intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường EU tại công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng giai đoạn 2010-2020

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
111
lượt xem
35
download

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường EU tại công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng giai đoạn 2010-2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn trình bày những lý luận cơ bản về chiến lược và phương pháp xây dựng chiến lược xuất khẩu, phân tích thực trạng chiến lược xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường EU tại công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng giai đoạn 2010-2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Xây dựng chiến lược xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường EU tại công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng giai đoạn 2010-2020

 1. 1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N NAM HÙNG XÂY D NG CHI N LƯ C XU T KH U S N PH M G SANG TH TRƯ NG EU T I CÔNG TY C PH N VINAFOR ĐÀ N NG GIAI ĐO N 2010-2020 Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Mã s : 60.34.05 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH Đà N ng - Năm 2010
 2. 2 Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. NGUY N HI P Ph n bi n 1: PGS.TS.Nguy n Th Như Liêm Ph n bi n 2: TS. Nguy n Văn Dũng Lu n văn s ñư c b o v t i H i ñ ng ch m lu n văn t t nghi p th c sĩ Qu n tr kinh doanh h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 30 tháng 10 năm 2010 * Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung Thông tin - H c li u, Đ i h c Đà N ng - Thư vi n trư ng Đ i h c Kinh t , Đ i h c Đà N ng.
 3. 3 M Đ U 1. T ng quan tình hình nghiên c u và tính c p thi t c a ñ tài Qua nghiên c u lu n văn c a nhi u tác gi trư ng Đ i h c Kinh t H Chí Minh, trư ng Đ i h c Đà N ng, chưa có tác gi nào nghiên c u v xu t kh u s n ph m g m t doanh nghi p c th , trong ñó phương pháp nghiên c u c a các tác gi ch y u phân tích ma tr n bên trong, bên ngoài, ma tr n SWOT, ma tr n QSPM ñ ñưa ra các chi n lư c và ñ xu t các gi i pháp th c hi n. Trên các cơ s ñó, ñ tài ch n gi i quy t nh ng v n ñ sau: (1) Xây d ng chi n lư c c p ñơn v kinh doanh c th là xây d ng chi n lư c xu t kh u s n ph m g t i m t công ty sang m t th trư ng nh t ñ nh. (2) Quan ñi m ch ñ o trong xây d ng chi n lư c xu t kh u c a ñ tài là quan ñi m c a lý thuy t qu n tr chi n lư c hi n ñ i, c th là quan ñi m l a trên ngu n l c c a công ty. (3) Nh m xác ñ nh ñư c các phương án chi n lư c phù h p trên cơ s nh ng h n ch v ngu n thông tin c a m t lu n văn th c s , ñ tài s d ng công c phân tích c a trư ng phái ñ nh v , c th là công c các chi n lư c chung c a M.Porter. Tính c p thi t c a ñ tài: Xây d ng m t chi n lư c xu t kh u không ch là v n ñ ñư c các nhà qu n lý vĩ mô quan tâm mà c các doanh nghi p cũng r t coi tr ng. M t chi n lư c xu t kh u h p lý s giúp cho doanh nghi p c ng c n ñ nh và phát tri n v trí c a mình trên th trư ng nư c ngoài m t cách n ñ nh, lâu dài và góp ph n ñ m b o s tăng trư ng b n v ng cho ho t ñ ng kinh doanh xu t kh u c a doanh nghi p trong dài h n. Trư c th c tr ng trên, tôi quy t ñ nh th c hi n ñ tài: “Xây d ng chi n lư c xu t kh u s n ph m g sang th
 4. 4 trư ng EU t i Công ty c ph n Vinafor Đà N ng giai ño n 2010- 2020” ñ làm ñ tài lu n văn t t nghi p. 2. M c ñích nghiên c u: Làm rõ các v n ñ lý lu n v chi n lư c c p ñơn v kinh doanh, quy trình xây d ng chi n lư c xu t kh u.Đánh giá m t cách toàn di n v chi n lư c hi n t i và quá trình ho ch ñ nh chi n lư c c a công ty. Xây d ng m t chi n lư c xu t kh u có tính kh thi cao và ng d ng vào th c t c a Công ty. 3. Đ i tương, ph m vi nghiên c u: 3.1. Đ i tư ng nghiên c u c a lu n văn: Nghiên c u ho t ñ ng kinh doanh xu t nh p kh u và th c tr ng công tác xây d ng chi n lư c xu t kh u t i Công ty và các nhân t hình thành nên chi n lư c xu t kh u s n ph m g sang th trư ng EU t i Công ty c ph n Vinafor Đà N ng giai ño n 2010- 2020. 3.2 Ph m vi nghiên c u: - V không gian: Nghiên c u tình hình ho t ñ ng s n xu t kinh doanh, xu t kh u s n ph m g t i Công ty c ph n Vinafor Đà N ng. - V th i gian: Xây d ng chi n lư c xu t kh u s n ph m g c a Công ty giai ño n 2010-2020 t i th trư ng EU. - V th trư ng nghiên c u: Th trư ng EU. 4. Phương pháp nghiên c u: Đ làm rõ các n i dung c a ñ tài nh m ñ t ñư c m c tiêu nghiên c u, ñây tác gi s d ng phương pháp nghiên c u c a trư ng phái qu n tr chi n lư c hi n ñ i, xây d ng chi n lư c d a vào ngu n l c, nh n di n ngu n l c t o ra l i th c nh tranh b n v ng ñ xây d ng chi n xu t kh u c a công ty.
 5. 5 5. Nh ng ñóng góp c a Đ tài - H th ng hoá các v n ñ lý lu n v chi n lư c và phương pháp xây d ng m t chi n lư c xu t kh u c a Công ty trong ñi u ki n c nh tranh. - Đánh giá, phân tích ho t ñ ng kinh doanh và ñánh giá khách quan công tác xây d ng chi n lư c xu t kh u t i Công ty. - Trên cơ s phân tích các ngu n l c, kh năng, năng l c c t lõi và d a trên mô hình các chi n lư c c nh tranh c a M.Porter xây d ng chi n lư c xu t kh u s n ph m g sang th trư ng EU t i Công ty C ph n Vinafor Đà N ng giai ño n 2010-2020. 6. K t c u ñ tài Ngoài ph n m ñ u, ph n k t lu n, danh m c tài li u tham kh o, k t c u c a ñ tài g m 3 ph n: Chương 1. Cơ s lý lu n v chi n lư c c p ñơn v kinh doanh và xây d ng chi n lư c xu t kh u Chương 2. Th c tr ng v tình hình ho t ñ ng kinh doanh xu t kh u và chi n lư c xu t kh u c a Công ty C ph n Vinafor Đà N ng trong th i gian qua. Chương 3. Xây d ng chi n lư c xu t kh u s n ph m g sang th trư ng EU t i Công ty C ph n Vinafor Đà N ng giai ño n 2010- 2020. 7. K t qu d ki n Trên cơ s các các lu n c khoa h c và quy trình xây d ng chi n lư c h p lý ñ tài ñ xu t m t chi n lư c xu t kh u t i Công ty ñ m b o mang tính kh thi cao, phù h p v i tình hình m i c a th trư ng và môi trư ng cũng như ngu n l c hi n t i c a Công ty.
 6. 6 CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LU N V CHI N LƯ C C P ĐƠN V KINH DOANH VÀ XÂY D NG CHI N LƯ C XU T KH U 1.1. CHI N LƯ C C P ĐƠN V KINH DOANH 1.1.1. Chi n lư c Chi n lư c là khoa h c, ngh thu t xây d ng ñư ng l i và t ch c ho t ñ ng, ph i h p m t cách t i ưu các ngu n l c c a doanh nghi p, ñ ng th i hư ng doanh nghi p thích ng v i s bi n ñ ng c a môi trư ng, nh m t o ra l i th c nh tranh ñ ñ t ñư c nh ng m c tiêu dài h n c a doanh nghi p ñ ra. 1.1.2. Chi n lư c c p ñơn v kinh doanh Chi n lư c c p ñơn v kinh doanh là t ng th các cam k t và hành ñ ng giúp doanh nghi p giành l i th c nh tranh b ng cách khai thác các năng l c c t lõi c a h vào nh ng th trư ng s n ph m c th . Theo Derek F. Abell, ñ xây d ng chi n lư c c p ñơn v kinh doanh ph i gi i quy t ba v n ñ chính, ñó là: (1) nhu c u khách hàng, hay ñi u gì ñư c tho mãn (What), (2) các nhóm khách hàng hay ai ñư c tho mãn (Who), và (3) các kh năng khác bi t hóa (How). 1.2. CÁC V N Đ LÝ LU N V CHI N LƯ C XU T KH U 1.2.1. Khái ni m v chi n lư c xu t kh u Là m t chi n lư c c p kinh doanh mà doanh nghi p th c hi n nh m ñ t m c tiêu m r ng th trư ng, tăng kh năng tiêu th hàng hoá. Là ñ nh hư ng và k ho ch t ng th nh m huy ñ ng các ngu n l c c a doanh nghi p ñ s n xu t ho c huy ñ ng hàng xu t kh u, bán và tiêu th hàng t i th trư ng nư c ngoài nh m ñ t m c tiêu mà doanh nghi p ñã ñ ra. 1.2.2. Các ñ c trưng c a chi n lư c xu t kh u
 7. 7 1.2.3. Vai trò c a ho t ñ ng kinh doanh xu t kh u và s c n thi t xây d ng chi n lư c xu t kh u Trong giai ño n hi n hay, n n kinh t nư c ta h i nh p sâu vào n n kinh t th gi i ñã mang l i nhi u cơ h i và thu n l i cho các doanh nghi p có tham gia ho t ñ ng kinh doanh xu t kh u. 1.2.4. Các yêu c u c a m t chi n lư c xu t kh u 1.3. QUY TRÌNH XÂY D NG CHI N LƯ C XU T KH U Chi n lư c xu t kh u là chi n lư c kinh doanh nên các bư c xây d ng chi n lư c: Xác ñ nh s m nh, phân tích môi trư ng bên ngoài (nh n d ng các cơ h i và ñe do ), phân tích môi trư ng bên trong (nh n d ng các ñi m m nh, ñi m y u, các ngu n l c, kh năng ti m tàng, năng l c c t lõi), xác ñ nh m c tiêu, phân ño n th trư ng, l a ch n th trư ng m c tiêu, xây d ng các phương án chi n lư c và l a ch n chi n lư c, xây d ng các chính sách th c thi chi n lư c: 1.3.1. Xác ñ nh s m nh 1.3.2. Phân tích môi trư ng bên ngoài 1.3.3. Phân tích môi trư ng n i b c a doanh nghi p 1.3.4. Xác ñ nh m c tiêu 1.3.5. Phân ño n th trư ng, ñ nh v s n ph m. 1.3.5.1. Phân ño n th trư ng 1.3.5.2. Đ nh v s n ph m 1.3.6. Xây d ng các phương án và l a ch n chi n lư c xu t kh u 1.3.6.1. Xây d ng các phương án chi n lư c M c dù có nhi u chi n lư c c nh tranh khác nhau, song m t cách khái quát có ba cách ti p c n cơ b n ñ t o d ng l i th c nh tranh ñó là:. a. Chi n lư c d n ñ o chi phí:
 8. 8 Chi n lư c d n ñ o chi phí là t ng th các hành ñ ng nh m cung c p các s n ph m hay d ch v có các ñ c tính ñư c khách hàng ch p nh n v i chi phí th p nh t trong m i quan h v i t t c các ñ i th c nh tranh. b. Chi n lư c t o s khác bi t: Chi n lư c t o s khác bi t là chi n lư c mà ñơn v s ph i t p trung ñ t o ra các ch ng lo i s n ph m, các chương trình có s khác bi t rõ r t so v i các ñ i th c nh tranh ñ vươn lên v trí d n ñ u ngành. c.Chi n lư c t p trung: M t chi n lư c t p trung s hư ng vào khe h th trư ng c th mà có th xác ñ nh theo ñ a lý, lo i khách hàng, hay b i phân ño n c a tuy n s n ph m. 1.3.6.2. L a ch n chi n lư c Trên cơ s phân tích các phương án chi n lư c, ñánh giá ưu như c ñi m c a t ng phương án, cân nh c các y u t như: Kh năng ñ t ñư c m c tiêu, năng l c c t lõi, khai thác ñư c cơ h i, h n ch ñư c nguy cơ, t n d ng th m nh, kh năng tài chính hi u qu kinh t … và có th dùng phương pháp cho ñi m truy n th ng ñ ñánh giá. 1.3.7. Xây d ng các chính sách ñ th c thi chi n lư c xu t kh u 1.3.7.1. Chính sánh marketing 1.3.7.2. Chính sách t ch c nhân s 1.3.7.3. Chính sách tài chính 1.3.7.4. Chính sách nghiên c u và phát tri n
 9. 9 CHƯƠNG 2 TH C TR NG V TÌNH HÌNH HO T Đ NG KINH DOANH XU T KH U VÀ CHI N LƯ C XU T KH U C A CÔNG TY C PH N VINAFOR ĐÀ N NG TRONG TH I GIAN QUA 2.1. GI I THI U V CÔNG TY C PH N VINAFOR ĐÀ N NG 2.1.1. Khái quát chung Công ty C ph n Vinafor Đà N ng ñư c thành l p trên cơ s c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c là Công ty s n xu t và xu t kh u lâm s n Đà N ng theo Quy t ñ nh s 7013/QĐ/BNN-TCCB ngày 31 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn. Công ty là ñơn v h ch toán ñ c l p. Tên công ty: CÔNG TY C PH N VINAFOR ĐÀ N NG Tên giao d ch: VINAFOR DANANG Tr s chính: 815 Ngô Quy n, qu n Sơn Trà, TP Đà N ng Đi n tho i: 0511.3844126-3831259 Fax: 0511.3831312 Email: vinafordanang@vnn.vn * Các lĩnh v c kinh doanh hi n t i c a công ty Kinh doanh, xu t nh p kh u lâm s n và các lo i s n ph m nông lâm k t h p, trang trí n i th t,...; S n xu t, kinh doanh s n ph m g ngoài tr i, trang trí n i ngo i th t. ...; Thi t k ñi u tra quy ho ch r ng, tìm và t o qu ñ t ñ tr ng r ng, chăm sóc, b o v , qu n lý tr ng r ng; Kinh doanh khách s n, nhà hàng, du l ch l hành... 2.1.2. Tình hình ho t ñ ng kinh doanh xu t kh u s n ph m g sang th trư ng EU c a công ty trong th i gian qua 2.1.2.1. K t qu ho t ñ ng kinh doanh xu t kh u s n ph m g
 10. 10 B ng 2.1 Tình hình xu t kh u s n ph m g c a công ty ĐVT: USD Th trư ng Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 xu t kh u Giá tr % Giá tr % Giá tr % Giá tr % T ng 1.512.498 100 1.490.726 100 1.619.980 100 1.796.207 100 Châu Á 29.163 1,93 0 0 0 0 5.658 0,31 Châu Âu 1.388.438 91,80 1.436.021 96,33 1.555.805 96,04 1.790.549 99,69 Châu M 94.897 6,27 54.705 3,67 64.175 3,96 0 0 (Ngu n s li u: Phòng Kinh doanh xu t nh p kh u) 2.1.2.2. Tình hình ho t ñ ng kinh doanh xu t kh u s n ph m g sang th trư ng EU trong th i gian qua S n ph m g c a công ty ñã có m t t i các nư c EU v i 20/27 nư c chi m t l 74%. Trong năm 2009 ch có 10/20 s n ph m g c a công ty ti p t c duy trì và công ty chưa m r ng thêm ñư c các th trư ng m i t i th trư ng EU. 2.1.2.3. T ch c ho t ñ ng kinh doanh xu t kh u s n ph m g 2.2. CHI N LƯ C XU T KH U S N PH M G C A CÔNG TY SANG TH TRƯ NG EU TRONG TH I GIAN QUA 2.2.1. Khái quát v công tác xây d ng chi n lư c xu t kh u t i công ty - Căn c vào ch ñ o c a Ban lãnh ñ o công ty. - Các ñơn v xây d ng k ho ch g i v công ty. - Ban giám ñ c, các phòng ban liên quan ki m tra, rà soát. - Sau khi thông qua Đ i h i c ñ ng h ng năm, công ty giao k ho ch chính th c cho xí nghi p ch bi n g . - Xí nghi p tri n khai các ho t ñ ng tìm ki m khách hàng và s n xu t các s n ph m g xu t kh u trên cơ s các ñơn hàng ký k t.
 11. 11 - Cu i quí III, Ban giám ñ c và các phòng ch c năng c a h p ki m tra ñánh giá, ñ ra phương hư ng trong th i gian ñ n. 2.2.2. N i dung chi n lư c 2.2.2.1. S m nh và t m nhìn Công ty chưa xây d ng m t t m nhìn và s m nh rõ ràng. 2.2.2.2. M c tiêu và ñ nh hư ng chi n lư c Vi c xây d ng các m c tiêu và ñ nh hư ng cho chi n lư c xu t kh u s n ph m g sang th trư ng EU c a công ty ch d ng l i vi c xây d ng k ho ch h ng năm. 2.2.2.3. Các chi n lư c ch c năng c a công ty a. Chi n lư c Marketing (i). Chính sách s n ph m: Chính sách s n ph m mà công ty ñang áp d ng ñư c th c hi n theo các yêu c u v thi t k , m u mã t các nhà môi gi i, ñ i lý. Hi n nay công ty ñang t p trung vào phát tri n các s n ph m g n i th t ñ th c hi n theo chi n lư c ña d ng hóa s n ph m. (ii). Chính sách giá. Giá c s n ph m ñư c th c hi n thông qua vi c thương lư ng, ñàm phán và s tr giá c a các nhà môi gi i, ñ i lý. (iii). Chính sách phân ph i Công ty chưa thi t l p ñư c m t h th ng kênh phân ph i t i các nư c th trư ng EU, ch y u thông qua trung gian. (iv). Chính sách truy n thông và c ñ ng Thông qua các h i ch tri n lãm ñ g h ng năm t i các nư c trong kh i EU ñ gi i thi u nhưng không thư ng xuyên và qu ng bá thương hi u trên m t s Website trong nư c. b. Chi n lư c tác nghi p (i). Quy trình s n xu t
 12. 12 Công ty áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001-2000 và h th ng qu n lý COC s 001878/SGS-COC. (ii). H th ng nhà xư ng Đ m r ng quy mô s n xu t, ñáp ng các ñơn hàng l n c a công ty, nâng cao hi u qu ho t ñ ng kinh doanh xu t kh u s n ph m g , năm 2007 công ty xác nh p 2 xí nghi p thành m t. (iii). Máy móc thi t b , công ngh Máy móc thi t b dùng cho s n xu t ch bi n s n ph m g xu t kh u c a công ty tương ñ i ña d ng và nhi u ch ng lo i khác nhau ñ ph c v cho s n xu t, công ngh c a máy móc c a công ty ch y u ñư c s n xu t t Vi t Nam và Đài Loan. (iv). Ngu n nguyên li u s n xu t Ngu n nguyên li u c a công ty ch y u là nh p kh u t nư c ngoài chi m ñ n 80%, trong nư c 20% ñ ph c v cho ho t ñ ng s n xu t s n ph m g xu t kh u c a công ty. Công ty tuy có ch c năng tr ng r ng nhưng chưa khai thác h t kh năng trong vi c phát tri n ngu n nguyên li u t có ñ ph c v cho s n xu t. c. Chi n lư c tài chính Tình hình tài chính ñư c xem là y u t quan tr ng ph n ánh rõ nh t v s c m nh và v th c nh tranh c a công ty trên thương trư ng. Đây là cơ s ñ công ty có nh ng quy t sách xây d ng chi n lư c ñ u tư m r ng s n xu t kinh doanh có hi u qu . (i). V tình hình tài chính T ng tài s n và ngu n v n c a công ty gi m d n, tuy nhiên s gi m sút v tài s n không ph i là ñi u ñáng lo c a công ty. Ngu n v n ch s h u c a công ty tương ñ i n ñ nh và tăng d n qua các năm ch ng t ho t ñ ng tài chính c a công ty ho t ñ ng có hi u qu . (ii) Phân tích các thông s hi u su t tài chính
 13. 13 Qua phân tích cho th y ch s n và kh năng thanh toán c a công ty ñư c ñ m b o. Tình hình tài chính n ñ nh t o ñi u ki n thu n l i cho ho t ñ ng ñ u tư m r ng qui mô s n xu t trong th i gian t i. d. Chi n lư c ngu n nhân l c (i). B máy t ch c qu n lý Đ h tr cho ho t ñ ng xu t kh u s n ph m g trong th i gian t i công ty ñã có s thay ñ i v nhân s , t ch c ho t ñ ng c a các phòng ban cũng như thành l p m i phòng kinh doanh xu t kh u (ii). Ngu n nhân l c Ngu n lao ñ ng c a toàn công ty ngày càng gi m d n. Công ty chưa có các chính sách c th thi t th c ñ gi chân ngư i lao ñ ng. So v i ngu n nhân l c tham gia tr c ti p s n xu t thì b ph n gián ti p chi m t l nh kho ng t 5-6%... 2.2.3. K t qu tri n khai th c hi n chi n lư c Qua phân tích ñánh giá cho th y chi n lư c hi n t i công ty ñang áp d ng v n chưa phát huy ñư c h t hi u qu ñ ñ t ñư c m c tiêu ñ ra. Chi n lư c xu t kh u s n ph m g c a công ty ñang th c hi n nói ñúng hơn là th c hi n dư i hình th c k ho ch h ng năm, chưa có m t chi n lư c dài h n trên cơ s ñánh giá nh n ñ nh các năng l c c t lõi c a công ty ñ l a ch n ra chi n lư c t i ưu nh t. 2.2.4. Đánh giá chung 2.2.4.1. K t qu và t n t i - K t qu : + Lãnh ñ o công ty nh n th c ñư c ý nghĩa và l i ích c a vi c xây d ng chi n lư c xu t kh u s n ph m g sang th trư ng EU. + Công ty ñã ñi u hành vi c xây d ng các k ho ch ñ ch ñ o ho t ñ ng kinh doanh xu t kh u c a công ty ñư c suông s .
 14. 14 + Công tác báo cáo xây d ng chi n lư c xu t kh u t i ñơn v v n ñư c tri n khai theo k ho ch h ng năm. - T n t i: + Công tác xác ñ nh s m nh, m c tiêu chưa ñư c quan tâm. + Chưa xây d ng cho mình m t m c tiêu trong dài h n, ch d ng l i vi c xây d ng t ng năm. + Chưa có ñ nh hư ng ñ huy ñ ng ngu n l c xây d ng m t chi n lư c xu t kh u s n ph m g sang th trư ng EU. + Các k ho ch chi n lư c chưa ñư c xây d ng m t cách ñ ng b . 2.2.4.2. Nguyên nhân - Công ty chưa nh n ñ nh ñư c vi c xây d ng m t chi n lư c xu t kh u sang th trư ng EU trong dài h n có ý nghĩa quan tr ng trong vi c ñ nh hư ng phát tri n c a công ty trong tương lai. - Ban lãnh ñ o công ty ch m i quan tâm, t p trung vào m c tiêu trư c m t do còn nhi u khó khăn trong vi c xây d ng chi n lư c. - Đ i ngũ cán b c a công ty chưa ñáp ng ñư c các yêu c u trong vi c ch ñ ng xây d ng m t chi n lư c xu t kh u. - Công ty chưa có m t b ph n ñ xây d ng chi n lư c cho toàn công ty cũng như cho các c p chi n lư c ñơn v kinh doanh. - Công ty chưa nh n th c ñ y ñ vai trò và s c n thi t c a m t chi n lư c kinh doanh dài h n ñ i v i ho t ñ ng c a mình cũng như chi n lư c xu t kh u s n ph m g sang th trư ng EU nói riêng. - Nh n th c v lý lu n, th c ti n v vai trò c a công tác xây d ng chi n lư c xu t kh u còn là m t công vi c khá m i m v n i dung, hình th c, phương pháp xây d ng ñ i v i m t s b ph n.
 15. 15 CHƯƠNG 3 XÂY D NG CHI N LƯ C XU T KH U S N PH M G C A CÔNG TY SANG TH TRƯ NG EU GIAI ĐO N 2010-2020 3.1. XÁC Đ NH S M NH Nâng cao v th c a s n ph m g xu t kh u so v i các s n ph m khác trong công ty, ñưa ho t ñ ng xu t kh u s n ph m g sang th trư ng EU phát tri n m t cách b n v ng, s n ph m g xu t kh u tr thành m t trong nh ng s n ph m ch l c trong chi n lư c phát tri n c a công ty trong th i gian ñ n. 3.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯ NG BÊN NGOÀI 3.2.1. Phân tích môi trư ng vĩ mô trong nư c và th trư ng EU 3.2.1.1. Y u t chính tr - pháp lu t - B i c nh trong nư c: Vi t Nam là qu c gia có n n chính tr n ñ nh, là ñi m ñ n ñ u tư n ñ nh, an toàn. - B i c nh th trư ng EU:Hi n ngày càng xu t hi n nhi u các hành vi b o h thương m i tinh vi. 3.2.1.2. Y u t kinh t - B i c nh trong nư c: N n kinh t c a nư c ta liên t c tăng tư ng liên t c trong nh ng năm g n ñây, t c ñ tăng trư ng GDP t năm 2005-2007 ñ t trên 7,5 %. Trong năm 2009 do ti p t c ch u s nh hư ng c a suy thoái kinh t , GDP ñ t 5,32 %. - B i c nh th trư ng EU: N n kinh t châu Âu b nh hư ng khá n ng n b i cu c kh ng ho ng kinh t toàn c u. Tác ñ ng ñ n doanh s s n ph m g c a các nư c xu t kh u, trong ñó có nư c ta. 3.2.1.3. Y u t công ngh Công ngh s n xu t c a các nư c trên th gi i ngày càng phát tri n m nh m , trong lĩnh v c s n xu t ñã s d ng nh ng máy móc hi n ñ i k t h p v i k thu t công ngh thông tin, t ñ ng hóa.
 16. 16 3.2.1.4. Y u t văn hóa xã h i - B i c nh trong nư c:Vi t Nam v n ñư c bi t ñ n là m t qu c gia giàu truy n th ng văn hoá dân t c, nhi u ngành ngh truy n th ng. S n xu t ñ g cũng là m t ngh thuy t th ng c a chúng ta. - B i c nh th trư ng EU: Hành vi và xu hư ng mua s m c a ngư i tiêu dùng EU ngày càng ph c t p hơn. 3.2.1.5. Y u t nhân kh u h c - B i c nh trong nư c: Cơ c u dân s nư c ta bư c vào giai ño n "cơ c u dân s vàng". - B i c nh th trư ng EU: Năm 2009 s dân sinh s ng t i 27 nư c EU kho ng 500 tri u ngư i. Hi n nay dân s t i các nư c châu Âu ñang bư c vào giai ño n dân s già tăng m nh.. 3.2.2. Phân tích hi n tr ng ngành công nghi p ch bi n và xu t kh u g nư c ta 3.2.2.1. Quy mô Ngành công nghi p ch bi n g ñã vươn lên top 5 m t hàng xu t kh u ch l c nư c ta, ñưa Vi t Nam tr thành qu c gia ñ ng th 4 Khu v c Đông Nam Á v xu t kh u s n ph m g . S doanh nghi p ch bi n g ñã lên t i hơn 2.600 doanh nghi p v i hơn 600 doanh nghi p ho t ñ ng trong lĩnh v c xu t kh u g . 3.2.2.2. Công ngh Còn thô sơ và mang n ng tính th công, các doanh nghi p ch bi n g nư c ta ch m i d ng l i vi c gia công là chính. 3.2.2.3. Tình hình xu t nh p kh u s n ph m g B ng 3.2 Giá tr kim ng ch xu t kh u s n ph m g qua các năm Năm 2004 2005 2006 2007 2008 Ư c 2009 Giá tr (Tri u USD) 1.101 1.561,4 1.943,1 2.384,6 2.767,2 2.597,6 Tăng trư ng (%) 41,81 24,44 22,72 16,04 - 6,13 (Ngu n: T ng c c th ng kê)
 17. 17 B ng 3.3 Ngu n nguyên li u g nh p kh u qua các năm ĐVT: Tri u USD Năm 2005 2006 2007 2008 Ư c 2009 Giá tr 632,290 731,963 978,542 1.001,789 888 Ngu n: T ng c c Th ng Kê 3.2.2.4. Ngu n nguyên li u g trong nư c Theo tính toán c a Hi p h i g , còn ph i ch ít nh t 10 năm n a m i hy v ng ch ñ ng ñư c m t ph n nguyên li u trong nư c. 3.2.3. Phân tích th trư ng EU 3.2.3.1. Ti m năng, qui mô Th trư ng EU là th trư ng r ng l n v i hơn có 500 tri u khách hàng, v i s c mua theo ñ u ngư i kho ng 32.700 USD/năm. Theo d báo c a EU và c a Vi t Nam, ñ g xu t kh u c a nư c ta vào th trư ng EU v n s ti p t c tăng, t i thi u 10%/năm. 3.2.3.2. Các chính sách, quy ñ nh t i th trư ng EU 3.2.3.3. Tình hình xu t kh u s n ph m g t i th trư ng EU trong th i gian qua Th trư ng EU là th trư ng tiêu th l n nh t th gi i và là th trư ng xu t kh u s n ph m g l n th hai c a Vi t Nam. 3.2.3.4. Các kênh phân ph i t i th trư ng EU Kênh phân ph i s n ph m g t i th trư ng EU thư ng là t nhà s n xu t =====>> nhà nh p kh u =====>> nhà bán l ====>> ngư i tiêu dùng. 3.2.3.5. Cơ c u s n ph m g t i th trư ng EU M t hàng g ngo i th t (như bàn, gh , gh n m, xích ñu g ngoài tr i...) và hàng n i th t trong nhà (t , k , giu ng, bàn, gh ...). 3.2.3.6. M t s kinh nghi m khi tham gia xu t kh u t i th trư ng EU 3.2.4. Phân tích các l c lư ng c nh tranh
 18. 18 3.2.4.1. C nh tranh gi a các ñ i th trong ngành Ngành công nghi p ch bi n g ñang là m t trong nh ng ngành ñang m c c nh tranh gay g t. Bên c nh các ñ i th trong nư c còn ph i ñ i m t các ñ i th ngoài nư c. 3.2.4.2. Năng l c thương lư ng c a ngư i mua Công ty l thu c nhi u vào các ñơn ñ t hàng c a khách, h luôn gây s c ép ñ i v i công ty như: ép gi m giá, m u mã... 3.2.4.3. Năng l c thương lư ng c a các nhà cung c p Ngu n nguyên li u g ph i nh p kh u, ph thu c r t l n vào các nhà cung c p nư c ngoài nên khi có bi n ñ ng th trư ng th gi i s nh hư ng tr c ti p ñ n ho t ñ ng kinh doanh c a công ty. 3.2.4.4. Đe d a c a nh ng ñ i th nh p cu c ti m tàng Ngày càng nhi u công ty, doanh nghi p ra ñ i sau, h áp d ng nhi u nguyên v t li u m i, công ngh m i t o ra nh ng s n ph m có ch c năng tương t và ti n l i hơn, ch t lư ng cao. 3.2.4.5. Các s n ph m thay th Các s n ph m thay th ngày càng nhi u. 3.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯ NG BÊN TRONG 3.3.1. Phân tích các ngu n l c 3.3.1.1. Ngu n l c h u hình Phân tích ngu n l c tài chính, tài s n v t ch t, ngu n nguyên li u, k thu t, công ngh 3.3.1.2. Ngu n l c vô hình Phân tích ngu n nhân l c, các y u t sáng ki n, kênh phân ph i s n ph m g , danh ti ng và thương hi u c a công ty 3.3.2. Phân tích các năng l c c t lõi ñây ñưa ra các ngu n l c và kh năng ti m tàng ñ có th xác ñ nh là năng l c c t lõi:
 19. 19 - Quy trình công ngh s n xu t. - Kh năng tài chính c a công ty. - Cơ s h t ng, m t b ng s n xu t. - Thu n l i v ñ a lý, v trí xu t kh u. - Đ i ngũ cán b qu n lý, k thu t nhi u năm kinh nghi m. - Ngu n nguyên li u r ng tr ng s n có c a công ty. 3.3.3. Các ñi m m nh và y u c a công ty 3.4. XÂY D NG M C TIÊU XU T KH U S N PH M G C A CÔNG TY GIAI ĐO N 2010-2020 3.4.1. Các căn c xây d ng m c tiêu - Căn c phân tích môi trư ng kinh doanh c a công ty. - Căn c vào khách hàng trung thành c a công ty th i gian qua và d báo nhu c u tiêu th trong th i gian ñ n. - Căn c chi n lư c phát tri n lâm nghi p Vi t Nam giai ño n 2006-2020. - Căn c vào nhu c u tiêu th s n ph m g trên th gi i. 3.4.2. Xây d ng các m c tiêu 3.4.2.1. M c tiêu chung Đưa s n ph m g thành m t trong nh ng s n ph m ch l c c a công ty. Ti p t c c ng c th trư ng truy n th ng ñã có và thâm nh p, m r ng th ph n t i các nư c khác t i th trư ng EU. Phát tri n thương hi u v s n ph m g c a công ty ngày càng ñư c nhi u nư c trong khu v c EU bi t ñ n. 3.4.2.2. M c tiêu c th - V doanh thu ñ i v i s n ph m g xu t kh u c a công ty: Ph n ñ u doanh thu ñ t 2 tri u USD trong năm 2010; 3,1 tri u USD trong năm 2015; 4,5 tri u USD trong năm 2020.
 20. 20 B ng 3.9 D ki n k ho ch doanh thu c a công ty qua các năm ĐVT: Nghìn USD Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SP g ngoài tr i 1.900 2.050 2.180 2.270 2.340 2.170 2.200 2.370 2.340 2.500 2.480 SP g n i th t 100 150 240 390 580 930 1.170 1.270 1.550 1.660 2.020 T ng s 2.000 2.200 2.420 2.660 2.920 3.100 3.370 3.640 3.890 4.160 4.500 - V th trư ng xu t nh p kh u c a công ty: Công ty ti p t c duy trì n ñ nh m t s th trư ng truy n th ng và t ng bư c m r ng quan h , xâm nh p các th trư ng các nư c khác t i th trư ng EU. - V s n ph m g xu t kh u c a công ty: Trong giai ño n này thì s n ph m g ngoài tr i ñư c coi là s n ph m xu t kh u ch l c. - V ch t lư ng s n ph m: Ti p t c áp d ng có hi u qu h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001-2000 và h th ng qu n lý COC s 001878/SGS-COC, ngu n nguyên li u dùng cho s n xu t các s n ph m xu t kh u có ch ng nh n ch ng ch r ng (FSC). - V thương hi u: Ti p t c c ng c thương hi u t i th trư ng EU nơi có các khách hàng truy n th ng c a công ty, tăng cư ng tham gia các H i ch , tri n lãm trong và ngoài. 3.5. PHÂN ĐO N TH TRƯ NG VÀ Đ NH V S N PH M 3.5.1. Phân ño n th trư ng Chia ra làm các phân ño n th trư ng sau: Khu v c ñ a lý, nhân kh u, phong cách, lo i phòng. Th trư ng m c tiêu c a công ty: - Phân theo khu v c ñ a lý: + Khu v c B c Âu g m các nư c Đan M ch, Ph n Lan, Th y Đi n. + Khu v c Tây Âu bao g m các nư c: Đ c, B , Hà Lan, Pháp, Anh. - Phân theo lo i phòng:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản