intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty cổ phần may Núi Thành - Quảng Nam

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

88
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn trình bày những nội dung cơ bản: lý luận phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC), thực trạng vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty cổ phần may Núi Thành - Quảng Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại Công ty cổ phần may Núi Thành - Quảng Nam

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG PHAN TH TUY T TRINH Ngư i hư ng d n khoa h c: GS.TS. TRƯƠNG BÁ THANH V N D NG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ D A TRÊN CƠ S HO T Đ NG T I CÔNG TY C PH N MAY NÚI Ph n bi n 1: TS. TR N ĐÌNH KHÔI NGUYÊN THÀNH - QU NG NAM Ph n bi n 1: TS. H VĂN NHÀN CHUYÊN NGÀNH: K TOÁN MÃ S : 60.34.30 Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ ngành Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 24 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH tháng 11 năm 2012 Có th tìm hi u lu n văn t i: Đà N ng, Năm 2012 - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 PH N M Đ U 2. M c tiêu nghiên c u c a ñ tài H th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n liên quan ñ n phương pháp 1. Tính c p thi t c a ñ tài tính giá ABC, phân tích nh ng ñ c ñi m c a quá trình s n xu t t i Trong ñi u ki n kinh doanh ngày nay bu c các doanh nghi p ph i Công ty. tìm m i bi n pháp ñ tăng s c c nh tranh, m r ng và phát tri n th Đ nh hư ng vi c ng d ng lý thuy t này vào vi c hoàn thi n h trư ng. Thông tin k toán qu n tr ñ y ñ và linh ho t g n v i nhu th ng k toán chi phí và nêu ra phương hư ng, ñ xu t các gi i pháp c u qu n lý c a doanh nghi p ñư c coi là không th thi u, nh t là ñ v n d ng phương pháp tính giá ABC t i Công ty C ph n May trong ñi u ki n kinh t hi n nay nư c ta ñã gia nh p AFTA h u như Núi Thành. toàn ph n và ñang trong quá trình gia nh p WTO. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u Cách tính giá thành truy n th ng d a vào vi c phân b theo chi Đ i tư ng nghiên c u: phí tr c ti p không b o ñ m s chính xác khi mà chi phí tr c ti p Lu n văn t p trung nghiên c u nh ng v n ñ v k toán chi phí và không còn chi m m t t l ñáng k như trư c n a. Đ kh c ph c các tính giá thành s n ph m may như: Áo, qu n c a ngành may m c. như c ñi m c a h th ng tính giá truy n th ng, m t phương pháp Ph m vi nghiên c u: tính giá m i ra ñ i ñó là h th ng tính giá d a trên cơ s ho t ñ ng V n d ng phương pháp tính giá t i Công ty C ph n May Núi (ABC – Activities Based Costing). Thành. Chính vì ñi u ñó, vi c áp d ng m t phương pháp tính giá ñ m b o 4. Phương pháp nghiên c u cung c p thông tin nhanh chóng, chính xác, ph c v cho yêu c u Lu n văn s d ng k t h p các phương pháp kh o sát, phân tích, qu n lý là v n ñ c p thi t cho các doanh nghi p. Hơn n a, phương h th ng hóa, t ng h p…s d ng ngu n s li u t vi c tr c ti p quan pháp ABC còn có th giúp cho các doanh nghi p qu n tr d a trên sát toàn b quy trình ho t ñ ng t i ñơn v và ti n hành ph ng v n ho t ñ ng, ñây là cơ s ñ xác ñ nh ho t ñ ng nào t o ra giá tr hay nh ng ngư i có liên quan, minh h a b ng các s li u. không t o ra giá tr , t ñó c i ti n nâng cao hi u ho t ñ ng c a doanh Ngoài ra, thông tin t các giáo trình, các t p chí, internet cũng nghi p. V i mong mu n hoàn thi n hơn công tác tính giá thành cho ñư c s d ng ñ b sung nh ng thông tin c n thi t. s n ph m may c a công ty. Tôi hy v ng r ng ñ tài V n d ng 5. B c c c a lu n văn phương pháp tính giá d a trên cơ s ho t ñ ng t i Công ty C ph n Lu n văn g m 3 chương, có k t c u như sau: May Núi Thành – Qu ng Nam có ý nghĩa thi t th c cho Công ty C Chương 1: Cơ s lý lu n v phương pháp tính giá d a trên cơ s ph n May Núi Thành. ho t ñ ng (ABC).
 3. 5 6 Chương 2: Quá trình s n xu t s n ph m và công tác tính giá thành CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V PHƯƠNG PHÁP TÍNH t i Công ty C ph n May Núi Thành – Qu ng Nam. GIÁ D A TRÊN CƠ S HO T Đ NG (ABC) Chương 3: V n d ng phương pháp tính giá ABC t i Công ty C 1.1. KHÁI QUÁT V PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ D A TRÊN ph n May Núi Thành – Qu ng Nam. CƠ S HO T Đ NG 6. T ng quan v ñ tài nghiên c u: 1.1.1. S hình thành phương pháp tính giá d a trên cơ s ho t Đ vi t ñư c ñ tài này, tác gi ñã ñ c, k th a m t s giáo trình ñ ng và lu n văn c a m t s tác gi sau: Theo Krumwiede và Roth (1997) phương pháp ABC là m t h M t s giáo trình tham kh o: th ng k toán qu n tr t p trung ño lư ng chi phí, các ho t ñ ng, s n [1] PGS.TS. Ph m Văn Dư c (2006), K toán qu n tr , NXB ph m, khách hàng và các ñ i tư ng chi phí. Phương pháp này phân th ng kê, Thành ph HCM. b chi phí cho các ñ i tư ng chi phí d a trên s lư ng ho t ñ ng s [2] Khoa k toán – ki m toán, trư ng Đ i h c kinh t TPHCM d ng b i ñ i tư ng chi phí ñó. (2002), K toán qu n tr , NXB th ng kê, Thành ph HCM. Theo Horngren (2000) phương pháp ABC là s c i ti n c a [3] GS.TS. Trương Bá Thanh, K toán qu n tr , Đ i h c Kinh T phương pháp tính giá truy n th ng b ng vi c t p trung vào các ho t Đà N ng (2008). ñ ng c th như là các ñ i tư ng chi phí cơ b n. H th ng ABC t p Liên quan ñ n ñ tài ñư c ch n c a tác gi có nh ng ñ tài h p chi phí cho t ng ho t ñ ng và phân b chi phí cho t ng s n sau: ph m ho c d ch v d a trên ho t ñ ng ñư c tiêu dùng b i s n ph m * Tr n Th Uyên Phương (2008),V n d ng phương pháp tính giá hay d ch v ñó. d a trên cơ s ho t ñ ng (ABC) t i Công ty Cơ khí Ôtô và thi t b Theo Maher (2001) cho r ng ABC là công c qu n tr d a trên Đi n Đà N ng, Lu n văn Th c s , trư ng Đ i h c kinh t Đà N ng. ho t ñ ng, trư c h t, chi phí ñư c phân b cho các ho t ñ ng, sau ñó * Tr n Minh Hi n (2008), V n d ng lý thuy t ABC ñ hoàn thi n s phân b cho t ng s n ph m, d ch v d a trên các ho t ñ ng mà h th ng k toán chi phí t i công ty Đi n t Samsung Vina, Lu n văn s n ph m hay d ch v ñã tiêu dùng. Qu n tr d a trên ho t ñ ng s Th c s , trư ng Đ i h c kinh t Thành ph HCM. tìm ki m s c i ti n không ng ng. ABC cung c p thông tin v ho t * Nguy n Th Bích Lài (2010), V n d ng phương pháp tính giá ñ ng và ngu n l c c n thi t ñ th c hi n chúng. Vì th , ABC không d a trên cơ s ho t ñ ng (ABC) cho ngành may – Trư ng h p công ch ñơn thu n là quá trình phân b chi phí. ty c ph n may Trư ng Giang Qu ng Nam, Lu n văn Th c s , Ta có th th y r ng m i h c gi có khái ni m khác nhau nhưng trư ng Đ i h c kinh t Đà N ng. nhìn chung phương pháp tính giá d a trên cơ s ho t ñ ng là phương
 4. 7 8 pháp tính giá mà vi c phân b các chi phí gián ti p cho các s n ph m, Mô hình t ng quan t p h p chi phí theo phương pháp ABC d ch v d a trên m c ñ ho t ñ ng c a chúng. Giai ño n 1: T p h p chi phí Giai ño n 2: Phân b chi phí Phương pháp ABC có th ñư c trình bày như sau: SXC theo các ho t ñ ng SXC c a các ho t ñ ng theo t ng tiêu th c. Chi phí Ho t ñ ng c a ho t S n ph m, T l chi phí trên Ho t ñ ng ho t ñ ng S n ph m ñ ng d ch v Sơ ñ 1.1: Phương pháp ABC Ho t ñ ng 1 T l CP 1.1.2. Đ c ñi m c a phương pháp ABC trên HĐ 1 S S Phương pháp ABC phân b chi phí vào giá thành s n ph m d a trên m i quan h nhân qu gi a chi phí - ho t ñ ng - s n ph m. K t qu là giá thành s n ph m ph n ánh chính xác hơn m c chi phí th c n n Ho t ñ ng 2 T l CP t k t tinh trong m i ñơn v s n ph m. trên HĐ 2 1.2. TRÌNH T TH C HI N PHƯƠNG PHÁP ABC 1.2.1. Xác ñ nh các ho t ñ ng chính Chi phí gián ti p p p 1.2.2. T p h p tr c ti p chi phí vào các ho t ñ ng ho c ñ i tư ng h h ch u chi phí T l CP Ho t ñ ng… trên HĐ… 1.2.3.Phân b chi phí các ngu n l c vào các ho t ñ ng m m 1.2.4. Phân b chi phí các ho t ñ ng vào các ñ i tư ng ch u chi phí 1.3. SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP ABC VÀ PHƯƠNG PHÁP T l CP A B Ho t ñ ng n TÍNH GIÁ TRUY N TH NG. trên HĐ n 1.3.1. Mô hình t ng quan t p h p chi phí Mô hình t ng quan t p h p chi phí theo phương pháp truy n Sơ ñ 1.5: Hai giai ño n tính giá c a phương pháp ABC th ng Ngu n: Peter.B.B.Turney (1996)[6]. 3.2. Đi m gi ng và khác nhau gi a phương pháp ABC và phương pháp truy n th ng.
 5. 9 10 a. Đi m gi ng nhau. 1.4. ƯU ĐI M VÀ NHƯ C ĐI M C A PHƯƠNG PHÁP ABC. - T p h p chi phí NVL: ñư c t p h p tr c ti p vào ñ i tư ng tính 1.4.1.Ưu ñi m c a phương pháp ABC giá thành. - Vi c l a ch n tiêu th c phân b d a trên m c ñ ho t ñ ng. - Chi phí nhân công: tiêu th c phân b chi phí g n li n v i s - Vi c xác ñ nh giá thành chính xác hơn lư ng s n xu t, ho c k t h p v i ñ nh m c th i gian s n xu t s n - Cung c p thông tin v quá trình và nguyên nhân phát sinh chi phí. ph m. - Vi c áp d ng phương pháp ABC còn góp ph n h tr ho t ñ ng - Có th có cùng ñ i tư ng tính giá thành marketing trong vi c xác ñ nh cơ c u s n ph m cũng như chính sách giá. b. Đi m khác nhau 1.4.2. Như c ñi m c a phương pháp ABC Phương pháp tính giá Tiêu th c Phương pháp ABC - Tiêu t n nhi u th i gian, chi phí. truy n th ng - M t s trư ng h p không tìm ñư c ho c khó tìm ñư c nguyên - T p h p d a trên nơi - T p h p d a trên ho t ñ ng nhân gây ra chi phí. Đ i tư ng t p phát sinh chi phí: phân - Ch có m t y u t làm thay ñ i chi h p chi phí xư ng, ñ i s n xu t hay phí trong ho t ñ ng ñó - Đòi h i s h p tác c a nhi u b ph n trong doanh nghi p, s toàn doanh nghi p ng h c a lãnh ñ o doanh nghi p cũng như nhân viên trong doanh Ch có m t ñ i tư ng: Đa d ng, tùy theo m c ñích: có th là nghi p. Đ i tư ng s n ph m hay d ch v s n ph m, chi ti t s n ph m, hay chính 1.5. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ V I VI C QU N TR D A tính giá m t ho t ñ ng TRÊN HO T Đ NG (ABM – ACTIVITY BASE D a trên m t trong D a trên y u t làm thay ñ i chi phí MANAGEMENT) Tiêu chu n nhi u tiêu th c: Gi ho t ñ ng ñó phân b Hư ng phân b chi phí công, ti n lương,….. Giá thành ñư c tính Giá thành chính xác hơn, do v y tin Ngu n l c Tính h p lý Hư ng quy trình ho c quá cao ho c quá c y trong vi c ra quy t ñ nh nh s và chính xác th p d ng linh ho t tiêu chu n phân b Ngu n phát Ho t ñ ng Hi u qu Ki m soát trên cơ s Ki m soát ch t ch hơn theo t ng ho t sinh chi phí ho t ñ ng Ki m soát chi trung tâm chi phí: phân ñ ng, cho phép nh ng ưu tiên trong phí Đ i tư ng chi phí xư ng, phòng, ñơn v qu n tr chi phí Chi phí k D th c hi n Tương ñ i cao Sơ ñ 1.6: Hai chi u hư ng c a phương pháp ABC toán Ngu n Hasen và Mowen ( 2001).
 6. 11 12 - Phương pháp ABC và ABM ñư c Hasen và Mowen (2001) m t cách ñ y ñ ph i ñ c các tài li u ti ng nư c ngoài. Do v y gây nhìn nh n dư i 2 chi u hư ng. khó khăn cho vi c nghiên c u, tìm hi u c a các doanh nghi p. - Phân tích nguyên nhân là vi c xác ñ nh các nhân t g c r gây - Các quy ñ nh c a báo cáo tài chính v ph n ánh báo cáo chi phí nên chi phí ho t ñ ng. theo phương pháp ABC cũng như các thông tư hư ng d n khác chưa - Phân tích ho t ñ ng nào ñem l i giá tr thì c n l a ch n và gi có. l i, ñ ng th i lo i b nh ng ho t ñ ng không t o ra giá tr , nh m tăng - Tâm lý c a ngư i Vi t Nam nói chung là khó thay ñ i v i thói hi u qu ho t ñ ng cho ñơn v . quen nên v n mu n theo phương pháp cũ, chưa m nh d ng trong vi c 1.6. NH NG KHÓ KHĂN VÀ THU N L I KHI ÁP D NG áp d ng phương pháp m i. PHƯƠNG PHÁP ABC VI T NAM - H th ng ABC ch c ch n là ph c t p hơn nhi u so v i phương 1.6.1. Nh ng thu n l i pháp truy n th ng - H u h t h th ng ABC cung c p m t báo cáo toàn di n, d K T LU N CHƯƠNG 1 hi u v nh ng c u trúc chi phí. Vi c v n d ng phương pháp ABC th c s r t c n thi t, nh t là - Qu n lý các ho t ñ ng s d n ñ n vi c tái c u trúc l i chu i trong ñi u ki n hi n nay khi mà các doanh nghi p v i xu hư ng chi giá tr v i chi phí th p nh t. phí chung chi m t tr ng ngày càng cao. - M t s quy trình qu n lý như: qu n lý ch t lư ng, qu n lý th i Tác gi cũng ñã nh n m nh vào các y u t c n thi t ñ th c hi n gian và qu n lý năng l c s n xu t ñư c th c hi n m t cách d dàng thành công phương pháp ABC, ñ ng th i cũng nêu rõ vai trò quan hơn b i m t h th ng ABC. tr ng c a vi c thi t l p các ho t ñ ng thông qua 5 c p ñ ho t ñ ng - Cơ s phân b (cost driver) d a trên nh ng th t c r t chi ti t và khác nhau, nêu lên các quan ñi m khác nhau c a các h c gi kinh t h p lý nên ñ m b o m c ñ tin c y r t cao vào chi phí. trên th gi i v phương pháp ABC, các khái ni m cũng như các bư c - Thu n l i quan tr ng nh t c a h th ng ABC là s h p d n th c hi n c a phương pháp tính giá này. Tác gi cũng ñã so sánh c a nó v i h th ng xác ñ nh chi phí ti n b , ph n nh m t cách ñư c các ñi m khác nhau và gi ng nhau gi a hai phương pháp là riêng bi t, duy nh t và tính logic c a các quy trình s n xu t kinh phương pháp truy n th ng và phương pháp ABC, t ñó nêu lên ñư c doanh. các ưu ñi m và h n ch c a phương pháp ABC. Tác gi cũng ñã ñưa 1.6.2. Nh ng khó khăn ra các y u t ñ th c hi n thành công phương pháp ABC và m i quan - Cơ s lý lu n v phương pháp ABC chưa ñư c nhi u ngư i bi t h gi a phương pháp tính giá ABC và vi c qu n tr d a trên cơ s ñ n, các tài li u liên quan ñ n phương pháp này n u mu n tìm hi u ho t ñ ng (ABM). ***
 7. 13 14 CHƯƠNG 2: Đ C ĐI M TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÔNG Nguyên li u may TÁC TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M T I CÔNG TY C PH N MAY NÚI THÀNH – QU NG NAM Thi t k m u mã Ki m tra ch t lư ng (kcs) 2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CÔNG TY C PH N MAY – NÚI THÀNH Nh p phân xư ng hoàn C t bán thành ph m theo m u thành 2.1.1. L ch s hình thành và phát tri n c a công ty Tên ñ y ñ c a Công ty: CÔNG TY C PH N MAY NÚI THÀNH May, v t s i thành ph m Tên giao d ch qu c t : NUI THANH GARMENT JOINT STOCK COMPANY i chi ti t bán thành ph m G p x p ñóng gói Tên g i t c: NUGAKCO Tr s giao d ch: Kh i 2 th tr n Núi Thành, t nh Qu ng Nam May hoàn ch nh T ch c gia công hàng xu t kh u Nh p kho thành ph m Th c hi n ch ñ h ch toán kinh t ñ c l p, t ch v tài chính, Đóng nút ñư c phép xu t kh u hàng hóa. 2.1.2. Ch c năng và nhi m v c a Công ty Sơ ñ 2.2: Quy trình công ngh t ng quát s n xu t s n ph m a. Ch c năng b. Cơ c u t ch c qu n lý c a Công ty b. Nhi m v Khái quát b máy qu n lý c a Công ty 2.1.3. Đ c ñi m ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty Ch c năng và nhi m v c a t ng b ph n 2.1.5. Đ c ñi m t ch c k toán c a Công ty Kho nguyên ph li u Kho thành ph m a. T ch c b máy k toán t i Công ty Sơ ñ b máy k toán Phân xư ng c t K toán trư ng Phân xư ng hoàn Phân xư ng may I, II thành i, ñóng gói K toán K toán K toán K toán v t tư và t p h p chi tiêu th thanh toán Th qu Sơ ñ 2.1: T ng quát nhà xư ng tài s n phí và tính thành ph m và ti n 2.4. Quy trình công ngh và cơ c u t ch c qu n lý t i Công ty c ñ nh giá thành lương a. Quy trình công ngh s n xu t s n ph m c a Công ty Sơ ñ 2.4: B máy k toán công ty
 8. 15 16 Ch c năng và nhi m v c a t ng ph n hành k toán chi phí gi a các s n ph m có kích c khác nhau do Công ty b ra là b. Hình th c k toán áp d ng Công ty không ñáng k . Chính vì v y mà Công ty xem như cùng kích c . Sơ ñ hình th c s k toán áp d ng t i công ty Công ty áp d ng hình th c k toán ch ng t ghi s . a. Đ i v i chi phí nguyên v t li u tr c ti p Trình t luân chuy n ch ng t và phương pháp ghi s Do ñ c ñi m s n xu t c a công ty là chuyên may gia công theo 2.2. TH C TR NG K TOÁN CHI PHÍ S N XU TVÀ TÍNH h p ñ ng v i khách hàng nên v i và các v t li u chính ch y u do GIÁ THÀNH S N PH M T I CÔNG TY C PH N MAY NÚI khách hàng cung c p. Công ty ch b ra m t ph n chi phí v v t li u THÀNH – QU NG NAM nên chi phí NVL do Công ty b ra chi m t tr ng r t ít. Chi phí 2.2.1. Đ c ñi m chi phí s n xu t t i Công ty nguyên v t li u tr c ti p: g m chi phí v n chuy n giao nh n nguyên Do s n ph m c a công ty ch y u là s n ph m may m c xu t kh u v t li u c a khách hàng v nh p kho c a công ty và chi phí Ch may. ñư c s n xu t theo h p ñ ng ñã ký k t v i khách hàng, nên chi phí - Ch ng t s d ng: s n xu t có nh ng ñ c ñi m sau: + Phi u xu t kho, phi u chi. Th nh t, v i ñ c ñi m s n xu t s n ph m theo h p ñ ng ñã ký + S chi ti t tài kho n 621 k t, k thu t m u mã và v i do khách hàng cung c p, nên chi phí v + B ng phân b chi phí NVLTT. v i may s không h ch toán vào chi phí nguyên v t li u tr c ti p. Vì b. Đ i v i chi phí nhân công tr c ti p v y, tính giá thành s n ph m s không bao g m chi phí nguyên v t Chi phí nhân công tr c ti p là kho n thù lao ph i tr cho công li u do khách hàng giao. nhân tr c ti p s n xu t s n ph m như: công nhân th c hi n c t v i, Th hai, do Công ty nh n gia công s n ph m nên chi phí nhân công nhân may (ráp), v t s ,.... k c các t trư ng các phân xư ng. công s chi m t tr ng l n trong giá thành s n ph m c a công ty. Ngoài ra chi phí nhân công tr c ti p còn bao g m các kho n trích Th ba, do tình hình th c t t i Công ty mà chi phí s n xu t s n theo lương c a các nhân viên nói trên. ph m bao g m nhi u lo i r t ña dang và phong phú ñ phù h p v i Công ty, chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN ñư c tính như tình hình s n xu t t i Công ty. sau: 2.2.2. T ch c quá trình t p h p và phân b chi phí s n xu t - Qu BHXH: trích 16% trên t ng qu lương cơ b n c a công Công ty nhân tr c ti p s n xu t ñư c tính vào chi phí s n xu t. Trong tháng 05/2011 Công ty ñã ký h p ñ ng v i khách hàng - Qu BHYT: trích 3% trên t ng qu lương cơ b n, tính vào chi nh n gia công m t hàng: Áo Jacket, qu n short và váy. phí s n xu t. Các s n ph m trên có nhi u kích c khác nhau, chi phí nguyên v t - KPCĐ: trích 2% trên t ng qu lương th c tr cho công nhân tr c li u chính là v i do khách hàng cung c p, cho nên s chênh l ch v ti p s n xu t, tính vào chi phí s n xu t.
 9. 17 18 - BHTN: ñư c hình thành 1% trên t ng qu lương cơ b n, tính - Các ch ng t và s s d ng vào chi phí s n xu t. + Các hoá ñơn liên quan ñ n d ch v mua ngoài Ta có b ng t l tính BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN như sau: + Phi u xu t kho CCDC, b ng tính kh u hao TSCĐ Trong ñó + S chi ti t tài kho n 627 T l trích Trích vào chi phí SX Kh u tr vào TL ngư i lao ñ ng + B ng phân b chi phí s n xu t chung KPCĐ 2% 0% 2.2.3. Đánh giá s n ph m d dang và tính giá thành s n ph m t i BHXH 16% 6% Công ty may Núi Thành BHYT 3% 1,5% a. Đánh giá s n ph m d dang Công ty BHTN 1% 1% V i ñ c ñi m c a Công ty là may gia công hàng xu t kh u theo C ng 22% 8,5% h p ñ ng nên vi c tính giá thành là t ng lo i s n ph m theo h p - K toán căn c vào các ch ng t sau ñ tính lương và h ch toán ñ ng hoàn thành. Chính vì v y mà công ty không ñánh giá s n ph m + Căn c vào phi u xác nh n thành ph m d dang. + Căn c vào t tr ng ti n lương c a t ng b ph n trong t ng b. Tính giá thành s n ph m Công ty ti n lương ñ phân b cho t ng b ph n. Công ty t p h p chi phí s n xu t và tính giá thành t ng lo i s n c. Đ i v i chi phí s n xu t chung ph m theo h p ñ ng. - T i Công ty c ph n may Núi Thành, chi phí s n xu t chung bao T ng giá thành h p ñ ng hoàn = GTSPDD ñ u kỳ + CPSX phát sinh g m: thành trong kỳ + Chi phí nhân viên phân xư ng: ti n lương, các kho n trích theo lương c a cán b nhân viên phân xư ng. 2.2.4. Đánh giá th c tr ng công tác k toán chi phí s n xu t và + Chi phí ph li u: g m ph li u xu t dùng cho s n xu t trong tính giá thành t i Công ty C ph n may Núi Thành phân xư ng như xu t răng cưa, c vít, dây curoa…. a. Ưu ñi m: + Chi phí d ng c s n xu t: g m công c d ng c xu t dùng trong - H th ng s k toán chi ti t phù h p v i ñ c ñi m s n xu t t i phân xư ng như: thư c dây, bút bi, ph n sáp….. Công ty. + Chi phí kh u hao TSCĐ: g m kh u hao TSCĐ dùng phân - Công ty ñã t ch c b ph n th ng kê phân xư ng xư ng: nhà xư ng, máy móc thi t b s n xu t…. - Vi c tính giá thành ít t n th i gian + Chi phí d ch v mua ngoài: g m chi phí ñi n, chi phí ph c v b. Như c ñi m: ti p khách, chi phí lưu kho, lao v ….
 10. 19 20 - Công ty chưa nh n th c ñư c t m quan tr ng c a vi c phân lo i CHƯƠNG 3: V N D NG PHƯƠNG PHÁP ABC VÀO CÔNG chi phí. TY C PH N MAY NÚI THÀNH - Qui trình s n xu t tr i qua nhi u công ño n nhưng Công ty 3.1. CƠ S V N D NG PHƯƠNG PHÁP ABC T I CÔNG TY không quan tâm ñ n ñ c ñi m này trong quá trình t p h p chi phí s n C PH N MAY NÚI THÀNH xu t. 3.1.1. Kh năng v n d ng phương pháp ABC t i Công ty c ph n - Công ty phân b chi phí ch d a trên m t tiêu th c ñó là “doanh may Núi Thành. thu” (giá tr h p ñ ng). Đi u này có th làm cho m t s s n ph m có - Hi n nay t i Công ty v i ñ i ngũ công nhân viên lành ngh , có doanh thu cao nhưng chi phí th c t s d ng l i th p, d n ñ n vi c kinh nghi m qu n lý trong nhi u năm, có trình ñ nghi p v cao và tính giá thành s n ph m không chính xác. có kh năng ti p nh n nh ng ti n b khoa h c công ngh . Đa s cán - Công ty chưa t ch c khoa h c các báo cáo v chi phí s n xu t b qu n lý, k thu t là trình ñ ñ i h c, Công ty luôn t o ñi u ki n ñ và giá thành s n ph m, chưa phân tích s bi n ñ ng v chi phí ph c nâng cao trình ñ , năng l c cán b c a mình, cũng như b trí nhân s v qu n tr Công ty. m t cácn h p lý, ñúng ngư i ñúng vi c K T LU N CHƯƠNG 2 - Đ c bi t ñ i ngũ k toán có kinh nghi m qua nhi u năm và trình Chương II, lu n văn trình bày nh ng ñ c ñi m v cơ c u t ch c ñ nghi p v luôn ñư c b i dư ng, có th ñáp ng các yêu c u ñ t ra. và công tác k toán nói chung Công ty c ph n may Núi Thành. - Hi n nay, t i Công ty ñã t ch c ñư c b ph n th ng kê phân Lu n văn ñã t p trung làm rõ phương pháp tính giá thành mà Công ty xư ng có nhi m v theo dõi nh ng v n ñ phát sinh t i nơi s n xu t ñang áp d ng. Đ i v i các chi phí s n xu t chung, Công ty ñã phân là ñi u ki n ñ qu n lý chi phí và h ch toán m t cách chính xác các b cho t ng lo i s n ph m theo doanh thu nên x y ra tình tr ng m t chi phí, là ti n ñ không th thi u trong vi c xác ñ nh tiêu th c phân s lo i s n ph m có doanh thu cao nhưng chi phí s n xu t chung th c b m t cách h p lý ñ i v i nh ng chi phí gián ti p c a ho t ñ ng cho t s d ng l i th p do ñó giá thành s n ph m không chính xác, nh s n ph m cu i cùng hư ng ñ n chi n lư c kinh doanh cũng như hi u qu c a Công ty. - Các s n ph m s n xu t tr i qua nhi u công ño n, các công ño n Chính vì nh ng v n ñ ñó mà Công ty nên áp d ng phương pháp ñư c phân công cho t ng phân xư ng r t rõ ràng giúp cho vi c t p m i, ñó là phương pháp ABC, phương pháp m i kh c ph c ñư c h p cho t ng phân xư ng và tìm ra ngu n phát sinh chi phí chính xác nh ng như c ñi m c a phương pháp cũ tuy nhiên phương pháp m i hơn. cũng có nh ng m t h n ch nh t ñ nh c a nó. - Đ c ñi m s n xu t c a Công ty là may gia công hàng xu t kh u *** theo h p ñ ng v i khách hàng, chi phí nguyên v t li u chính do khách hàng b ra là ch y u, cho nên trong t ng giá thành s n ph m
 11. 21 22 thì chi phí gián ti p do công ty b ra chi m t tr ng l n. Chính vì Vi c phân tích và xác ñ nh ñư c ho t ñ ng trong Công ty là bư c ñi u này mà Công ty c n ph i áp d ng phương pháp ABC ñ u tiên và r t quan tr ng, vì nó nh hư ng ñ n quá trình t ch c 3.1.2. L a ch n mô hình ABC cho Công ty C ph n may Núi cũng như công tác t p h p chi phí theo ho t ñ ng và tính giá thành. Thành Qu ng Nam Qua vi c phân tích qui trình s n xu t t i Công ty (chương 2), ph ng Lu n văn v n d ng có c i ti n mô hình tính giá d a trên cơ s v n, thu th p s li u chi ti t, t ng h p, có th rút ra các k t lu n ph c ho t ñ ng c a Narcyz Rozocki (1999), mô hình này áp d ng cho t t v cho công tác xác ñ nh các ho t ñ ng t i Công ty: c các doanh nghi p, nó ph thu c ñ c ñi m qui trình s n xu t và t - S n ph m c a Công ty bao g m: Áo Jacket, qu n Short, Váy. ch c s n xu t. - D a vào qui trình s n xu t c a Công ty, có th phân chia quá Giai ño n th nh t, phân b ho c k t chuy n chi phí cho các ho t trình s n xu t thành các ho t ñ ng sau: ñ ng: trong giai ño n này, các chi phí gián ti p ñư c nh n di n, sau Ho t ñ ng c t, ho t ñ ng v t s , ho t ñ ng may (ráp), ho t ñ ng ñó ho t ñ ng tiêu dùng các ngu n l c ñư c xác ñ nh, các ho t ñ ng i, ho t ñ ng ñóng nút, ho t ñ ng ki m tra ch t lư ng, ho t ñ ng g p tương t tiêu dùng cùng ngu n l c như nhau có th ñư c nhóm l i x p, ñóng gói, ho t ñ ng h tr chung. thành m t trung tâm ho t ñ ng. N u chi phí liên quan tr c ti p ñ n 3.2.2. K toán phân b chi phí s n xu t tr c ti p cho t ng lo i ho t ñ ng nào thì tính tr c ti p cho ho t ñ ng ñó, n u chi phí liên s n ph m quan ñ n nhi u ho t ñ ng thì c n xác ñ nh ngu n phát sinh chi phí ñ a. K toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p phân b chi phí cho t ng ho t ñ ng. Th c t hi n nay, chi phí nguyên v t li u tr c ti p do Công ty b Giai ño n th hai, phân b chi phí cho các ñ i tư ng chi phí. ra ch y u g m ch may và chi phí v n chuy n nguyên v t li u nh n Trong giai ño n này, n u m t ho t ñ ng ñư c tiêu dùng cho m t ñ i gia công, t i Công ty không t p h p riêng cho t ng lo i s n ph m mà tư ng chi phí thì toàn b chi phí t p h p cho ho t ñ ng ñư c k t t p h p chung sau ñó phân b chi phí cho t ng lo i s n ph m theo chuy n cho ñ i tư ng chi phí. N u m t ho t ñ ng ñư c tiêu dùng b i doanh thu (giá tr h p ñ ng). Đ i v i chi phí nguyên v t li u ch may nhi u ñ i tư ng chi phí thì c n xác ñ nh ngu n phát sinh chi phí làm thì ph i tính theo ñ nh m c tiêu hao (do phòng k thu t cung c p), căn c phân b chi phí c a ho t ñ ng cho t ng ñ i tư ng chi phí. còn ñ i v i chi phí v n chuy n nguyên v t li u v gia công thì phân 3.2. T CH C V N D NG PHƯƠNG PHÁP ABC CÔNG b theo ñ nh m c tiêu hao v t li u v i. TY C PH N MAY NÚI THÀNH QU NG NAM b. K toán chi phí nhân công tr c ti p 3.2.1. Phân tích quá trình s n xu t t i Công ty thành các ho t Chi phí nhân công tr c ti p bao g m ti n lương và các kho n ñ ng trích theo lương c a công nhân tr c ti p s n xu t. Đ i v i chi phí này
 12. 23 24 không ch ph thu c vào ñơn giá lương mà còn ph thu c vào ñ nh 3.2.4. So sánh giá thành theo phương pháp ABC và theo phương m c công lao ñ ng. pháp hi n t i c a Công ty C ph n may Núi Thành c. K toán chi phí s n xu t chung Qua vi c tính toán và phân tích gi a 2 phương pháp ta có th V i ñ c ñi m chi phí s n xu t chung là chi phí liên quan ñ n nh n th y s khác bi t r t rõ là do tiêu th c ñư c l a ch n ñ phân nhi u s n ph m, nhi u ho t ñ ng ta không th tính tr c ti p cho t ng b chi phí s n xu t chung t i Công ty là theo doanh thu. Qua quy s n ph m ñư c. Chính vì v y ta áp d ng t mô hình trên cho chi phí: trình s n xu t ñã ñ c p trong chương 2, h u h t các s n ph m ñi qua kh u hao tài s n c ñ nh, chi phí công c d ng c , chi phí ñi n,…g n nhi u giai ño n tương t nhau và cũng tiêu hao nhi u ngu n l c. Đ i v i các ho t ñ ng. v i kho n m c chi phí s n xu t chung, các chi phí này có ngu n phát B ng 3.17. Chi phí gián ti p và ngu n phát sinh chi phí sinh chi phí khác nhau. Vì v y, khi phân b chi phí chung cho các Chi phí Ngu n phát sinh chi phí s n ph m không ch ñơn thu n d a vào m t tiêu th c là doanh thu mà Chi phí nhân viên phân xư ng Chi phí nhân công tr c ti p ph i l a ch n nhi u tiêu th c phân b m i b o ñ m cho giá thành Chi phí NVL dùng chung cho PX Ho t ñ ng h tr chung chính xác hơn. Đi u này ch ng t n u áp d ng phương pháp tính giá Chi phí công c d ng c Cho t ng ho t ñ ng ABC s ph n nh ñúng hơn giá thành cho t ng lo i s n ph m. Chi phí kh u hao TSCĐ Cho t ng ho t ñ ng K T LU N CHƯƠNG 3 Chi phí ti n ñi n S KWh ñi n s d ng Qua chương 3, lu n văn cho th y s c n thi t c a vi c áp d ng Chi phí b ng ti n khác Ho t ñ ng h tr chung phương pháp tính giá ABC t i Công ty c ph n may Núi Thành. Qua Xác ñ nh chi phí cho t ng ho t ñ ng ñ c ñi m v quy trình s n xu t, tác gi ñã nêu b t ñư c kh năng v n S d ng ma tr n chi phí – ho t ñ ng (EAD) d ng phương pháp tính gía ABC Công ty c ph n may Núi Thành. 3.2.3. Xác ñ nh chi phí ho t ñ ng cho t ng lo i s n ph m và tính V i vi c quan sát tr c ti p t i phân xư ng, tác gi ñã phân tích th y giá thành ñư c nh ng ñi u ki n thu n l i và tìm ra ngu n sinh phí cho các ho t a. Xác ñ nh chi phí ho t ñ ng cho t ng s n ph m. ñ ng T ñó tác gi l a ch n tiêu th c phân b ñ ti n hành phân b Sau khi chi phí c a t ng ho t ñ ng ñư c xác ñ nh, chi phí t các chi phí c a các ho t ñ ng vào t ng lo i s n ph m. Tác gi ñã v n ho t ñ ng ñư c k t chuy n hay phân b cho t ng s n ph m th hi n d ng phương pháp tính giá ABC vào Công ty c ph n may Núi qua ma tr n Ho t ñ ng - S n ph m (APD) . Thành, qua ñó ñã so sánh k t qu gi a phương pháp tính giá ABC và b. Tính giá thành cho t ng lo i s n ph m. phương pháp tính giá truy n th ng hi n t i Công ty. K t qu so Sau khi chi phí tr c ti p s n xu t và chi phí gián ti p s n xu t c a sánh cho th y phương pháp tính giá ABC ñã xác ñ nh giá thành t ng t ng lo i s n ph m ñư c xác ñ nh, ta ti n hành tính giá thành. lo i s n ph m ñư c chính xác hơn.
 13. 25 26 K T LU N TÀI LI U THAM KH O Xu th h i nh p, liên k t phát tri n kinh t trong khu v c và TÀI LI U TI NG VI T ti n t i toàn c u hóa kinh t ngày càng m c ñ cao là t t y u [1] PGS TS Ph m Văn Dư c (2006), K toán qu n tr , Nxb khách quan, m t m t t o cơ h i cho nư c ta có th phát tri n nhanh Th ng Kê, thành ph H Chi Minh. v kinh t trên cơ s ti p c n nh ng thành t u c a cu c cách m ng [2] Khoa K toán - Ki m toán trư ng Đ i h c Kinh t TP. H khoa h c k thu t, công ngh tiên ti n, ñ c bi t là công ngh Chí Minh (2002), K toán qu n tr , Nxb Th ng Kê, thành ph H thông tin. M t khác là xu t hi n thách th c l n t s c ép c nh tranh Chi Minh. c a hàng hóa d ch v nư c ngoài tăng m nh, do ñó n u ch d a [3] PGS.TS. Trương Bá Thanh, K toán qu n tr , Đ i h c Kinh vào kinh nghi m qu n lý trong ph m vi h p là m t doanh nghi p, t Đà N ng, năm 2008 m t vùng hay m t lãnh th thì r t khó ñ ki m soát và ñánh giá [4] Nguy n Vi t (1997), L i ích c a vi c tính giá thành theo ñư c các ho t ñ ng c a doanh nghi p khi mà y u t c nh tranh phương pháp ABC. T p chí phát tri n kinh t , trư ng Đ i h c Kinh t ñòi h i các doanh nghi p ph i luôn không ng ng nâng cao ch t Tp. HCM, s 82 tháng 08/1997. lư ng, ña d ng hóa m u mã s n ph m nh t là ph i m r ng th TÀI LI U TI NG ANH trư ng không ch trong ph m vi c a m t qu c gia mà là th trư ng [5] Charles T. Horngren, Srikant M.Datar, George Foster qu c t . (2003) Cost Accounting – A Managerial Emphasis, 11th Edition. Nư c ta ñang trong giai ño n cu i c a l trình gia nh p T Prentice Hall, Upper Saddle River. ch c thương m i th gi i (WTO), s c ép c nh tranh r t l n ñang [6] Peter B.B. Turney (1999), Easy ABC Quick Tutorial, 2nd ñ t ra cho các doanh nghi p Vi t Nam, ñòi h i các doanh nghi p Edition, Darden Shool, University of Virginia and Cost Technology, c n ph i có m t chi n lư c phát tri n lâu dài trong ñó ph i xem k Inc. toán qu n tr là m t công c h u hi u cho s t n t i và phát tri n [7] Rober S.Kaplan, Anthony A.Atkinson (1998), Advanced c a doanh nghi p trong b i c nh m i. Manangement Accounting, Prentice Hall International, Inc. Trong lu n văn này, tác gi ti p c n phương pháp ABC dư i [8] Rober S.Kaplan; Robin Cooper and H.Thomas Johnson góc ñ phân b chi phí, trên cơ s ñó ñ xu t v n d ng vào th c t (1998), Cost $ Effect, Harvard Business School Press. t i Công ty c ph n May Núi Thành – Qu ng Nam nh m nâng cao ch t lư ng thông tin mà k toán qu n tr cung c p.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2