intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi - Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
66
lượt xem
19
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi - Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn trình bày những nội dung cơ bản: lý luận về phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC)của doanh nghiệp, thực tế việc vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi - Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) tại nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi - Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N CÔNG DU Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. ĐƯ NG NGUY N HƯNG Ph n bi n 1: PGS.TS. NGUY N M NH TOÀN V N D NG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ D A TRÊN CƠ S HO T Đ NG (ABC) T I NHÀ MÁY BÁNH K O QU NG NGÃI - CÔNG Ph n bi n 2: PGS.TS. LÊ Đ C TOÀN TY C PH N ĐƯ NG QU NG NGÃI Lu n văn ñư c b o v t i H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p Th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 15 Chuyên ngành : K toán tháng 6 năm 2012 Mã ngành : 60.34.30 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH * Có th tìm hi u lu n văn t i : - Trung tâm thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng. Đà N ng, Năm 2012
 2. 3 4 M Đ U Qua tìm hi u cho th y, h th ng k toán chi phí d a trên cơ s ho t ñ ng (ABC – Activity based costing) có th ñư c xem là m t 1. TÍNH C P THI T C A Đ TÀI trong nh ng gi i pháp cho v n ñ trên, v i ABC chi phí s ñư c theo Xu hư ng h i nh p kinh t th gi i và khu v c, n n kinh t th dõi m t cách c th cho t ng ho t ñ ng g n li n v i t ng nhóm, t ng trư ng c nh tranh ngày m t gay g t và ñang ñ t ra nhi u th thách lo i s n ph m. Vì th thông tin chi phí cung c p b i h th ng ABC có cho s t n t i và phát tri n c a các doanh nghi p Vi t Nam. Đòi h i m c ñ chính xác cao hơn, ki m soát chi phí c a các hoat ñ ng, c i các doanh nghi p ph i không ng ng hoàn thi n công tác qu n lý ho t ti n quá trình s n xu t, nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a doanh nghi p, ñ ng s n xu t kinh doanh, mà vi c mang ch t lư ng thông tin cung ph c v k p th i cho vi c ra quy t ñ nh c a nhà qu n tr , có kh năng c p cho các nhà qu n tr doanh nghi p ñóng m t vai trò quy t ñ nh. ñáp ng ñư c nhu c u th c ti n c a nhà máy và ñây cũng là lý do Tôi Nhà máy bánh k o Qu ng Ngãi (Biscafun) – Công ty c ph n ch n ñ tài “ V n d ng phương pháp tính giá d a trên cơ s ho t ñ ng Đư ng Qu ng Ngãi là m t doanh nghi p ho t ñ ng trong ngành bánh (ABC) t i nhà máy bánh k o Qu ng Ngãi – Công ty CP Đư ng Qu ng k o, v n là m t trong nh ng ngành có nguy cơ c nh tranh r t cao Ngãi”. trong ti n trình h i nh p, Ban giám ñ c công ty c ph n Đư ng 2. M C ĐÍCH NGHIÊN C U C A Đ TÀI Qu ng Ngãi ñ t ra nh ng yêu c u r t cao ñ i v i thông tin k toán Lu n văn ñư c th c hi n nh m: qu n tr , ñ c bi t là nh ng thông tin lãi (l ) th c c a t ng s n ph m, - H th ng hóa nh ng v n ñ lý lu n liên quan ñ n ABC ñ ñ nh t ng khách hàng, t ng vùng ñ nh m ñưa ra nh ng quy t ñ nh phù hư ng cho vi c ng d ng lý thuy t này vào vi c hoàn thi n h th ng h p v i tình hình kinh doanh th c t c a công ty, ñ c bi t là nh ng k toán chi phí t i nhà máy. quy t ñ nh v giá bán, qu ng cáo, chi t kh u, khuy n mãi và k c - Phân tích th c tr ng k toán chi phí t i nhà máy, t ñó rút ra vi c thay ñ i cơ c u s n ph m s n xu t kinh doanh. Thông tin làm cơ nh ng ưu, như c ñi m trong công tác k toán chi phí t i nhà máy. s cho vi c ra quy t ñ nh này chính là ngu n l c tiêu hao tính cho m i - Phân tích các ho t ñ ng trong quy trình s n xu t ñ v n d ng lo i bánh k o. phương pháp tính giá d a trên cơ s ho t ñ ng t i nhà máy bánh k o Tuy nhiên, th c t cho th y doanh nghi p ñang áp d ng h th ng k Qu ng Ngãi. toán chi phí truy n th ng trong ñi u ki n cơ c u s n ph m r t ña d ng và - So sánh vi c tính giá gi a phương pháp truy n th ng v i phương ph c t p, ñi u này ti m n nguy cơ sai l ch v thông tin chi phí v n ñã pháp tính giá ABC. Đây là cơ s ñ cũng c thêm tính thi t th c c a ñ ñư c m t s thành viên trong Ban giám ñ c nhi u l n ñ c p và t ra tài và cung c p thông tin h u ích cho nhà qu n tr trong vi c ra các quy t nghi ng v thông tin chi phí mà b ph n k toán ñã cung c p. ñ nh kinh doanh trong môi trư ng c nh tranh hi n nay.
 3. 5 6 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U - Ph n ánh th c tr ng công tác tính giá t i nhà máy bánh k o Đ ñ t ñư c m c tiêu nghiên c u, tác gi s d ng phương pháp Qu ng Ngãi ñ th y ñư c nh ng t n t i trong công tác tính giá theo duy v t bi n ch ng và duy v t l ch s . Nghiên c u các v n ñ trong phương pháp truy n th ng. m i quan h ph bi n và trong s v n ñ ng, phát tri n, k t h p ñ ng - V n d ng phương pháp tính giá d a trên cơ s ho t ñ ng t i b v i các phương pháp như: th ng kê, ch n m u, so sánh, t ng h p, nhà máy bánh k o Qu ng Ngãi, xác ñ nh các ho t ñ ng t o ra giá tr phân tích, quan sát và ñánh giá,… hay không t o ra giá tr , t ñó ki m soát ñư c chi phí c a các ho t 4. PH M VI NGHIÊN C U ñ ng và nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a doanh nghi p. - V n d ng lý thuy t ABC vào ho t ñ ng th c ti n doanh 6. C U TRÚC C A LU N VĂN N i dung lu n văn g m 3 chương: nghi p s gi i quy t r t nhi u v n ñ (c i ti n chu trình s n xu t, Chương 1: Cơ s lý lu n v phương pháp tính giá d a trên cơ s gi m b t nh ng công ño n không t o ra giá tr tăng thêm,…). Trong ho t ñ ng trong doanh nghi p ph m vi nghiên c u c a ñ tài, ch d ng l i vi c v n d ng lý thuy t Chương 2: Th c t v vi c tính giá và tình hình ho t ñ ng s n ABC vào ñi u ki n th c t t i nhà máy nh m cung c p thông tin giá xu t kinh doanh t i nhà máy bánh k o Qu ng Ngãi. thành s n ph m thích h p và ñáng tin c y. Chương 3: T ch c v n d ng phương pháp tính giá d a trên cơ - Do k t c u s n ph m, cũng như vi c t p h p chi phí s n xu t và s ho t ñ ng t i nhà máy bánh k o Qu ng Ngãi. tính giá thành t i nhà máy là khá ph c t p, nên ñ ñáp ng ñư c m c tiêu nghiên c u và dung lư ng c a ñ tài, lu n văn gi i h n không trình bày ph n ch ng t , tài kho n, s sách k toán, mà ch t p trung ñi vào nghiên c u vi c v n d ng lý thuy t ABC ñ tính toán l i giá thành ñơn v s n ph m t i nhà máy. - Đ ñơn gi n và thu n l i trong quá trình nghiên c u, tác gi v n d ng phương pháp tính giá d a trên cơ s ho t ñ ng (ABC) t i dây chuy n s n xu t 5 s n ph m ñ i di n thu c 5 dòng s n ph m c a nhà máy. 5. Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N C A Đ TÀI - H th ng hóa và phân tích nh ng v n ñ lý lu n cơ b n c a phương pháp tính giá d a trên cơ s ho t ñ ng (ABC).
 4. 7 8 CHƯƠNG 1 Robert S.Kaplan, Robin Cooper, H.Thomas Johnson, Peter CƠ S LÝ LU N V PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ D A Turkey,…hay t ch c Liên hi p th gi i v ti n b trong s n xu t TRÊN CƠ S HO T Đ NG TRONG DOANH NGHI P (CAM-I: the Consortium for Advanced Manafactoring- International), 1.1 T ng quan v ABC Vi n k toán qu n tr (IMA: Institute of Management Accountant), 1.1.1 L ch s hình thành ABC H i k toán qu n tr Canada (SMAC) …ñã n l c ñ tìm ra m t ki n Trong nh ng năm 1980, nhi u nhà qu n tr cũng như k toán ñã th c m i, ñó là ABC (Activity based costing) vào sau nh ng năm không hài lòng v i h th ng tính giá truy n th ng, nh ng h n ch c a 1980. Các bu i h i ngh chuyên môn ñư c m ra ñ cho th y nh ng h th ng chi phí truy n th ng ñã tr nên ph bi n. H th ng này m c ti m năng trong lý thuy t và trong vi c áp d ng ABC. Công vi c dù ñã ñư c ng r ng rãi trong nh ng th p niên trư c ñó khi mà các nghiên c u ñư c duy trì ñ tìm ra cách mô t , ñ nh nghĩa và thi t k lo i s n ph m s n xu t ra còn h n ch , chi phí nhân công tr c ti p và h th ng ABC t t hơn. Các ph n m m ñư c phát tri n ph n l n d a nguyên v t li u tr c ti p chi m ph n l n trong t ng chi phí s n xu t, vào s tr giúp c a ABC. trong khi ñó chi phí gián ti p liên quan ñ n qu n lý và ph c v s n Nh ng n ph m nâng cao v lý thuy t ABC ñã ñư c hai tác gi xu t thì l i chi m t tr ng r t nh . Vì v y, vi c sai l ch t vi c phân Robert S.Kaplan và Robin Cooper cho ra ñ i sau ñó. Các doanh b chi phí qu n lý d a trên m t tiêu th c ñơn gi n như s n lư ng s n nghi p s n xu t b t ñ u ñưa nh ng k toán viên và nh ng k sư c a xu t, s gi lao ñ ng,… theo h th ng chi phí truy n th ng lúc b y h ñ n nh ng bu i h i ngh ñ h c t p và tr thành nh ng chuyên gi ñư c xem là không ñáng k . viên ABC m t cách nhanh chóng và mau chóng áp d ng ABC vào Sau nh ng năm 1980, nh ng thách th c b t ñ u ñ t ra cho vi c trong th c t . tính toán và áp d ng nh ng h th ng thông tin chi phí m i. Do s phát M t s lư ng l n các n ph m vi t v phương pháp ABC dư i tri n m nh m c a khoa h c và công ngh , nh ng dây chuy n s n hình th c nh ng bài báo ngăn ñăng t i trên các t p chí chuyên ñ như: xu t t ñ ng ñã tr nên ph bi n, nhi u lo i s n ph m ñư c s n xu t Accountancy, Harvard Business Rivew, journal of Cost Management ra hàng lo t, chi phí lao ñ ng chi m t tr ng ngày càng nh trong t ng Accounting (London) và Management Accounting (New York). Các chi phí s n xu t, trong khi chi phí qu n lý và ph c v s n xu t tăng bài báo này có ý nghĩa chính y u nh t khi xem xét s t n t i c a toàn d n và chi m t tr ng ñáng k , vi c phân b chi phí gián ti p d a trên b c a các n ph m v t v ABC, khi nó mô t , bình lu n v ABC tiêu th c phân b gi n ñơn tr nên không phù h p. trư c ñây và s phát tri n c a h c thuy t ABC cũng như gia tăng n Các nhà chuyên môn, các t ch c b t ñ u tri n khai phương pháp l c th c hi n phương pháp ABC. Nh ng năm 1990, ABC ñư c xem ti p c n m i ñ i v i các thông tin v chi phí. M t s tác gi như: là ñ tài r t ph bi n trong nhi u h i ngh các nhà qu n lý và các khóa
 5. 9 10 ñào t o, hu n luy n và ñ c bi t là ñ tài nóng cho vi c th c hi n qu n li u hay các cách th c khác). Chi phí nhân công tr c ti p thì cũng lý trong th c ti n. ñư c xem là chi phí liên quan tr c ti p ñ n s n ph m và ñư c phân b Ngày nay, trong ñi u ki n c nh tranh toàn c u m nh m , nh ng trên gi công lao ñ ng. Chi phí chung là v n ñ l n nh t cũng ñư c quy t ñ nh sai l m d a trên thông tin chi phí không chính xác s ñưa tính cho s n ph m thông qua gi công lao ñ ng và gi máy ho t ñ ng. doanh nghi p rơi vào tình c nh khó khăn trong kinh doanh. Vi c cung Do ñó, ABC và TCA th c ch t là không khác bi t, nhưng cách c p thông tin chí phí ñáng tin c y ph c v cho vi c ra quy t trong môi t p h p và phân b chi phí thì khác nhau cơ b n hai phương pháp. trư ng c nh tranh ngày nay ñã tr nên c p thi t và ABC ra ñ i nh m + Đi m khác nhau: ñáp ng yêu c u này. • Trung tâm chi phí/ trung tâm ho t ñ ng (cost center/activity 1.1.2 Khái ni m ABC center) ABC (Activity based costing): H th ng chi phí d a trên m c ñ ho t • S t p trung vào chi phí: ñ ng. Có r t nhi u ñ nh nghĩa liên quan ñ n ABC. Judith J Baker ñã •S d n tích chi phí/s qu n lý chi phí (cost ñưa ra khái ni m v ABC [2, 2]: ABC g m hai y u t chính là ño accumulation/cost management) lư ng chi phí và ño lư ng m c ñ th c hi n c a các ho t ñ ng và • Chu i giá tr /phân tích ch c năng (Value chain/functional ngu n l c cho t ng ñ i tư ng ch u phí. Chi phí các ngu n l c ñư c analysis) phân b ñ n các ho t ñ ng, sau ñó chi phí các ho t ñ ng ñư c phân b • Kỳ k toán (accounting horizon) ñ n các ñ i tư ng ch u phí d a trên m c ñ s d ng c a chúng. • Đo lư ng ch t lư ng và k t qu th c hi n (Quality and 1.1.3 Y u t c n thi t cho vi c th c hi n thành công h th ng performance measurement) ABC R t nhi u chuyên gia ñã cho r ng ñ th c hi n thành công ABC thì c n thi t ph i th c hi n m t s y u t then ch t: 1.1.4 So sánh phương pháp ABC v i phương pháp k toán chi phí truy n th ng (Traditional costing accounting – TCA) + Đi m gi ng nhau: Theo cách truy n th ng, chi phí ñư c phân b cho s n ph m ch y u d a vào s phân chia chi phí tr c ti p ho c chi phí gián ti p. Chi phí nguyên v t li u ñư c xem là m t chi phí tr c ti p ñư c tính tr c ti p cho s n ph m (thông qua ñ nh m c nguyên v t
 6. 11 12 1.2 Các bư c th c hi n ABC t p h p s d ng cho ñ i tư ng ch u chi phí nào hay thu c ho t ñ ng nào thì t p h p tr c ti p vào ñ i tư ng ch u phí hay ho t ñ ng ñó. Ví Chi phí d , cư c phí v n chuy n hàng hóa xu t kh u ngoài vi c t p h p theo kho n m c chi phí bán hàng n u xác ñ nh cư c phí v n chuy n này Tiêu hao ngu n l c ph c v cho ñ i tư ng ch u phí nào (khách hàng, s n ph m, kênh phân ph i,…) thì t p h p tr c ti p ngay vào ñ i tư ng ch u phí ñó mà không c n ph i qua giai ño n phân b . Ho t ñ ng 1 CHƯƠNG Các chi phí còn l i không th t p h p tr c ti p vào các ho t ñ ng ho c ñ i tư ng ch u phí s ñư c trình bày các bư c k ti p c a h th ng ABC. S n ph m, d ch v ,… 1.2.3 Phân b chi phí các ngu n l c vào các ho t ñ ng Các chi phí ngu n l c ñư c tiêu hao trong m t giai ño n n u không th t p h p tr c ti p vào các ho t ñ ng ho c các ñ i tư ng ch u 1.2.1 Xác ñ nh các ho t ñ ng chính - Có bao nhiêu ngư i làm vi c trong b ph n c a b n? phí s ñư c ti p t c phân b ñ n t ng ho t ñ ng trong h th ng ABC. - H làm vi c gi? Ví d nh ng chi phí như ñi n, nư c, lương, phí thuê văn phòng,… - Ngu n l c nào b tiêu hao b i nh ng ho t ñ ng nào? Nh ng chi phí ngu n l c này s ñư c phân b ñ n các ho t ñ ng - K t qu c a nh ng ho t ñ ng này? (nh m xác ñ nh tiêu v i các tiêu th c phân b d a trên m i quan h nhân - qu , có th áp th c phân b các ho t ñ ng và xác ñ nh ñ i tư ng ch u phí) d ng phương pháp ño lư ng m c ñ tiêu hao ngu n l c vào các ho t - Nhân viên t n bao nhiêu th i gian ñ th c hi n m i ho t ñ ng hay ti n hành ph ng v n nh ng ngư i làm vi c tr c ti p hay ñ ng? B i nh ng thi t b nào? (thông tin c n thi t ñ phân b nh ng ngư i qu n lý nơi mà chi phí phát sinh ñ h cung c p nh ng chi phí lao ñ ng và thi t b ñ n các ho t ñ ng) thông tin h p lý cho vi c ư c lư ng chi phí tiêu hao ngu n l c cho các - … ho t ñ ng khác nhau. 1.2.2 T p h p tr c ti p chi phí vào các ho t ñ ng ho c ñ i 1.2.4 Phân b chi phí các ho t ñ ng vào các ñ i tư ng ch u phí tư ng ch u phí. Đ phân b chi phí các ho t ñ ng t i các ñ i tư ng ch u phí trong Trong giai ño n này, ngoài vi c t p h p chi phí thông thư ng giai ño n này, ñòi h i ph i l a ch n tiêu th c phân b cho chi phí các ñư c chi ti t theo tài kho n, n u như xác ñ nh ñư c các chi phí ñang
 7. 13 14 ho t ñ ng. Tiêu th c phân b trong giai ño n này g i là tiêu th c phân như nguyên t c g p các ho t ñ ng trên cơ s cân nh c gi a chi phí b b chi phí ho t ñ ng (Activity cost driver). ra cho vi c theo dõi các ho t ñ ng và nhu c u v tính chính xác c a Có r t nhi u y u t tác ñ ng ñ n vi c l a ch n tiêu th c phân b thông tin chi phí ñư c cung c p (l i ích mang l i). Bên c nh ñó, vi c phù h p. Trư c h t, nó ph i di n gi i ñư c m i quan h gi a các ho t l a ch n tiêu th c phân b là tr ng tâm c a h th ng ABC và là nơi ñ ng và ñ i tư ng ch u phí, nó ph i ñư c ño lư ng và tính toán m t t n kém chi phí nh t trong vi c v n hành h th ng này, c n thi t ph i cách d dàng và cu i cùng là vi c cân nh c chi phí c a vi c ño lư ng, l p nh ng tiêu th c phân b l n ñ u ñ làm chu n cho các l n phân b ph i có s k t h p t t nh t gi a m c tiêu chính xác v i chi phí cho ti p theo nh m ñơn gi n hóa vi c v n hành h th ng ABC sau này. vi c ño lư ng. V i nh ng như c ñi m v n có c a ABC (chi phí th c hi n), gi 1.3 M t s ñi m thu n l i và không thu n l i trong vi c v n ñây ph n l n ñã ñư c kh c ph c b i s h tr c a công ngh thông tin. d ng phương pháp ABC Có th nói ABC ñã và ñang d n d n tr thành m t lý thuy t hoàn * Nh ng ñi m thu n l i: ch nh hơn cũng như ñã và ñang d n d n ng d ng r ng rãi và hi u qu * Nh ng ñi m không thu n l i: hơn t i nhi u doanh nghi p t i Vi t Nam nói riêng và trên th gi i nói 1.4 M i quan h gi a ABC v i vi c ra quy t ñ nh d a trên cơ chung thông qua các ph n m m qu n lý. s ho t ñ ng ABM K T LU N CHƯƠNG 1 Vi c v n d ng phương pháp tính giá thành d a trên cơ s ho t ñ ng (ABC) là r t c n thi t trong ñi u ki n hi n nay khi mà các doanh nghi p v i xu hư ng cơ c u chi phí qu n lý cao cũng như cơ c u s n ph m ña d ng, ph c t p. t vi c t p h p chi phí các ngu n l c vào các ho t ñ ng cùng v i vi c v n d ng nhi u tiêu th c phân b khác nhau d a trên m i quan h gi a ho t ñ ng và ñ i tư ng ch u phí thì ABC h u như th hi n s vư t tr i hơn h n so v i h th ng k toán chi phí truy n th ng và ñem l i thong tin chi phí ñáng tin c y hơn. Tác gi cũng nh n m nh vào y u t c n thi t ñ th c hi n thành công h th ng ABC, ñ ng th i cũng nêu rõ vai trò quan tr ng c a vi c thi t l p các h th ng thông qua 5 c p ñ ho t ñ ng khác nhau cũng
 8. 15 16 CHƯƠNG 2 2.1.2 Quá trình hình thành và phát tri n c a nhà máy bánh TH C T V VI C TÍNH GIÁ VÀ TÌNH HÌNH HO T k o Qu ng Ngãi (Biscafun) Đ NG S N XU T KINH DOANH T I NHÀ MÁY BÁNH K O Năm 1994 nhà máy bánh k o Qu ng Ngãi ñư c thành l p, là ñơn QU NG NGÃI v tr c thu c Công ty Đư ng Qu ng Ngãi, nhà máy ñi vào ho t ñ ng Đ hi u rõ hơn v th c t v n d ng phương pháp tính giá d a trên v i 2 dây chuy n s n xu t k o và dây chuy n s n xu t bánh qui theo cơ s ho t ñ ng (ABC) t i nhà máy Bánh k o Qu ng Ngãi (Biscafun), công ngh hi n ñ i c a Đài Loan và Đan M ch. c n thi t ph i hi u sơ lư c v Công Ty c ph n ñư ng Qu ng Ngãi và 2.2 Ch c năng, nhi m v và ñ nh hư ng phát tri n c a nhà máy Bánh k o Qu ng Ngãi (Biscafun) cũng như m t s ñ c ñi m nhà máy nh hư ng chung ñ n h th ng k toán t i công ty. 2.2.1 Ch c năng và nhi m v 2.1 M t s v n ñ chung v Công ty c ph n Đư ng Qu ng Ch c năng: Ngãi và nhà máy Bánh k o Qu ng Ngãi (Biscafun) Nhà máy bánh k o Biscafun thu c công ty CP Đư ng Qu ng 2.1.1 Sơ lư c v Công ty c ph n Đư ng Qu ng Ngãi Ngãi ñư c thành v i quá trình ho t ñ ng như m t doanh nghi p s n Vào năm 1968 ngư i Nh t xây d ng m t nhà máy Đư ng t i t nh xu t kinh doanh…Ch c năng ch y u c a Biscafun là s n xu t ra các Qu ng Ngãi. Năm 1991 B Nông Nghi p và Phát tri n Nông thôn ký s n ph m bánh k o các lo i ñ ñáp ng nhu c u tiêu dùng c a khách quy t ñ nh chuy n ñ i nhà máy Đư ng Qu ng Ngãi thành Công ty hàng, ñ ng th i t o công ăn vi c làm cho ngư i dân trong t nh. Đư ng Qu ng Ngãi theo qui ñ nh s 932/NN-TCTB/QĐ. Tháng Nhi m v : 1/2006 Công ty Đư ng Qu ng Ngãi chuy n ñ i thành Công ty C - S d ng hi u qu ngu n v n ñư c c p, không ng ng nâng Ph n Đư ng Qu ng Ngãi. cao hi u qu s n xu t kinh doanh c a nhà máy qua t ng năm. - Th c hi n nghĩa v n p thu và các kho n n p ngân sách Tên Công ty: Công ty C ph n Đư ng Qu ng Ngãi theo ñúng ch ñ c a nhà nư c. Tên giao d ch: Quang Ngai Sugar Joint Stock Company - T ch c nghiên c u th trư ng, tìm ki m ñ u ra cho s n Đi n tho i: 055-3822697 ph m, ch ñ ng xây d ng và th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh, Fax: 055-3811274 tăng tích lu ñ tái ñ u tư m r ng và th c hi n ho t ñ ng s n xu t kinh doanh theo ñúng ngành ngh ñã ñăng ký. Đ a ch : 02 Nguy n Chí Thanh, TP Qu ng Ngãi, T nh Qu ng - B o v môi trư ng không gây ô nhi m cho các khu v c xung Ngãi. quanh nơi s n xu t t i Nhà máy.
 9. 17 18 - Đ m b o th c hi n ñúng quy n l i và nghĩa v ñ i v i ngư i - Dòng bánh kem x p Waly’s g m: Waly’s S a, Waly’s S u lao ñ ng theo quy ñ nh c a nhà nư c. Riêng, C m,… 2.2.2 Đ nh hư ng phát tri n c a nhà máy S n ph m bánh k o là s n ph m th i v vào các d p l h i, Hi n nay, Biscafun ñang ti n hành tìm ngu n nguyên li u t t,...nên th i gian s n xu t c a các dây chuy n có khác nhau thư ng trong nư c ñ thay th cho vi c nh p nh m góp ph n h giá thành, thì: tăng kh năng c nh tranh c a s n ph m trên th trư ng. - Dây chuy n bánh m m ph Sôcôlate, Waly’s, K o. Ho t 2.3 Gi i thi u trang thi t b và m t s qui trình công ngh c a ñ ng 3 ca/ngày. Biscafun - Dây chuy n Snack, bánh Qui. Ho t ñ ng 2ca/ngày, vào mùa 2.3.1 Tình hình trang thi t b máy móc c a Biscafun T t thì 3 ca/ngày. 2.3.2 Gi i thi u sơ lư c m t s qui trình s n xu t bánh k o 2.4.2 Tình hình tiêu th c a Biscafun * Qui trình dây chuy n s n xu t bánh Snack PiPo: 2.5 Cơ c u nhân s và tình hình nhân s * Qui trình dây chuy n s n xu t bánh: Sơ ñ 2.1 T ch c nhân s * Qui trình s n xu t k o c ng: 2.6 Đ i tư ng t p h p chi phí 2.4 Đ c ñi m s n xu t s n ph m chính và tình hình tiêu th 2.6.1 Đ i tư ng t p h p chi phí nguyên v t li u, nhân công c a nhà máy bánh k o qu ng Ngãi (Biscafun) tr c ti p và chi phí s n xu t chung 2.4.1 Đ c ñi m s n xu t s n ph m chính - Đ i tư ng t p h p chi phí nguyên v t li u tr c ti p: Là t ng lo i Hi n nay Biscafun ñã có trên 100 danh m c s n ph m ñư c m u mã c a t ng lo i s n ph m khác nhau. tiêu th trên th trư ng, thu c 5 dòng s n ph m chính sau: - Đ i tư ng t p h p chi phí nhân công tr c ti p và chi phí s n - Dòng bánh m m ph Sôcôla g m: Chocovina, Nice, Gold, xu t chung: Ngoài chi phí nguyên v t li u tr c ti p ñư c t p h p tr c Sweet Pie,… ti p vào m u mã c a t ng lo i s n ph m ñ tính giá thành, các chi phí - Dòng bánh Qui các lo i g m Biscuits và Cookies như: Bánh còn l i ñư c theo dõi theo trung tâm chi phí (cost centre). Nutri-Ca, Calty, Cream-Mix,… 2.6.2 Đ i tư ng t p h p chi phí bán hàng và chi phí qu n lý - Dòng k o các lo i g m: k o c ng và k o m m như: k o doanh nghi p m m S a, Khoai môn, B p, S u Riêng, Caramen,… Vi c t p h p chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p - Dòng bánh Snack PiPo g m: Snack Tôm, Snack M c, Snack cũng ñư c th c hi n tương t như ph n chi phí s n xu t, t c là chi phí Cua,…
 10. 19 20 xác ñ nh chi ti t ñ n ñâu s ñư c t p h p chi ti t theo t ng trung tâm chi phí ñã ñư c thi t l p nh m hư ng ñ n vi c cung c p báo cáo k t chi phí ñ n ñó. qu ho t ñ ng kinh doanh theo t ng ñ i tư ng ch u chi phí như t ng Đ i v i b ph n qu n lý h u như ñư c thi t l p theo trung tâm chi lo i s n ph m, t ng nhóm s n ph m tương t nhưng khác nhau v phí theo phòng ban, trong ñó g m có 3 phòng: tr ng lư ng, t ng khách hàng (B c, Trung, Nam), t ng kênh phân ph i - Phòng nhân s (n i ñ a, xu t kh u). - Phòng k toán 2.7.3 K toán chi phí nguyên v t li u tr c ti p. - Phòng vi tính T i Biscafun, giá tr NVL xu t kho ñ s n xu t ñư c theo dõi Riêng b ph n ti p th và b ph n bán hàng thì ngoài vi c th t l p chính xác theo t ng lo i s n ph m d a trên ñ nh m c tiêu hao NVL theo phòng ban còn chi ti t theo các kênh phân ph i như n i ñ a, xu t ñư c thi t l p s n sàng c a b ph n k thu t. Giá tr xu t kho s ñư c kh u và theo khu v c kinh doanh Nam, B c và Mi n Trung. tính theo giá bình quân vào cu i kỳ. 2.7 Đ i tư ng tính giá thành 2.7.4 K toán chi phí nhân công SX tr c ti p và gián ti p. T i nhà máy Biscafun s n xu t ra nhi u lo i s n ph m như: Bánh Hàng tháng, phòng t ch c nhân s s tính lương và g i lên m m ph sôcôla, bánh Biscuits, bánh Snack, bánh kem x p Walys,… phòng k toán ñ thanh toán. Trong b ng lương mà phòng nhân s tính m i lo i s n ph m ñ u có m u mã, kích c khác nhau và ch t lư ng toán s ñư c tách theo t ng trung tâm chi phí khác nhau. Các chi phí cũng khác nhau, chính vì th ngu n cung c p nguyên v t li u, chi phí này ñư c t p h p chi ti t theo tài kho n và theo các trung tâm chi phí nhân công và chi phí s n xu t chung cho t ng lo i s n ph m cũng khác như sơ ñ trung tâm chi phí nhau, nên ñòi h i ph i tính ñư c giá thành theo t ng lo i s n ph m Trong ñó ti n lương và kho n trích theo lương theo quy ñ nh trong t ng kích c khác nhau. ñư c t p h p tr c ti p và tài kho n nhân công s n xu t tr c ti p và 2.7.1 Giá thành k ho ch t i Biscafun. gián ti p, vi c t p h p chi phí nhân công tr c ti p và gián ti p s ñư c Vi c quy t ñ nh ñưa ra giá thành k ho ch t i Biscafun nh m m c t ng h p như b ng 2.3 dư i ñây: ñích: Làm cơ s cho vi c ti n hành phân b các chi phí s n xu t chung. 2.7.5 K toán chi phí s n xu t chung Giá thành th c t c a tháng trư c s ñư c s d ng ñ làm giá D a vào b ng t p h p chi phí s n xu t chung và b ng kh u hao thành k ho ch c a tháng ti p theo. tài s n c ñ nh phân xư ng s n xu t,…k toán tính m c phân b chi 2.7.2 Đ i tư ng ch u phí t i nhà máy bánh k o Biscafun. phí s n xu t chung V i m c ñích ñưa ra báo cáo k toán k t qu ho t ñ ng kinh 2.7.6 Đánh giá s n ph m d dang cu i kỳ doanh th c s h u ích cho nhà qu n tr , ngay t ñ u h th ng k toán
 11. 21 22 T i Biscafun, vi c ñánh giá s n ph m d dang cu i kỳ ñư c áp nghi p, ch y u t p trung trên các phương ti n truy n thông như: Tivi, d ng d a vào chi phí nguyên v t li u. Do th i gian s n xu t s n ph m t p chí, báo, ñài, các b ng bi u qu ng cáo,… t ñ u dây chuy n s n xu t ñ n khi cu i dây chuy n s n xu t tương 2.8.3 Chi phí khuy n mãi ñ i ng n và s n ph m là th c ph m nên nh ng lô hàng thư ng không 2.8.4 Chi phí bán hàng khác có s n ph m d dang. 2.8.5 Chi phí qu n lý doanh nghi p 2.7.7 Tính giá thành s n ph m 2.9 Đánh giá sơ lư c v ưu như c ñi m và t n t i c a h 2.8 K toán chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh th ng k toán chi phí hi n ñang áp d ng t i Biscafun nghi p t i Biscafun 2.9.1 Ưu ñi m 2.8.1 Chi phí v n chuy n 2.9.2 T n t i c a h th ng k toán chi phí hi n ñang áp d ng Thông thư ng chi phí v n chuy n khá l n tro`ng chi phí bán K T LU N CHƯƠNG 2 hàng, ñ c bi t ñ i v i s n ph m tiêu th t i các t nh xa như: Tp.HCM, Tác gi ñã trư c tiên nghiên c u l i các chu trình làm vi c th c t cũng Hà N i, C n Thơ, các t nh Tây Nguyên,…Toàn b chi phí v n chuy n như cách th c t p h p và phân b chi phí s n xu t, chi phí bán hàng và chi này ñư c phân b ñ n ñ i tư ng ch u phí không d a vào m c ñ ho t phí qu n lý doanh nghi p t i Biscafun. Đ thu n l i hơn cho vi c trình bày ñ ng mà d a vào doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, vi c phân b này ph n ki n ngh c a ñ tài, trong quá trình trình bày n i dung chương 2, tác gi ñ ng nh t gi a các khách hàng xu t kh u v i nhau trong khi th c t cũng l ng ghép vào thêm m t s h n ch nh t ñ nh v phương pháp t p h p cho th y m t s khách hàng xu t kh u theo ñi u kho n thương m i và phân b chi phí tai Biscafun.Vì v y, trong quá trình nghiên c u lý thuy t (Incoterms 2010) là FOB (Free on Board) hay C&I (Cost & Insurance) ABC (chương 1) cũng như phương pháp t p h p và phân b chi phí t i và không ph i ch u phí v n chuy n xu t kh u, trong khi m t s khách Biscafun (chương 2), tác gi r t có ni m tin r ng vi c ng d ng ABC vào hàng ñư c xu t kh u theo ñi u ki n CNF hay CIF ph i ch u cư c phí th c t c a công ty s kh c ph c ñư c nh ng h n ch v n có c a phương v n chuy n r t l n. pháp t p h p và phân b chi phí mà Biscafun ñang áp d ng. 2.8.2 Chi phí qu ng cáo Đ i v i Biscafun, vi c duy trì và phát tri n thương hi u ñư c xem là m t trong nh ng tiêu chí hàng ñ u. Vì v y, chi phí qu ng cáo và ti p th cũng chi m t trong l n trong chi phí bán hàng. Vi c qu ng cáo h u như ñư c th c hi n thông qua các công ty qu ng cáo chuyên
 12. 23 24 CHƯƠNG 3 Bư c 2: Nh n di n các trung tâm ho t ñ ng T CH C V N D NG PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ D A TRÊN Bư c 3 : Ghi nh n chi phí cho t ng trung tâm CƠ S HO T Đ NG T I NHÀ MÁY BÁNH K O QU NG Bư c 4 : L a ch n phương th c phân b chi phí s n xu t NGÃI chung 3.1 M c tiêu v n d ng 3.4 Giá thành th c t c a các lo i s n ph m c n nguyên c u M c tiêu c a ñ tài là v n d ng lý thuy t ABC vào công tác k Qua k t qu tính giá thành th c t t i Biscafun ta th y chi phí s n toán chi phí t i Biscafun, nh m ñ m b o thông tin giá thành ñư c xác xu t chung phân b ñ u cho các s n ph m, nhưng qua tìm hi u th c t ho t ñ ng s n xu t t i nhà máy bánh k o Qu ng Ngãi (Biscafun) thì ñ nh m t cách ñáng tin c y hơn, t ñó cung c p thông tin h u ích cho tác gi th y có 5 ho t ñ ng nh hư ng ñ n chi phí s n xu t chung: vi c ho ch ñ nh, ki m soát và ra quy t ñ nh c a nhà qu n tr (1) Kh i ñ ng máy 3.2 Đi u ki n ñ ng d ng t i nhà máy Bánh k o Qu ng Ngãi (2) Ki m tra ch t lư ng (Biscafun) (3) Giao l nh s n xu t Ngành bánh k o nói chung và bánh k o Qu ng Ngãi (Biscafun) nói (4) V n hành máy riêng ñang hư ng l i trư c s tăng trư ng v th trư ng hàng tiêu (5) Ti p nh n v t li u dùng Vi t Nam. M c dù ngành bánh k o có t lâu ñ i nhưng công Trong tháng t i nhà máy s n xu t ñư c: Bánh quy kem s a 60 ngh còn l c h u trong m t th i gian dài, trong nh ng năm g n ñây do t n, Bánh m m ph sôcôla 45 t n, Bánh WALYS 360g 25 t n, nhu c u c a th trư ng và ti p c n ñư c công ngh tiên ti n, hi n ñ i SNACK các lo i 40 t n, K o m m FRUTA 350g 50 t n. Như v y t ng nên s n ph m bánh k o ñư c th hi n c a m t ngành tiêu dùng không chi phí s n xu t chung trong tháng là: 519,200,000ñ th thi u trên th trư ng h i nh p như hi n nay. Qua k t qu nghiên c u trên, so sánh gi a phương pháp tính giá 3.3 Các bư c ñ thi t k h th ng k toán chi phí và tính giá thành truy n th ng và phương pháp ABC ta th y giá thành c a s n thành s n ph m trên cơ s ho t ñ ng ph m này tăng lên, giá thành c a s n ph m kia gi m xu ng. Đi u này Đi u ñ u tiên là c n ph i xác ñ nh các tài kho n, tên g i c a d n ñ n cách nhìn nh n khác v k t qu kinh doanh c a t ng lo i s n các tài kho n c n s d ng ñ t p h p chi phí s n xu t. ph m s n xu t ra, cũng như nh hư ng ñ n v n ñ ñ nh giá bán s n Vi c quy ñ nh tài kho n s d ng ph i tuân th theo quy t ñ nh ph m, nh hư ng ñ n s c nh tranh v th trư ng tiêu th v i s n c a b tài chính và các thông tư hư ng d n khác có liên quan. ph m c a các nhà cung s n ph m cung lo i. Trong ñi u ki n c nh Bư c 1: Th c hi n phân tích giá tr theo quy trình tranh như hi n nay, vi c tính giá thành d a trên cơ s ho t ñ ng cho
 13. 25 26 phép nhà qu n lý có th ñ nh giá bán s n ph m có tính c nh tranh hơn, các gi i pháp liên quan ñ n vi c xác ñ nh tiêu th c phân b chi phí hay có gi i pháp c t gi m chi phí có cơ s khoa h c trên cơ s thi t k theo hư ng k t h p nhi u tiêu th c phân b khác nhau phù h p cho l i quá trình s n xu t. Vi c tính giá thành s n ph m d a trên cơ s ho t t ng trung tâm chi phí d a trên s h tr c a b ph n h th ng thông ñ ng ABC ñã hoàn thi n h th ng tính giá thành t i Biscafun trên các tin trong qu n lý. V i b n tính toán l i giá thành s n ph m theo ABC g c ñ sau: mà tác gi lu n văn ñã th c hi n là cơ s h t s c quan tr ng cho Ban - Gia tăng s lư ng tiêu th c phân b chi phí s n xu t chung lãnh ñ o nhà máy bánh k o Qu ng Ngãi (Biscafun) trong vi c ho ch - Gia tăng ph m vi t p h p chi phí s n xu t chung. M i ph m ñ nh chi n lư c kinh doanh m i. vi t p h p chi phí ñi u liên qua ñ n m i ho t ñ ng nh t ñ nh t o ra s thay ñ i chi phí. Ban lãnh ñ o t i ñây quan tâm ñ n khía c nh này vì nó ch ra m i quan h nhân qu gi a ho t ñ ng và chi phí. Các bi n K T LU N pháp nh m ki m soát c t gi m chi phí phát hi n ra thông qua phương Phương pháp tính giá ABC là phương pháp tính giá m i, vi c áp pháp tính giá này. d ng phương pháp tính giá này là cơ h i cũng như thách th c ñ i v i - Làm thay ñ i b n ch t c a chi phí s n xu t chung. N u trư c các doanh nghi p Vi t Nam nói chung và t i nhà máy Bánh k o Qu ng ñây chi phí s n xu t chung ñư c xem là chi phí gián ti p thì tính giá Ngãi nói riêng. Vi c v n d ng phương pháp tính giá ABC t i nhà máy d a trên cơ s ho t ñ ng (ABC) s nhìn chi phí này là chi phí tr c ti p Bánh k o Qu ng Ngãi giúp nhà máy tính giá thành chính xác hơn so theo t ng ho t ñ ng. v i phương pháp tính giá truy n th ng. K T LU N CHƯƠNG 3 H th ng tính giá ABC làm tăng ñ chính xác c a giá thành s n T vi c nghiên c u phương pháp t p h p chi phí và phân b ph m hơn phương pháp tính giá truy n th ng, t ñó giúp cho nhà qu n chi phí theo t ng dòng s n ph m t i Biscafun, trên cơ s ñánh giá ñ tr có nh ng quy t ñ nh ñúng ñ n. tin c y c a phương pháp ñang ñư c áp d ng v i s k t h p ki n th c Phương pháp tính giá ABC còn giúp công ty nâng cao hi u qu v phương pháp ABC, tác gi ñã ñưa ra nh ng ki n ngh ñ chuy n t c a các ho t ñ ng thông qua vi c ñánh giá trách nhi m c a các ho t ñ ng. ng d ng theo các trung tâm chi phí theo hư ng thiên v ch c năng và phòng ban sang vi c thi t l p các trung tâm chi phí theo hư ng m t ph n chi phí ñư c t p h p tr c ti p vào ñ i tư ng ch u phí mà không ph i ti n hành phân b chi phí và m t ph n chi phí ñư c t p h p vào các trung tâm chi phí hư ng ñ n các ho t ñ ng. Lu n văn còn ñ xu t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản