư c<br /> và nh ng h n ch , t n t i trong ho t ñ ng huy ñ ng TGTK t i chi<br /> nhánh.<br /> - ð xu t m t s gi i pháp nh m hoàn thi n ho t ñ ng huy<br /> ñ ng TGTK t i NH TMCP ð u tư và PT - Chi nhánh ðak Nông<br /> trong th i gian ñ n<br /> 3. ð i tư ng và ph m vi nghiên c u<br /> a. ð i tư ng nghiên c u<br /> Nh ng v n ñ lý lu n v ho t ñ ng huy ñ ng ti n g i ti t ki m<br /> <br /> 2<br /> c a NHTM và th c ti n ho t ñ ng huy ñ ng TGTK c a BIDV ðak<br /> Nông<br /> b. Ph m vi nghiên c u<br /> - V n i dung: Nghiên c u ho t ñ ng huy ñ ng ti n g i ti t<br /> ki m t i BIDV ðak Nông<br /> - V th i gian: Lu n văn ch gi i h n phân tích, ñánh giá th c<br /> tr ng ho t ñ ng huy ñ ng ti n g i ti t ki m trong ph m vi th i gian<br /> t năm 2013 ñ n năm 2015.<br /> 4. Câu h i nghiên c u<br /> - Nh ng nhân t nh hư ng ñ n ho t ñ ng cho vay tiêu dùng?<br /> N i dung, tiêu chí, phương pháp phân tích ho t ñ ng huy ñ ng ti n<br /> g i ti t ki m c a NHTM là gì?<br /> - K t qu và di n bi n c a ho t ñ ng huy ñ ng ti n g i ti t<br /> ki m c a BIDV ðăk Nông th i gian qua như th nào? Nh ng m t<br /> thành công và nh ng v n ñ còn h n ch trong quá trình huy ñ ng<br /> ti n g i ti t ki m c a Chi nhánh BIDV ðăk Nông?<br /> - BIDV ðak Nông c n ti n hành nh ng gi i pháp ch y u gì<br /> ñ hoàn thi n ho t ñ ng huy ñ ng TGTK ?<br /> 5. Phương pháp nghiên c u<br /> - Phương pháp lu n<br /> - Phương pháp c th<br /> 6. B c c ñ tài<br /> Chương 1: Cơ s lý lu n v ho t ñ ng huy ñ ng ti n g i ti t<br /> ki m và phân tích ho t ñ ng huy ñ ng TGTK c a NHTM<br /> Chương 2: Phân tích tình hình huy ñ ng ti n g i ti t ki m t i<br /> BIDV ðak Nông<br /> Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n ho t ñ ng huy ñ ng ti n g i<br /> ti t ki m t i BIDV ðak Nông<br /> 7. T ng quan tài li u nghiên c u<br /> <br /> 3<br /> CHƯƠNG 1<br /> CƠ S<br /> <br /> LÝ LU N V HO T ð NG HUY ð NG TI N G I<br /> <br /> TI T KI M VÀ PHÂN TÍCH HO T ð NG HUY ð NG<br /> TGTK C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I<br /> 1.1. KHÁI NI M VÀ CÁC HÌNH TH C HUY ð NG V N<br /> C A NHTM<br /> 1.1.1. Khái ni m huy ñ ng v n c a NHTM<br /> 1.1.2. Các hình th c huy ñ ng v n c a NHTM<br /> a. Nh n ti n g i (Deposits)<br /> b. Các kho n vay phi ti n g i (Non- deposit borrowing)<br /> 1.1.3. Vai trò c a ho t ñ ng huy ñ ng v n<br /> a. ð i v i ngân hàng<br /> - Huy ñ ng v n góp ph n mang l i ngu n v n cho ngân hàng<br /> th c hi n các nghi p v kinh doanh khác.<br /> - ðánh giá ñư c uy tín, ñ tín nhi m c a khách hàng ñ i v i<br /> ngân hàng.<br /> b. ð i v i khách hàng<br /> Ho t ñ ng huy ñ ng v n c a ngân hàng cung c p cho khách<br /> hàng kênh ti t ki m và ñ u tư nh m sinh l i t s ti n t m th i nhàn<br /> r i chưa s d ng. M c khác, huy ñ ng v n còn cung c p chi khách<br /> hàng nơi an toàn ñ c t gi và tích lũy v n t m th i nhàn r i. Khi<br /> khách hàng g i ti n t i ngân hàng còn giúp h ti p c n các d ch v<br /> ngân hàng như thanh toán qua ngân hàng, phát hành th tín d ng,…<br /> Trong ph m vi nghiên c u, ñ tài ch t p trung vào n i dung<br /> ho t ñ ng huy ñ ng ti n g i ti t ki m dân cư mà không ñ c p ñ n<br /> các hình th c huy ñ ng v n khác.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2