intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) cho ngành may - trường hợp công ty cổ phần may Trường Giang Quảng Nam

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

68
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn trình bày những nội dung cơ bản: lý luận về phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động, thực tế vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) cho ngành may - trường hợp công ty cổ phần may Trường Giang Quảng Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) cho ngành may - trường hợp công ty cổ phần may Trường Giang Quảng Nam

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N TH BÍCH LÀI V N D NG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ D A TRÊN CƠ S HO T Đ NG (ABC) CHO NGÀNH MAY - TRƯ NG H P CÔNG TY C PH N MAY TRƯ NG GIANG QU NG NAM Chuyên ngành: K toán Mã s : 60.34.30 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng – Năm 2010
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: PGS.TS. NGÔ HÀ T N Ph n bi n 1:......................................................................... Ph n bi n 2:......................................................................... Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày …….. tháng ……... năm ……….… Có th tìm hi u Lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 3. 3 M Đ U 1. Tính c p thi t c a ñ tài H u h t các doanh nghi p Vi t Nam hi n nay ñ u tính giá theo phương pháp truy n th ng, trong ñó có Công ty c ph n may Trư ng Giang. Theo phương pháp tính giá truy n th ng, chi phí gián ti p ñư c phân b d a trên m t tiêu th c thư ng là chi phí nhân công tr c ti p. Ngày nay, trong n n s n xu t c nh tranh hi n ñ i, doanh nghi p có th ti n hành cung c p nhi u lo i s n ph m và d ch v , s d ng nhi u ngu n l c khác nhau và nhi u máy móc thi t b hi n ñ i ñư c s d ng hơn làm cho chi phí s n xu t chung ngày càng chi m t tr ng l n, trong khi chi phí nhân công chi m t tr ng ngày càng nh . Chính vì vây, s d ng chi phí nhân công làm tiêu th c phân b s làm sai l ch ñáng k giá thành s n ph m, d ch v . Chính vì ñi u ñó, c n ph i có m t phương pháp tính giá thành khác ñó là phương pháp tính giá d a trên cơ s ho t ñ ng (ABC – Activity Based Costing 2. T ng quan v ñ tài nghiên c u T trư c ñ n nay, ñã có m t s tác gi cũng nghiên c u v phương pháp tính giá d a trên cơ s ho t ñ ng (ABC) ch y u ñi sâu vào vi c hoàn thi n h th ng k toán chi phí trong nh ng doanh nghi p có ñ c thù khác nhau. Còn ñ tài c a tác gi cũng có hư ng nghiên c u m t doanh nghi p ñ c thù, ñó là nghiên c u v n d ng phương pháp pháp tính giá d a trên cơ s ho t ñ ng (ABC) cho ngành may nh m m c ñích giá thành ñư c chính xác hơn. 3. M c ñích nghiên c u c a ñ tài -H th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n liên quan ñ n phương pháp tính giá ABC ñ ng d ng phương pháp này vào k toán chi phí
 4. 4 cho ngành may nói chung và Công ty c ph n may Trư ng Giang nói riêng. - Phân tích nh ng ñ c ñi m c a quá trình s n xu t ngành may. T ñó ch ra kh năng v n d ng phương pháp ABC trong ngành may nói chung và Công ty c ph n may Trư ng Giang nói riêng. 4. Phương pháp nghiên c u - Lu n văn s d ng các phương pháp kh o sát, phân tích, h th ng hóa, t ng h p ñ trình bày các v n ñ tính giá t i Công ty c ph n may Trư ng Giang. - Luân văn s d ng ngu n s li u t vi c tr c ti p quan sát toàn b quá trình ho t ñ ng t i Công ty k t h p ph ng v n nh ng ngư i có liên quan và minh ho b ng các s li u l y t phòng k toán, phòng k ho ch c a Công ty. 5. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u a. Đ i tư ng nghiên c u: Lu n văn t p trung nghiên c u k toán chi phí và tính giá thành s n ph m may như: Áo, qu n c a ngành may m c. b. Ph m vi nghiên c u: V n d ng phương pháp ABC vào th c ti n c a m t ngành s n xu t c th là ngành may, nghiên c u chính là t i Công ty c ph n may Trư ng Giang. 6. K t c u c a lu n văn Chương 1: Cơ s lý lu n v phương pháp tính giá d a trên cơ s ho t ñ ng (ABC) Chương 2: Quí trình s n xu t s n ph m và công tác tính giá thành trong ngành may – Trư ng h p Công ty c ph n may Trư ng Giang Qu ng Nam.
 5. 5 Chương 3: V n d ng phương pháp tính giá ABC cho ngành may và c th t i Công ty c ph n may Trư ng Giang. CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N V PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ D A TRÊN CƠ S HO T Đ NG (ABC) 1.1. T NG QUAN V PHƯƠNG PHÁP TÍNH ABC 1.1.1 – S ra ñ i phương pháp ABC Vào nh ng năm 1980, nh ng h n ch c a h th ng k toán chi phí truy n th ng ñã tr nên ph bi n. Sau nh ng năm 1980, nh ng thách th c b t ñ u ñ t ra cho vi c tính toán và áp d ng nh ng h th ng thông tin chi phí m i. Do s phát tri n m nh m c a khoa h c và công ngh , nh ng dây chuy n s n xu t t ñ ng ñã tr nên ph bi n, nhi u lo i s n ph m ñư c s n xu t ra hàng lo t, chi phí lao ñ ng chi m t tr ng ngày càng nh trong t ng chi phí s n xu t, trong khi chi phí qu n lý và ph c v s n xu t tăng d n và chi m t tr ng ñáng k , vi c phân b chi phí gián ti p d a trên tiêu th c phân b gi n ñơn tr nên không còn phù h p. Ngày nay, trong ñi u ki n c nh tranh toàn c u m nh m , nh ng quy t ñ nh sai l m d a trên thông tin chi phí không chính xác s ñưa doanh nghi p rơi vào tình c nh khó khăn trong kinh doanh. Vi c cung c p thông tin chí phí ñáng tin c y ph c v cho vi c ra quy t ñ nh trong môi trư ng c nh tranh ngày nay ñã tr nên c p thi t và phương pháp ABC ra ñ i nh m ñáp ng yêu c u này. 1.1.2. Khái ni m v phương pháp ABC T trư c ñ n nay, có khá nhi u khái ni m v phương pháp ABC, m i h c gi trên th gi i có m i khái ni m khác nhau nhưng
 6. 6 nhìn chung phương pháp tính giá d a trên cơ s ho t ñ ng (Activity Based Costing) là phương pháp tính giá thành mà vi c phân b các chi phí gián ti p cho s n ph m, d ch v d a trên cơ s m c ñ ho t ñ ng c a chúng. 1.1.3. Đ c ñi m c a phương pháp ABC - Giá thành s n ph m theo ABC bao g m toàn b các chi phí phát sinh trong kỳ. - Phương pháp ABC phân b chi phí phát sinh vào giá thành m i s n ph m d a trên m c chi phí th c t cho m i ho t ñ ng và m c ñ ñóng góp c a m i ho t ñ ng vào quá trình s n xu t và tiêu th s n ph m. 1.2. TRÌNH T TH C HI N PHƯƠNG PHÁP Nhìn chung, mô hình ABC ñư c th c hi n thông qua các bư c sau: - Xác ñ nh các ho t ñ ng chính. - T p h p tr c ti p chi phí vào các ho t ñ ng ho c ñ i tư ng ch u phí. - Phân b chi phí các ngu n l c vào các ho t ñ ng - Phân b chi phí ho t ñ ng vào các ñ i tư ng ch u chi phí. N i dung chi ti t c a t ng bư c như sau: 1.2.1 - Xác ñ nh các ho t ñ ng chính Đ xác ñ nh các ho t ñ ng có th ñ t ra nh ng câu h i sau: - Có bao nhiêu ngư i làm vi c trong b ph n c a b n? - H làm vi c gì? - Ngu n l c nào b tiêu hao b i nh ng ho t ñ ng nào? - K t qu c a nh ng ho t ñ ng này? (nh m xác ñ nh tiêu th c phân b các ho t ñ ng và xác ñ nh ñ i tư ng ch u phí)
 7. 7 - Nhân viên t n bao nhiêu th i gian ñ th c hi n m i ho t ñ ng? B i nh ng thi t b nào? (thông tin c n thi t ñ phân b chi phí lao ñ ng và thi t b ñ n các ho t ñ ng) - …… 1.2.2 –T p h p tr c ti p chi phí vào các ho t ñ ng ho c ñ i tư ng ch u phí. Trong giai ño n này, ngoài vi c t p h p chi phí thông thư ng ñư c chi ti t theo tài kho n, n u như xác ñ nh ñư c các chi phí ñang t p h p s d ng cho ñ i tư ng ch u phí nào hay thu c ho t ñ ng nào thì t p h p tr c ti p vào ñ i tư ng ch u phí hay ho t ñ ng ñó. Các chi phí còn l i không th t p h p tr c ti p vào các ho t ñ ng ho c ñ i tư ng ch u phí. 1.2.3 – Phân b chi phí các ngu n l c vào các ho t ñ ng Các chi phí ngu n l c ñư c tiêu hao trong m t giai ño n n u không th t p h p tr c ti p vào các ho t ñ ng ho c ñ i tư ng ch u chí phí s ñư c ti p t c phân b ñ n t ng ho t ñ ng trong h th ng ABC. Nh ng chi phí ngu n l c này s ñư c phân b ñ n các ho t ñ ng v i các tiêu th c phân b d a trên m i quan h nhân - qu , có th áp d ng phương pháp ño lư ng m c ñ tiêu hao ngu n l c vào các ho t ñ ng hay ti n hành ph ng v n nh ng ngư i làm vi c tr c ti p hay nh ng ngư i qu n lý nơi mà chi phí phát sinh ñ h cung c p nh ng thông tin h p lý cho vi c ư c lư ng chi phí tiêu hao ngu n l c cho các ho t ñ ng khác nhau. 1.2.4 – Phân b chi phí các ho t ñ ng vào các ñ i tư ng ch u phí Đ phân b chi phí các ho t ñ ng t i các ñ i tư ng ch u phí trong giai ño n này, ñòi h i ph i l a ch n tiêu th c phân b cho chi phí
 8. 8 các ho t ñ ng. Tiêu th c phân b trong giai ño n này g i là tiêu th c phân b chi phí ho t ñ ng (Activity cost driver). 1.3. SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP ABC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRUY N TH NG, ƯU ĐI M, H N CH . 1.3.1. So sánh phương pháp tính giá ABC và phương pháp tính giá truy n th ng Có th th y s khác nhau cơ b n là ch phương pháp truy n th ng s d ng m t tiêu th c phân b chung d a trên s n lư ng s n ph m s n xu t ra ho c chi phí ti n lương c a lao ñ ng tr c ti p ñ i v i chi phí s n xu t chung. Còn phương pháp ABC l a ch n tiêu th c d a trên cơ s ho t ñ ng c a chúng. 1.3.2. Ưu và như c ñi m c a phương pháp ABC a. Ưu ñi m - Phương pháp ABC s d ng m t h th ng các tiêu th c phân b ñư c xây d ng trên cơ s phân tích chi ti t m i quan h nhân qu gi a chi phí phát sinh cho t ng ho t ñ ng và m c ñ tham gia c a t ng ho t ñ ng vào quá trình s n xu t và kinh doanh s n ph m. - Phương pháp ABC cung c p thông tin v nguyên nhân phát sinh chi phí - Phương pháp ABC tính giá thành chính xác hơn phương pháp truy n th ng Vi c áp d ng phương pháp ABC còn góp ph n h tr ho t ñ ng marketing trong vi c xác ñ nh cơ c u s n ph m cũng như chính sách giá. b. Như c ñi m - Tiêu t n v chi phí và th i gian. Các nghiên c u cho th y, c n m t th i gian thư ng là hơn 1 năm ñ thi t k và th c hi n ABC ñ ñi ñ n thành công.
 9. 9 - Khi áp d ng phương pháp ABC, v n có nhi u trư ng h p không th phân b chi phí s n xu t chung chính xác, b i vì nguyên nhân gây ra chi phí không th tìm th y ho c r t khó ñ xác ñ nh, ho c vi c xác ñ nh chính xác ñòi h i chi phí thu th p thông tin quá l n. - Phương pháp ABC ñòi h i s h p tác c a nhi u b ph n trong doanh nghi p. 1.4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ V I VI C QU N TR D A TRÊN HO T Đ NG (ABM – ACTIVITY BASE MANAGEMENT) 1.4.1. Các quan ñi m khác nhau v s thành công trong vi c áp d ng phương pháp ABC Trong nghiên c u c a mình, Cooper tìm th y r ng m t d án ABC thành công khi có s b o tr ho c ñ nh hư ng c a ngư i qu n tr , ngư i có quy n t o ra s thay ñ i. Turney (1992) xác ñ nh m c tiêu c a ABM là không ng ng gia tăng giá tr cho khách hàng và gia tăng l i nhu n. Ông ñã ñ xu t ra 3 bư c th c hi n Trư c tiên, phân tích quá trình ñ xác ñ nh ho t ñ ng không t o ra giá tr ho c không c n thi t ñ lo i b . Bư c 2, liên quan ñ n vi c xác ñ nh và lo i b ngu n phát sinh chi phí ñã t o ra s lãng phí ho c nh ng ho t ñ ng không c n thi t ho c không hi u qu . Cu i cùng, ño lư ng thành qu c a t ng ho t ñ ng ñóng góp vào m c tiêu chung c a doanh nghi p. Theo Ted R Compton (1994) cho r ng có ñư c thông tin chính xác t phương pháp ABC m i ch là m t n a ño n ñư ng. Qu n tr d a trên ho t ñ ng (ABM) b sung cho phương pháp ABC
 10. 10 b ng cách s d ng thông tin t ABC trong vi c phân tích quá trình ñ xác ñ nh nh ng ho t ñ ng không hi u qu ho c không t o ra giá tr . T ñó nhà qu n tr có th liên t c c i ti n các ho t ñ ng. 1.4.2. Phân tích nguyên nhân và ho t ñ ng t o ra chi phí - Phân tích nguyên nhân là vi c xác ñ nh các nhân t g c r gây nên chi phí ho t ñ ng.. Khi nguyên nhân g c r ñư c xác ñ nh, thì có th có gi i pháp ñ c t gi m chi phí. - Phân tích ho t ñ ng là quá trình xác ñ nh, mô t , ñánh giá ho t ñ ng trong m t t ch c. 1.5. NH NG KHÓ KHĂN VÀ THU N L I KHI ÁP D NG PHƯƠNG PHÁP ABC VI T NAM 1.5.1. Nh ng khó khăn - Cơ s lý lu n v phương pháp ABC chưa ñư c nhi u ngư i bi t ñ n, các tài li u liên quan ñ n phương pháp này - Các quy ñ nh c a báo cáo tài chính v ph n nh báo cáo chi phí theo phương pháp ABC cũng như các thông tư hư ng d n khác chưa có. - Tâm lý c a ngư i Vi t Nam nói chung là khó thay ñ i v i thói quen - Phương pháp này ñòi h i ph i k t h p c a nhi u phòng ban, nhi u b ph n c a doanh nghi p 1.5.2. Nh ng thu n l i Qui trình th c hi n s n ph m tr i qua nhi u giai ño n, nhi u ho t ñ ng, nhi u nguyên nhân gây ra chi phí. Chi phí gián ti p chi m t tr ng l n trong t ng giá thành s n ph m c a doanh nghi p.
 11. 11 K T LU N CHƯƠNG 1 Tác gi cũng nh n m nh vào y u t c n thi t ñ th c hi n thành công phương pháp ABC, ñ ng th i cũng nêu rõ vai trò quan tr ng c a vi c thi t l p các ho t ñ ng thông qua 5 c p ñ ho t ñ ng khác nhau cũng như nguyên t c g p các ho t ñ ng trên cơ s cân nh c gi a chi phí b ra cho vi c theo dõi các ho t ñ ng và nhu c u v tài chính Bên c nh ñó, vi c l a ch n tiêu th c phân b là tr ng tâm ñ i m i c a phương pháp ABC và là nơi t n kém chi phí nh t trong vi c v n hành phương pháp này, c n thi t ph i thi t l p nh ng tiêu th c phân b l n ñ u ñ làm chu n cho các l n phân b sau nh m b o ñ m v n d ng t t phương pháp này CHƯƠNG 2 QUÁ TRÌNH S N XU T S N PH M VÀ CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M TRONG NGÀNH MAY – TRƯ NG H P CÔNG TY C PH N MAY TRƯ NG GIANG QU NG NAM 2.1. KHÁI QUÁT QUI TRÌNH S N XU T S N PH M TRONG CÁC DOANH NGHI P MAY VÀ NH NG Đ C ĐI M C A CÔNG TY C PH N MAY TRƯ NG GIANG LIÊN QUAN Đ N CÔNG TÁC TÍNH GIÁ THÀNH 2.1.1. Khái quát qui trình s n xu t s n ph m trong các doanh nghi p may Có th minh ho khái quát qui trình s n xu t ngành may nói chung như sau:
 12. 12 Giác m u sơ ñ V t li u chính: v i các lo i Tr i v i c t May V t li u ph : ch , nút X lý hoàn thành Ki m tra ch t lư ng Đóng gói V t li u ph : bao bì, thùng, nhãn, trang trí…. Kho thành ph m 2.1.2. Đ C ĐI M HO T Đ NG KINH DOANH VÀ T CH C QU N LÝ CÔNG TY C PH N MAY TRƯ NG GIANG QU NG NAM 2.1.2.1. Gi i thi u sơ lư c v Công ty c ph n may Trư ng Giang a- S hình thành và phát tri n c a công ty
 13. 13 Công ty C ph n may Trư ng Giang ti n thân là xí nghi p may Tam Kỳ, ñư c hình thành theo quy t ñ nh s 1375/QĐ – UB ngày 31/07/1979 c a UBND t nh Qu ng Nam – Đà n ng. Tên công ty: Công ty c ph n may Trư ng Giang n ph m khép kín, tính ch t làm ra s n ph m không ph c t p, chu kỳ s n xu t ng n. Tên giao d ch: TRƯ NG GIANG GARMENT JOINT STOCK COMPANY Tên vi t t t: TGC. Đ a ch : 239 Huỳnh Thúc Kháng – Tam kỳ - Qu ng Nam. Đi n tho i: 0510.385.1268. Trong quá trình n ñ nh và phát tri n, năm 1987 Công ty c ph n may Trư ng Giang liên k t v i UBND th xã Tam Kỳ ñ u tư 160 máy, v i tr giá 190.000USD, m r ng ra th trư ng nư c ngoài và tham gia xu t kh u gia công hàng hóa theo hi p ñ nh 19/05 c a Liên Xô trư c ñây. Trong th i gian này ch y u s n xu t áo sơ mi, Pluse, drap. Năm 1989 – 1990 th trư ng Liên Xô và Đông Âu suoj ñ , xí nghi p may Tam Kỳ chuy n hư ng sang các nư c tư b n ch nghĩa v i m t hàng như: Áo Jecket 1 l p và 2 l p, qu n áo th thao sang các nư c H ng Kông, Nh t B n, Đài Loan, Hàn Qu c và kh i EU. Đ ng th i gia công hàng xu t kh u, m r ng quy mô s n xu t ñ ñáp ng ngày càng nhi u như c u c a xã h i. Ngày 24/12/1993 UBND T nh Qu ng nam – Đà N ng ra Quy t ñ nh s 2114/QQĐ-UB ñ i tên g i Xí nghi p may Tam Kỳ thành Công ty may Trư ng Giang. Ngày 22/09/2005, Công ty ñã chuy n t doanh nghi p Nhà nư c sang công ty c ph n l y tên là Công ty c ph n may Trư ng Giang.
 14. 14 Lĩnh v c kinh doanh ch y u c a công ty là may gia công xu t kh u v i các s n ph m chính: Áo Jacket, qu n short, qu n áo th thao, qu n áo trư c tuy t và các m t hàng may m c khác. b- Ch c năng và nhi m v c a công ty + T ch c gia công hàng xu t kh u thu l i nhu n + Th c hi n ch ñ h ch toán kinh t ñ c l p, t ch v tài chính, ñư c phép xu t kh u hàng hóa. + Xây d ng và th c hi n các phương án s n xu t kinh doanh có hi u qu , t ch c tiêu th s n ph m hàng may m c thu l i nhu n trên cơ s ñáp ng t i ña nhu c u th hi u c a khách hàng. + Th c hi n các h p ñ ng kinh t , h p ñ ng liên doanh v i các t ch c kinh t trong và ngoài nư c. c- Đ c ñi m ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty - Sơ ñ t ng quát nhà xư ng c a công ty hình thành nên m t quy trình khép kín g m: Kho nguyên ph li u, phân xư ng may, phân xư ng c t, phân xư ng hoàn thành. 2.1.2.2. Quy trình công ngh và cơ c u t ch c qu n lí t i Công ty c ph n may Trư ng Giang a- Qui trình công ngh s n xu t s n ph m c a công ty Quy trình s n xu t s n ph m c a Công ty c ph n may Trư ng Giang là theo chu i quy trình khá ph c t p ñòi h i tính liên t c, tr i qua nhi u công ño n khác nhau ñ hình thành m t s n ph m. + Giai ño n 1: Là khâu s n xu t ph , chu n b cho khâu s n xu t chính. T i ñây b ph n tr i v i, căn c sơ ñ ti p t c ti p nh n các bán thành ph m theo m u, c ng ph li u chuy n qua giai ño n 2. + Giai ño n 2: Bao g m nhi u công ño n s n xu t khác nhau, ñ t o ra s n ph m cu i cùng. Đây là giai ño n s n xu t chính,
 15. 15 sau khi c t ra bán thành ph m là các công ño n như v t s , i bán thành ph m theo ñúng k thu t. B ph n may có nhi m v ráp n i, may c t bán thành ph m, ñóng nút theo yêu c u mã hàng c th . giai ño n này c n ph i th c hi n m t cách liên t c và m i công nhân trong dây chuy n máy ch th c hi n m t s công ño n nh t ñ nh. + Giai ño n 3: Bao g m các công ño n: i thành ph m, x p b bao, ñóng vào thùng và chuy n vào kho thành ph m. b- Cơ c u t ch c qu n lý t i Công ty c ph n may Trư ng Giang Qu ng Nam - Ch t ch HĐQT kiêm Giám ñ c - Ban ki m soát - Phó giám ñ c - Phòng k ho ch – kinh doanh. - Phòng k toán – tài v - Phòng t ch c hành chính. B ph n tr c ti p s n xu t: + Phân xư ng c t + Phân xư ng may. + Phân xư ng hoàn thành - T KCS 2.1.2.3. T ch c công tác k toán t i Công ty c ph n may Trư ng Giang Qu ng Nam a- T ch c b máy k toán t i công ty: Công ty t ch c b máy k toán theo mô hình t p trung. b- Hình th c k toán áp d ng Công ty: Công ty áp d ng hình th c k toán ch ng t ghi s . 2.1.2.4. M t s chính sách k toán áp d ng liên quan k toán chi phí s n xu t và tính giá thành Công ty
 16. 16 Phương pháp k toán hàng t n kho: Công ty áp d ng phương pháp kê khai thư ng xuyên. Phương pháp tính n p thu GTGT: Công ty áp d ng vi c tính thu GTGT theo phương pháp kh u tr . Kỳ tính giá thành t i công ty: là khi s n ph m hoàn thành. Vì do ñ c ñi m c a công ty là nh n gia công s n ph m theo h p ñ ng ký k t v i khách hàng. Phương pháp kh u hao TSCĐ t i công ty: Trích theo phương pháp ñư ng th ng. 2.2. TH C TR NG K TOÁN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M T I CÔNG TY C PH N MAY TRƯ NG GIANG 2.2.1. Đ c ñi m chi phí s n xu t t i công ty - K thu t m u mã và v i do khách hàng cung c p, nên chi phí v v i may s không h ch toán vào chi phí nguyên v t li u tr c ti p - Công ty nh n gia công s n ph m nên chi phí nhân công s chi m t tr ng l n trong giá thành s n ph m c a công ty. - Tình hình th c t t i Công ty mà chi phí s n xu t s n ph m bao g m nhi u lo i r t ña dang và phong phú ñ phù h p v i tình hình s n xu t t i Công ty. 2.2.2. T ch c quá trình t p h p và phân b chi phí s n xu t Công ty 2.2.2.1. Đ i v i chi phí nguyên v t li u tr c ti p Do ñ c ñi m s n xu t c a công ty là chuyên may gia công theo h p ñ ng v i khách hàng nên v i và các v t li u chính ch y u do khách hàng cung c p. Công ty ch b ra m t ph n chi phí v v t
 17. 17 li u nên chi phí NVL do Công ty b ra chi m t tr ng r t ít. Chi phí nguyên v t li u tr c ti p: g m chi phí v n chuy n giao nh n nguyên v t li u c a khách hàng v nh p kho c a công ty và chi phí Ch may. 2.2.2.2. Đ i v i chi phí nhân công tr c ti p Chi phí nhân công tr c ti p là kho n thù lao ph i tr cho công nhân tr c ti p s n xu t s n ph m như: công nhân th c hi n c t v i, công nhân may (ráp), v t s ,.... k c các t trư ng các phân xư ng. Ngoài ra chi phí nhân công tr c ti p còn bao g m các kho n trích theo lương c a các nhân viên nói trên. 2.2.2.3. Đ i v i chi phí s n xu t chung - T i Công ty c ph n may Trư ng Giang, chi phí s n xu t chung bao g m: + Chi phí nhân viên phân xư ng: ti n lương, các kho n trích theo lương c a cán b nhân viên phân xư ng. + Chi phí ph li u: g m ph li u xu t dùng cho s n xu t trong phân xư ng như xu t răng cưa, c vít, dây curoa…. + Chi phí d ng c s n xu t: g m công c d ng c xu t dùng trong phân xư ng như: thư c dây, bút bi, ph n sáp….. +Chi phí kh u hao TSCĐ: g m kh u hao TSCĐ dùng phân xư ng: nhà xư ng, máy móc thi t b s n xu t…. + Chi phí d ch v mua ngoài: g m chi phí ñi n, chi phí ph c v ti p khách, chi phí lưu kho, lao v …. 2.2.3. Đánh giá s n ph m d dang và tính giá thành s n ph m t i Công ty may Trư ng Giang 2.2.3.1. Đánh giá s n ph m d dang Công ty V i ñ c ñi m c a Công ty là may gia công hàng xu t kh u theo h p ñ ng nên vi c tính giá thành là t ng lo i s n ph m theo h p
 18. 18 ñ ng hoàn thành. Chính vì vây mà Công ty không ñánh giá s n ph m d dang. Cu i tháng, k toán căn c s chi ti t TK 621, 622, 627 lên s chi ti t TK 154. 2.2.3.2. Tính giá thành s n ph m Công ty Công ty t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành t ng lo i s n ph m theo h p ñ ng. 2.2.4. Đánh giá th c tr ng công tác k toán chi phí s n xu t và tính giá thành t i Công ty c ph n may Trư ng Giang 2.2.4.1. Ưu ñi m: - H th ng s k toán chi ti t ph c v công tác k toán chi phí s n xu t Công ty ñư c t ch c phù h p v i ñ c ñi m t ch c s n xu t và ñ c ñi m s n ph m c a Công ty. - Công ty ñã t ch c ñư c b ph n th ng kê phân xư ng có nhi m v theo dõi nh ng nghi p v phát sinh t i nơi s n xu t. - Ít t n th i gian, công s c và cung c p giá thành s n ph m k p th i cho yêu c u l p báo cáo tài chính c a Công ty. 2.2.4.2. Như c ñi m: - Công ty chưa nh n th c ñư c t m quan tr ng c a vi c phân lo i chi phí - Đ c ñi m v qui trình s n xu t s n ph m t i Công ty tr i qua nhi u công ño n nhưng Công ty không t p h p chi phí s n xu t theo t ng công ño n. - Công ty phân b chi phí ch d a trên m t tiêu th c ñó là : “doanh thu” (giá tr h p ñ ng. - Công ty chưa t ch c khoa h c các báo v chi phí s n xu t và giá thành s n ph m, chưa phân tích s bi n ñ ng v chi phí ph c v qu n tr Công ty.
 19. 19 K T LU N CHƯƠNG 2 Lu n văn ñã t p trung làm rõ phương pháp tính giá thành mà Công ty ñang áp d ng. Đ i v i các chi phí s n xu t chung, Công ty ñã phân b cho t ng lo i s n ph m theo doanh thu nên x y ra tình tr ng m t s lo i s n ph m có doanh thu cao nhưng chi phí s n xu t chung th c t s d ng l i th p do ñó giá thành s n ph m không chính xác, nh hư ng ñ n chi n lư c kinh doanh cũng như hi u qu c a Công ty. Chính vì nh ng v n ñ ñó mà Công ty nên áp d ng phương pháp m i, ñó là phương pháp ABC, phương pháp m i kh c ph c ñư c nh ng như c ñi m c a phương pháp cũ tuy nhiên phương pháp m i cũng có nh ng m t h n ch nh t ñ nh c a nó. CHƯƠNG 3 V N D NG PHƯƠNG PHÁP ABC CHO NGÀNH MAY VÀ C TH T I CÔNG TY C PH N MAY TRƯ NG GIANG QU NG NAM 3.1. CƠ S V N D NG PHƯƠNG PHÁP ABC CHO NGÀNH MAY VÀ C TH T I CÔNG TY C PH N MAY TRƯ NG GIANG 3.1.1. S c n thi t c a vi c v n d ng phương pháp ABC vào ngành may nói chung và Công ty c ph n may Trư ng Giang nói riêng. 3.1.1.1. S c n thi t c a vi c v n d ng phương pháp ABC cho ngành may nói chung Qua tìm hi u các doanh nghi p may Vi t Nam nói chung, vi c h ch toán chi phí s n xu t và tính giá thành ch ph c v cho vi c l p báo cáo tài chính. Qua ñ c ñi m qui trình công ngh may nói
 20. 20 chung thì ta th y m t s s n ph m có ngu n phát sinh chi phí là khác nhau t các ho t ñ ng. Qua qui trình công ngh may nói chung ta th y: M c dù quy trình s n xu t ph c t p tr i qua nhi u công ño n, nhưng các công ño n ñư c phân công cho t ng phân xư ng s n xu t r t rõ ràng. Xu t phát t nh ng lý do trên ngành may nói chung c n thi t ph i áp d ng phương pháp tính giá m i ñó là phương pháp ABC. 3.1.1.2. Kh năng v n d ng phương pháp ABC t i Công ty c ph n may Trư ng Giang Qu ng Nam - V i ñ c thù ngành may hi n nay t i Công ty v i ñ i ngũ công nhân viên lành ngh , có kinh nghi m qu n lý trong nhi u năm, có trình ñ nghi p v cao và có kh năng ti p nh n nh ng ti n b khoa h c công ngh - Đ c bi t ñ i ngũ k toán có kinh nghi m qua nhi u năm và trình ñ nghi p v luôn ñư c b i dư ng, có th ñáp ng các yêu c u ñ t ra. - Hi n nay, t i Công ty ñã t ch c ñư c b ph n th ng kê phân xư ng có nhi m v theo dõi nh ng v n ñ phát sinh t i nơi s n xu t - Các s n ph m s n xu t tr i qua nhi u công ño n, các công ño n ñư c phân công cho t ng phân xư ng r t rõ rang - Đ c ñi m s n xu t c a Công ty là may gia công hàng xu t kh u theo h p ñ ng v i khách hàng, trong t ng giá thành s n ph m thì chi phí gián ti p do công ty b ra chi m t tr ng l n. 3.1.2. L a ch n mô hình ABC cho công ty c ph n may Trư ng Giang – Qu ng Nam Lu n văn v n d ng có c i ti n mô hình tính giá d a trên cơ s ho t ñ ng c a Narcyz Rozocki (1999), mô hình này áp d ng cho t t c các doanh nghi p, nó ph thu c ñ c ñi m qui trình s n xu t và
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2